Archive for the '2011' Category

IL-LITURĠIJA TGĦINNA NSIRU NAFU AKTAR LIL ĠESÙ
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm
Knisja Katidrali, Rabat – Il-Ħadd 17 ta’ April 2011

Il-Liturġija tkellimna

Bdejna ġimgħa partikulari li għandi nifhem tqanqlilna diversi mistoqsijiet, uħud anqas important u oħrajn aktar serji. Hemm min jistaqsi jekk f’soċjetà sekularizzata bħal tagħna, għadux jagħmel sens li nagħmlu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet! X’sens hemm li din il-ġimgħa tibqa’ mgħobbija b’hafna pageants? Forsi aħjar jinqatgħu?

Hemm min iqanqal il-mistoqsija dwar x’inhi s-sustanza ta’ dawn il-jiem: it-teatrini u l-paegeants jew il-misteru li aħna sejrin nieqfu biex nirriflettu dwaru u niċċelebraw?

Imbagħad hemm domandi ferm aktar serji: Għaliex din it-tbatija? X’inhi r-risposta tagħna quddiem il-misteru tal-ħażen?

Fuq kollox imbagħad hemm mistoqsija fundamentali – dik il-mistoqsija li għamel il-poplu li kien jgħammar f’Ġerusalemm meta Kristu daħal fil-belt u kien milqugħ bil-palm u ż-żebbuġ: “Dan min hu?”. Naħseb li nkunu qed nitilfu l-okkażjoni jekk matul dawn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa, l-ewwel nett aħna ma nqanqlux dawk id-domandi, jekk dawk id-domandi nifgawhom ġewwa fina, u jekk aħna ma nagħmlux din id-domanda fundamentali: “Min hu l-imsallab?”.

Jeħtieġ insiru nafu aktar lil Ġesù!

Minkejja l-għarfien u l-konvinzjonijiet anke reliġjużi li għandna, għadna ’l bogħod mill-verità. Madwarna hemm ħafna x’jista’ jikkonfermali li aħna ma nafux min hu Ġesù Kristu. Il-konoxxenza li għandna ta’ Ġesù hija fqira ħafna. Nerġa’ ngħid, ikun żball kbir għall-komunità Nisranija u għas-soċjetà in ġenerali jekk f’dawn it-tmint ijiem, mil-lum sa bħal-lum ġimgħa, il-liturġija li niċċelebraw u l-manifestazzjonijiet reliġjużi li għandna madwarna ma jqanqlux f’kull wieħed u waħda minna, kbar u żgħar, il-mistqosija: “Min hu Ġesù Kristu?” Din hi d-domanda li għandha tqajjimna minn ċerta telqa u bruda spiritwali.

Continue reading >>

Il-ġid komuni u l-ħarsien ta’ żwieġ dejjiemi

Sintesi tal-omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt il-quddiesa li ċċelebra fi Pjazza Indipendenza, ir-Rabat, Għawdex, fl-okkażjoni tat-tifkira tad-Duluri tal-Verġni Marija, ilbieraħ, il-Ġimgħa 15 ta’ April 2011.

Id-Duluri ta’ Marija bdew dakinhar meta s-Sinedriju ta l-kundanna tal-mewt lil Kristu fuq il-pretest li għamel Kajfa: li aħjar imut bniedem wieħed għall-poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. Kieku llum Kajfa kien jikkundanna lil Kristu f’isem il-“ġid komuni”!

Huwa fatt li waħda mill-isfidi li qed ikollha tħabbat wiċċha magħha s-soċjetà tagħna llum hija x’inhu l-ġid komuni. Dan huwa rifless fid-diskussjoni li għaddejja dwar jekk iż-żwieġ għandux ikun dejjiemi jew le.

Miżura legali li tmur kontra l-permanenza taż-żwieġ hija azzjoni kontra l-ġid komuni. Soċjetà li tassew trid iġġib ’il quddiem il-ġid komuni ma tistax tittraskura d-dmir etiku li tħares il-familja li sserraħ fuq iż-żwieġ. Għaliex iż-żwieġ u l-familja jagħmlu parti mill-ġid komuni.

Continue reading >>

Il-formazzjoni ta’ kuxjenza Kattolika

KUXJENZA RETTA

(Sintesi tal-) Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni tat-Tiġdid tal-Wegħda Leġjunarja (Acies)
Parroċċa Xewkija – Il-Ħadd 27 ta’ Marzu 2011

Il-kuxjenza u l-ordni morali oġġettiv

Kull abbuż mill-kuxjenza tal-bniedem huwa delitt faħxi kontra l-bniedem u kontra Alla. Min jifga l-kuxjenza jkun qed jifga lill-bniedem! Kliem li minflok ma jdawwal u jiggwida għall-formazzjoni retta tal-kuxjenza, jifforma ħażin, jiżgwida, jew jagħmi l-kuxjenzi, huwa kliem abbużiv u jista’ jagħmel ħsara li l-konsegwenzi tagħha huma irreparabbli sew fuq livell personali kif ukoll soċjali. Continue reading >>

Pontifikal ta’ San Girgor, Kerċem

L-GĦEJJUN TAL-VERITÀ DWAR IN-NATURA TAŻ-ŻWIEĠ

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pontifikal ta’ San Girgor
Parroċċa Kerċem – Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2011

Il-bniedem mhuwiex sid tal-verità

Il-bnedmin maħluqa biex isibu l-verità u jgħixu skont il-verità. Meta l-bniedem ma jgħixx skont is-sewwa, jgħaddi ħajja miżera ħafna. Is-siltiet mill-Iskrittura li għadna kif qrajna (Ġen 2,7-9; 3,1-7; Rum 5,12-19; Mt 5,12.17-19) ikomplu jdawluna dwar kemm hi komplessa din l-esperjenza tat-tfittix tal-verità u li aħna nibqgħu sħaħ fil-verità. Adam u l-Eva jċedu għat-tentatur għax jagħmlilhom proposta li taqbel ħafna mal-bżonn li kien hemm f’qalbhom: “Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu [il-frott], jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin” (Ġen 3,5). Billi għandu fih ix-xewqa naturali li jkun jaf it-tajjeb u l-ħażin biex jagħżel il-veru mill-gidba, il-bniedem ċeda għal din it-tentazzjoni. It-tentazzjoni ma kienitx biex ma jfittixx is-sewwa, imma dwar fejn seta’ jfittex is-sewwa. Hawn kien l-iżball tal-ewwel bniedem: meta hu stess ried isir il-għajn ta’ x’inhu s-sewwa, il-ħażin, il-veru u l-falz u hekk ma baqax jirrikonoxxi lil Alla bħala Alla li minnu aħna nsiru nafu x’inhi l-verità u x’inhu t-tajjeb. Din hija t-tentazzjoni tal-bniedem ta’ dejjem, imma partikularment tal-bniedem tal-lum.

L-Evanġelju jirrakkonta l-esperjenza ta’ Kristu fid-deżert fejn it-tentatur jipprova jfixklu billi jattakkah dwar il-vertità, billi jnissillu dubju dwar il-verità: “Jekk inti Bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż … Inxteħet għal isfel” (Mt 4,6). Din hija wkoll l-esperjenza tagħna l-bnedmin li kontinwament minn ġewwa u minn barra qed niġu kkonfrontati dwar x’inhi l-verità u jippruvaw inisslulna dubju dwar il-verità miksuba! Continue reading >>

Pellegrinaġġ Penitenzjali Djoċesan

EKLISSI TAD-DNUB

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pellegrinaġġ Penitenzjali tar-Randan
Parroċċa Kerċem – Il-Ġimgħa 11 ta’ Marzu 2011

 Alla ġie mwarrab

“Ħuti, jekk xi ħadd minnkom jitbiegħed mis-sewwa u xi ħadd ieħor iġibu lura, dan għandu jkun jaf li min iressaq mit-triq il-ħazina ’l xi midneb, jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta dnubiet” (Ġak 5:19-20) Hekk għadna kif smajnih jgħidilna lill-Appostlu Ġakbu. Dan id-diskors jasal f’widnejna llum meta qegħdin ngħixu f’epoka fejn għandna dik li l-Papiet isejħulha “eklissi tad-dnub”, jiġifieri li d-dnub inħeba, li d-dnub biddel ismu u dak li hu ħażin bdejna ngħidlu li huwa tajjeb. L-għerq ta’ kull ħażen huwa l-istess ħażen, għaliex id-dnub mhux biss huwa għemil ħażin imma jikkawża sensiela ta’ ħażen, iġib il-ħażen, u min jagħmilha mal-midneb huwa stess jiċċappas bil-konsegwenzi tad-dnub.

Jekk hawn l-eklissi tad-dnub dan ġej ukoll għaliex eklissa Alla. Jekk ħbejna d-dnub dan ġej għaliex ħbejna lil Alla; jekk insejna x’inhu dnub, dan huwa konsegwenza tal-fatt li nsejna min hu Alla. Hemm proporzjonalità bejn il-kriżi tad-dnub u l-kriżi spiritwali. Daqskemm soċjetà tkun warrbet lil Alla, daqshekk ieħor tiftaqar fis-sens tad-dnub. Jekk hemm kriżi spiritwali gravi, il-kriżi tad-dnub hija daqstant ieħor serja. Continue reading >>

INFITTXU L-VERITÀ DWAR IŻ-ŻWIEĠ

Fl-okkażjoni tal-festa tal-Papa San Girgor li kienet iċċelebrata f’Kerċem nhar il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2011, l-Isqof Mario Grech mexxa quddiesa pontifikali u fl-omelija wassal dan il-messaġġ:

Id-diskussjoni li għaddejja dwar in-natura taż-żwieġ tissupponi li qegħdin infittxu l-verità dwar iż-żwieġ.

Huwa fatt li soċjetà tkun isserraħ fuq pedamenti veri daqskemm tkun miftuħa għal Alla. Aktar ma nitbiegħdu minn Alla, aktar nieħdu pożizzjonijiet li jkunu ’l bogħod mis-sewwa. Min jeskludi lil Alla, jirriskja li jeskludi wkoll il-verità.

Alla ħaseb iż-żwieġ bħala rabta dejjiema bejn mara u raġel. Kull definizzjoni oħra ta’ żwieġ hija gidba.

Il-verità hija kategorija politika għaliex il-bniedem ma jistax jibni s-soċjetà fis-sod jekk mhux fuq il-verità. Id-dittaturi rnexxew għax ħaddnu ideoloġiji foloz. In-nuqqas ta’ rispett lejn il-verità jikkawża l-inġustizzja. Kif jikteb il-Papa Benedittu XVI, id-diskussjoni li twitti t-triq għall-formazzjoni tal-liġijiet ma tistax ma tkunx imsieħba minn tiftix dwar x’inhi l-verità. Huwa fatt li xi politiċi jħossuhom skomdi quddiem il-verità.
Continue reading >>

ĊELEBRAZZJONI TAL-BIDU TAR-RANDAN

IR-RANDAN JGĦINNA NIBNU INTENZJONI RETTA FID-DAWL TAL-KELMA TA’ ALLA

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni ta’ Ras ir-Randan
Knisja Katidrali – L-Erbgħa 9 ta’ Marzu 2011

L-intenzjoni retta

Waħda mill-isfidi li nħabbtu wiċċna magħhom matul ir-Randan hija dwar kemm qed ngħixu ħajja Nisranija awtentika. Aħna għal wiċċ min qegħdin ngħixu: biex inkunu mogħġuba quddiem Alla jew biex nintgħoġbu mill-bnedmin? Quddiem min irridu nidhru sbieħ: quddiem id-dinja jew quddiem Alla? Ħafna drabi, meta nitkellmu jew naġixxu inkunu ttentanti li aktar nagħtu attenzjoni dwar kif ser jinterpretawna jew jiġġudikawna n-nies milli li nimxu skont is-sewwa u l-ġustizzja! Sfortunatament biex nidhru sbieħ quddiem in-nies, ġie li nagħżlu li ma nkunux sbieħ quddiem Alla!

Għalhekk huwa importanti li f’dak li nagħmlu jew ngħidu jkollna l-“intenzjoni retta”, fis-sens li wieħed għandu jagħmel azzjoni bla interessi ta’ xejn u għall-imħabba ta’ Alla. Din hija t-twissija li jagħmlilna Ġesù fl-Evanġelju tal-lum, meta jgħidilna biex l-għemil tagħna ma nagħmluhx għal wiċċ in-nies biex nagħmlu wirja quddiemhom; li meta nagħmlu karità ma għandniex indoqqu t-trombi; li mhux sew li nitolbu jew insumu biex nidhru quddiem in-nies (ara Mt 6:1-6.16-18). Billi l-intenzjoni retta ħafna drabi tkun nieqsa, id-diskors u l-għażliet tagħna dwar aspetti varji tal-ħajja tagħna privata u soċjali, bħalma huwa fil-kas taż-żwieġ u l-familja, ikunu ’l bogħod mis-sewwa li ġej minn Alla.

Continue reading >>

L-Isqof Grech dwar il-Nawfraġju ta’ San Pawl

SAN PAWL U Z-ZKUK NIEXFA

Fl-omelja li għamel nhar l-10 ta’ Frar fil-parroċċa tal-Munxar, fl-okkażjoni tas-solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl, l-Isqof Mario Grech wassal dan il-messaġġ:

Meta Pawlu qabad iz-zkuk niexfa u tefagħhom fin-nar, huwa għamel ġest profetiku li jiswa għalina għax illum ukoll ħafna huma bħal dielja li fiha zkuk li ma jagħtux frott. Kulma jmur is-soċjetà tagħna qed tinxef minn ċerti valuri umani, bħalma huma r-rispett lejn il-ħajja, l-imħabba għall-familja, il-fedeltà fiż-żwieġ, is-sens ta’ ġustizzja, eċċ.

Anke l-Knisja f’pajjiżna għandha r-riskju li fi kliem il-profeta Eżekjel issir bħal “dielja niexfa” (Eżek 15). Il-komunità Nisranija taf issir “ħatab għall-ħruq” meta timla rasha bi ġmielha u tibdel lil Alla ma’ idoli oħrajn. Ħafna jiddependi mill-mudell ta’ Knisja li għandna għal qalbna: jekk hijiex Knisja mhedija fit-“tiżjin” estern u t-tradizzjonijiet jew Knisja mogħtija għall-evanġelizzazzjoni biex Kristu jerġa’ jkun iċ-ċentru tal-ħajja tal-bniedem.

F’dan il-kuntest, għalhekk, wieħed jistaqsi jekk kieku Pawlu jasal fostna llum, jerġax jaqbad “iz-zkuk niexfa” u jitfagħhom fin-nar! Dan in-nar mhux dejjem huwa qawwa qerrieda, imma huwa wkoll nar li jsaffi u jagħti l-enerġija. Fil-ħajja tal-komunità Nisranija dan in-nar pożittiv jiġi mill-Kelma li bħal “ġamra taħraq nar” tnaddaf ix-xufftejn u tgħallimna nitkellmu s-sewwa kollu, u mill-Ispirtu s-Santu li bħal nar mis-sema mhux biss iqabbad lil min hu dgħajjef imma kapaċi jagħti l-ħajja anke liz-zkuk mejta.

Meta wasal fostna, Pawlu ħallilna ħażna tajba minn dan in-nar.