Bullettin tal-Ħadd - 19 ta’ Ottubru 2014

Niżżel kopja tal-bullettin minn hawn:

bullettin-2014-ottubru-19.jpg

L-Isqof Grech jiltaqa’ mas-Saċerdoti Għawdxin f’Ruma

Waqt li bħalissa l-Isqof Mario Grech, f’isem il-Konferenza Episkopali Maltija, qed jieħu sehem fis-Sinodu Straordinarju tal-Isqfijiet, hu ħa l-okkażjoni biex jiltaqa’ mas-saċerdoti Għawdxin li bħalissa qegħdin jaħdmu jew jistudjaw Ruma.

sacerdoti-ghawdxin-fruma-13-ta-ottubru-2014.jpg

Għawdex: 150 Sena Djoċesi (1864-2014)

Wirja kommemorattiva fis-Sala tal-Ministeru għal Għawdex

wirja-ghawdex-150-sena-djocesi.jpgBiex jibqa’ mfakkar b’ġieħ il-mija u ħamsin anniversarju mit-twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex mill-Beatu Papa Piju IX, bħalissa fis-Sala tal-Wirjiet tal-Ministeru għal Għawdex, fi Pjazza San Franġisk, il-Belt Victoria, tinsab miftuħa wirja storika u kommemorattiva bit-tema Għawdex: 150 Sena Djoċesi (1864-2014).  Dan b’inizjattiva tal-Kummissjoni Arti Sagra fi ħdan il-Kurja ta’ l-Isqof f’Għawdex f’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex.

Il-wirja mhux biss tiffoka fuq il-persunaġġi li stinkaw u l-ġrajjiet li wasslu għat-twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex fl-1864, imma wkoll fuq l-istorja tal-Knisja f’din il-gżira matul il-medda ta’ dawn l-aħħar mija u ħamsin sena, li fihom id-Djoċesi kienet immexxija minn tmien isqfijiet u amministratur appostoliku.  Ma jonqsux għalhekk dokumenti u ritratti antiki, pubblikazzjonijiet, fided, kif ukoll oġġetti u paramenti sagri marbuta ma’ kull isqof, kif ukoll tifkiriet ta’ mumenti importanti fl-episkopati tagħhom.

Min iżur din il-wirja sa jkollu wkoll ix-xorti li jifli mill-qrib id-dokument oriġinali tal-Bulla Singulari Amore (Bi mħabba liema bħalha), miżmum fl-Arkivju tal-Katidral ta’ Għawdex, li bih il-Papa Piju IX waqqaf id-Djoċesi ta’ Għawdex nhar fis-16 ta’ Settembru 1864.

Taqsima oħra interessanti hi ġabra ta’ ritratti bil-kulur li juru kif id-Djoċesi ta’ Għawdex mhix istituzzjoni mejta imma Knisja ħajja li, misjuqa mill-Vanġelu, tgħix il-missjoni pastorali tagħha f’ħidma kontinwa mal-kategoriji kollha li jsawru l-familja ta’ Alla f’Għawdex.

Lejn l-aħħar ta’ Ottubru, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech mistenni jżur il-wirja u jniedi ktejjeb ta’ tifkira.  Il-wirja, li d-dħul għaliha huwa b’xejn, sa tibqa’ miftuħa sat-Tlieta 11 ta’ Novembru 2014, u l-pubbliku jista’ jżurha mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn it-8.00am u l-4.30pm.

dsc_7975.JPG

Bishop Grech on a “New approach to remarriage”

Download Bishop Grech’s contribution to the Sunday Times: new-approach-to-remarriage-tms_141014.pdf

Download Maltese version: 2014-10-11-isqof-mario-grech-triq-gdida.pdf

Mid-Djarju tas-Sinodu (5)

santi-aquila-e-priscilla.jpgFAMILJI QADDISA

F’waqt minnhom xħin konna għaddejjin bl-interventi fl-awla tas-Sinodu, issummajt u waqqaft widnejja biex nisma’ sew, għaliex kien qed jitkellem il-Prefett tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin u f’ħin bla waqt semma lil Malta tagħna. Fl-intervent tiegħu dan kien qed jgħid kemm hemm koppji li għandhom il-kawża għall-kanonizzazzjoni. Kien hawnhekk li semmiena b’isimna – kienet riferenza għall-koppja Henry u Ineż Casolani li għexu l-ħajja miżżewġa ta’ kuljum b’mod straordinarjament tajjeb. Fid-dettall ta’ ħajjithom ipprovaw jagħmlu kollox sew bi mħabba kbira lejn Alla u l-proxxmu. Ineż mietet fl-1992 u Henry fl-1999. F’dan il-każ għad m’hemmx proċess, imma saret talba lill-Kongregazzjoni biex meta jkun il-waqt, jibda l-istħarriġ.

Jien ma naqbilx mal-Kardinal Amato li f’ġensna koppja waħda biss hija kandidata għall-qdusija; għall-kuntrarju, jien konvint li f’pajjiżna kellna u għandna għadd kbir ta’ ġenituri li huma “kanonizzabbli”, fis-sens li jistgħu jiġu ddikjarati qaddisin. Jekk f’kull razza hemm paljazza, irridu ngħidu wkoll li f’kull arblu tar-razza hemm irġiel u nisa li huma kolossi uman u spiritwali – miżżewġin li fil-veru sens tal-kelma tbażwru biex illum aħna dak li aħna. Huma nsew lilhom infushom, biex jarawna nixxettlu u nikbru. Fil-memorja tagħna jibqgħu ikona ta’ persuni li, għax ħabbew tassew, poġġew ħajjithom għall-qadi ta’ xulxin u tal-familja. Ħafna drabi ma kellhomx għaxja ta’ lejla, imma kellhom fiduċja għamja f’Alla. Il-fidi f’Alla kienet is-saħħa tagħhom. Id-dwejra tal-familja kienet in-“niċċa” fejn għammru dawn il-qaddisin!

Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 12 ta’ Ottubru 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-ottubru-12.jpg

Mid-Djarju tas-Sinodu (4)

vescovi-sinodo.pngUMANITÀ FERUTA

Ma nistħix nistqarr li dalgħodu nksirt waqt li kont qed nisma’ isqof jirrakkonta esperjenza li għadda minnha meta kien kappillan. Qal li darba kien qed imexxi funeral u ntebaħ li fit-tebut il-mejjet kellu f’idejh il-kuruna tar-Rużarju u ittra. Il-kappillan ma kienx jafu ħafna. Kien jaf biss li għalkemm kien imur għall-Quddies, dan ir-raġel ma kienx jersaq jitqarben. Staqsa dwaru lill-familjari u sar jaf li dan ir-raġel ma kienx jersaq jitqarben għaliex snin ilu kien kiseb id-divorzju u reġa’ żżewweġ ċivilment. Xtaq ħafna jirranġa s-sitwazzjoni, tant li kien fittex parir mingħand saċerdot. Dan is-saċerdot irrefera għand saċerdot ieħor espert fil-liġi tal-Knisja. Għadda ż-żmien u baqa’ bla tweġiba. Sadattant, dan ir-raġel marad serjament u kien riesaq lejn it-tmiem. Jum wieħed jirċievi ittra mingħand dak l-espert fejn qallu li wara li studjaw sew il-każ tiegħu, deherlu li kellu d-dispożizzjoni li jersaq jitarben. Dak ir-raġel tant feraħ li dik l-ittra qatt ma ried jerħiha minn idejh. Miet jitqarben u l-ittra baqa’ jgħożżha! Waqt li l-isqof kien qed jirrakkonta din l-istorja fis-sala tas-Sinodu, kien hemm skiet taqtgħu b’sikkina. Bqajna ssummati. Imbagħad, biex jikser dik il-ħemda, dan l-isqof qal: “Forsi l-ittra żammha f’idejh biex jagħtiha lil San Pietru!”. Mhix storja tad-daħk, imma din il-battuta nisslet tbissima fuqna… anki l-Papa Franġisku tbissem. Bejni u bejn ruħi għidt li verament dak il-mejjet wassal l-ittra għand “Pietru”… għand il-Papa! Continue reading >>

Mid-Djarju tas-Sinodu (3)

famiglia.jpgĠMIEL TA’ MISTERU

Bdejna niltaqgħu. Konna 182 isqof sinodali. Magħna tgħodd ukoll għadd mhux ħażin ta’ koppji miżżewġin. Wara indirizz qasir mill-Papa Franġisku, ir-Relatur Ġenerali għamel diskors introduttiv. Mill-ewwel deher ċar li l-għan ta’ dan is-Sinodu huwa wieħed pastorali. Il-Knisja qed tagħmel dan l-eżerċizzju biex issib il-kanali li permezz tagħhom tkun tista’ twassal il-Vanġelu tal-familja lis-soċjetà ta’ żminijietna, ħalli l-familji jkunu tassew “skola ta’ umanità, soċjalità, ekkleżjalità u qdusija”.

Meta rġajna ltqajna llejla mill-4.30 sas-7.00, l-ewwel intervent fis-Sinodu sar mill-koppja Awstraljana Ramon u Mavis Pirola. Nanniet ta’ tmienja, fakkruna li ż-żwieġ u l-familja huma ġmiel ta’ misteru. Dan ma jfissirx li kollox ward u żahar, tant li stqarrew li l-familja tagħhom għandha l-brix u t-tbenġil; imma l-fidi tagħhom fi Kristu għenithom ma jaqtgħux qalbhom. Huma jemmnu li l-“knisja tad-dar” (il-familja) għandha ħafna x’toffri lill-Knisja. Continue reading >>