Archive for the '2010' Category

IL-BIKJA TAT-TARBIJA TA’ BETLEM
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech

IL-BIKJA TAT-TARBIJA TA’ BETLEM

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pontifikal ta’ nhar il-Milied 2010
Knisja Katidrali – Is-Sibt, 25 ta’ Diċembru

F’Betlem Alla tkellem!

L-ikbar gwaj tagħna l-bnedmin mhux il-ġlied, il-mard, u l-faqar, imma meta Alla jibqa’ sieket jew jiġi msikket. Is-silenzju ta’ Alla għandu jwaħħaxna għaliex jekk aħna ma nisimgħux lil Alla jkellimna, nitħawdu aħna u nħawdu madwarna. Din mhix fantasija: inħarsu ftit madwarna u naraw kif kull ma jmur id-diżordni qiegħed jikber u jolqot lil dak u lill-ieħor, lill-familji, lill-gruppi, lis-soċjetà u forsi wkoll lill-Knisja. Mhux għaliex Alla ma jinterresahx il-bniedem jew għaliex Alla waqa’ fil-muta, imma għaliex propju aħna ttarraxna: qegħdin nagħlqu widnejna u qegħdin noħolqu l-istorbju biex ninnewtralizzaw il-vuċi t’Alla. Continue reading >>

FIL-ĠRAJJA TAL-MILIED ALLA U L-BNIEDEM JILTAQGĦU FLIMKIEN
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech

FIL-ĠRAJJA TAL-MILIED ALLA U L-BNIEDEM JILTAQGĦU FLIMKIEN

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pontifikal tal-Lejl tal-Milied
Knisja Katidrali – Is-Sibt 25 ta’ Diċembru 2010

Il-qalb tal-bniedem tixtieq lil Alla

Il-lejl tal-Milied huwa lejl illi fina joħloq ċerta nostalġija. Ma ngħidx nostalġija mnebbħa mir-rakkont poetiku li għadna kif smajna tat-twelid ta’ Ġesù f’Betlem; imma ngħid nostalġija taċ-ċkunija tagħna meta ta’ tfal konna niċċelebraw il-Milied. Imma, jiena ngħid illi l-Milied illum, forsi b’mod inkonxju, joħloq fina nostalġija oħra, speċjalment meta nikkunsidra li l-qalb umana, allura l-qalb tiegħi u l-qalb tiegħek, hija qalb mimlija bl-imħabba u bit-tradimenti, qalb mimlija b’kuraġġ u bil-biża’, qalb mimlija biċ-ċertezzi u fl-istess ħin mimlija dubji! F’mumenti bħal dawn, jekk irridu nkunu sinċieri, żgur li fil-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna hemm nostalġija – imma issa mhux nostalġija għal meta konna tfal, imma għal dak li huwa tajjeb, veru u sabiħ. Bir-raġun ninġabru madwar it-tarbija ta’ Betlem, għaliex din in-nostalġija profonda u eżistenzjali hija wkoll nostalġija għal Alla. Forsi aħna stess m’aħniex konxji li fina hemm din ix-xewqa għal Alla. Continue reading >>

IL-BIKJA TAT-TARBIJA TA’ BETLEM
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pontifikal ta’ nhar il-Milied 2010
Knisja Katidrali – Is-Sibt, 25 ta’ Diċembru

F’Betlem Alla tkellem!

L-ikbar gwaj tagħna l-bnedmin mhux il-ġlied, il-mard, u l-faqar, imma meta Alla jibqa’ sieket jew jiġi msikket. Is-silenzju ta’ Alla għandu jwaħħaxna għaliex jekk aħna ma nisimgħux lil Alla jkellimna, nitħawdu aħna u nħawdu madwarna. Din mhix fantasija: inħarsu ftit madwarna u naraw kif kull ma jmur id-diżordni qiegħed jikber u jolqot lil dak u lill-ieħor, lill-familji, lill-gruppi, lis-soċjetà u forsi wkoll lill-Knisja. Mhux għaliex Alla ma jinterresahx il-bniedem jew għaliex Alla waqa’ fil-muta, imma għaliex propju aħna ttarraxna: qegħdin nagħlqu widnejna u qegħdin noħolqu l-istorbju biex ninnewtralizzaw il-vuċi t’Alla.

Imma fil-lejl tal-Milied dwiet il-bikja tat-tarbija ta’ Betlem. F’dan il-lejl mat-twelid tat-tarbija ta’ Betlem instemgħet twerżieqa ġdida. Hija l-bikja ta’ Alla. It-twerżieqa ta’ Alla. Għaliex din it-tarbija mhix tarbija komuni, imma dan huwa l-Iben t’Alla li sar bniedem. It-tarbija li llum qegħdin inqimu hija propju l-Kelma ta’ Alla, Ġesù Kristu, kif qrajna fil-prologu tal-Vanġelu ta’ San Ġwann: ‘Fil-bidu kienet il-Kelma, u l-Kelma kienet għand Alla u l-Kelma kienet Alla”. Il-Kelma mlissna sa mill-eternità minn Alla l-Missier, fil-milja taż-żmien saret laħam, saret bniedem: Il-Kelma saret ġisem u għammret fostna u rajna sebħha, sebħ bħalma għandu l-Iben il-Waħdieni minn għand Missieru, mimli grazzja u verità” (Ġw 1,14). Altru li Alla mhux sieket u li Alla mhux fil-muta!

Continue reading >>

FIL-ĠRAJJA TAL-MILIED ALLA U L-BNIEDEM JILTAQGĦU FLIMKIEN
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pontifikal tal-Lejl tal-Milied
Knisja Katidrali – Is-Sibt 25 ta’ Diċembru 2010

Il-qalb tal-bniedem tixtieq lil Alla

Il-lejl tal-Milied huwa lejl illi fina joħloq ċerta nostalġija. Ma ngħidx nostalġija mnebbħa mir-rakkont poetiku li għadna kif smajna tat-twelid ta’ Ġesù f’Betlem; imma ngħid nostalġija taċ-ċkunija tagħna meta ta’ tfal konna niċċelebraw il-Milied. Imma, jiena ngħid illi l-Milied illum, forsi b’mod inkonxju, joħloq fina nostalġija oħra, speċjalment meta nikkunsidra li l-qalb umana, allura l-qalb tiegħi u l-qalb tiegħek, hija qalb mimlija bl-imħabba u bit-tradimenti, qalb mimlija b’kuraġġ u bil-biża’, qalb mimlija biċ-ċertezzi u fl-istess ħin mimlija dubji! F’mumenti bħal dawn, jekk irridu nkunu sinċieri, żgur li fil-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna hemm nostalġija – imma issa mhux nostalġija għal meta konna tfal, imma għal dak li huwa tajjeb, veru u sabiħ. Bir-raġun ninġabru madwar it-tarbija ta’ Betlem, għaliex din in-nostalġija profonda u eżistenzjali hija wkoll nostalġija għal Alla. Forsi aħna stess m’aħniex konxji li fina hemm din ix-xewqa għal Alla.

Dan huwa l-lejl tal-Milied li fih Alla sar bniedem u għammar fostna biex jgħin lill-bniedem itemm din in-nostalġija tiegħu! Inħoss li dan id-diskors jgħodd ħafna għal żminijietna, għaliex fostna nilmaħ tendenzi ta’ bnedmin illi tilfu lil Alla jew rrinunzjaw għal Alla. Madwarna tinħass żiffa ta’ atejiżmu. Niflu ftit kif qed nitkellmu fuq ċerti issues. Saħansitra hawn min b’wiċċu minn quddiem jistqarr li Alla ma jfisser xejn għalih. Min jiċħad ’l Alla, imbagħad jasal biex jiċħad lill-bniedem!

Continue reading >>

L-ISQOF NIKOL CAUCHI BNIEDEM TA’ VIŻJONI KBIRA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Funeral ta’ Mons Isqof Nikol Cauchi

X’viżjoni għandha s-soċjetà tagħna llum?

Il-bniedem li jara u jara fil-bogħod ipoġġi fi żgur il-passi tiegħu tal-lum. Imma l-bniedem li m’għandux viżjoni jibqa’ jgħammar fl-istess kundizzjonijiet u l-ħajja tiegħu hija miskina u mifxula. Dak li ngħidu għall-bniedem nistgħu ngħiduh għall-kollettività, għalina bħala soċjetà: għax jekk is-soċjetà ma jkolliex viżjoni, jiġifieri jekk is-soċjetà ma tagħmilx il-miri tagħha – li ovvjament iridu jkunu għanijiet tajbin – , allura anke l-futur tas-soċjetà mingħajr viżjoni huwa futur imċajpar.

L-indikaturi ta’ madwarna jikkonferma li kemm individwalment u kemm bħala soċjetà jew m’għandniex viżjoni jew għandna viżjoni li hi mijopika – qed naraw biss sa mneħirna! Għandna viżjoni empirika fejn jgħodd biss dak li tmiss u tara, viżjoni immanenti u li tingħalaq għat-traxxendent.

Niflu ftit kif illum qed nitkellmu dwar il-bniedem. X’viżjoni għandna tal-persuna? Inħoss li hija viżjoni qasira ħafna għax m’aħniex nitkellmu u nittrattaw lill-bniedem bir-rispett lejn id-dinjità tiegħu. Viżjoni li tirrispetta lill-bniedem qatt ma tirrendih oġġett. Viżjoni li tgħożż il-ħajja umana ma toħlomx li tagħmel esperimenti manipulattivi fuq il-ħajja.
Continue reading >>

GĦAL ORDNI SOĊJALI AĦJAR
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni ta’ Jum Għawdex
Knisja ta’ San Ġakbu, Rabat, Għawdex – Il-Ħamis 28 ta’ Ottubru 2010

Kristu bagħat lill-appostli biex ixandru l-Bxara t-Tajba li kellha tkun il-bażi ta’ ordni soċjali ġdid – mhux biss ikollna ordni soċjali konfessjonali, imma sistema li sserraħ fuq ordni etiku li jaqbel mad-dinjità tal-persuna.

Is-sehem tal-Knisja fil-progress soċjali tal-poplu

Bit-tkeċċija tal-Franċizi minn Għawdex fl-1798, l-Għawdxin taw bidu għal ordni soċjali ġdid. Il-fatt li dakinhar l-Għawdxin kienu taħt it-tmexxija tal-Arċipriet Saver Cassar mhux dettal bla tifsira. Dan ifisser li dakinhar ir-reliġjon Kattolika ma kienitx meqjusa bhala xkiel għall-progress soċjali tal-gżira.

Continue reading >>

GĦAL ORDNI SOĊJALI AĦJAR
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni ta’ Jum Għawdex
Knisja ta’ San Ġakbu, Rabat, Għawdex – Il-Ħamis 28 ta’ Ottubru 2010

Kristu bagħat lill-appostli biex ixandru l-Bxara t-Tajba li kellha tkun il-bażi ta’ ordni soċjali ġdid – mhux biss ikollna ordni soċjali konfessjonali, imma sistema li sserraħ fuq ordni etiku li jaqbel mad-dinjità tal-persuna.

Is-sehem tal-Knisja fil-progress soċjali tal-poplu

Bit-tkeċċija tal-Franċizi minn Għawdex fl-1798, l-Għawdxin taw bidu għal ordni soċjali ġdid. Il-fatt li dakinhar l-Għawdxin kienu taħt it-tmexxija tal-Arċipriet Saver Cassar mhux dettal bla tifsira. Dan ifisser li dakinhar ir-reliġjon Kattolika ma kienitx meqjusa bhala xkiel għall-progress soċjali tal-gżira.

Continue reading >>

Nota tal-ET Mons Isqof Mario Grech lill-Poplu ta’ Alla f’Ghawdex

Gheziez,

Billi l-ET Mons Isqof Nikol Cauchi jinsab rikoverat l-isptar u l-kundizzjoni ta’ sahhtu hija kritika, nappella, b’sens ta’ dmir lejh li refa’ fuqu l-piz tat-tmexxija tal-Knisja f’Ghawdex ghal 38 sena, biex noffru talb herqan ghalih bl-intercessjoni tal-Madonna.

Ghalina s-sacerdoti, li hafna minna rcevejna l-ordinazzjoni sacerdotali bit-tqegħid ta’ jdejh, niltaqghu llejla fis-7.30pm fis-Seminarju biex naghmlu mument ta’ talb ghall-Isqof Cauchi.

Continue reading >>