Archive for the 'March' Category

L-ISKRITTURA HI GĦAJN TA’ TIĠDID FIL-KNISJA U FIS-SOĊJETÀ
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ San Girgor il-Kbir
Parroċċa Kerċem – Il-Ħadd, 8 ta’ Marzu 2009

Jeħtieġ li ninbidlu

Fil-ħajja u fis-soċjetà hija importanti l-bidla. Il-bidla timplika ħajja! Normalment kull ħames snin, meta bħala nazzjon inkunu resqin lejn elezzjoni ġenerali, nisimgħu ħafna minn kull naħa dwar il-ħtieġa li n-nazzjoni jagħmel bidla. Nixtieq li dan is-sens ta’ bidla nħossuh ukoll fil-ħajja tagħna bħala Nsara. Jekk fl-organizzazzjoni u fl-istruttura soċjali tagħna ġustament ikun hemm il-possibilità li wieħed jirrifletti biex jekk ikun hemm bżonn jibdel, kemm aktar dan jgħodd fil-ħajja individwali tagħna, fil-ħajja tal-familja u fil-ħajja tal-Knisja! Jekk ma nidħlux f’dan il-moviment ta’ bidla u nippreferu noqogħdu kif aħna, allura nkunu qed indoqqu l-agunija tagħna.

It-tħabbira tal-Vanġelu li għadna kif smajna, titkellem dwar it-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù (Mt 17,1-9). Dakinhar Ġesù “tbiddel” quddiem Pietru, Ġakbu u Ġwanni: “Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u lbiesu sar abjad bħad-dawl”. Naraw li ma’ Kristu f’din il-bidla daħlu Mosè u Elija. Minn din il-bidla ipparteċipaw ukoll it-tliet dixxipli, tant li Pietru jgħid lil Kristu: “Tridx nagħmlu tliet tined u nibqgħu hawn”. Jien ninterpreta lil Pietru qed jgħid lil Ġesù: “Tridx nagħmlu tliet tined ħalli din l-esperjenza tal-bidla nagħmluha esperjenza kontinwa”.
Continue reading >>

PJAGI F’ĠISEM GLORJUŻ
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt il-Funzjoni ta’ l-Acies, tal-Legion of Mary
Parroċċa Xewkija - 30 ta’ Marzu 2008

Continue reading >>

ŻEWĠ FERITI TAS-SOĊJETÀ: L-INJORANZA RELIĠJUŻA U D-DROGA
Omelija f’jum it-tifkira tad-Duluri ta’ Ommna Marija
Pjazza Indipendenza, Rabat (14 ta’ Marzu 2008)

Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Marzu 2008, f’jum it-tifkira tad-Duluri ta’ Ommna Marija Santissima, Mons Isqof Mario Grech mexxa l-konċelebrazzjoni fi Pjazza Indipendenza, ir-Rabat, u għamel din l-omelija:

Marija Addolorata

Id-Duluri il-lejla tlaqqagħna flimkien, u bħalissa għaddejjin minn quddiem għajnejja d-diversi komunitajiet parrokkjali fil-Knisja tagħna li f’dawn l-mumenti huma kollha miġbura biex jiċċelebraw lil Marija fid-Duluri tagħha. Jien dan ninterpretah bħala att ta’ mħabba min-naħa ta’ kull wieħed u waħda minnha lejn il-Verġni Omm Alla u Omm tagħna; ninterpretah bħala xewqa biex nipparteċipaw fid-duluri ta’ Marija. Imma biex l-imħabba tagħna u t-tisħib tagħna fid-duluri ta’ Marija ikun f’postu, irridu nistaqsu għaliex Marija hija l-Addolorata.

Continue reading >>

IL-MINISTERU PROPRJU TAR-RAGĦAJ TAL-KOMUNITÀ NISRANIJA
Omelija fil-konċelabrazzjoni tal-Festa ta’ San Girgor il-Kbir
(Parroċċa Kerċem - 2 ta’ Marzu 2008)

Nhar il-Ħadd 2 ta’ Marzu 2008, Mons Isqof Mario Grech mexxa l-konċelebrazzjoni solenni tal-Festa ta’ San Girgor il-Kbir fil-Knisja parrokkjali ta’ Kerċem, li fiha ħabbar in-nomina ta’ Dun Brian Mejlak bħala l-kappillan il-ġdid ta’ l-istess parroċċa. L-isqof għamel din l-omelija.

IL-MINISTERU PROPRJU TAR-RAGĦAJ TAL-KOMUNITÀ NISRANIJA

Smajna l-Evanġelju tal-miraklu ta’ dak li twieled agħma u ġie jara (Ġw 9,1-41). Dan l-agħma tal-Vanġelu kellu din il-possibilità illi jew iħalli lil Kristu jersaq lejh u jagħtih id-dawl, jew jibqa’ taħt it-tmexxija tal-kapijiet tiegħu, tal-Fariżej li kienu għomja. U allura mhux biss jibqa’ fil-għama imma, kif jgħid il-Malti, it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Alla l-Imbierek, bħal Kristu li jersaq fuq l-agħma u joffrilu d-dawl, tant jinteressah minna illi hekk ukoll jagħmel magħna. Huwa mhux biss bagħtilna lil Kristu li qal: “Jiena huwa d-dawl tad-dinja”, imma jagħżel persuni u jsejjaħ minn fostna bnedmin li għandhom proprju l-missjoni li jmexxu lil min huwa nieqes mid-dawl.

Continue reading >>

IL-QAWMIEN TA’ KRISTU JAGĦMILNA GĦAĠNA ĠDIDA
Omelija is-solennità ta’ l-Għid il-Kbir
Parroċċa San Ġorġ (23 ta’ Marzu 2008)

Quddiesa fis-solennità ta’ l-Għid il-Kbir, Parroċċa San Ġorġ, Rabat – il-Ħadd 23 ta’ Marzu 2008.

Huwa ta’ sodisfazzjon għalija li dalgħodu nista’ niltaqa’ magħkom u naqsam dan il-ferħ ta’ l-Għid, għaliex il-ġrajja tal-qawmien ta’ Kristu għandha timliena mhux biss bil-ferħ imma wkoll bl-ottimiżmu u bil-kuraġġ ta’ Kristu li rebaħ il-mewt. Kristu rebaħ, u lilna għamilna parteċipi miegħu f’din ir-rebħa. Din hija aħbar li għandha tagħtina viżjoni umana u kristjana li tibdel kemm il-ħajja tagħna kif ukoll il-ħajja ta’ l-oħrajn.

Inneħħu l-ħmira l-qadima tal-ħażen u d-dnub

San Pawl fit-tieni lezzjoni li smajna llum (1 Kor 5,6-8) juża t-tixbiha ta’ l-għaġna. Huwa qiegħed jitkellem mal-Lhud li kellhom għarfien ta’ xi jfisser tagħmel il-ħobż bla ħmira. Forsi kif għamilt jien f’dawn il-jiem, intom ukoll żortu xi mejda ta’ l-appostli; jien kont nieħu gost meta kienu jersqu dawk li huma responsabbli u jagħtu t-tifsira tal-ħaxix morr, tal-frott u tal-ħaruf u tal-ħobż ażżmu, għaliex proprju l-Lhud meta ġew biex jagħmlu l-ikla tal-ħaruf – li tfisser il-passaġġ mill-iskjavitù għat-triq li twassalhom għall-ħelsien – , għamlu l-ħobż mingħajr ħmira. Huma kellhom kunċett ta’ ħmira bħala xi ħaġa negattiva, għaliex huwa veru li l-ħmira ttella’ l-għaġna, imma jekk ma tużahiex f’miżura ġusta kapaċi tħassar l-għaġna kollha. Għalhekk għamlu l-ħobż mingħajr ħmira biex jiżguraw li m’hemmx taħsir.

San Pawl jgħidilna: issa li qed niċċelebraw il-Għid veru li huwa Kristu l-Mulej, ejjew inkunu għaġna ġdida u nneħħu kull ħjiel li jista’ jikkorrompi din l-għaġna. Ejjew inneħħu l-ħmira tal-qerq li hemm fostna, għaliex anke doża zgħira ta’ ħmira ħażina tista’ tikkorrompi din l-għaġna ġdida li ġabilna Kristu.

Għeżież tiegħi, jiena nagħmel lilkom, lill-Knisja tagħna u lis-soċjetà tagħna din l-istedina: Kristu, il-Ħaruf ta’ l-Għid tagħna, qam mill-mewt. Ejjew nuru dan it-twemmin tagħna billi nagħġnu għaġna ġdida u nneħħu kull ħjiel ta’ dik il-ħmira li tista’ tħassar din l-għaġna l-ġdida.

Umanità mġedda bil-qawmien ta’ Kristu

X’inhi din l-għaġna l-ġdida li aħna bil-qawwa ta’ Kristu rxuxtat nistgħu nagħġnu? Hija l-għaġna ta’ l-umanità tagħna u tan-natura umana tagħna. Permezz ta’ Kristu n-natura umana tagħna ġiet meħlusa mit-taħsir tad-dnub. Mhux hekk biss, imma għaliex Kristu jagħmilna parteċipi fir-rebħa li huwa għamel fuq il-mewt, dan il-ġisem uman tagħna jiġi meħlus mit-taħsir. Aħna nemmnu li għad ikun hemm il-qawmien tagħna, li huwa parteċipazzjoni fil-qawmien ta’ Kristu.

Din hija l-viżjoni ġdida li aħna rridu ninjettaw fi żminijietna. Mhix viżjoni li tasal biss sal-konfini ta’ fejn jaraw għajnejna, imma hija viżjoni li ddaħħalna fl-eternità. Li Kristu qam mill-mewt jikkonfermalna li huwa mhux biss daħal fi ħdan il-Missier, imma ġibed għal warajh lill-umanità ġdida.

Smajna fl-ewwel qari (At 10,34a.37-43) li anke fl-ewwel komunità ta’ l-insara seħħet għaġna ġdida. Marija ta’ Magdala ma emmnitx li Kristu kien ser iqum mill-mewt. Hekk ukoll Pietru u d-dixxiplu l-maħbub. Kienx hemm nies iktar qrib minnhom ta’ Kristu l-Mulej?! Iżda huma m’emmnuhx, u meta Marija ta’ Magdala qaltilhom li kienu “ħadu l-Mulej”, huma telqu jiġru biex jaraw x’seħħ tassew. Huma daħlu fil-qabar, wieħed wara l-ieħor, raw is-sinjali li kienu jikkonfermaw li l-ġisem ma nsteraqx – għaliex il-faxex u l-liżar kienu mitnija – , u kif tgħid l-iskrittura: “huma raw u emmnu”. Hekk anke l-istess komunità li waqqaf il-Mulej saret għaġna ġdida.

Għaliex il-komunità nisranija llum ukoll, forsi bħal Pietru u Ġwanni, ma temmminx l-Iskrittura, tinsab fid-dubju u hija xettika dwar dak li jgħidilna l-Vanġelu? Għaliex m’għandniex nixtiequ f’din il-ġurnata ta’ l-Għid ta’ Kristu li nimpenjaw lilna nfusna biex anke l-komunità nisranija tkun għaġna ġdida, ħielsa mill-qerq u l-ħażen, u hekk tkun għaġna mmarkata b’dawk is-sinjali tal-preżenza ta’ Kristu?

Niġġeddu bil-qawwa ta’ l-Ispirtu

Hemm ħafna sinjali, imma nsemmi aspett wieħed: il-preżenza ta’ l-Ispirtu s-Santu. Il-komunità nisranija ta’ wara l-qawmien hija mmarkata bil-preżenza ta’ l-Ispirtu s-Santu. Dak li għas-Sinottiċi seħħ f’Pentekoste, għal San Ġwann l-Ispirtu s-Santu jimla lill-komunità nisranija paskwali mal-qawmien, anzi mal-mewt ta’ Kristu.

Jekk rridu li l-Knisja, il-komunitajiet tagħna u dawk kollha li jiffurmaw il-komunitajiet insara tagħna bħala individwi, familji u gruppi, jimtlew bil-qawwa tal-qawmien ta’ Kristu l-Mulej, irridu nsejħu fuqna l-Ispirtu s-Santu u nħalluh jagħmel minn kull wieħed u waħda minna kapulavur tal-grazzja tiegħu. Aħna mistiedna nħallu l-Ispirtu s-Santu jnebbaħna u jagħtina hu l-imbuttatura biex niġġeddu.

Naturalment dan it-tiġdid mhux xi ħaġa spontanja u awtomatika, imma jitlob proċess. Irrid nittama li aħna ma ħlejniex l-erbgħin jum ta’ tiġdid tar-Randan li għaddew minn fuqna! Matul dan iż-żmien il-Knisja ipproponitilna din il-mixja ta’ tiġdid.  Anke f’din il-għodwa sabiħa ta’ l-Għid il-Kbir, inħeġġiġkom taqraw u tirriflettu l-ittra pastorali li wassalnielkom jiena u l-Arċisqof fil-bidu tar-Randan. Inħoss li f’dik l-ittra pastorali  tajniekom indikazzjoni fejn nixtiequ li jimxi n-nisrani u fejn nixtiequ li l-komunità nisranija torjenta lilha nfisha ħalli tkun għaġna ġdida! L-Ispirtu s-Santu ma jaħdimx fil-vojt imma jaħdem permezz tal-Knisja.

Inħalli f’idejkom dan kollu biex mhux intom biss tiġġeddu, imma tkunu intom li ġġeddu lis-soċjetà billi tagħmlu minnha għaġna ġdida. Hemm diversi aspetti fis-soċjetà li għandhom bżonn ta’ tiġdid. Napprezza li nista’ nipparteċipa fil-ferħ tagħkom ta’ l-Għid; imma l-ferħ tiegħi jkun ikbar jekk flimkien inħallu lil Kristu rxuxtat jgħinna nwarrbu din il-ħmira l-qadima u nsiru għaġna ġdida.

MARIJA: XANDÂRA TAT-TAMA
Omelija waqt iċ-ċelebrazzjoni “Is-siegħa ta’ l-Omm”
Santwarju Ta’ Pinu - Sibt il-Għid (22 ta’ Marzu 2008)

Continue reading >>

IL-MIDLUKA BIŻ-ŻEJT TAL-FERĦ
Omelija fl-okkażjoni tat-tberik taż-Żjut Imqaddsa
Katidral - Ħamis ix-Xirka (20 ta’ Marzu 2008)

Continue reading >>

L-EWKARISTIJA TGĦALLIMNA NSIRU GĦOTJA TA’ MĦABBA
Quddiesa tat-Tifkira tal-Aħħar Ċena (Ħamis ix-Xirka filgħaxija)
Knisja Katidrali – Il-Ħamis, 20 ta’ Marzu 2008

L-EWKARISTIJA TGĦALLIMNA NSIRU GĦOTJA TA’ MĦABBA

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech

Quddiesa tat-Tifkira tal-Aħħar Ċena (Ħamis ix-Xirka filgħaxija)

Knisja Katidrali – Il-Ħamis, 20 ta’ Marzu 2008

Il-Knisja tgħix bl-Ewkaristija

Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla għanda importanza fundamentali fil-ħajja tal-Knisja għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għaliex m’hemmx Knisja mingħajr Ewkaristija. Il-Knisja tgħix bl-Ewkaristija, u aħna l-lejla qegħdin niċċelebraw u nfakkru meta Kristu f’dan il-lejl waqqaf l-Ewkaristija. Ir-raġuni l-oħra hija għaliex aħna għandna r-regola tad-deheb ta’ kif ngħixu l-vokazzjoni Nisranija tagħna.

Nistqarr magħkom li jippreokkupani l-fatt li l-poplu ta’ Alla għadu ma fehemx l-importanza ta’ din il-liturġija. Din hija l-unika quddiesa li tiġi ċċelebrata llum, bl-eċċezzjoni għal dik ta’ dalgħodu li ssir fil-Knisja Kattidrali. Ninkwieta bħala Isqof tagħkom meta nara parteċipazzjoni mhux daqstant kbira għal din il-liturġija. Bħal-lejla l-knejjes tagħna jmisshom ikunu mbullati bin-nies; u allura ma nistagħġibx jekk din ir-regola tad-deheb li jgħallimna dwarha Kristu l-lejla mhijiex imħarsa kif suppost, kemm minnha li qegħdin hawn u kemm minn dawk li m’humiex hawn.

Il-lejl tal-akbar għotja

Illejla hija l-lejla tal-għotja u tal-konsenja. Għandna lil Ġuda li b’bewsa jittradixxi lil Bin il-Bniedem u jagħtih f’idejn il-Lhud. Il-Lhud minn naħa tagħhom jikkonsenjaw lil Kristu f’idejn Pilatu, u dan minn naħa tiegħu jikkonsenja lil Kristu lis-suldati u jagħtihulhom biex isallbuh. Din l-għotja hija biss sinjal biex aħna nifhmu għotja wisq iktar profonda li l-Missier jagħti: l-għotja ta’ Ibnu lill-umanità. Illejla l-Missier jerġa’ jikkonsenja lill-umanità lill-Iben tiegħu li sar bniedem u għammar fostna biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem. Din l-għotja tal-Missier tkompli tirrivela għotja oħra: l-għotja li jagħmel Kristu tiegħu nnifsu.

Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann Kristu jgħid ċar: “Ħajti ma jeħodhieli ħadd, nagħtiha jien minn rajha” (Ġw 10,18). Illejla Kristu jibda dan il-proċess tal-għotja tiegħu nnifsu li twasslu fuq is-salib biex jingħata b’mod definittiv lill-Missier għalina. Dak huwa li jseħħ fl-aħħar ċena meta Kristu jaqbad il-ħobż u jgħid: “Ħudu u kulu, dan huwa ġismi li jingħata għalikom”; u jaqbad il-kalċi u jgħid: “Ħudu u ixorbu, dan huwa demmi li jixxered għalikom”.

Huwa ukoll sinjal ta’ għotja li sseħħ meta, kif jirrakkontalna l-Vanġelu ta’ San Ġwann, Kristu jaħsel saqajn l-appostli. Dan huwa sinjal li jimmarka u jenfasizza din l-għotja ta’ Kristu. Mhijiex ħaġa taċ-ċajt din. Dak li ma kiex permess li jagħmlu l-Lhud kien jagħmlu l-iskjav u għamlu Kristu. L-Iben ta’ Alla jneħħi minn fuqu l-mantar, jilbes il-fardal u jaħsel riġlejn id-dixxipli tiegħu biex jgħidilhom: “sa hawn twassal l-imħabba ta’ Alla: billi ningħata għalikom”. Madankollu l-Ewkaristija u l-ħasil tar-riġlejn, li huma żewġ ġesti li ser nirrepetuhom aħna llejla, huma biss antiċipazzjoni ta’ dik l-għotja li Kristu jagħmel tiegħu nnifsu fuq is-salib.

Kristu ta lilu nnifsu għalina

Għeżież tiegħi, quddiem din l-esperjenza divina u umana, l-attitudni tagħna għanda tkun waħda ta’ adorazzjoni u ta’ stagħgib ta’ dixxipli li nħallu lill-Mulej bil-kliem u l-azzjoni tiegħu jgħallimna din ir-regola tad-deheb tal-ħajja Nisranija, tant illi San Pawl jasal biex jgħid: “Kristu jingħata għalija” (Gal 2,20). Jien nixtieq illi l-Knisja tagħna, kull wieħed u waħda minna llejla nġeddu dan l-att ta’ fidi: Kristu llum jingħata għalina biex dak li għamel huwa nagħmluh aħna wkoll, u biex il-ħajja tagħna tkun immarkata b’din l-għotja tagħna għal xulxin u għal Alla. Għalhekk San Pawl jirrabja mal-Knisja ta’ Korintu, meta jgħidilhom: “Intom tiċċelebraw l-Ewkaristija imma tagħrfux il-ġisem u d-demm tal-Mulej minn ikel u xorb ieħor”. Huwa jgħidilhom: “Għalfejn ma toqogħdux id-dar jekk intom bil-ġuħ, u tieklu hemm u tiskru hemm! Tersqux lejn l-altar ħalli tirċievu lil dak li jingħata għalikom jekk imbagħad fostkom m’hemmx imħabba u jekk fostkom hemm il-firdiet.” Fil-Knisja ta’ Korintu kien hemm il-firdiet, u fil-prattika tal-“Agape” kien hemm l-għażla bejn min għandu u min m’għandux, bejn is-sinjur u l-fqir (ara 1 Kor 11,17-22).

Anke llum fil-komunità Nisranija m’hemmx għaqda, u anke llum hemm l-għażla mhux biss bejn is-sinjur u l-fqir, imma hemm ħwejjeġ oħra li jagħżluna minn xulxin ul i jtellfuna li aħna lkoll li nieklu l-istess ħobż u nixorbu l-istess kalċi nkunu ġisem wieħed.

L-għotja tagħna nfusna lil Alla

Għalhekk illejla ejjew inħallu din il-lezzjoni daqstant profonda u li mhix ħafifa tinżel fil-fond ta’ qalbna. Jien ma nistgħaġibx jekk illejla jkun hawn min fostna bħal Pietru lil Kristu jgħidlu: “Jien ma naċċettax li inti tingħata għaliha u taħsilli riġlejja” (ara Ġw 13,8). Din mhix lezzjoni li faċli nniżluha u li nittraduċuha fil-ħajja. Fl-aħħar mill-aħħar l-istess Ewkaristija li aħna nitmantnew biha hija ikel għar-ruħ biex aħna jirnexxielna almenu nixtiequ li jkun hemm dik l-għotja tagħna lil Alla. Kieku kelli nistaqsi lilkom Persuni Kkonsagrati, lilkom miżżewġin Insara, lilkom l-imgħammdin, u jien nistaqsi lili nnifsi flimkien magħkom: Alla ta lilu nnifsu għalina; imma aħna wasalna li nitgħallmu din il-lezzjoni mpoġġiha fil-prattika, jiġifieri li aħna ningħataw lil Alla?

U kif ningħata lil Alla? Billi ma nagħmilx dak li rrid jien imma li nagħmel dak li jrid minni Alla, f’sottomissjoni u ubbidjenza għar-rieda ta’ Alla kif jgħallimna Kristu permezz tal-Knisja. Dan iseħħ fina meta nagħrfu ngħixu l-kmandament tal-imħabba, kif jgħidilna Kristu nnifsu: “M’hemmx imħabba akbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu” (Ġw 15,13). Ejjew nagħmlu eżami tal-kuxjenza u naraw x’tip ta’ mħabba qegħdin ngħixu fiż-żwieġ, fis-soċjetà tagħna u fil-komunitajiet tagħna, u dwar jekk aħniex inżommu l-imħabba li ħallielna Kristu bħala l-kejl ta’ ħajjitna.

Għeżież tiegħi, illejla qegħdin nagħtu bidu għal dak li nsejħulu t-Tridu Paskwali. Il-liturġija hija ta’ għajnuna kbira għalina lkoll biex nidħlu f’din l-attitudni meditattiva u kontemplattiva. Għalhekk, filwaqt li nkomplu din l-Ewkaristija u naduraw lil Kristu preżenti fostna li jaħslilna mhux biss riġlejna imma jaħsilna kollna kemm aħna bil-qawwa tal-kelma tiegħu, ejjew nittamaw illi din il-lezzjoni mhux biss ngħixuha aħna imma tqanqal, tattira u tiġbed lill-poplu kollu kemm hu biex hekk f’dawn il-jiem miġbura flimkien ngħixu l-misteru tal-Għid tal-Mulej li ngħata għalina.