Archive for February, 2009

Marzu 2009

apostelshipofprayerlogo.jpgIntenzjoni Ġenerali
Biex kull pajjiż fid-dinja jagħraf japprezza d-dinjità u l-valur tal-mara, u r-rwol tagħha fis-soċjetà.
Intenzjoni Missjunarja
Biex il-poplu kollu Nisrani fiċ-Ċina jimxi fuq l-indikazzjonijiet tal-ittra tal-Papa, u jaħdem għall-għaqda u għall-paċi

Continue reading >>

OFFIŻA LID-DEĊENZA PUBBLIKA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Knisja Katidrali, Victoria – l-Erbgħa 25 ta’ Frar 2009

Meta l-Erbgħa 25 ta’ Frar 2009 kien qed jmexxi l-funzjoni tat-tqiegħed tal-irmied fl-okkażjoni ta’ Ras ir-Randan fil-Katidral t’Għawdex, l-Isqof Mario Grech fl-omelija wassal dan il-messaġġ:

Abbużi fil-Karnival

Sfortunatament din is-sena f’ċerti mumenti l-Karnival f’Għawdex kien fih imġiba, atti u manifestazzjonijiet tant baxxi u offensivi li ferew l-“orgolju” tal-poplu Għawdxi.

Huwa tal-mistħija li xi persuni biex idaħħku ħarġu fit-toroq lebsin ta’ Kristu Rxoxt u oħrajn imitaw lil Kristu mdawwar bl-appostli.
Huwa tal-mistħija wkoll il-fatt li diversi, bl-aġir baxx tagħhom, kasbru bil-kbir id-dinjità tal-persuna umana.

Kienu evidenti ħafna dawk l-atti u rappreżentazzjonijiet li jmorru kontra kull sens ta’ “deċenza pubblika” – valur imħares b’ligijiet ċivili u normalment infurzat b’sentenzi tal-Qrati mhux biss f’pajjiżna imma wkoll f’ċivilitajiet progressivi fl-Ewropa u fl-Istati Uniti. Continue reading >>

Sussidju Randan 2009

Format: PDF
Kontenut: Ħallu lil Alla Jħabbibkom Miegħu - Sussidju teoloġiku-liturġiku-pastorali għar-Randan.


F’dan is-sussidju tistgħu ssibu diversi għajnuniet:

 1. Tħabbira tar-Randan Imqaddes;
 2. Studju dwar il-“konverżjoni” f’San Pawl, b’riferiment speċjali għall-ġrajja ta’ Damasku;
 3. Lectio Divina dwar il-Vanġeli tal-Ħdud tar-Randan;    
 4. Għajnuna għall-Omeliji tal-Ħdud tar-Randan;
 5. Skemi għall-Eżerċizzi tar-Randan 2009, kemm għall-Adulti kif ukoll għat-Tfal;
 6. Ċelebrazzjoni Penitenzjali;
 7. Ċelebrazzjoni għal Jum id-Duluri; u
 8. Notamenti Pastorali għal żmien ir-Randan u l-Għid.

Awtur: Djoċesi ta’ Għawdex

Niżżel: Hallu lil Alla Jħabbibkom miegħu

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Marzu 2009

Fil-ħarġa ta’ Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi għax-xahar ta’ Marzu ssibu tagħrif dwar

 • Jum l-Isqof Emeritu Nikol Ġ. Cauchi
 • It-Tielet fażi tal-Missjoni Djoċesana
 • Kalendarju Pastorali għall Marzu 2009

Nizzel n-newsheet minn hawn

Newsheet tal-Għaqdiet Kattolici - Marzu 2009

The Maltese Herald - 24 ta’ Frar 2009

The Maltese Herald Logo

Fil-paġna dwar Għawdex fil-Maltese Herald ta’ 24 ta’ Frar 2009 Charles Spiteri jikteb dwar il-Festa ta’ Sant’ Anton Abbati li saret ġewwa ix-Xagħra u dwar iċ-ċelebrazzjonijiet mil-iScouts ġewwa Għawdex biex jitfakkar iċ-centinarju tat-twaqqif tal-iScouts ġewwa Malta.

 

IMUT IL-KAN MIKIEL CAMILLERI MIN-NADUR

Illum, it-Tnejn 23 ta’ Frar 2009 tħabbret il-mewt tal-Kanonku Mikiel Camilleri, min-Nadur. Dun Mikiel twieled fid-19 ta’ Diċembru 1931 u ġie ordnat saċerdot fit-12 t’April 1959. Il-funeral tiegħu se jsir nhar is-Sibt li ġej, 28 ta’ Frar 2009 fil-bażilika tan-Nadur. Il-quddiesa tal-funeral tibda fit-3.30p.m. Filwaqt li nagħtu l-għomor lill-familjari tiegħu, ningħaqdu flimkien fit-talb biex il-Mulej Alla jilqgħu fi ħdanu fil-Ġenna. RIP

Attivitajiet Djoċesani - Randan 2009

pellegrinagg-poster2009.jpg

Pellegrinaġġ Penitenzjali tar-Randan

Nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Frar, Mons Isqof Mario Grech se jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fil-bidu tar-Randanbiex flimkien nagħtu bidu għat-tielet fażi tal-Missjoni Djoċesana: iż-Żmien ta’ Konverżjoni u Ċelebrazzjoni.

Il-pellegrinaġġ se jsir ix-Xewkija, u jitlaq fis-6.00pm minn ħdejn il-mitħna biswit it-traffic lights. Meta naslu l-Knisja jkun hemm ċelebrazzjoni komunitarja tal-qrar, jingħata l-mandat tal-predikazzjoni lill-predikaturi tal-eżerċizzi, ikollna messaġġ mill-Isqof, u jsir it-tqarbin. (Ma jkunx hemm quddiesa.)

F’każ ta’ maltemp, niltaqgħu mall-ewwel fil-Knisja.

Katekeżi tar-Randan għaż-Żgħażagħ

Bħas-snin ta’ qabel, kull nhar ta’ Sibt matul ir-Randan, il-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ se torganizza mumenti ta’ riflessjoni u talb għaż-żgħażagħ (16+). Dawn isiru fid-dar ta’ ħdejn Manresa, u jibdew fit-8.30p.m. L-ewwel appuntament hu għas-Sibt 28 ta’ Frar.

Weekend Irtir għaż-Żgħażagħ

Mill-Ġimgħa 13 sal-Ħadd 15 ta’ Marzu il-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ se torganizza weekend irtir għal żgħażagħ 18+. Min hu interessat, jikkuntattja lil Dun Giovanni Curmi (99228918).

BŻONN TA’ BIDLA MILL-QIEGĦ FIL-ĦAJJA NISRANIJA TAGĦNA
Ittra Pastorali Randan 2009

English Version

PDF Version

 

ITTRA PASTORALI

MILL-E.T. MONS. PAWL CREMONA O.P.

Arċisqof ta’ Malta

u

MILL-E.T. MONS MARIO GRECH

Isqof ta’ Għawdex

RANDAN 2009

BŻONN TA’ BIDLA MILL-QIEGĦ

 

FIL-ĦAJJA NISRANIJA TAGĦNA

Għeżież ħutna,

Bħalissa, fil-Knisja ta’ dawn il-gżejjer għeżież tagħna, qed isiru żewġ esperjenzi sbieħ li nistgħu faċilment norbtuhom mas-Sena Pawlina li qed niċċelebraw fil-Knisja Universali.  Qegħdin nirreferu għall-viżti pastorali li qed isiru fid-Djoċesi ta’ Malta u għall-Missjoni Djoċesana ġewwa Għawdex.

Aktar vicin tagħkom

Nixtiequ nibdew nitkellmu magħkom fil-bidu tar-Randan Imqaddes b’riferenza għal dawn l-esperjenzi li nistgħu ngħidulkom mill-ewwel ħallew effett sabiħ fina.  Lilna, l-Isqfijiet, imlewna b’ferħ kbir u saħħewna fil-Fidi tagħna u inkuraġġewna biex nibqgħu naħdmu bis-sħiħ fil-għalqa tal-Mulej għall-ġid ta’ kulħadd.  Ċerti li dawn l-esperjenzi ħallew l-istess effett f’ħafna minnkom ukoll.  Nissellfu l-kliem tal-Appostlu Missierna San Pawl wara ż-żjara pastorali tiegħu lill-Filippin u ntennu: Niżżi ħajr lil Alla kull meta niftakar fikom, u nitlob dejjem ferħan fit-talb tiegħi għalikom minħabba s-sehem li intom ħadtu fix-xandir tal-Evanġelu mill-ewwel jum sa llum… Iva, jixhidli Alla kemm jien miġbud lejkom bil-qalb ta’ Kristu Ġesù (Fil 1, 3-5.8).

Continue reading >>