Archive for February, 2010

IR-RANDAN JGĦINNA NIĠĠIELDU KONTRA D-DNUB
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pellegrinaġġ Penitenzjali Djoċesan
Parroċċa Żebbuġ, Għawdex – L-Erbgħa, 17 ta’ Frar 2010

Reliġjożità awtentika

Xi darba ġie li nistaqsi għaliex Alla huwa daqshekk sieket u mbiegħed minna meta aħna poplu daqshekk reliġjuż u għandna daqshekk pjetà! Huwa ftit stramb kif minkejja li aħna nies tal-Knisja, akkaniti għall-festi, nieħdu għalina jekk xi ħadd ifettillu jmiss xi statwa, niftaħru li għandna traduzzjonijiet reliġjużi, imbagħad nitolbu u ma naqegħlux, insejħulu u ma jagħtix widen, tant li hemm min jibda jaħseb li Alla raqad!
Continue reading >>

Bullettin tal-Hadd - 21 ta’ Frar 2010

 logobullettinsenasacerdotali.jpg

Bullettin ta’ 1 Ħadd tar-Randan (Sena Ċ)

Niżżel il-Bullettin tal-21 ta’ Frar 2010 mill-link hawn taħt

ĠUSTIZZJA SĦIĦA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni ta’ Ras ir-Randan
Knisja Katidrali – L-Erbgħa, 17 ta’ Frar 2010

Għall-Insara r-Randan huwa żmien ta’ 40 ġurnata li matulhom inħejju lilna nfusna biex niltaqgħu ma’ Kristu fil-misteru tal-Għid – Kristu li bata, miet u qam rebbieħ. Dwar Kristu, San Pawl jgħid li “dak li ma kienx jaf x’inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta’ Alla” (2Kor 5,21).  X’inhi din il-ġustizzja li Alla jagħti permezz tal-fidi fi Kristu (cfr. Rum 3,22)?

Skont id-definizzjoni klassika, il-ġustizzja hija li kull wieħed jirċievi dak li hu tiegħu. Imma ħafna drabi dan is-sens ta’ ġustizzja napplikawh biss f’dak li għandu x’jaqsam mal-ġid materjali. Dan huwa biss diskors limitat dwar il-vera ġustizzja. Huwa fatt li ħafna drabi d-dinja sa dan il-livell ta’ ġustizzja tasal – jekk tasal! Dwar dan is-suġġett nirreferi għall-Ittra Pastorali li ktibt fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija tas-sena 2009.

Continue reading >>

“BDEW UKOLL JERSQU GĦANDU L-MORDA L-OĦRA TAL-GŻIRA U HU FEJJAQHOM” (At 28,9)
Sussidju Randan 2010

 logosussidjurandan2010.jpg

Werrej Sussidju Randan 2010

1.   Maħfra u Ndiema fit-Testment il-Qadim (Mons Lawrenz Sciberras)
2.   Il-Maħfra tad-Dnubiet fit-Testment il-Ġdid (Mons Anton Mizzi)
3.   Il-Liturġija tal-Kelma tal-Ħdud tar-Randan – Sena Ċ
4.   Lectio Divina dwar il-Vanġeli tal-Ħdud tar-Randan – Sena Ċ     (Dun Alex Refalo)
5.   Velja ta’ Talb fil-bidu tar-Randan (www.qumran2.net)
6.   Skemi għall-Eżerċizzi tar-Randan 2009 - Adulti (Dun Giovanni Curmi)
7.   Skemi għall-Eżerċizzi tar-Randan 2009 – Tfal  (Katekisti Parroċċa Kerċem)
8.   Ċelebrazzjoni Penitenzjali (Dun Tonio Galea)

Niżżel is-Sussidju mill-link ta’ hawn taħt

Stedina mill-Kummisjoni Djoċesana Żgħażagħ Għawdex għar-Randan 2010

poster_kdz_lent_2010.jpg  

Eżerċizzi tar-Randan għaż-Żgħażagħ Għawdxin residenti Malta

Il-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ tistieden liż-żgħażagħ Għawdxin residenti Malta għall-eżerċizzi tar-Randan L-eżerċizzi se jkunu t-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis, 23, 24 u 25 ta’ Frar. Isiru fil-kappella tas-Sorijiet Franġiskani, Triq il-Ħriereb, Msida (qrib Msida Circus, in-naħa ta’ l-Imsida Skate Park). L-eżerċizzi jibdew fis-7.15p.m.

Lectio Divina għaż-Żgħażagħ

Matul is-Sibtijiet tar-Randan, il-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ tistieden liż-żgħażagħ Għawdxin għal mumenti ta’ riflessjoni u talb madwar il-Kelma ta’ Alla (Lectio Divina). Il-lectio divina tinżamm fis-sala tas-Seminarju, fit-8.30p.m. Dawn il-mumenti ta’ talb u riflessjoni jgħinuna nagħmlu l-mixja tar-Randan flimkien, u fl-istess waqt iservuna ta’ tħejjija għal-laqgħa li l-Papa se jagħmel maż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin fiż-żjara tiegħu fostna f’April li ġej.

The Maltese Herald - 16 ta’ Frar 2010

The Maltese Herald Logo

 

Fil-ħarġa ta’ din il-gimgħa ta’ the Maltese Herald, il-ġurnalist Għawdxi Charles Spiteri, jikteb fid-dettal dwar il-festa ta’ San Gwann Bosco li saret nhar il-Ħadd 31 ta’ Jannar 2010

 

Niżżel il-paġna dwar Għawdex mill-link ta’ hawn taħt

“GĦAND MIN IMMORRU?” (Ġw. 6:68)
ITTRA PASTORALI GĦAR-RANDAN 2010

English Version

Maħbubin Uliedna,
Fost il-ħafna ħwejjeġ pożittivi li għandna f’pajjiżna ninnutaw li kiber l-għatx għat-tagħlim, u billi l-opportunitajiet tat-tagħlim kotru, it-tagħlim infirex. Fl-istess waqt, jidher li għalkemm il-bniedem illum sar jaf jaqra, donnu għandu diffikultà biex jaqra l-istorja ta’ ħajtu u tal-ġens tiegħu; għalkemm il-bniedem kapaċi jgħodd in-numri, donnu qed jinfixel x’ħin jiġi biex jagħmel is-somom tal-ħajja tiegħu. Mogħni bl-għerf tax-xjenzi u t-teknoloġija, il-bniedem wasal biex isib tarf ta’ ħafna kobob imħabbla, imma fl-istess ħin il-kobba ta’ ħajtu aktar qed iħabbilha!

Continue reading >>

TITĦABBAR IL-MEWT TAL-KANONKU ĠWANN SCICLUNA

Can. John SciclunaDalgħodu, il-Ġimgħa 12 ta’ Frar 2010, tħabbret il-mewt tal-Kanonku Ġwann Scicluna, saċerdot mill-parroċċa ta’ San Ġorġ.
Dun Ġwann Scicluna ġie ordnat saċerdot fil-15 ta’ April 1956. Fost il-ħidma tiegħu, Dun Ġwann kien għalliem tar-Reliġjon fl-iskejjel sekondarji, u kappillan tas-Sorijiet tal-Karità meta kienu r-Rabat.
Il-funeral ta’ Dun Ġwann se jsir għada s-Sibt fil-parroċċa ta’ San Ġorġ. Fis-2.30p.m. il-kadavru tiegħu jittieħed fil-knisja tas-Sorijiet Franġiskani, Triq Palma, u fit-3.30p.m. il-Kapitlu u l-Kleru tal-Bażilka ta’ San Ġorġ jitolbu s-Salmi tal-Għasar. Fl-3.45p.m. jitlaq korteo lejn il-bażilka ta’ San Ġorġ fejn fl-4.00p.m. issir il-quddiesa tal-funeral.
 
Nitolbu lill-Mulej jilqgħu fi ħdanu. RIP