Archive for the 'Bishop Mario Grech' Category

Nitolbu bl-interċessjoni ta’ Dun Mikiel Attard

67/2019

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

 NITOLBU BL-INTERĊESSJONI TA’ UN MIKIEL ATTARD
dun-mikiel-attard.jpg

Kien bħal-lum 60 sena ilu li l-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard irċieva l-ordinazzjoni saċerdotali. Għandna tassew għax inkunu grati lejn Alla li, fost l-għadd sabiħ ta’ saċerdoti twajba li kellna u għandna fid-Djoċesi, huwa tana lil Dun Mikiel, li f’ħajtu kien bastun sod li ħafna serrħu fuqu matul il-mixja tagħhom wara Kristu. Fih sibna sieħeb li kien jaf lil Alla u lill-bniedem.

Peress li l-proċess djoċesan tal-Beatifikazzjoni u l-Kanonizzazzjoni ta’ Dun Mikiel kważi wasal fit-tmiem tiegħu, u billi Ommna l-Knisja titlob li qabel ma tiddikjara persuna beata jew qaddisa Alla jagħmel miraklu bħala konferma tal-qdusija ta’ dik il-persuna, nagħmlilkom sejħa biex b’fidi kbira tħabbtu fuq il-bieb ta’ Dun Mikiel u titolbu miraklu bl-interċessjoni tiegħu.Nhar il-Ħadd nibdew il-jiem għeżież tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Bħal Dun Mikiel, ejjew nersqu taħt is-Salib tal-Feddej biex, fuq l-eżempju tal-Verġni Marija Addolorata, li Dun Mikiel tant kien iħobb, inħallu l-ħarsa feddejja tas-Salvatur tibdilna fi bnedmin ġodda.

Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof, illum, il-Ġimgħa 12 ta’ April 2019, Tifkira għażiża tad-Duluri.

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

FB: https://www.facebook.com/dunmikielattard/

“Ġesù jħares b’mod ġdid lejn il-bniedem” - l-Isqof Grech

pellegrinagg-facilita-korrettiva-ta-kordin.jpgMinn ġol-Kappella tas-Santwarju Ta’ Pinu, fejn is-Sibt li għadda (6 ta’ April 2019) iltaqa’ u talab ma’ grupp ta’ ħabsin mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, l-Isqof Mario Grech stieden lis-soċjetà tagħna tibdel in-nuċċali li bih tħares lejn dawk li jkunu jiskontaw piena l-ħabs.

Fl-omelija tal-quddiesa, li għaliha kien preżenti grupp ta’ tletin priġunier, akkumpanjati minn tnax-il uffiċċjal tal-Faċilità, l-Isqof ta’ Għawdex saħaq li “l-Vanġelu ta’ Ġesù Kristu jedukana biex naraw aħjar”. Continue reading >>

Messaġġ tal-E.T. Mons. Mario Grech lill-E.T. il-President ta’ Malta Dr George Vella

opr0604201914.jpg

Messaġġ ta’ awguri lill-E.T. Dr George Vella, President ta’ Malta
fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu u tal-ewwel żjara uffiċjali f’Għawdex
Kurja Veskovoli ta’ Għawdex, il-Belt Victoria
Is-Sibt 6 ta’ April 2019
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

AWGURI BIEX IKOLLNA LAJĊITÀ SANA U UMANIŻMU REALISTA

Mustafa Cerić, il-Mufti tal-Bożnja fl-2009, kien għamel din l-osservazzjoni dwar il-Punent: “Id-dinja tal-Punent għandha tmien dnubiet kbar: benessri mingħajr xogħol; edukazzjoni mingħajr morali; negozju mingħajr etika; divertiment mingħajr kuxjenza; politika mingħajr prinċipji; xjenza mingħajr responsabbiltà; soċjetà mingħajr familja; fidi mingħajr sagrifiċċju. Is-soluzzjoni għal dan hija li flok il-kelma mingħajr inqiegħdu u, allura: benessri u xogħol; edukazzjoni u morali; negozju u etika; divertiment u kuxjenza; politika u prinċipji; xjenza u responsabbiltà; soċjetà u familja; fidi u sagrifiċċju”. Continue reading >>

Il-Papa Franġisku jaħtar lil Patri Giovanni Cefai MSSP Isqof tal-Prelatura ta’ Santiago Apostol de Huancané, fil-Perù

fr-giovanni-cefai-mssp.jpg66/2019

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex


NIFIRĦU FIL-MULEJ

Għal darba oħra l-Mulej reġa’ xeħet il-ħarsa tiegħu kollha mħabba fuq il-Knisja tagħna u għażel wieħed minn uliedha, Patri Giovanni Cefai MSSP, u fdalu l-ministeru episkopali. Dalgħodu l-Papa Franġisku ħabbar li kien qed jaħtru l-ewwel Isqof Prelat ta’ Santiago Apostol de Huancané, fil-Perù.

Inħossni grat ħafna lejn dawk kollha li mal-medda tas-snin għenu lil dan il-patri missjunarju jissawwar biex il-Mulej sabu jixraqlu ħalli jgħoddu fil-Kulleġġ tal-Appostli. Insellem il-memorja tal-għeżież ġenituri tiegħu li fil-familja tawh l-ewwel trobbija Nisranija. Il-komunità parrokkjali taż-Żebbuġ, Għawdex, offriet dak il-qafas reliġjuż, spiritwali u kulturali fejn dan it-tfajjel trawwam u għamel l-ewwel esperjenza ta’ Knisja. Jekk il-familja u l-komunità ekkleżjali kienu “l-ewwel seminarju” għal Giovann, id-Dar Stella Maris, li l-Patrijiet tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl għandhom f’din il-parroċċa, kienet “it-tieni seminarju” fejn dan iż-żagħżugħ, maħtuf mill-kariżma tal-Qaddej ta’ Alla Mons. Ġużeppi De Piro, beda n-namur tal-ħajja saċerdotali u missjunarja. Fil-fatt, ħames snin wara li rċieva l-Ordinazzjoni saċerdotali minn idejn il-predeċessur tiegħi l-Isqof Nikol Ġ. Cauchi, huwa mar il-Perù fejn għadu hemm sa issa. F’Novembru li għadda, meta kont fuq Żjara Pastorali fil-Perù, kelli l-grazzja li għaddejt ftit jiem miegħu u ma’ sħabu l-patrijiet f’Arequipa fejn Mons. Cefai kien Superjur Provinċjali; hemmhekk stajt nosserva kemm dawn il-patrijiet iħobbu lin-nies foqra u huma maħbuba u apprezzati. Continue reading >>

Ittra Pastorali tar-Randan 2019

TIBŻGĦUX TIEĦDU LIL MARIJA GĦANDKOM

img_6180.jpgAħna nies li nħobbu d‑dar. Huwa minnu li ssib min ikun dejjem barra għax jibża’ li d‑dar ser taqa’ fuqu; imma l‑kotra ta’ ġensna għandhom qalbhom marbuta mad‑dar tagħhom. Għalihom id‑dar hija kollox. Dan bir‑raġun, għax bejn dawk l‑erba’ ħitan tad‑djar tagħna jintgħaġnu l‑karattri tagħna u jintisġu stejjer meraviljużi: stejjer ta’ familji li fihom l‑għaxqa, stejjer ta’ ġenerożità kbira, bħal fil‑każ ta’ dak il‑ġuvni li jibqa’ d‑dar jieħu ħsieb il‑ġenituri anzjani; stejjer li ma jitwemmnux meta tara ġenituri ssagrifikati għal uliedhom, speċjalment fejn ikun hemm xi wild bi ħtiġijiet speċjali; stejjer erojċi, bħal fejn hemm mard serju u l‑familja kollha tkun iddedikata għall‑marid.

Aqra l-Ittra Pastorali minn hawn: ittra-pastorali-randan-2019.pdf

Il-Ministeru ta’ “Parrinu”

Kelmtejn mill-qalb lill-adoloxxenti
li fix-xhur li ġejjin ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof

Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar
Il-Ħadd 10 ta’ Frar 2019, Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

 prezentazzjoni-tal-kandidati-ghall-grizma-tal-isqof-munxar-100220192.jpg

Nieħu gost narakom, għaliex l-“iva” tagħkom tfisser ħafna: intom qegħdin tistqarru quddiem din il-ġemgħa li tridu tkunu ħbieb ta’ Ġesù. Dan lilna jimliena bil-ferħ.

Nieħu gost narakom, għax f’kull wieħed u waħda minnkom qed nara l-familja. Intom wasaltu s’hawn għax warajkom hemm is-sapport tal-familja li timbuttakom (f’sens tajjeb) biex tkomplu l-mixja tagħkom wara Ġesù. Għeżież familji, grazzi talli tressqu lil uliedkom għas-sagramenti. Continue reading >>

Iċċelebrat in-Nawfraġju ta’ San Pawl

 prezentazzjoni-tal-kandidati-ghall-grizma-tal-isqof-munxar-10022019.jpg

Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl
Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar
Il-Ħadd 10 ta’ Frar 2019
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

META D-DLAM HUWA DAWL

Kemm hu ikrah il-lejl! Xi drabi l-lejl jaf ikun itwal minn dak li hu, għax ġieli barra titla’ x-xemx imma ġewwa fina jibqa’ l-lejl. Dwar dan nistaqsu lil min hu marid f’qiegħ ta’ sodda u forsi għandu l-kundanna maqtugħa fuq rasu. Dwar dan nisimgħu lil min għandu xi problema tagħfas fuq moħħu u fuq qalbu tant li, minkejja li jkun għajjien, ma jagħlaqx għajn ma’ għajn. Jinsab fid-dlam dak li għandu l-inkwiet serju fiż-żwieġ jew fil-familja. Ma jistax jara xaqq ta’ dawl min hu finanzjarjament mgħaffeġ u mimli xeba’ djun! Dawn huma ftit eżempji ta’ esperjenzi tal-lejl fil-ħajja. Imbagħad hemm iljieli mudlama qatigħ bħal meta nħossu li Alla jkun għeb mix-xefaq ta’ ħajjitna – inħossuna mitlufa! Ma humiex sitwazzjonijiet sbieħ meta wieħed jitlef il-gost ta’ Alla għax jinħakem minn dubji serji tal-fidi jew meta l-istess fidi u l-pakkett reliġjuż ma jibqgħux jagħmlu sens għalih.

Ħadd ma huwa meħlus minn dawn il-fażijiet tal-lejl. Ngħaddu minnhom individwalment, ras għal ras, bħala familji, bħala Knisja, kif ukoll bħala soċjetà. Continue reading >>

“Ix-xiħ huwa skular tal-esperjenza li hija l-aqwa għalliema” - L-Isqof Grech

 dar-guzepp-debono-2019.jpg

Messaġġ fil-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ Dar Ġużeppa Debono
Dar Ġużeppa Debono, Għajnsielem
Il-Ġimgħa 8 ta’ Frar 2019
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

IŻ-ŻGĦAŻAGĦ U L-ANZJANI FAVUR IL-ĦAJJA

Biex fis-soċjetà tagħna tissaħħaħ il-kultura favur il-ħajja umana, nipproponi li jkun hemm aktar impenn li jġib ’il quddiem id-djalogu bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa hija dik li toħlom, filwaqt li l-anzjani huma dawk li ħadmu biex raw il-ħolm tagħhom; fosthom, imma, hemm dawk li jgħallmuna biex fil-ħajja ma noħolmux bil-ftajjar! Għax xi drabi, frott l-entużjażmu u n-nuqqas ta’ esperjenza, il-ħolm taż-żgħożija jaf ikun frott l-idealiżmi!

Kif jgħid il-Malti, kliem ix-xiħ żomm fih! Għax ix-xiħ huwa skular tal-esperjenza li hija l-aqwa għalliema. Ix-xjuħ huma dawk li rnexxielhom jgħumu l-baħar tal-ħajja, u għax kienu jafu jaqdfu anki kontra l-kurrent, wasslu l-familja tagħhom fil-kenn tal-port. Ix-xiħ huwa mogħni bl-għerf li l-ħajja taf tikkomunika. Min jista’ jqis l-għerf li għandhom l-anzjani fil-konfront tal-ħajja?

Żgur li hemm anzjani li quddiem ix-xewqa li jnisslu ħajja, qalbhom imtliet bil-beżgħat imma rnexxielhom jirbħuhom. Hemm anzjani li minkejja l-faqar li kellhom, xorta kienu ġenerużi mal-ħajja, u għax ittamaw, messew b’idejhom il-Providenza. Hemm anzjani li għandhom memorji sbieħ tal-ferħ li tnissel familja numeruża. Hemm anzjani li ġarrbu t-tbatija ta’ min tilef it-tarbija fil-ġuf kemm b’mod naturali jew b’għażla. Hemm anzjani li maż-żmien irnexxielhom ifiqu mill-ġerħa tal-abort u llum tgħallmu mill-iżbalji tal-ħajja. Hemm anzjani li bkew ma’ wliedhom u għal uliedhom, imma għax ipperseveraw f’dak li huwa tajjeb, in-niket tagħhom inbidel f’ferħ.

Tajjeb li ngħinu lill-ġenerazzjoni żagħżugħa tiskopri din ir-riżorsa prezzjuża li għandna fl-anzjani tagħna. Jekk nagħrfu nakkumpanjaw liż-żgħażagħ jagħmlu l-patt mal-anzjani, l-esperti fil-ħajja, indirettament inkunu qegħdin ngħinu biex fil-ġenerazzjonijiet li telgħin ikun hawn aktar reverenza quddiem il-ħajja sa mill-bidu tat-tnissil. L-anzjani tagħna huma konfessuri tal-għaġeb tal-ħajja. Billi jafu x’inhi l-ħajja u stinkaw biex jgħixu, huma difensuri tal-ħajja. Ħafna minnhom ħallsu prezz għoli biex għexu, u għalhekk jafu kemm tiswa l-ħajja. Jekk huwa ż-żmien li jsajjar il-bajtar, huwa ż-żmien li jimmatura l-bniedem anki fl-apprezzament u l-għożża tal-ħajja.

Dan id-djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet mhux biss jgħin biex fostna jikber il-ħarsien tal-ħajja, imma jnissel fina wkoll ir-rispett lejn il-ħajja tal-anzjani. Għax jekk il-qtil tat-tarbija fil-ġuf huwa ikrah, daqshekk ieħor hija mneżżgħa minn kull dinjità umana t-temma volontarja tal-ħajja tal-marid u tal-anzjani.

Filwaqt li nirringrazzja lil Dar Ġużeppa Debono u l-Komunità Anawim għall-ħidma tagħhom favur il-ħajja kemm fid-Djoċesi tagħna u kemm ’il barra minn xtutna, nistedinkom biex tirriflettu dwar x’jista’ jsir biex inqarrbu liż-żgħażagħ lejn din l-għajn sapjenzjali li għandna fl-anzjani.