Archive for August, 2007

Ngħożżu l-komunjoni fil-Knisja (Parroċċa Żebbuġ, 19 ta’ Awissu 2007)

Nhar il-Ħadd 19 ta’ Awissu 2007, l-Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni pontifikali fil-Knisja parrokkjali taż-Żebbuġ, Għawdex fl-okkażjoni tal-festa ta’ Marija Mtellgħa fis-Sema, u għamel din l-omelija.

Continue reading >>

Alla jeħlisna mit-taħsir (Katidral Għawdex, 15 ta’ Awissu 2007)

Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Awissu 2007, solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija, Mons Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni pontifikali fil-Katidral t’Għawdex u għamel din l-omelija.

Continue reading >>

A Conscience in favour of women (Pastoral Letter - Feast of the Assumption 2006)

PASTORAL LETTER BY
THE ARCHBISHOP OF MALTA
AND THE BISHOP OF GOZO
on the occasion of
THE FEAST OF THE ASSUMPTION 2006

 

A CONSCIENCE IN FAVOUR OF WOMEN

 

Beloved Sons and Daughters in the Lord,

On the Cross, seeing his mother and the disciple he loved standing near her, Jesus said to his mother: “Woman, this is your son”; and then said to the disciple he loved: “This is your mother” (Jn 19, 26-27). This testament of Jesus on Calvary has inspired many beautiful reflections with regard to the relationship between the Holy Mother and the Church, which is the community of the disciples of Jesus.

Continue reading >>

Ix-xewqa tal-ħajja ta’ dejjem
Omelija fil-Velja ta’ l-Assunta
Santwarju ta’ Pinu (14 ta’ Awissu 2007)

Omelija fil-Velja ta’ l-Assunta
Madonna Ta’ Pinu
It-Tlieta 14 ta’ Awissu 2007
L-E.T. Mons. Mario Grech, isqof ta’ Għawdex

IX-XEWQA TAL-ĦAJJA TA’ DEJJEM

Jekk f’Kana tal-Galilija Ġesù għamel miraklu li huwa sinjal biex aħna nemmnu fih, dak li qegħdin niċċelebraw illejla – l-Assunzjoni ta’ Marija – huwa sinjal ieħor qawwi li permezz tiegħu aħna nsaħħu l-fidi tagħna fi Kristu. Huwa sinjal ieħor ta’ Marija mtellgħa s-sema bir-ruħ u l-ġisem, biex aħna, għeżież tiegħi, nikkontemplaw il-verità li hemm tistenniena: li bħalma Marija daħlet fl-Arka ta’ dejjem li hija l-ġenna, u hemmhekk qiegħda tgawdi lil Alla, u hemmhekk seħħet l-għaqda definittiva tagħha ma’ Alla, hekk ukoll kull wieħed u waħda minna – il-Knisja tagħna trid tkun Knisja illi tgħix b’din ix-xewqa! – irid ikollu fil-fond ta’ qalbu, ta’ qalbha, din ix-xewqa illi naraw lil Alla wiċċ imb’wiċċ, illi għalina wkoll jasal dak il-mument fejn ningħaqdu ma’ Alla għal dejjem.

“Il-qalb tagħna ma ssibx mistrieħ jekk mhux fik, o Alla”. Dan il-kliem jgħidu Sant’Wistin, imma xieraq li jkun fuq fommi, fuq fommok u fuq fommna. Il-qalb tagħna tistrieħ biss meta bħal Marija aħna nidħlu fl-eternità. Kemm hi bxara tajba li mhux biss neħtiġuha aħna miġburin hawn illejla, imma kif għidnielkom aħna l-isqfijiet tagħkom (ara Pastorali ta’ Santa Marija 2007) – jiena u l-arċisqof – hija bxara tajba li nħossu li għandha tidwi f’kull qalb, f’kull familja, f’kull komunità ta’ pajjiżna.

Imma biex Marija setgħet tidħol fl-eternità u tingħaqad ma’ Alla u tgħix fl-Arka għal dejjem, f’ħajjitha kienet mimlija bil-grazzja; f’ħajjitha, meta kienet bħalna f’din id-dinja, kienet hi l-Arka illi laqgħet fiha lill-Verb ta’ Alla. Kienet hi illi bl-“iva” tagħha lil Alla ħaddnet fiha lil Kristu. U hekk ukoll aħna, jekk irridu naslu għal din id-destinazzjoni rridu nilqgħu lil Kristu fina u nagħmlulu spazju biex jgħammar magħna. U għalhekk fl-ittra pastorali illi tajniekom f’dawn il-jiem għamilna appell ħalli nkunu nafu aktar lil Kristu, u lil Kristu Rxoxt.

Nimtlew bil-ħsieb ta’ Alla
Marija llum ġiet imtellgħa s-sema bir-ruħ u l-ġisem għaliex kienet mimlija bis-sens ta’ Alla, kienet mimlija bil-ħsieb ta’ Alla. San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin jgħidilna: “Min jista’ jifhem is-sens, il-moħħ ta’ Alla?”. U jgħid ukoll: “Aħna għandna fina dan is-sens ta’ Alla, dan il-ħsieb ta’ Alla” (ara 1 Kor 2,16). U dan li nixtieq nafdalkom f’din il-Velja: illi lkoll flimkien nimpenjaw lilna nfusna biex nimtlew b’dan is-sens ta’ Alla, b’dan il-moħħ ta’ Alla, il-ħsieb ta’ Alla, biex bħal Marija l-moħħ tagħna jaħseb bħall-moħħ ta’ Alla, il-ħsieb tagħna jkun jaqbel mal-ħsieb ta’ Alla u ngħixu f’Alla.

X’ifisser ikollna l-ħsieb ta’ Alla? Illi nagħrfu x’irid Alla, x’inhu l-ħsieb ta’ Alla fuq il-bniedem, x’inhu l-ħsieb ta’ Alla fuq il-familja, x’inhu l-ħsieb ta’ Alla fuq l-art li aħna naħdmu u minnha naqilgħu l-għixien tagħna, x’inhu l-ħsieb ta’ Alla fuq il-ħajja. Imma biex aħna niksbu dan il-moħħ, il-ħsieb ta’ Alla, irridu nkunu nafu x’irid Alla u kif din ir-rieda tiegħu hi murija lilna fl-Iskrittura mqaddsa, partikularment fil-Vanġelu, fejn għandna lil Kristu illi wasslilna l-Kelma definittiva ta’ Alla, li rrivelalna l-moħħ ta’ Alla: “Min jara lili jara l-Missier” (ara Ġw 12,45).

U għalhekk, għeżież tiegħi, inħeġġiġkom, partikularment issa li qegħdin nippreparaw lilna nfusna għas-sinodu li ħa tlaqqa’ l-Knisja proprju fuq il-Kelma ta’ Alla u l-missjoni tal-Knisja, biex nitħeġġu aktar fl-għarfien tal-Kelma ta’ Alla. U għad-djoċesi tagħna l-appell li qegħdin nagħmlu, il-proposta li qegħdin nagħmlu għas-sena li ġejja hija proprju biex “inkunu ħbieb ta’ l-Evanġelju”. U nixtiequ illi fil-komunitajiet tagħna jitwaqqfu gruppi illi jiltaqgħu biex jagħmluha mal-Kelma, biex jistudjaw il-Kelma, biex jirriflettu fuq il-Kelma, għax minn hemmhekk nagħrfu l-ħsieb ta’ Alla, il-moħħ ta’ Alla. Kemm tkun ħaġa f’lokha kieku lkoll kemm aħna nitrawmu f’dik li tissejjaħ il-Lectio Divina, ħalli meta naqraw il-Kelma ta’ Alla b’din l-attitudni ta’ talb aħna niskopru x’irid Alla.

Skejjel ta’ talb u ta’ katekeżi
Imma meta nitkellem ukoll fuq is-sens ta’ Alla nifhem illi aħna nkunu konvinti illi nitħarrku, naġixxu, li l-ħajja tagħna tiżvolġi ruħha fil-preżenza ta’ Alla, li m’hix verità magħrufa minn kulħadd. Għax xi drabi l-mod kif nitkellmu, il-mod kif naġixxu, il-mod kif infasslu l-istil tal-ħajja tagħna jagħti indikazzjoni illi Alla mhux jgħammar fostna, jew aħjar aħna m’aħniex ngħammru fil-preżenza ta’ Alla. U biex nikbru f’dan is-sens ta’ Alla hija meħtieġa l-ħajja tat-talb.

U llejla nitlob lilkom, familji, illi sa ftit snin ilu kontu l-ewwel skola tat-talb, għaliex fejn hemm l-ispirtu tat-talb hemm is-sens ta’ Alla, hemm il-preżenza ta’ Alla. Imma llum sfortunatament lanqas nistgħu nserrħu fuq din l-iskola ta’ talb li hija l-familja, u allura hija meħtieġa iktar minn qabel il-ħidma kateketika, il-katekeżi. U nħeġġeġ lil dawk fostkom illi jħossu li l-Mulej qiegħed isejħilhom biex ikunu katekisti, għaliex il-komunità kristjana għandha bżonn urġenti ta’ lajċi u reliġjużi illi meta huma mimlijin b’Alla jwasslu dan is-sens ta’ Alla bil-ħidma kateketika tagħhom lill-oħrajn. U għalhekk ukoll inħossu l-bżonn illi lill-katekisti tagħna ngħinuhom ikomplu jiffurmaw lilhom infushom.

U nerġa’ ngħid issa għal dawk li huma fid-djoċesi tagħna: minn hawn u ftit ġimgħat oħra nagħmlulhom stedina – nerġa’ ngħid lill-katekisti – ħalli proprju nagħmlu esperjenza flimkien ta’ formazzjoni, ħalli nkunu nistgħu nwettqu missjoni tant importanti, anki fis-soċjetà tagħna, ħalli nnisslu s-sens ta’ Alla. Huwa dan illi b’xi mod jista’ jiggarantilna illi aħna jkollna l-ħsieb ta’ Alla, il-moħħ ta’ Alla, li aħna jkollna dan is-sens ta’ Alla, li huwa biss antiċipazzjoni ta’ dak illi hemm jistenniena, huwa biss tħejjija biex aħna ngħaddu minn dik l-istess esperjenza li għaddiet minnha omm Kristu u l-omm tagħna, Marija ta’ Nazaret: li aħna wkoll naslu biex naraw lil Alla wiċċ imb’wiċċ.

U rrid ngħid kelma ta’ apprezzament anki għall-preżenza tagħkom hawn illejla. Uħud minnkom ġejtu mill-bogħod, imma jien ninterpreta l-preżenza tagħkom bħala xewqa biex taraw lil Alla, bħala espressjoni ta’ l-għatx spiritwali li hemm fikom ħalli titqanqlu bl-imħabba għal Alla. U llejla nitlob lill-Verġni Marija ħalli tkun hi illi takkumpanjana u tgħinna biex ilkoll flimkien nilħqu dan l-ideal.

Il-veru futur tal-bniedem (Ittra Pastorali, Santa Marija 2007)

ITTRA
PASTORALI

MILL-E.T. MONS. PAWL CREMONA O.P.
Arċisqof ta’ Malta
u
MILL-E.T. MONS. MARIO GRECH
Isqof ta’ Għawdex

fl-okkażjoni tal-Festa ta’
Marija Mtellgħa s-Sema

2007

IL-VERU FUTUR TAL-BNIEDEM

Maħbubin Uliedna,

 Mistoqsija li jagħmel il-bniedem ta’ kull żmien hija dwar x’futur hemm għalih. Hija mistoqsija li jagħmlu ħafna ġenituri mħassbin dwar uliedhom; l-istudenti li dalwaqt jerġgħu jibdew l-iskola; iż-żgħażagħ li qegħdin ifittxu x-xogħol; l-għarajjes li qed jippjanaw għaż-żwieġ; il-pensjonanti li issa rtiraw mix-xogħol; il-morda li qed ifittxu kura; dawk li kellhom falliment fiż-żwieġ u jixtiequ jibdew paġna ġdida. Dan hu kollu tħassib li jinkwetana. Imma lil hinn mill-inkwiet materjali, il-bniedem jagħmel ukoll mistoqsijiet dwar l-għan veru ta’ ħajtu u dwar l-esperjenza tal-mewt u x’jista’ jkun hemm wara l-mewt!

 Fl-istess ħin, qed ngħixu f’kultura li tipprova tnessina li hemm ħajja wara l-mewt. Uħud donnu jimpurtahom biss mill-preżent mingħajr il-ħsieb ta’ l-għada; oħrajn aktar jinteressahom mill-ħajja kif inhi hawn milli mill-ħajja ta’ dejjem. Ma niskantaw xejn li fost il-mard serju tas-soċjetà tagħna l-lum teżisti skarsezza ta’ dawk iċ-ċertezzi ta’ l-etika li normalment iservu ta’ gwida żgura għall-oqsma tax-xogħol u l-kultura, għar-riċerka xjentifika u l-applikazzjoni tal-kisbiet tagħha għall-fejqan, għall-istil tal-ħajja adottat miċ-ċittadini u mill-familji, kif ukoll għall-għażliet politiċi u leġislattivi. Ma tissorprendix li għandna l-mentalità li ma nħossuniex marbutin li nagħtu kont ta’ għemilna lil ħadd! Għax jekk ngħixu ħajjitna daqs li kieku Alla ma jeżistix, qiesu noqtlu lil Alla, kollox isir leċitu. Mhux Alla huwa l-għajn tal-verità u tat-tajjeb? Jekk ma nemmnux li xi darba se nidhru quddiem Alla u rridu nagħtu kont ta’ għemilna, x’sejjer jgħinna biex inkunu responsabbli magħna nfusna u ma’ l-oħrajn?

It-tifsira vera ta’ ħajjitna

 Quddiem din ir-realtà, il-festa ta’ l-Assunta toffrilna ħafna dawl dwar it-tifsira vera ta’ ħajjitna u dwar il-veru futur tal-bniedem. Għaliex meta Marija ġiet imtellgħa s-sema hija ħadet sehem mir-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt u qed tgħix għal dejjem. Hekk għandna eżempju tal-qawwa tal-Qawmien ta’ Kristu, li huwa fatt li seħħ fl-istorja u l-Appostli huma xhieda tiegħu (Atti 2.22-32). Li Kristu qam mill-mewt ma jfissirx li huwa reġa’ ġie lura għall-ħajja li aħna mdorrijin biha fid-dinja; imma bil-qawmien tiegħu hu daħal f’ħajja totalment ġdida u differenti: il-ħajja ta’ dejjem fi ħdan il-Missier. Miegħu, huwa daħħal lill-familja kollha tal-bnedmin: “kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida” (Rum 6.4).

 Marija hija l-ewwel xhud tal-Qawmien ta’ Binha u l-ewwel fost il-bnedmin li daħlet wara Kristu fil-glorja tas-sema. Għalhekk, il-Konċilju Vatikan II jistedinna nħarsu hekk lejn Marija: “Bħalma Omm Ġesù fis-sema, fejn hija diġà fil-glorja bir-ruħ u l-ġisem, hija l-bidu u x-xbieha tal-Knisja, kif għad tkun ipperfezzjonata fiż-żmien li ġej, hekk ukoll hija fuq din l-art, sakemm jasal jum il-Mulej, bħala sinjal jiddi ta’ tama żgura u ta’ faraġ għall-poplu ta’ Alla fil-mixja tiegħu lejn is-sema” (Lumen Gentium, 68).

 “Din it-tama ma tqarraqx bina għax l-imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna” (Rum 5.5). Il-pedament ta’ din it-tama nisranija hija l-imħabba bla tarf li dehret fil-misteru tal-Għid ta’ Ġesù Kristu. Għax iħobbna, Ġesù ngħata lill-Missier u għalina. Għax iħobbu, il-Missier qajmu mill-mewt. U kif San Pawl jgħid lill-Knisja f’Korintu, “Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu … Bħalma l-bnedmin kollha jmutu f’Adam, hekk ilkoll jiksbu l-ħajja fi Kristu (cfr.1Kor 15.20-22). Għalhekk, aħna l-Isqfijiet inħeġġukom biex tkunu tafu aktar lil Kristu Rxoxt, li hu s-sustanza tal-messaġġ evanġeliku, għax bil-qawmien tiegħu qed jipproponilna l-ħajja eterna fil-glorja tal-ġenna.

 Fid-dawl ta’ dan kollu, inħossu li huwa urġenti u kruċjali li l-komunità ekkleżjali f’pajjiżna terġa’ tiskopri u tipproponi lis-soċjetà dgħajfa tal-lum id-dimensjoni l-oħra tal-ħajja f’din id-dinja li sikwit qed ninsew: il-ħajja ta’ dejjem. Jekk fl-imgħoddi riċenti kien hemm min ħaseb li t-tagħlim dwar il-“ħwejjeġ ta’ l-aħħar” ma kienx iktar attwali u ma kienx jagħmel sens, il-lum il-ġurnata din il-verità tal-fidi tagħna kif nistqarruha fil-Kredu hija waħda mis-sinjali taż-żminijiet għaliex toffri sfida u tweġiba fl-istess ħin lill-bniedem u lis-soċjetà li huma mifxulin dwar il-ġejjieni. Għaliex jekk il-futur huwa proġett li jippjana l-bniedem, il-ħajja ta’ dejjem hija l-futur kif rivelat minn Alla. U Alla jirrivelalna l-verità dwar il-bniedem sħiħ. San Ġorġ Preca kien ta’ spiss jitkellem fuq in-Novissmi. U ta’ spiss il-lum nisimgħu anke l-akkuża li aħna s-saċerdoti fil-predikazzjoni tagħna, ftit li xejn nitkellmu fuq dan.

Għan għal ħajjitna

 Dan il-futur muri lilna minn Alla ma għandux x’jaqsam biss ma’ dak li qed jistenniena wara l-mewt, meta niltaqgħu ma’ Alla wiċċ imb’wiċċ, imma joffrilna għan għal ħajjitna li jissarraf fil-ħajja tagħna tal-lum. Infatti, it-tama nisranija mhix aljenazzjoni jew ħarba mill-impenn tal-ħajja ta’ kuljum. Jekk nifhmu hekk, inkunu qed inħaddnu ereżija. “Il-Knisja tgħallem”, jgħidilna l-Konċilju, “li t-tama eskatoloġika ma tnaqqasx l-importanza tad-dmirijiet fuq l-art, anzi ssaħħaħ it-twettiq tagħhom b’raġunijiet ġodda. Għall-kuntrarju, jekk jonqos il-pedament ta’ Alla u t-tama tal-ħajja ta’ dejjem, id-dinjità tal-bniedem tonqos ħafna … u l-enigma tal-ħajja u l-mewt, tal-ħtija u ta’ l-indiema, jibqgħu bla tweġiba u għalhekk mhux ftit drabi l-bnedmin jaqgħu fid-disperazzjoni” (Gaudium et Spes, 21). Il-verità dwar il-ħajja eterna tgħidli li l-bniedem ta’ ħdejja hu maħluq għal Alla u rrid nirrispettah u ma nfixklux anke f’dan; il-ħwejjeġ materjali huma utli u neċessarji, iżda ma nistax ma naħsibx kif nużahom tajjeb, għax dawn jistgħu jkunu teżor għalija fis-sema; it-tbatija u l-mewt ma niħux gost bihom, iżda nista’ ngħaqqadhom mat-tbatija ta’ Kristu li kienet biss passaġġ għall-ħajja ta’ dejjem.

 Jekk mil-lum ma nkunux mexjin lejn l-eternità, aħna pagani ġodda! Għax min ma jemminx fil-ħajja ta’ dejjem, ma jkollux fih ix-xewqa li jingħaqad ma’ Alla biex igawdi l-wiċċ sabiħ tiegħu; ma jkollux qawwa u dawl biżżejjed biex jissielet kontra d-dnub u l-ħażen. U konsegwenza ta’ dan, ikollu viżjoni mċajpra dwar dak li jagħmel il-ħajja umana esperjenza sabiħa u sħiħa: dwar x’inhu l-bniedem, dwar il-valur tal-ħajja, l-importanza tar-relazzjonijiet fil-familja u fil-komunità, il-kwalità tar-rabtiet bejn l-imsieħba soċjali, l-edukazzjoni u t-trasmissjoni tal-valuri, l-attenzjoni lejn dawk fil-bżonn, is-sens ċiviku, u r-rispett lejn il-legalità.

 Infatti, kieku wieħed ikun jaf li għandu jidher quddiem Alla, kieku se jigdeb, jisraq, joqtol? Kieku fiż-żwieġ, qabel xi ħadd jittradixxi lill-parti l-oħra u lill-familja tiegħu jew tagħha, jagħraf jew tagħraf li l-infedeltà hija dnub bil-konsegwenzi eterni tiegħu, kieku jasal biex jagħmel dan it-tradiment? Kieku konvinti li aħna ta’ Alla u ħaddieħor huwa tiegħu wkoll, kieku ma naħsbuhiex darbtejn qabel ma nkunu ta’ skandlu? Kieku taf li xi darba għad tista’ tisma’ lil Alla jgħidlek, “kont bil-guħ u ma tmajtnix … kont barrani u ma ltqajtnix … kont għeri u ma libbistnix … kont marid u l-ħabs u ma ġejtx iżżurni”, ma taħsibx li tkun aktar attent kif tittratta l-proxxmu tiegħek? Kieku naf li rrid nirrispondi quddiem Alla għall-għemil irresponsabbli tiegħi, ma nkunx aktar attent biex nirrispetta dak li jagħmel parti mill-ġid komuni, bħalma huma r-riżorsi materjali u l-patrimonju kulturali u ambjentali tal-pajjiż?

Preżenza li toffri ħajja ġdida

 Hija xewqa tagħna l-Isqfijiet li l-festa ta’ l-Għid ta’ l-Assunta tqanqal lilna bħala Knisja f’Malta u Għawdex biex il-kliem tal-Kredu, fejn jingħad li “nistennew il-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej”, mhux biss ngħiduh bix-xufftejn imma ngħixuh; biex inkunu tassew sagrament tal-Qawmien u għalhekk preżenza f’pajjiżna li toffri ħajja ġdida.

 Għalhekk, nagħmlu sejħa lill-poplu ta’ Alla biex filwaqt li jkompli jirrifletti aktar fil-fond dwar l-Għid ta’ Kristu, jinbena f’komunitajiet ta’ nsara li, fi kliem Sant’Injazju ta’ Antijokja jiddistingwu ruħhom bħala “dawk li kisbu tama ġdida” u jgħixu bħala wlied il-Jum tal-Ħadd (dies dominicam viventes), peress li fil-jum tal-Ħadd il-Knisja tfakkar l-Għid tal-Mulej.

 Nixtiequ li jkollna komunitajiet, partikularment dawk parrokkjali, li jgħożżu aktar l-Ewkaristija tal-Ħadd. Nixtiequ wkoll li jsir sforz ġenwin u kollettiv biex il-liturġija tkun tassew ċelebrazzjoni li tiftiehem u tħalli frott. Hekk, bħala nsara nieħdu l-aktar ġid minn dan is-sagrifiċċju Ewkaristiku li bih is-sagrifiċċju tas-Salib jibqa’ jiġġedded sal-miġja tiegħu (Sacrosanctum Concilium, 47).

 Konvinti li l-fidi tagħna dwar il-ħajja wara l-mewt tista’ tagħti tifsira aktar għolja lillesperjenzi ta’ ħutna, tal-familji u tas-soċjetà, inħeġġukom biex titkellmu dwarhom filpredikazzjoni, fil-katekeżi, fl-evanġelizzazzjoni u bejnietna. Jekk ngħixu dan, mhux il-Knisja biss tikber, iżda nħallu effett pożittiv fuq is-soċjetà tagħna f’dawn il-gżejjer. Aħseb x’inti kapaċi tagħti lis-soċjetà ċivili jekk tħares il-kmandamenti u jekk tkun imbuttat mill-kelma u mill-kwalità tal-ħajja proposta minn Ġesù!

 Ħafna minna qatt ma ċaħdu l-verità tal-Qawmien u l-Ħajja ta’ Dejjem, imma għażlu li jwarrbuha u ma jaħsbux fiha; imma mbagħad, meta nkunu quddiem il-mewt tagħna jew ta’ xi ħadd għażiż għalina, nibdew naħsbu u nitkellmu dwar il-ġenna. Għaliex ma tibdiex tirrifletti u titkellem il-lum fuq dak li taf li se taħseb fuqu f’dawk iċ-ċirkustanzi?

 Hekk, it-tlugħ fis-sema ta’ Marija, li tant niċċelebrawh bi mħabba fil-gżejjer tagħna, jibda jfisser ukoll bidla f’ħajjitna u fil-ħajja tal-Knisja.

 Nagħtukom il-barka pastorali tagħna b’rahan ta’ kull ġid mis-sema.

 Il-lum, 6 ta’ Awissu 2007, Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.

PAWL CREMONA O.P. 
Arċisqof ta’ Malta

MARIO GRECH 
Isqof ta’ Għawdex

Mustarda u ħmira

Format: PowerPoint
Awtur
: Dun Tonio Galea

Kontenut: Il-parabbola taż-żerriegħa tal-Mustarda dik tal-żmira. (Mt 13, 31-33)
Niżżel
: parabbol zerriegha tal-mustarda u hmira

1 Ħadd Randan

Format: PowerPoint
Awtur: Dun Tonio Galea

Kontenut: Riflessjonijiet marbuta mal-Liturgija ta’ l-1 Ħadd tar-Randan - Sena C
Niżżel: 1 Ħadd Randan Sena C

Vanġelu ta’ 19-il-Ħadd matul is-Sena (Sena A)
Mt 14,22-33

Wara li n-nies kielu u xebgħu, Gesù minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat in-nies. Wara li bagħat in-nies, tela’ waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob.

X’ħin sar filgħaxija kien għadu hemm fuq, waħdu; id-dgħajsa kienet digà f’nofs il-baħar titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-rih kontra tagħhom. Fir-raba’ sahra tal-lejl mar lejn n-naħa tagħhom miexi fuq il-bahar. Huma rawħ miexi fuq il-baħar u twerwru. “Dan xi fantazma!” qalu, u qabdu jgħajtu bil-biza’.

Izda hu minnufiħ kellimhom u qalilhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibzgħu xejn!” Wiegbu Pietru u qallu: “Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.” “Ejja,” qallu Gesù. Pietru nizel mid-dgħajsa, u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Gesù. Izda meta ra li r-riħ kien qawwi, beza’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid: “Salvani, Mulej!” Malajr Gesù medd idu u qabdu: “Bniedem ta’ fidi zgħira,” qallu, “għaliex iddubitajt?”

Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa xteħtu quddiemu u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”