Archive for the '2008' Category

L-ISKRITTURA HI GĦAJN TA’ TIĠDID FIL-KNISJA U FIS-SOĊJETÀ
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ San Girgor il-Kbir
Parroċċa Kerċem – Il-Ħadd, 8 ta’ Marzu 2009

Jeħtieġ li ninbidlu

Fil-ħajja u fis-soċjetà hija importanti l-bidla. Il-bidla timplika ħajja! Normalment kull ħames snin, meta bħala nazzjon inkunu resqin lejn elezzjoni ġenerali, nisimgħu ħafna minn kull naħa dwar il-ħtieġa li n-nazzjoni jagħmel bidla. Nixtieq li dan is-sens ta’ bidla nħossuh ukoll fil-ħajja tagħna bħala Nsara. Jekk fl-organizzazzjoni u fl-istruttura soċjali tagħna ġustament ikun hemm il-possibilità li wieħed jirrifletti biex jekk ikun hemm bżonn jibdel, kemm aktar dan jgħodd fil-ħajja individwali tagħna, fil-ħajja tal-familja u fil-ħajja tal-Knisja! Jekk ma nidħlux f’dan il-moviment ta’ bidla u nippreferu noqogħdu kif aħna, allura nkunu qed indoqqu l-agunija tagħna.

It-tħabbira tal-Vanġelu li għadna kif smajna, titkellem dwar it-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù (Mt 17,1-9). Dakinhar Ġesù “tbiddel” quddiem Pietru, Ġakbu u Ġwanni: “Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u lbiesu sar abjad bħad-dawl”. Naraw li ma’ Kristu f’din il-bidla daħlu Mosè u Elija. Minn din il-bidla ipparteċipaw ukoll it-tliet dixxipli, tant li Pietru jgħid lil Kristu: “Tridx nagħmlu tliet tined u nibqgħu hawn”. Jien ninterpreta lil Pietru qed jgħid lil Ġesù: “Tridx nagħmlu tliet tined ħalli din l-esperjenza tal-bidla nagħmluha esperjenza kontinwa”.
Continue reading >>

L-GĦERF UMAN GĦAS-SERVIZZ TAD-DINJITÀ TAL-BNIEDEM
Omelija ta’ Mons. Isqof Grech
Quddiesa fl-okkażjoni tal-Gradwazzjoni ta’ studenti tal-Università
Kon-Katidral ta’ San Ġwann - 21 ta’ Novembru 2008

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt quddiesa pontifikali fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, li saret illum il-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru 2008, fl-okkażjoni tal-Gradwazzjoni ta’ għadd ta’ studenti tal-Università ta’ Malta.

Id-dinjità tal-persuna umana

“Id-diskors tal-Muntanja” (Mt 5) ma għandu qatt jitqies bħala alibi għall-inġustizzji li jagħmel il-bniedem! Il-fatt li Ġesù jgħid li l-foqra u dawk li huma bil-għatx u l-ġuħ tal-ġustizzja huma henjin, bl-ebda mod ma jfisser li Ġesù b’xi mod qed jiġġustifika jew jittollera dawk is-sitwazzjonijiet inumani – realtajiet li jeżistu għax hemm min huwa tant egoista li mhux biss ma jimpurtahx mill-weġgħat ta’ ħutu, imma wkoll qed jikkawża din il-weġgħa!

Continue reading >>

IS-SALIB HUWA L-QOFOL TAL-ISTORJA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech

IS-SALIB HUWA L-QOFOL TAL-ISTORJA

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech

Tberik tas-salib ta’ fuq il-koppla

Parroċċa San Ġużepp, Kalkara – Il-Ħadd, 26 ta’ Ottubru 2008

Nhar il-Ħadd, 26 ta’ Ottubru 2008, Mons Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni fil-knisja parrokkjali tal-Kalkara u wara sar it-tberik tas-salib li mbagħad tqiegħed fuq il-lanterna tal-knisja. Din hija l-omelija tal-Isqof:

Fil-ħajja għandna ħafna slaleb. Uħud minn dawn noħolquhom aħna; oħrajn ngħabbuhom aħna stess lil oħrajn; oħrajn jiġu waħidhom. Imma s-salib li llejla sejrin inbierku biex jitpoġġa fil-quċċata tal-knisja parrokkjali tagħkom, huwa salib differenti għax huwa s-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu. Fi kliem il-Kardinal Martini, is-salib ta’ Ġesù huwa l-qofol tal-istorja t’Alla u tal-bniedem.

Continue reading >>

IL-PEDAMENTI TAL-KNISJA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Festi tat-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-knisja parrokkjali tas-Santissma Trinità, Marsa
Parroċċa Trinità Qaddisa, Marsa – it-Tnejn, 20 ta’ Ottubru 2008

 IL-PEDAMENTI TAL-KNISJA

 Mhux il-ġebel imma l-poplu t’Alla jifforma l-knisja-parroċċa

“It-tifkira li qegħdin tagħmlu ta’ għeluq il-mitt sena minn meta bdiet tinbena l-knisja parrokkjali tagħkom, hija ġrajja li timlikom b’sens ta’ gratitudni lejn l-antenati tagħkom, imma fl-istess ħin tgħabbikom b’responsabiltà wkoll għaliex issa jmiss lilkom li taġixxu b’mod li tassiguraw li jgħaddu s-snin u dawk ta’ warajkom jagħmlu memorja bħal din tal-lum.

Jiena konvint li qabel ma nbniet din il-knisja tal-ġebel, f’dawn l-akwati kien hawn “knisja” oħra! Mhux qed nirreferi għal xi knisja tal-ġebel, imma għall-“poplu t’Alla” li kien jgħammar f’dawn l-inħawi. Ċertament li d-deċiżjoni biex tinbena knisja parrokkjali ttieħdet għax min kien responsabbli mill-kura pastorali kien konxju tal-fatt li hawnhekk kien hawn “knisja ħajja”. Il-poplu t’Alla kien anterjuri għal kull forma ta’ xi struttura fiżika! Il-knisja mibnija bil-ġebel kienet espressjoni tal-“knisja” magħmula minn tant imgħammdin u minn familji Nsara.
Continue reading >>

IL-KNISJA TGĦIN FIT-TIĠDID TAS-SOĊJETÀ
Omelija Isqof Mario Grech
Ftuħ Sena Soċjali Azzjoni Kattolika
18 ta’ Ottubru 2008 - Victoria

Nhar is-Sibt 18 ta’ Ottubru 2008, l-Azzjoni Kattolika f’Għawdex tat bidu għas-Sena Soċjali ġdida, b’ċelebrazzjoni li saret fid-Dar Ċentrali fir-Rabat. It-tema ġenerali għas-Sena Soċjali 2008-2009 hi: “L-imħabba ta’ Kristu ġġeddidna”, u hi marbuta mal-motto tal-Missjoni Djoċesana li qed tiċċelebra d-Djoċesi: “L-imħabba ta’ Kristu ssuqna” (2 Kor 5,14).

L-Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni u fl-omelija wassal dan il-messaġġ:

Continue reading >>

NGĦINU LILL-FAMILJA SSIR FORĠA TA’ VALURI
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ftuħ Tal-Missjoni Djoċesana
Parroċċa Munxar 10.10.2008

Forġa li ssawwar lill-poplu bil-valuri tal-Vanġelu

Ilkom ftit ma taraw forġa? Aħna konxji jew le li l-Knisja li aħna nagħmlu parti minna, il-Knisja li aħna niffurmaw hija forġa illi fis-snin l-imgħoddija irnexxielha, bil-formazzjoni Nisranija, issawwar bnedmin, poplu u kultura imżejna bil-valuri tal-Vanġelu?

Illejla qegħdin hawn għaliex il-Mulej tana grazzja li sibna din il-forġa taqbad, u li lilna ftit jew wisq saffitna u għenitna biex nagħrfu s-sewwa u biex nagħrfu lil Ġesù Kristu. Hemm bżonn li din il-forġa tibqa’ taqbad u li żżid fil-ħeġġa tagħha ħalli tkompli tagħti dan il-kontribut tant importanti lil pajjiżna, lill-gżira tagħna, lil kull wieħed u waħda mill-poplu tagħna. Din il-forġa taħdem bil-qawwa u bir-rieda tiegħek, tiegħi u tagħna.

Continue reading >>

IL-ĠMIEL TAL-BNIEDEM U TAŻ-ŻWIEĠ
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa tal-Assunta
Katidral, Għawdex – 15 t’Awwissu 2008

IL-ĠMIEL TAL-BNIEDEM U TAŻ-ŻWIEĠ

Kull wieħed u waħda minna, anke bħala kollettività, għandna xi forma ta’ kejl biex inkunu nistgħu niġġudikaw jekk l-għażliet li nagħmlu jew id-deċiżjonijiet li nieħdu jkunux għażliet u deċiżjonijiet tajbin. Imma meta nagħti ħarsa lejn is-soċjetà tagħna, nistaqsi lili nnifsi jekk huwiex il-waqt li nagħmlu valutazzjoni ta’ dan il-kejl li aħna qed napplikaw. Għax jista’ jiġrilna bħal dak il-bennej illi beda jibni dar kbira u sabiħa, imma billi l-istrumenti li kien juża biex ikejjel bihom kienu ħżiena, meta wasal biex jagħlaq id-dar sab illi l-ħitan li bena ma jaqblux ma’ xulxin, u allura d-dar ma setgħetx tiġi kompluta.

Continue reading >>

KRISTU ĦELISNA BIEX NGĦIXU TA’ NIES ĦIELSA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pellegrinaġġ Djoċesan għal San Pawl il-Baħar, Malta - 20 t’Awwissu 2008

KRISTU ĦELISNA BIEX NGĦIXU TA’ NIES ĦIELSA

F’epoka bħal tagħna fejn ħafna jiġġieldu għal-libertajiet, inħossni kburi bħala membru fil-Knisja f’Malta u Għawdex illi tagħraf lill-Appostlu Pawlu bħala l-Missier tagħha, għaliex Pawlu nistgħu nippreżentawh bħala l-Appostlu tal-libertà.
 
L-istorja ta’ pajjiżna hija mżejna bi ġrajjiet li aħna nfakkru ta’ kull sena, ġrajjiet li jimmarkaw tappi important fejn il-poplu tagħna kiseb libertà politika. Din hija ħaġa tajba u sabiħa.

Continue reading >>