Bullettin tal-Ħadd - 19 ta’ April 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-april-19.jpg

GRIŻMA TAL-ISQOF LIL ŻEWĠ ADULTI

Ilbieraħ filgħodu, il-Ħadd 12 ta’ April 2015, fil-Bażilika ta’ Marija Bambina fix-Xagħra, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ta s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil żewġ adulti, William u Ingviled.  William irċieva l-Magħmudija fl-istess Bażilika fil-Velja Solenni tal-Għid, filwaqt li Ingviled daħlet tagħmel parti mill-Knisja Kattolika.

dsc_0384.jpg

Fi kliem l-Isqof Mario waqt l-omelija, ħadd minna ma għandu xi dritt jirċievi d-don tas-sliem minn Alla, imma kollox ingħatalna b’xejn u gratwitament.  Anki d-don tal-Ispirtu s-Santu!  Huwa Alla li joffri li jidħol f’ħajjitna biex idewwaqna t-tjubija u l-miżerikordja tiegħu.  Jekk nilqgħu l-Ispirtu tiegħu, huwa jgħinna biex ma nagħmlux bħad-dixxipli li wara l-mewt ta’ Ġesù marru ngħalqu fihom infushom u fiċ-Ċenaklu, imma nsibu l-qawwa biex niftħu beraħ il-bieb u noħorġu nxandru l-Bxara t-tajba lil ħutna.  Interessanti li Alla ma jaħdimx l-istess f’kulħadd – għandu sabar kbir magħna u jħaddem ir-regola tal-gradwalità.  Hekk għamel ma’ Tumas!  Fil-fatt għall-ewwel Tumas ma emminx.  Ġesù tah ċans ieħor u reġa’ deher fosthom il-ġimgħa ta’ wara.  Din id-darba Tumas emmen!

Lejn is-Sinodu tal-Familja

Diskors ta’ Mons. Isqof Mario Grech li qed jiġi ppubblikat illum fuq l’Osservatore Romano.

losservatore-romano-10-aprile-2015-p-7.pdf

http://vaticanresources.s3.amazonaws.com/pdf%2FQUO_2015_081_1004.pdf

Solidarjetà mal-Isqfijiet Maltin fil-Kenja

garissa-bishops.jpgIl-W.R. Patri Martin Micallef OFMCAP
Provinċjal tal-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini Maltin

9 ta’ April 2015

Għażiż Provinċjal,

Illejla sirt naf li waslu f’pajjiżna l-Isqof Paul Darmanin u l-Isqof Joe Alessandro.  Meta dan l-aħħar segwejna l-inċidenti vjolenti li ferew gravament il-komunità ekkleżjali tagħhom, aħna ħassejna rwieħna viċin ħafna tagħhom.  Jekk jogħġbok, nitolbok twasslilhom it-tislijiet fraterni tiegħi personali u tal-Knisja f’Għawdex.  Kif jista’ jikkonferma l-Isqof Darmanin, ir-rabtiet bejn il-komunità Nisranija f’Għawdex u dik ta’ Garissa jmorru lura fis-snin.  Fi spirtu ta’ solidarjetà magħhom u mal-Knisja fdata fil-kura pastorali tagħhom, aħna nwegħduhom li nitolbu magħhom għall-paċi f’pajjiżhom.  Inħoss li għandi nirringrazzjahom għax-xhieda tagħhom.

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Ritratt: Ħajr www.tvm.com.mt

Iċċelebrat l-Għid il-Kbir tal-Mulej

Omelija fis-Solennità tal-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej
Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex
Ħadd il-Għid, 5 ta’ April 2015
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

NOĦORĠU NXANDRU L-VANĠELU TAL-IRXOXT FIT-TOROQ TAGĦNA

ghid-2015.jpg

Il-Mulej Ġesù qam mill-mewt!  Mhux biss, imma jrid lilek tipparteċipa minn dan il-ferħ.  Naf illi qed nagħmel proposta li ħafna minna – jiena inkluż – ma nifhmuhiex biżżejjed.  U għalkemm il-Knisja f’dan il-lejl, f’dawn il-jiem, tintonalna l-Hallelujah, u forsi aħna nkantawha, imma hemm min ikantaha bi drawwa jew b’mod sfurzat jew ma jkantaha xejn għaliex ma jkunx ġarrab l-esperjenza ta’ Kristu Rxoxt.  Għandna raġuni għaliex inħossuna hekk: għaliex kif jgħid San Pietru, Kristu rxuxtat ma deherx lil kulħadd, imma deher lill-magħżulin.  U jien nistaqsi, bl-ikbar sinċerità, anki jekk jien Isqof: Imma jien wieħed mill-magħżulin?  Huwa normali li aħna, li nafu lilna nfusna, nafu ċ-ċokon u l-miżerja tagħna, inqanqlu domandi ta’ din ix-xorta.

Imma rrid nagħmlilkom il-qalb għax għandna indikazzjonijiet li kull wieħed u waħda minna hu magħżul biex illum jagħmel din l-esperjenza tremenda ta’ Kristu li jirbaħ fuq il-mewt.  Fil-fatt Kristu lil min jidher wara li qam mill-mewt?  Deher lil Pietru; imma nafu li Pietru huwa dak li beka dmugħ tad-demm talli ċaħad lil Kristu.  Minkejja kollox, Pietru huwa wieħed minn dawk li l-Mulej tah il-grazzja li jġarrab il-ferħ tal-Qawmien. Continue reading >>

Ma’ Marija nistennew il-Qawmien

Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm
Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb
Sibt il-Għid, 4 ta’ April 2015
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

MARIJA TISQINA L-ĦALIB

is-siegha-tal-omm-2015.jpg

Qegħdin niċċelebraw is-Siegħa tal-Omm.  Għadha friska t-tiċrita ta’ qalbha kkawżata mill-qtil ta’ Binha; imma hemm raġuni oħra li tkattar id-dulur ta’ Marija.

Fuq is-salib, ftit qabel ma miet, waqt li indikalha lil Ġwanni, Ġesù qal lil Marija: “Mara, dan hu Ibnek”.  Dan il-kliem kien sejf ieħor li nifdilha qalbha għax Ġesù kien qed jitlobha tinfatam minnu u toffri l-maternità divina tagħha biex tkun Omm il-bnedmin, irrappreżentati fil-persuna ta’ Ġwanni.  Fi kliem il-Papa Piju XII, f’dawk il-mumenti għamlet “olokawst (ħarqet) tad-drittijiet materni tagħha u l-imħabba materna tagħha lejn Binha”. Continue reading >>

Ir-Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex

ĠESÙ JAĦSLILNA RIĠLEJNA

hasil-ir-riglejn-2015.jpgNhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech mexxa żewġ ċelebrazzjonijiet biex ifakkar l-Aħħar Ċena ta’ Ġesù: waħda fil-Katidral u l-oħra fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.  Kienet xewqa tal-Isqof li din is-sena jiċċelebra waħda mill-funzjonijiet tat-Tridu tal-Għid fl-Isptar biex juri l-viċinanza tal-Knisja lejn din l-istituzzjoni.

Dawn huma xi riflessjonijiet li għamel l-Isqof Mario f’din il-Liturġija:

Waħda mis-sorpriżi ta’ Ġesù fl-Aħħar Ċena kienet il-ħasil tar-riġlejn tad-dixxipli.  Ir-riġlejn mhumiex l-aħjar parti tal-ġisem uman, imma jirrakkontaw l-istorja ta’ dik il-persuna.  Għalhekk meta Ġesù jaħsel is-saqajn, qed jaħsel l-istorja ta’ dak li jkun.  Nemmen li llum Ġesù wkoll lest jaħslilna saqajna biex inaddafhomlna, jiffriskahom u jagħtihom is-saħħa. Continue reading >>

Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut

Omelija fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Il-Ħamis 2 ta’ April 2015
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

IL-LITURĠIJA TAGĦMILNA U ŻŻOMMNA NSARA

 

tberik-taz-zjut-2015.jpg

Il-bniedem kultant tista’ tiqaflu qalbu, u t-tobba jippruvaw jerġgħu jagħtuha l-ħajja.  Anki fil-ħajja tal-Knisja, xi drabi l-qalb tibda tħabbat bil-mod ħafna u naħsbu li tista’ tieqaf.  X’ħa nagħmlu biex nerġgħu nqabbduha ħalli t-taħbita tagħha tiġi għan-normal?  Għal dan għandna l-Liturġija Mqaddsa.  L-azzjoni liturġika tal-Knisja għandha effikaċja pastorali kbira għax għandha l-qawwa li tagħmel lil qalbna tħabbat it-taħbita tal-qalb ta’ Kristu billi timlielna lil qalbna bil-grazzja u l-imħabba ta’ Alla.

X’ħa nagħmlu biex il-Liturġija tagħna ma twaqqafx il-qlub?  Naf li fostna għandna numru mhux żgħir ta’ Nsara li għall-Quddiesa tal-Ħadd ifittxu l-post fejn l-inqas li ddum.  Naturalment huma jfittxu Quddiesa ta’ suq u mexxi, u aħna s-saċerdoti nakkomodawhom.  Dan hu sinjal li l-qalb tal-komunità Nisranija mhix tħabbat sew. Continue reading >>