Archive for February, 2012

Mons Isqof Grech jiċċelebra l-bidu tar-Randan Imqaddes

Nirritornaw lura lejn Alla

Sintesi tal-omelija tal-Isqof Mario Grech waqt quddiesa pontifikali fil-Katidral t’Għawdex fil-bidu tar-Randan, ilbieraħ l-Erbgħa 22 ta’ Frar 2012:

Fi kliem il-Missirijiet tal-Knisja, l-Erbgħa tal-Irmied hija “il-bieb” li ngħaddu minnu biex nibdew il-mixja tar-Randan li għandha twassalna biex niltaqgħu ma’ Kristu, li bil-mewt u l-qawmien tiegħu għaqqadna poplu wieħed.

Kif għidna fl-aħħar Ittra Pastorali, l-Insara veri tal-lum qegħdin jgħixu fid-diaspora, fis-sens li huma mxerrdin f’soċjetà fejn mhux kulħadd jaċċetta lil Kristu u l-Evanġelju tiegħu. F’pajjiżna l-Insara jgħixu spalla ma’ spalla mhux biss ma’ min mhux Kattoliku imma wkoll ma’ min lanqas jemmen f’Alla. Sa ftit ilu, kellna soċjetà li kienet toffrilna lqugħ soċjali, kulturali u legali biex nibqgħu ngħożżu l-valuri Nsara. Imma llum dawn l-għajnuniet qed jonqsu u s-soċjetà qed iċċedi għal mentalità mhux Kristjana jekk mhux ukoll anti-Kristjana. Continue reading >>

L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni
Sussidju Randan 2012

WERREJ
L-Ewwel Taqsima: Il-ministerjalità fil-Kotba Mqaddsa

1. L-iżvilupp tal-ministeri saċerdotali, profetiku u regali
2. Il-ministeru ta’ Ġesù Kristu (saċerdot, profeta, sultan)
3. Il-ministeru ta’ San Pawl
4. Il-Kantiċi tal-Qaddej Sofferenti

It-Tieni Taqsima: Għajnuna għat-talb personali jew fi grupp

5. Lectio Divina tal-Vanġeli tal-Ħdud tar-Randan (Sena B)
6. Meditazzjonijiet fuq il-qari tal-Ħdud tal-Avvent
7. Meditazzjonijiet fuq is-Seba’ Kelmiet

It-Tielet Taqsima: Għajnuna għall-omelija u għall-katekeżi tal-adulti

8. Skemi ta’ Omeliji għall-Ħdud tar-Randan (Sena B)
9. Temi għall-Katekeżi mal-adulti
a. Skema 1: Il-fidi f’pajjiżna
b. Skema 2: Is-Sena tal-Fidi
c. Skema 3:Programm ta’ tiġdid
d. Skema 4: Il-ferħ tagħna huwa Kristu
e. Skema 5: L-urġenza tal-evanġelizzazzjoni ġdida f’pajjiżna

10. Eżerċizzi tar-Randan għall-Adulti
a. L-Ewwel Jum: Il-kenosi ta’ Kristu u tagħna – Il-Kuraġġ li tinżel minn hemm!
b. It-Tieni Jum: Il-confession vitæ – Il-Kuraġġ li tagħraf il-ħsara!
c. It-Tielet Jum: It-tliet konverżjonijiet – Il-Kuraġġ li titlob qalb ġdida!
d. Ir-Raba’ Jum: Il-confessio laudis – Il-Kuraġġ tax-xhieda!
e. Il-Ħames Jum: Is-Saltna ta’ Kristu – Il-Kuraġġ li tissieħeb fil-misteru ta’ Kristu!

Ir-Raba’ Taqsima: Sussidji Pastorali

11. Għajnuna għall-Adorazzjoni Ewkaristika
12. Via Crucis (WYD 2011)
13. Il-Mixja tiegħi fir-Randan (Tfal)
14. Ċelebrazzjoni Penitenzjali għall-Adolexxenti
15. Ċelebrazzjoni Penitenzjali Komunitarja

Nizzel is-Sussidju tar-Randan 2012 minn hawn

 L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni

Pastorali tar-Randan tal-Isqfijiet Maltin

ITTRA
PASTORALI

MILL-E.T. MONS. PAWL CREMONA O.P.
Arċisqof ta’ Malta

u

MILL-E.T. MONS. MARIO GRECH
Isqof ta’ Għawdex

Randan 2012

EŻILJU

Għeżież ħutna,

Wasalna għaż-żmien tar-Randan. Iż-żmien tar-Randan irid iwassalna għall-ġrajjiet kbar tat-tbatija, mewt u Qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu. Dawn il-ġrajjiet huma tant importanti fil-ħajja tagħna li hemm bżonn nirriflettu fuqhom u nħejju għalihom tul dawn l-erbgħin jum li ġejjin. Dawn l-erbgħin jum iridu jdaħħluna fl-atmosfera ta’ dawn il-ġrajjiet billi nitolbu, iżda wkoll billi nirriflettu xi jfissru għalina. Continue reading >>

L-Isqof Mario Grech jassisti għall-ħatra tal-Kardinal tal-ET Propero Grech

“Il-funzjoni ta’ dalgħodu fil-bażilika ta’ San Pietru kienet kommoventi. L-ewwel nett għax fost il-Kardinali l-ġodda li għamel il-Papa Benedittu kien hemm l-Em. T. il-Kardinal Prospero Grech OSA - wieħed minna l-Maltin. It-tieni għaliex iċ-ċerimonja offrietilna esperjenza qawwija ta’ Knisja universali b’tant elementi ġejjin minn realtajiet ekkleżjali differenti.   Huwa fatt li min ma jħarisx lejn din il-ġrajja bl-għajnejn tal-fidi, ma jirnexxilux jifhem it-tifsira sħiħa tagħha. Infatti l-kulur aħmar li jiddomina dalgħodu faċli jagħti l-impressjoni ta’ pompożità u trijonfaliżmu! Però din tkun interpretazzjoni miskina ħafna. Kif qal il-Papa Bendittu fl-omelija, il-kulur aħmar għandu jfakkarna fil-martirju li jfisser xhieda! Dawn l-irġiel li ntagħżlu bħala kardinali issa għandhom ir-responsabilità li jagħtu xhieda ta’ Ġesù Kristu. U d-dinja li qed ngħixu fiha, dinja li qed tfittex xhieda ta’ min joqgħod fuqhom, għandha bżonn ħafna ta’ din ix-xhieda! Ma għandix dubju li l-Kardinal Prospero Grech joffri din ix-xhieda, kemm bil-ħajja personali u pprovata tiegħu bħala reliġjuż Agostinjan, kif ukoll bħala teologu. It-teologu huwa dak li jfittex il-verita f’Alla u meta jsibha jagħti x-xhieda tagħha bil-kitba.  Il-Kardinal Grech wettaq dan u nittamaw li l-Mulej jagħtih is-saħħa biex jibqa’ jwettqu.”

Żjara tal-Isqof Anglikan Dr Geoffrey Rowell fis-Seminarju ta’ Għawdex

Nhar is-Sibt li għadda, 11 ta’ Frar, L-Isqof Anglikan Dr Geoffrey Rowell, Isqof ta’ Ġibilterra fl-Ewropa, kien il-mistieden speċjali fis-Seminarju ta’ Għawdex fejn ta konferenza bl-Ingliż dwar il-figura tal-Kardinal il-Beatu John Henry Newman. Il-Kardinal Newman għandu rabta kemm mal-Knisja Kattolika kif ukoll mal-Knisja Anglikana.

Għall-konferenza kienu preżenti diversi saċerdoti u reliġjużi, flimkien ma’ numru ta’ Nsara tal-Komunità Anglikana f’Għawdex, akkumpanjati miċ-Chaplain tagħhom. L-isqof Rowell kien milqugħ minn Mons Isqof Mario Grech u mir-Rettur tas-Seminarju Dun Daniel Xerri. Mons Ġużeppi Farrugia, għalliem tad-Dommatika fis-Seminarju Maġġuri u fl-Università ta’ Malta, qabel il-konferenza għamel kelmtejn ta’ introduzzjoni tal-mistieden distint u tal-figura tal-Kardinal Newman.

Żjara tal-Kardinal Agostino Vallini fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu

Nhar il-Ħamis li għadda, 9 ta’ Frar 2012, il-Kardinal Agostino Vallini, il-Vigarju tad-djoċesi ta’ Ruma, mexxa pellegrinaġġ lejn is-Santwarju Ta’ Pinu. F’dan il-pellegrinaġġ ħadu sehem ukoll erba’ isqfijiet awżiljari ta’ Ruma: l-E.T. Mons Guerino Di Tora, l-E.T. Mons. Benedittu Tuzia u l-isqfijiet il-ġodda Mons. Matteo Maria Zuppi  u Mons. Lorenzo Leuzzi, flimkien ma’ mija u ħamsin saċerdot mid-Djoċesi ta’ Ruma. Continue reading >>

Premju “Qalb tad-Deheb”

ASSOĊJAZZJONI TAL-FAMILJA

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-għoti tal-Premju “Familja Qalb tad-Deheb” organizzat mill-Moviment ta’ Kana f’Għawdex, nhar is-Sibt 11 ta’ Frar 2012.

Il-kura ta’ persuni fil-bżonn tal-għajnuna
Il-familja għandha sehem importanti ħafna fis-soċjetà. B’sens qawwi ta’ gratitudni insellem lil dawk il-familji li għażlu li jibqgħu jieħdu ħsieb lill-membri fi ħdanhom li huma morda, diżabbli jew anzjani. Mhux faċli li wieħed jikkwantifika kemm tiswa din il-kura fil-familja; però huwa żgur li meta l-familja ma tibqax toffri dawn is-servizzi, il-piż fuq l-Istat ikun enormi! Continue reading >>

Diskors ta’ Mons Isqof Grech lis-saċerdoti Għawdxin

“GĦASSIES, FIEX INHU L-LEJL?”

Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech
Laqgħa tal-bdil tal-awguri mas-saċerdoti
Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù – Is-Sibt 7 ta’ Jannar 2012

Sfidi u tiġdid
“Għassies, fiex inhu l-lejl?” (Is 21,11) staqsew ħerqana l-Edomiti li kienu mxekla fl-eżilju tal-Babilonja. Din l-istess mistoqsija qed jagħmlu l-Insara ta’ rieda tajba li qed jaħbtu jaqtgħu qalbhom minħabba l-lejl mudlam li għaddejja minnu l-Knisja bħalissa! Huwa minnu li l-prattika reliġjuża qed tonqos. Il-Maġisteru sikwit qed jiġi kkuntestat. Stili ta’ ħajja li huma f’kuntrast mal-Liġi t’Alla huma aċċettati. Skandli minn nies tal-Knisja. Individwi li qed jabbandunaw il-fidi. Quddiem dawn il-fenomeni bir-raġun tasal f’widnejna l-mistoqsija: għassies, fiex inhu l-lejl? Continue reading >>