Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Mons. Anton Teuma bħala d-Disa’ Isqof tad-Djoċesi ta’ Għawdex

mons-anton-teuma.jpgKtejjeb tal-Quddiesa: booklet-pusses-isqof-anton-teuma.pdf

Titħabbar il-mewt tal-Kan. Anton Mejlak

dun-anton-meilak.jpgIllum, il-Ħamis 23 ta’ April, ingħatat l-aħbar li l-Kan. Anton Mejlak, mill-Parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur, għadu kemm ħalla din l-art biex mar fid-Dar tal-Missier.

Il-Kan Anton Mejlak kien residenti fid-Dar tal-Kleru (Malta).

Il-funeral se jsir għada l-Ġimgħa fiċ-Ċimiterju tan-Nadur.  L-Isqof Mario ħa jkun jassistih waqt id-difna.

Agħtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Skeda tal-għoti tad-demm f’Għawdex - Marzu 2020

ghoti-tad-demm-ghawdex-marzu-2020.jpg

Il-Ħadd 2 ta’ Frar - Jum il-Ħajja: “Ejjew nagħtu d-demm!”

ghoti-tad-demm-f-ghawdex-2-ta-frar-2020.jpg

“Insaħħu fostna l-kultura favur il-ħajja” - Ittra tal-Amministratur Appostoliku l-E.T. Mons.Isqof Mario Grech

 giornata_vita2020.jpg

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja, iċċelebrat kull sena fl-ewwel Ħadd ta’ Frar, Mons. Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex bagħat Ittra lill-Poplu ta’ Alla dwar il-ħidma favur il-ħajja mwettqa minn Dar Ġużeppa Debono.

Aqra minn  hawn il-verżjoni bil-Malti: insahhu-fostna-l-kultura-favur-il-hajja.pdf

English version of Bishop’s Grech Letter:  reinforcing-a-culture-promoting-life.pdf

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Girgor Grech

grech-girgor.jpgIlbieraħ tard filgħaxija, Jum il-Milied, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Girgor Grech, saċerdot twajjeb minn Ta’ Kerċem.

Il-funeral ta’ Mons. Grech se jsir nhar is-Sibt, 28 ta’ Diċembru 2019, fil-Parroċċa Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem.
2.30pm: Tluq mill-Isptar Ġenerali

2.45pm: Talb tal-Għasar fis-Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir

3.00pm: Quddiesa tal-funeral mill-Isqof Mario Grech.

Agħtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

ARKIVISTA ĠDID GĦALL-KURJA TA’ GĦAWDEX

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/14/2019]
10 ta’ Novembru 2019

Fl-1 ta’ Novembru 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal dun-joseph-attard.jpgGħawdex, ħatar lil DUN JOSEPH ATTARD, mill-Parroċċa ta’ Santa Marija Inkurunata, iż-Żebbuġ, bħala:

•    Arkivista tal-Kurja tal-Isqof, il-Belt Victoria;
•    Librar tal-Librerija Teoloġika tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù;
•    Kollaboratur Parrokkjali fil-Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana.

Dun Joseph, li twieled fl-1989 u ġie ordnat saċerdot fl-2016, għadu kemm kiseb il-Liċenzja fil-Beni Kulturali tal-Knisja mill-Università Pontifiċja Gregorjana ta’ Ruma, fejn studja l-Istorja tal-Knisja. Bejn l-2016 u l-2019 hu wettaq ukoll ħidma pastorali bħala saċerdot kollaboratur fil-Parroċċi ta’ San Albertu l-Kbir u ta’ San Girgor il-Kbir, Ruma.

Talba bi tħejjija għall-għażla tal-Isqof il-ġdid tad-Djoċesi ta’ Għawdex

TALBA GĦALL-ISQOFgood-shepherd.jpg

O Alla ta’ kobor u ħniena bla tarf,
li f’Ġesù Kristu, ir-Ragħaj it-Tajjeb,
tajtna xbieha ħajja tal-imħabba tiegħek għalina,
tkun imbierek fl-isqfijiet kollha
li sejjaħt biex imexxu din il-Knisja.

Isma’ t-talba tagħna
għar-Ragħaj il-ġdid li l-ħniena infinita tiegħek se toffrilna:
itfa’ fuqu l-Ispirtu Qaddis tiegħek
biex jista’ jħobb u jmexxi l-Knisja f’Għawdex
skont il-qalb tiegħek ta’ Missier
u jagħraf jisma’ u jifhem ix-xewqat u l-ħtiġijiet
tal-ulied tiegħu kollha.

Agħtih ħlewwa, determinazzjoni u xewqa mħeġġa
li joffri kuljum il-ħajja tiegħu
għall-ġid tal-merħla fdata lilu.
Agħmel li jkun qaddis fl-intenzjonijiet u fl-opri,
bla ma jieqaf mit-talb,
u għaref fid-dixxerniment.

Għin lis-saċerdoti, id-djakni, l-ikkonsagrati
u l-Insara fidili kollha fil-vokazzjoni speċifika tagħhom,
biex jagħrfu fih lil Kristu r-Ragħaj it-Tajjeb
u jobdu bil-ferħ u b’fiduċja sħiħa
l-kliem u l-linji pastorali li int trid tnebbħu bihom.

Dan nitolbuhulek għall-interċessjoni tal-Omm tagħna l-Madonna Ta’ Pinu,
tal-qaddisin Patruni tad-Djoċesi ta’ Għawdex,
u għall-merti ta’ Ġesù Kristu, Ibnek u l-Mulej tagħna.

Ammen.
Close window and continue to the old website

This website is currently
under construction.

Close this window to continue browsing the old website

Download the General Rules Governing Tenders for NGOs.