Archive for the '2011' Category

IS-SKIET TA’ ALLA JITKELLEM
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ Santa Luċija, Santa Luċija, Ta’ Kerċem – Il-Ħadd 11 ta’ Diċembru 2011

Skiet ta’ Alla u storbju tal-bniedem
Darba l-Beatu Ġwanni Pawlu II osserva li l-inkwiet tal-lum mhumiex biss il-gwerer, il-ġuħ u l-mard, imma s-silenzju ta’ Alla! Is-sema bħal donnu ngħalaq. Is-skiet ta’ Alla sar taqtgħu b’sikkina. Din hija traġedja serja għax jekk Alla waqa’ fil-muta jfisser li l-bniedem ukoll tilef il-kelma, jew jekk jipprova jiftaħ fommu imma billi kelmtu mhix mislufa minn Alla, hija kelma vojta!

Huwa fatt ukoll li fina u madwarna hawn ħafna storbju li jitfi l-vuċi t’Alla! Aktar mill-ħsejjes esterni, il-bniedem għandu diffikultà jisma’ lil Alla għax nieqes mis-skiet u t-trankwillità interjuri! L-istorbju fil-menti u l-qalb tal-bniedem tant itarrax li l-bniedem lanqas qed jisma’ lilu nnifsu!

Continue reading >>

Festa ta’ San Koronatu fin-Nadur

L-għażż jagħmel ħerba

Ġabra fil-qosor tal-omelija li għamel l-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta San Koronatu li saret il-bieraħ (Il-Ħadd 13 ta’ Novembru 2011) fin-Nadur:

“Il-parabbola tat-talenti (Mt 25:14-30) turina li kull bniedem huwa mżejjen b’riżorza ta’ kwalitajiet u ħiliet. Hemm min hu ħawtiel, u dawn jużahom tajjeb, imma hemm min minħabba l-għażż jippreferi jħalli l-potenzjal tiegħu moħbi! Kontra min huwa bieżel li l-ħamsa jagħmilhom għaxra, l-għażżien jitlef dak li jkollu! Huwa fatt li l-għażż jagħmel ħerba mill-bniedem.

Hemm dawk li jagħlu għax jisbaħ għax ma jkunux iridu jmiddu subgħajhom għall-ilma imbierek! Għal din il-kategorija ta’ persuni, il-qawl jgħid li jekk ix-xogħol salmura tal-ġisem, l-għażż huwa balzmu! Dawn l-individwi mhux biss jonqsu li jaħdmu biex ikollhom il-ħobża ta’ kuljum, imma jafu jkunu parassiti fuq l-oħrajn! Billi x-xogħol isawwar lill-bniedem, il-ħarba mid-dinja tax-xogħol hija xkiel fil-binja tal-karattru u l-personalità ta’ dak li jkun. F’dan il-kuntest huwa importanti mhux ftit li s-soċjetà tara li jkun hemm xogħol għal kulħadd, speċjalment għaż-żgħazagħ. Il-qagħad jiġġenera l-għażż u l-għażż huwa missier il-vizzji. Continue reading >>

Mons Isqof Grech dwar il-komunjoni mal-Knisja Universali

“Dar Missieri għamiltuha suq”

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Lateran
Bażilika ta’ San Ġorġ - L-Erbgħa 9 ta’ Novembru 2011

Hemm ir-riskju li l-kritika li Ġesù għamel lil-Lhud meta fit-tempju, qalilhom “dar Missieri għamiltuha suq”, tkun tgħodd għalina l-Insara llum! Fil-fehma tiegħi hemm żewġ modi kif ir-reliġjon nistgħu nirrenduha “suq”.

Hemm min jidhirlu li jista’ jkun Nisrani imma fl-istess waqt iħossu ħieles li, f’isem Kristu, jgħid li jrid. Hemm min jaċċetta dak li jaqbillu mit-tagħlim ta’ Kristu u jwarrab dak li ma tantx jogħġbu, bħal meta wieħed imur madwar il-bankijiet li jarmaw fis-suq u “jieħu” jew “iħalli” dak li jfettillu. Din hija l-mentalità tar-reliġjon “supermarket”, fejn wieħed jista’ jagħżel l-oġġetti li jkun irid. Dawn huma dawk li jagħżlu xi paġni mill-Evanġelju u jqattgħu l-bqija. Fi kliem iehor, “ir-reliġjon tas-suq” hija dik li wieħed ifassal skont il-qies u aptit tiegħu stess – meta t-twemmin ikun miżgħud bil-kompromessi.

Kuntest ieħor meta r-reliġjon issir suq huwa meta nittrattaw ma’ Alla b’mentalità kummerċjali – “nagħtik sitta u agħtini sold”! Dan huwa l-każ meta nwegħedu xi ħaġa lil Alla basta Hu jaqlgħalna xi grazzja! “Jekk nieħu promotion fuq ix-xogħol, nagħmel offerta lill-Knisja! ….. Jekk infieq, nixgħel xemgħa”. F’każi bħal dawn, ir-relazzjoni tagħna ma’ Alla ma tkunx frott l-imħabba tagħna lejH imma għax inħobbu lilna nfusna! Dak iż-żmien kien normali li l-Lhud “iħallsu” biex jixtru l-bhejjem biex joffruhom b’sagrifiċċju; imma Ġesù ried jurihom li r-relazzjoni ma’ Alla ma għandhiex tkun waħda “kummerċjali” – nagħtik u agħtini! – imma relazzjoni kollha mħabba diżinteressata. Ġesù rrabja mal-bejjiegħa tat-tempju proprju għax kienu “reliġjużi” imma mhux spiritwali!

Billi llum qegħdin niċċelebraw il-festa tad-dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġwann fil-Lateran, li hija wkoll il-katidral tal-Papa, niftakru li hija l-missjoni tal-Papa li bit-tmexxija tiegħu jgħinna ħalli ma nagħmlux “suq” minn “dar Missierna”! Wieħed mill-modi kif il-Papa jagħti dan is-servizz huwa proprju permezz tat-tagħlim awtorevoli tiegħu – dak li jissejjaħ il-Maġisteru tal-Knisja. Sfortunatament, hawn min, anke fost dawk li għandhom il-mandat li f’isem Kristu jgħallmu u jqaddsu lill-Insara, li nħakmu minn din il-mentalità tas-suq anke f’dak li għandu x’jaqsam mal-Maġisteru. Kull Kattoliku, anke jekk huwa isqof jew saċerdot, ma jistax ma jkunx f’komunjoni mal-Papa fit-tagħlim tal-verità.

Għalhekk, fl-okkażjoni tal-festa tal-lum, nitolbu lil Alla biex iseddaq lill-Missier tagħna l-Papa u nġeddu l-lealtà u l-fedeltà tagħna lejh. Il-Knisja mhix immexxija skont il-fehma tal-maġġoranza, imma mill-fidi f’Ġesù Kristu li qiegħed lil Pietru biex jirgħa l-merħla kollha.

L-Isqof jiltaqa’ mas-Soċjetajiet Mużikali Għawdxin

Każini tal-baned – skola ta’ valuri

L-Isqof Grech wassal dan il-messaġġ f’quddiesa li kkonċelebra fil-Knisja parrokkjali ta’ Kerċem flimkien ma’ għadd ta’ diretturi spiritwali ta’ diversi Każini tal-Baned Għawdxin fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Ċeċilja.

“Fil-ħajja hemm ħwejjeġ li nistgħu nisilfuhom jew nissellfuhom; imma mbagħad hemm ħwejjeġ oħra li la nistgħu nagħtuhom u lanqas nirċevuhom!

L-għaqal, il-prudenza, l-irġulija, is-sens tal-qies, il-korrettezza, ir-responsabilità, eċċ. huma valuri u virtujiet li ma jistgħu qatt jintalbu jew jinxtraw mingħand ħaddieħor, imma wieħed irid jaħdem għalihom, jikber fihom u jagħmilhom tiegħu! Hekk, per eżempju, nafu b’każi fejn il-ġenituri jkunu bil-għaqal imma t-tifel joħroġ iblah! Għalhekk importanti li wieħed jistinka biex irawwem fih dawn il-kwalitajiet li minnhom jiddependi jekk ikunx bniedem integru jew le! Kontra l-mentalità moderna li żżomm li dak li l-aktar jgħodd fil-ħajja huwa x’wieħed ikollu, hemm bżonn nikkonvinċu aktar ruħna li dak li għandu valur hu x’inhu l-bniedem (not to have but to be). Dak li jagħmel lill-bniedem huma proprju dawn il-valuri li mhumiex trasferibbli imma jibqgħu tiegħu jew tagħha personali.

Dan jgħodd ukoll f’dak li għandu x’jaqsam mad-dimensjoni spiritwali tal-bniedem. Infatti, wieħed jista’ jitkellem ma’ ħaddieħor dwar Alla, wieħed jista’ jipprietka lill-oħrajn imma ma jista’ qatt iġiegħel lil ħaddieħor jemmen: il-fidi hija frott ta’ deċiżjoni individwali u personali. Huwa fatt li l-fidi hija don minn Alla, imma jekk tkunx aċċettata jew rifjutata, jiddependi mid-deċiżjoni ħielsa ta’ dak li jkun! Nistgħu ngħidu ħafna kliem sabiħ dwar il-Liġi t’Alla, imma jibqa’ kliem fl-ajru sakemm il-bniedem ma jintegrax dik il-Liġi f’ħajtu u jsarrafha f’azzjoni! Li tkun tgħix fost il-qaddisin mhux biżżejjed biex issir qaddis, għax il-qdusija hija frott tal-koperazzjoni tiegħek mal-grazzja t’Alla!

Meta l-bniedem ikun imsawwar b’dawn il-virtujiet u valuri, ikun aktar faċli għalih li fil-ġenerożità tiegħu jaqsam dak li għandu mal-oħrajn. Il-qalb umana tingħalaq meta tkun fqira minn dawn il-valuri!

Fid-dawl ta’ dan kollu, inħeġġeġ lill-Għaqdiet Mużikali Għawdxin, li llum qegħdin tiċċelebraw il-festa ta’ Santa Ċeċilja, biex tistinkaw ħalli mis-sede tagħkom tagħmlu mhux biss skola tal-mużika, imma wkoll skola ta’ virtujiet u valuri umani fejn il-membri tagħkom isibu l-ambjent u l-għajnuna biex jistgħanew f’dawn il-kwalitajiet sbieħ! Jekk il-membri jkunu persuni mżejna b’ċerti doti bħalma huma l-għaqal, il-prudenza, is-sens tal-qies, il-korrettezza u r-responsabilitaà, dan ma jkunx biss ta’ ġieħ personali għalihom imma wkoll akkwist għall-Għaqda mużikali rispettiva tagħhom! U jekk dawn il-kwalitajiet umani jkunu msieħba mill-fidi, tant l-aħjar għax il-fidi f’Alla tirrendi perfett dak li hu uman.
 
Investiment tajjeb fil-formazzjoni tal-membri tal-Każin tal-Banda jkun ifisser aktar disponibilità biex tikkollaboraw kemm ma’ Għaqdiet Mużikali oħra kif ukoll ma’ entitajiet oħra. Jien konxju li bejnietkom l-Każini diġà tgħinu lil xulxin billi taqsmu ma’ xulxin kemm ir-riżorsa mużikali kif ukoll dik umana! Nawguralkom li dan it-tisħib bejnietkom joktor; imma aktar ma jkun hemm nies ta’ integrità fl-Għaqdiet tagħkom – u allura persuni li jimxu bir-raġuni u mhux bil-passjoni, persuni li jfittxu d-djalogu u mhux il-konfrontazzjoni, persuni li jgħożżu dak li jgħaqqad u mhux dak li jifred, – allura mhux biss hija garantita din is-solidarjetà fi ħdan l-istess Għaqda Mużikali u bejnietkom l-Għaqdiet, imma ukoll ma’ terzi!

Dawn huma l-awguri tiegħi għalikom fl-okkażjoni ta’ din il-festa ta’ Santa Ċeċilja.”

Quddiesa għas-saċerdoti mejtin

Bewsa qaddisa lill-Aħwa

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Quddiesa għas-saċerdoti mejtin
Knisja Katidrali – Is-Sibt 5 ta’ Novembru 2011

Dalgħodu ltqajna għadd sabiħ ta’ saċerdoti (madwar 45) fil-Katidral biex offrejna s-sagrifiċċju tal-quddiesa b’suffraġju tas-saċerdoti mejtin; partikularment ftakarna f’dawk is-saċerdoti li mietu matul din is-sena – kienu disgħa, u magħhom fakkarna lill-Isqof Nikol Cauchi, li fil-15 ta’ dax-xahar jagħlaq sena mill-mewt tiegħu.

Fir-riflessjoni tiegħu mas-saċerdoti preżenti,  l-Isqof Mario Grech qal li “kif fl-Ittra lir-Rumani San Pawl jiftakar u jsellem lil dawk kienu tħabtu u ħadmu fil-qrib miegħu, hekk illum il-presbiterju djoċesan iltaqa’ biex isellem lil dawk li għal ħafna snin ħdimna fi Kristu flimkien u llum ma għadhomx magħna!  Għalina l-Ewkaristija hija l-‘bewsa qaddisa’  li biha Pawlu jsellem lill-aħwa: bl-applikazzjoni tal-merti tas-sagrifiċċju tal-quddiesa b’suffraġju għalihom, aħna qed nuru r-rikonoxxenza tagħna lejhom! Kemm nixtieq li dalgħodu konna aktar saċerdoti nikkonċelebraw! Huwa dmir ukoll tal-lajċi li jitolbu għas-saċerdoti mejtin. Continue reading >>

L-Isqof Mario Grech jiċċelebra l-festa ta’ San Ġużepp mal-komunità parrokkjali tal-Qala

L-URĠENZA TA’ EVANĠELIZZAZZJONI ĠDIDA F’PAJJIŻNA

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ San Ġużepp
Parroċċa Qala – Il-Ħadd 7 ta’ Awwissu 2011

Progress fix-xjenzi u rigress fil-fidi
Qegħdin ngħixu fi żmien meta l-bniedem kulma jmur qed jagħraf il-ħiliet tiegħu u għalhekk iħossu aktar rajh f’idejh u indipendenti.  L-awtonomija hija sabiħa, imma mhux meta hija awtonomija minn Alla!  Fil-fatt aktar ma jgħaddi ż-żmien il-bniedem lanqas qed iħoss il-bżonn li jagħmel riferiment għal Alla.  Aktar ma jeklissa Alla, aktar jeklissaw il-verità u t-tajjeb; aktar ma jinħbew il-verità u t-tajjeb, aktar joktru l-gidba u l-ħażen.  Mhux biss qed jitwarrab Alla, imma għaddej attakk frontali kontra Alla ta’ Sidna Ġesù Kristu u dak kollu li jmiss ma’ Alla.

Fil-motu proprju Ubicumque et semper li bih f’Settembru li għadda waqqaf il-Ministeru għall-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida, il-Papa Benedittu XVI josserva li fis-soċjetajiet u l-kulturi li għal sekli sħaħ kienu magħġunin bil-Vanġelu għaddej proċess ta’ distakk tal-fidi!  Huwa minnu li l-progress tax-xjenza u tat-tekonolġija, il-kisba ta’ għadd ta’ libertajiet u l-iżvilupp medjatiku kienu kisbiet pożittivi.  F’ċertu sens servew bħala stimoli biex il-Knisja tagħti r-raġuni tat-twemmin tagħha.  Huwa diskors ieħor jekk imbagħad bħala Nsara konniex kapaċi nagħtu din it-tweġiba! Continue reading >>

L-Isqof Mario Grech jiċċelebra l-festa mal-komunità parrokkjali ta’ San Lawrenz

SEHEM IŻ-ŻGĦAŻAGĦ FIL-KNISJA LLUM

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ San Lawrenz
Parroċċa San Lawrenz – Il-Ħadd, 31 ta’ Lulju 2011

Iż-żgħażagħ huma l-futur tagħna. Il-ġejjieni tal-Knisja u tas-soċjetà jiddependi mill-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum – mhux biss għax iż-żgħażagħ huma l-irġiel u n-nisa ta’ għada, imma wkoll għax iż-żgħożija hija bħal għarbiel fejn issir l-għażla tal-valuri li ser imexxu s-soċjetà ta’ għada; hija forġa fejn jinħmew l-istili tal-ħajja ta’ għada; hija laboratorju fejn jissawru l-imħuħ u l-qlub tal-ġenerazzjoni futura. Fuq kollox, fiż-żgħożija jitqiegħed il-pedament tal-ħajja ekkleżjali u soċjali!

Continue reading >>

L-Isqof Mario Grech jiċċelebra l-festa ta’ Santa Margerita mal-komunità parrokkjali ta’ Sannat

Dalgħodu, il-Ħadd 24 ta’ Lulju, Mons Isqof Mario Grech mexxa pontifikal solenni fil-parroċċa ta’ Sannat li kienet qed tiċċelebra l-festa ta’ Santa Margerita. Fl-omelija tiegħu, Mons Isqof wassal dan il-messaġġ:

Il-kontribut awtentiku tal-awtorità lejn soċjetà b’saħħitha

Skont il-filosfa Amerikana Hannah Arendt, fost il-vittmi tal-modernità, deskritta bħala “pluri-omiċida”, hemm il-kunċett tal-awtorità! Minkejja li qatt daqs illum ma kellna għamliet ta “awtorità”, huwa fatt li hemm ir-riskju ta’ kriżi tal-awtorità!

“Vacuum” ta’ awtorità
Waħda mir-raġunijiet tan-nuqqas ta’ direzzjoni żgura fil-ħajja tal-individwu hija propju għax mhux faċli li wieħed isib “awtorità” li fiha jista’ jqiegħed il-fiduċja tiegħu. Il-frakass fil-familja huwa l-kaġun li l-ulied iħossuhom sprovvisti mis-servizz tal-awtorità li joffru l-ġenituri. Il-kważi anarkija fis-soċjetà ġejja wkoll mill-fatt li għandna awtorità li mhix serja – x’serjetà tispira awtorità li tħaddem kriterji differenti ma’ persuni differenti? Anke fil-Knisja jiġri li xi drabi l-awtorità hija mifhuma l-kuntrarju ta’ dak li suppost tkun – mezz ta’ qadi.

Dan kollu jindika li jista’ għandna “vacuum” ta’ awtorità awtorevoli. L-awtorità tbattlet mit-tifsira propja tagħha. Għal xi wħud flok ma hija servizz biex iġġib ’il quddiem il-ġid tal-individwu u dak komuni, l-awtorità saret poter, arbitrarjetà, impożizzjoni, u f’xi każi wkoll repressjoni. Meta l-awtorità hija mmanipulata u ssir “awtoritariżmu”, min huwa fl-awtorità jibda jaħkem fuq l-oħrajn u jinqeda bl-oħrajn. Continue reading >>