Archive for the 'Bishop Mario Grech' Category

Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-Isqof Mario Grech

Read the English version here:  60-2018-i-was-a-stranger-and-you-welcomed-me.pdf

60/2018

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

“Kont barrani u lqajtuni” (Mt 25:35)

i-was-a-stranger.jpgFl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin, San Pawl jitkellem dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ikla tal-Mulej, jew, kif nafuha aħna, il-quddiesa, u l-ikla tal-Aħwa, dik li kienet tissejjaħ “agape”. Kienu jiltaqgħu f’xi dar biex jagħmlu ikla u fl-istess okkażjoni jiċċelebraw l-Ewkaristija. Peress li spiss kien jiġri li l-għonja kienu jieklu għalihom u jittraskuraw lill-foqra, San Pawl jgħidilhom li, biex isseħħ l-għaqda mal-ġisem ta’ Kristu permezz tat-tqarbin, kellha sseħħ ukoll l-għaqda fost l-aħwa, billi jaqsmu l-ikel flimkien. Bi kliem iebes San Pawl jgħid lil-Insara: “Jew tridu twaqqgħu fil-għajb il-Knisja ta’ Alla u ġġiegħlu jistħu lil dawk li ma għandhomx?” F’kelma waħda, l-Ewkaristija kienet titlef mit-tifsira u mill-effikaċja tagħha meta l-foqra kienu jiġu mwarrba u ddisprezzati (ara 1 Kor 11:17-34). Continue reading >>

“Kont barrani u lqajtuni” - L-Isqof Grech

mediterranean-boat.jpg

Aqra wkoll: https://www.agensir.it/quotidiano/2018/7/9/malta-mons-grech-gozo-dio-e-li-immerso-nel-mare-insieme-ai-migranti-monito-contro-il-populismo/

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2018-07/migranti-intervento-mons-auza-intervista-vescovo-gozo.html

Omelija fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors
Santwarju parrokkjali ta’ San Girgor il-Kbir u l-Madonna tas-Sokkors, Ta’ Kerċem
Il-Ħadd 8 ta’ Lulju 2018

L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

Hija tassew ħasra li għal ħafna minna l-ġrajja tal-kruċifissjoni ta’ Ġesù tilfet is-seħer tagħha! Irridu l-Kurċifiss bħala parti mill-għamara tagħna, imma mbagħad tgħidilniex nidħlu fil-qalba tal-esperjenza li għadda minnha Kristu msallab. Wieħed jista’ jagħżel jekk jiksibx kurċifiss tal-ġibs, tal-ivorju jew tal-fidda; imma wieħed ma jistax jagħżel li jagħti tifsira egoista ta’ din il-ġrajja (bħal meta nersqu quddiem Ġesù msallab nitolbuh xi grazzja), inqas u inqas li jbattalha minn kull tifsira. Continue reading >>

Stqarrija ghall-istampa mill-Isqfijiet Maltin dwar il-kaz tal-vapur Lifeline

lifeline.jpg

Aqra l-Istqarrija tal-Isqfijiet Maltin: 65-stqarrija-tal-isqfijiet.pdf

Ritratt: newsbook.com.mt

Is-Seminarju ta’ Għawdex ifakkar lil Patri Arthur Vella SJ

Omelija fit-tmiem tas-Sena ta’ Formazzjoni u b’suffraġju ta’ Patri Arthur J. Vella SJ
Kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria
It-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

fr-arthur-vella-sj-commemoration.jpeg

IL-BNIEDEM TA’ ALLA JURINA T-TRIQ

Elija kien jgħix f’kuntest soċjali korrott! Fi żmienu s-soċjetà kienet tħassret minn rasha tant li s-sultan Aħab u Ġeżabel organizzaw il-qtil ta’ Nabot biex setgħu jistagħnew. Min jaf kemm Elija ħassu konfuż meta Alla bagħtu jgħid lis-sultan: “Int bgħett ruħek biex tagħmel il-ħażin” (1 Slat 21:17-29)!

Għall-bniedem ta’ Alla din hija t-tensjoni ta’ kull epoka. Fil-fatt, is-soċjetà tagħna mhix ħafna aħjar minn dik ta’ żmien Elija. Illum tant messejna l-qiegħ li wasalna biex inqiegħdu f’riskju l-ħajja umana biex nagħmlu l-flus. Il-mistoqsija li tqum hija x’inhu mistenni minna li nagħmlu f’dan il-kuntest! Continue reading >>

Anniversarji ta’ saċerdoti u reliġjużi fil-Bażilika tan-Nadur

Omelija f’Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għal anniversarji presbiterali u reliġjużi
Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur
L-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

nadur-anniversarji.jpg

IL-JIEN BIL-LĠIEM

Ftit ilu erba’ aħwa resqu biex jikkonkludu kuntratt ta’ bejgħ, imma għal ftit ma fettluhiex, għax bejniethom ma setgħux jaqblu fuq min minnhom kien imissu jieħu 50ċ! Dan meta bejniethom kienu ser idaħħlu kemxa flus ġmielha. Biex ma jisfrattax il-kuntratt, xi ħadd li kien preżenti offra li jagħtihom 50ċ minn butu. Continue reading >>

Festa fis-Santwarju Ta’ Pinu

Omelija fil-Festa tas-Sejħa tal-Verġni Mbierka Ta’ Pinu
Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb
Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ta-pinu.jpg

ALLA LI JĊEDI GĦALL-BNIEDEM

Meta xi ħadd iċedi quddiem xi ħadd ikbar minnu, ħafna drabi nittimbrawh bħala dgħajjef, beżżiegħi, tellief jew ġifa. Fil-fatt, ħafna jippreferu jkunu determinati, deċiżi, riżoluti.

Meta naqra r-rakkont tat-tieġ ta’ Kana jolqotni l-fatt li Ġesù jċedi għat-talba insistenti ta’ Ommu. Meta Marija titolbu jagħmel xi ħaġa għax kien spiċċa l-inbid, Ġesù jweġibha li kienet għadha ma waslitx is-siegħa li jagħmel il-mirakli. Imma minkejja li kellimha hekk, quddiem il-karba ta’ Ommu, Ġesù jċedi u jibdel l-ilma fl-inbid. Huwa jasal biex iċedi proprju għax huwa qawwi. F’Kana, Ġesù mhux biss iċedi minħabba Ommu, imma wkoll minħabba l-pressjoni li kienet inħolqot f’dak l-ambjent peress li kienet ser titħassar il-festa għax l-inbid spiċċa. Quddiem din il-miżerja, Ġesù jintrebaħ. Il-miżerja umana żżarma l-qalb ta’ Kristu.  Continue reading >>

Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf

Messaġġ fiċ-Ċelebrazzjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf
Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb
Is-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

tberik-tat-tarbija-fil-guf-11.jpeg

ĦABBARA TAL-ĠMIEL TAL-ĦAJJA

Il-festa li qegħdin niċċelebraw illum, it-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista, toffrilna l-opportunità li nagħmlu riflessjoni fuq l-esperjenza sabiħa li qegħdin tgħixu intom, għeżież koppji, li, misjuqin mill-fidi Nisranija tagħkom, illum ġejtu fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu biex nitolbu l-barka ta’ Alla kemm fuq it-tarbija li hemm fil-ġuf tagħkom l-ommijiet u kemm fuqkom bħala ġenituri. Continue reading >>

L-”Hawn jien” tas-saċerdot novell fost l-isfidi tal-lum

ordinazzjoni-dun-joseph-hili.jpgOmelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

HAWN JIEN

Kulma jmur il-ħajja qed toffrilna sfidi kbar. Bħal donnu aktar ma jitgerbeb iż-żmien, l-isfidi qed dejjem isiru eħrex. Quddiem dan il-fenomenu, min għandu ftit tas-sens, iktar u iktar min hu Nisrani, kapaċi jidħol f’ħafna tensjonijiet. Nagħti żewġ eżempji.

Is-soċjetà tagħna donnha għamlet verżjoni ġdida tal-għoġol antik tad-deheb li ssemmi l-Bibbja: żdiedet sew l-idolatrija tal-flus. Fil-fatt, il-ġirja għall-flus qed timla l-bwiet imma fl-istess waqt qed tħalli l-vittmi. Il-kilba għall-ġid irrendietna bla skrupli u rmejna kull kriterju ta’ x’inhu tajjeb u mhux. Kollox sar jgħaddi u sirna nagħtu l-impressjoni li għall-flus is-soċjetà lesta li tagħmel kollox, anki tbigħ ruħha! F’sitwazzjoni bħal din, tiġik it-tentazzjoni li tgħid: “Issa daqshekk… xbajt”. Continue reading >>