Archive for the 'Offices Communications' Category

Tagħrif lill-Għarajjes bi tħejjija għal Żwieġ fil-Knisja

Niżżel id-dokument pdf bit-tagħrif meħtieġ minn hawn:

flyer-zwieg-fil-knisja.pdf

Servizz ta’ Naprotechnology mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex

DJOĊESI TA’ GĦAWDEX
STQARRIJA TAL-KUNSILL PRESBITERALI

Fil-laqgħa li saret illum, is-Sibt 12 ta’ Mejju 2012, tal-Kunsill Presbiterali* tad-Djoċesi ta’ Għawdex, preseduta mill-E.T. l-Isqof Mons Mario Grech, il-Kunsill għamel din l-istqarrija:

“Nilqgħu bil-ferħ l-aħbar li mill-bieraħ id-Dipartiment tas-Saħħa beda joffri mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex is-servizz magħruf bħala Naprotechnology lil dawk il-koppji miżżewġin Maltin u Għawdxin li għandhom diffikultà biex ikollhom tarbija.

Permezz tan-Naprotechnology, ix-xjenza tgħin biex fil-parti l-kbira tal-każi tal-infertilità jintrebħu d-diffikultajiet fiżjoloġiċi u psikoloġiċi li jagħmlu l-mara jew ir-raġel infertili, u hekk it-tarbija titnissel b’mod naturali bir-rispett għall-integrità tal-att unittiv u prokreattiv tal-koppja miżżewġa. Din it-teknoloġija hija kuntrarja għal proposti xjentifiċi oħra li jippruvaw isolvu l-problema tal-infertilità billi jieħdu post l-att konjugali għax inisslu l-ħajja umana fil-laboratorju. Barra minn hekk, in-Naprotechnology teskludi għal kollox kull riskju li jkun hemm kemm ta’ manipulazzjoni jew qerda tal-ħajja umana kif ukoll xi forma ta’ sfruttament tal-koppja jew ta’ detriment għas-saħħa tal-mara. Propju għaliex tirrispetta n-natura tal-att konjugali u l-ħajja, in-Naprotechnology hija etikament u moralment aċċettabbli. Continue reading >>

Notification of the Ecclesiastical Tribunal of the Diocese of Gozo

Download Notification from link below

VACANCIES FL-ISKEJJEL KINDER U PRIMARJI TAL-KNISJA F’GĦAWDEX

Se joħorġu applikazjonijiet biex jimtlew xi vacancies ta’ studenti għas-Sena Skolastika 2009-2010 fl-iskejjel tal-Knsija f’Għawdex.  Il-vacancies huma f’kinder 2, fis-snin minn Year 1 sa Year 5 tal-iskejjel primarji.  Il-vacancies jimtlew bil-polza.

Il-formuli għall-applikazzjoni jridu jinġabru mill-Kurja tal-Isqof nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa 6, 7 u 8 ta’ Lulju bejn it-8.30 u l-11:30 a.m.

Meta tintalab l-applikazzjoni, wieħed għandu jistaqsi sewwa f’liema snin u f’liema skejjel hemm il-vacancies, u jekk il-vacancies humiex għal studenti subien jew bniet.

Regoli temporanji dwar it-Tqarbin

ĊirkVĠen 9/2009

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ knejjes u Superjuri Reliġjużi

Regoli temporanji dwar it-Tqarbin

Minħabba li bdew jidhru f’pajjiżna xi każijiet ta’ Influwenza tal-virus H1N1, sakemm jingħataw direttivi oħra, it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja għandu jsir biss fl-idejn, u mhux fil-ħalq. Fil-każijiet permessi għal Tqarbin mill-kalċi, it-Tqarbin m’għandux jsir billi wieħed jixrob direttament mill-istess kalċi, iżda biss ‘per intinctionem’.

Dawn id-direttivi qed jingħataw wara konsultazzjoni mal-Awtoritajiet tas-Saħħa, biex kemm jista’ jkun jiġi evitat il-periklu.

Maħruġa mill-Kurja tal-Isqof, Rabat, Għawdex, illum il-Ġimgħa, 3 ta’ Lulju 2009.

Mons. Salv Debrincat
Kanċellier

Mons. Giovanni B. Gauci
Vigarju Ġeneral

Tagħrif dwar il-każijiet ta’ nullità taż-żwieġ

mario_grech_arm.jpgDJOĊESI TA’ GĦAWDEX

TRIBUNAL EKKLEŻJASTIKU

___________________________________________________

Tagħrif dwar il-każijiet ta’ nullità taż-żwieġ

1.    Meta jkun hemm inkwiet serju fiż-żwieġ, l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel hija li titlob lil Alla jgħinek u anke tibda tfittex għajnuna mingħand persuni kompetenti (saċerdoti, counsellors, eċċ.) biex issolvi l-problema u ma tħallix il-ħajja miżżewġa titfarrak.

2.    Imbagħad, jekk jirriżulta li wara ħafna tentattivi ma tkunux tistgħu b’ebda mod tiftehmu, allura tista’ tqis il-possibiltà li tirrikorri għat-Tribunal tal-Knisja sabiex isir proċess li jeżamina jekk iż-żwieġ tagħkom kienx jgħodd jew le. Dan huwa l-proċess għad-dikjarazzjoni tan-nullità taż-żwieġ.

Continue reading >>

Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl 2008
Ċirkulari mill-Vigarju Ġenerali

ĊirkVĠen 3/2008

Lir-Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes u Superjuri Reliġjużi

Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl 2008

Peress li din is-sena l-10 ta’ Frar jaħbat l-Ewwel Ħadd tar-Randan, ma tistax issir il-liturġija tas-Solennità ta’ San Pawl Nawfragu.

Għalhekk, għal din is-sena biss il-Konferenza Episkopali Maltija ttrasferiet iċ-ċelebrazzjoni ta’ din is-Solennità għas-Sibt 9 ta’ Frar. Il-Kummissjoni Liturġika Nazzjonali tal-Konferenza Episkopali diġà ħadet ħsieb tati d-direttivi liturġiċi għal din l-okkażjoni. Dawn jieħdu post dawk li jidhru fl-“Ordni għaċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u tal-Liturġija tas-Sigħat” għad-dati 9 u 11 ta’ Frar 2008. Għalhekk, għat-Tnejn 11 ta’ Frar il-liturġija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u tal-Liturġija tas-Sigħat tkun dik tat-Tnejn ta’ l-Ewwel Ġimgħa tar-Randan.

Continue reading >>

It-tnax il-sessjoni tal-Kunsill Presbiterali - 23 ta’ Diċembru 2007

XII/5                                                                23 ta’ Diċembru 2007

TA G Ħ R I F     L I L L – K L E R U

19.       Is-Sibt, 15 ta’ Diċembru 2007, saret il-ħames laqgħa tat-12-il Sessjoni tal-Kunsill Presbiterali fiċ-Ċentru Pastorali tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, immexxija mill-Isqof Mario Grech, fil-preżenza tal-Moderatur il-ġdid, Dun Daniel Xerri, Rettur tas-Seminarju. Attendew 75 % tal-membri.
 
20.       L-Accountant Mario Grech ta tagħrif dwar ir-rapport finanzjarju annwali tal-Fond Ċentrali tad-Djoċesi għas-sena 2006. Qal li kien hemm żbilanċ ta’ Lm 40,000 derivat minn nuqqas ta’ madwar Lm 30,000 fid-dħul mill-imgħax fuq l-investimenti u anke minn spejjes kapitali straordinarji, bħal fil-każ tal-bini ta’ l-iskola tal-Konservatorju. Qal li l-item prinċipali tad-dħul (madwar Lm 190,000 netti wara li jinqata’ l-imgħax mogħti lill-parroċċi u entitajiet oħra) ġej mill-imgħax mill-investimenti waqt li l-item ewlieni ta’ ħruġ jikkonsisti fil-ħlas u għotjiet lill-qassisin (madwar Lm 171,000). Il-ħruġ jikkomprendi wkoll operational costs li jinkludu spejjes ta’ manutenzjoni u xogħlijiet ta’ refurbishment li saru fit-Tribunal Ekklesjastiku.
 
21.       Fost id-diversi interventi tal-Membri:
(a)        ġie mistoqsi hux possibbli li bħall-N.G.O.s, il-Knisja tiġi eżentata mit-taxxa fuq l-income;
(b)        issemma’ li l-Kunsill Presbiterali jista’ jipproponi li għall-futur, meta titwaqqaf fundazzjoni pija meta din tagħlaq, parti minnha tmur għall-Fondo Clero. L-Isqof qal li jista’ jindika din l-idea lill-kappillani bħala desideratum;
(ċ)        intwera qbil minn diversi Membri li jeħtieġ ikun hawn aktar sensibilità għall-kontribuzzjonijiet u li jingħata tagħrif lin-nies in ġenerali f’dan is-sens;
(d)        f’dan ir-rigward, ġie propost li l-Isqof jagħmel programm fuq ir-radju dwar il-qagħda ekonomika tad-Djoċesi u dan jixxandar f’peak time mir-radjijiet tal-parroċċi;
(e)        ġie suġġerit li fil-parroċċi jkun hemm lajċi li jitrattaw il-materji finanzjarji. L- Isqof fakkar li skond il-Kodiċi tad-Drittu Kanonku hu previst li jkun hemm kunsill finanzjarju fil-parroċċi.
 
22.       Mons. Isqof jipproponi li kull saċerdot almenu jikkontribwixxi Lm 1,000 għall-Fondo Clero Djoċesan, jew meta għadu ħaj jew inkella bħala lascito għal wara mewtu. Sad-data ta’ dan it-Tagħrif, ingħataw Lm12,000 mingħand saċerdoti individwali.
 
23.       Ġie mfakkar li s-Santa Sede tinsisti ma’ l-impjegati tagħha li jaħsbu fil-Knisja fit-testment tagħhom.
 
24.       Rigward il-kontribuzzjonijiet versu l-fond ċentrali, ġie rrimarkat illi:
(a)        skond regolament tal-Provinċja Ekklesjastika Maltija, meta tinbiegħ xi proprjetà ta’ enti ekklesjastiku, terz tar-rikavat imur għall-enti li tkun, terz għall-Fondo Clero u terz għall-iskejjel tal-Knisja;
(b)        meta jsiru opri ġodda, jitħallsu 10 % ta’ l-ispejjes ta’ l-opra lill-fond ċentrali.
 
25.       F’konnessjoni max-xogħol ta’ bini fl-iskola sekondarja tal-Konservatorju ta’ l-Isqof, Mons. Isqof semma li rċieva programm preventiv dwar dak li fadal għall-iskola li jammonta għal madwar Lm100,000 oħra. Saru kummenti pożittivi mill-Isqof u minn xi Membri dwar l-utilità ta’ din l-iskola.
 
 
Dun Edward Xuereb (Segretarju)