Archive for the 'Press Releases' Category

Vidjomessaġġ tal-Q.T. il-Papa Franġisku lill-pellegrini Għawdxin u Maltin f’Ta’ Pinu

 

papa1.jpg

INAWGURAZZJONI TAL-MUŻAJK TAR-RUŻARJU MQADDES
FUQ IZ-ZUNTIER TAS-SANTWARJU TAL-MADONNA TA’ PINU,
GĦAWDEX, MALTA
Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2017

Għeżież pellegrini, ilqajt bil-ferħ l-istedina li nsellem lilkom kollha miġburin hawn illum quddiem is-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fejn, fi tħaddina kbira ta’ dawn il-mużajċi, qed jistennewkom Ġesù u l-Omm tiegħu.

Ix-xbihat taz-Zuntier li llum qed tinawguraw iqegħdulna quddiem għajnejna l-ġmiel ta’ talba kontemplattiva, sempliċi, aċċessibbli għal kulħadd, kbar u żgħar: it-talba tar-Rużarju Mqaddes.

Jien ukoll spiss nitlob ir-Rużarju quddiem xbieha tal-mużajk: kwadru ċkejken tal-mużajk tal-Madonna bil-Bambin, fejn donnu fiċ-ċentru jidher li hemm Marija, meta fil-verità, b’dirgħajha, hi ssir bħal sellum li minnu Ġesù jista’ jinżel fostna. Iċ-ċentru jibqa’ dejjem Ġesù, li jitbaxxa biex jista’ jimxi magħna l-bnedmin, sabiex aħna nistgħu nitilgħu l-Ġenna miegħu.

Fit-talba tar-Rużarju aħna nduru lejn il-Verġni Marija, biex tqarribna dejjem aktar lejn Binha Ġesù, biex dejjem nagħrfuh u nħobbuh iżjed. U waqt li ntennu s-Sliema, aħna nimmeditaw il-misteri, it-tappi ta’ ferħ, dawl, tbatija u glorja fil-ħajja ta’ Kristu, imma anki fil-ħajja tagħna, għax aħna qed nimxu mal-Mulej.

Fil-fatt, din it-talba sempliċi tgħinna nikkontemplaw dak kollu li Alla fi mħabbtu għamel għalina u għas-salvazzjoni tagħna; u tgħinna nifhmu li ħajjitna hi magħquda ma’ dik ta’ Kristu.

Fit-talb, aħna noffru kollox lil Alla: it-tbatijiet, il-ġrieħi, il-biżgħat, imma anki l-ferħ, id-doni, il-persuni għeżież għalina… kollox lil Alla. Fit-talb, aħna nħallu lil Alla jidħol fiż-żmien tagħna, jilqa’ u jibdel dak kollu li aħna qed ngħixu.

Inqdew spiss b’din l-għodda qawwija, li hi t-talba tar-Rużarju Mqaddes, biex iġġib il-paċi fil-qlub, fil-familji, fil-Knisja, fid-dinja.

U nitlobkom, tinsewx titolbu għalija. Il-Mulej iberikkom, u l-Omm Verġni tħariskom.

Aqra l-Messaġġ minn hawn: 2017-06-12-vidjomessagg-edited.pdf

Ara l-Youtube video:https://www.youtube.com/watch?v=s2smQ3Gx_uA&feature=youtu.be

Djaknu ġdid għall-Knisja Għawdxija

ordinazzjoni-djaknu-joseph-hili.jpgNhar il-Ħamis li għadda, 15 ta’ Ġunju 2017, il-Knisja f’Għawdex daqqet mota ta’ ferħ fl-okkażjoni tal-Ordinazzjoni Djakonali ta’ Joseph Hili.

Inħeġġu l-komunità Nisranija tkompli titlob għall-vokazzjonijiet għall-ħajja saċerdotali u għall-ħajja kkonsagrata.

Il-Presbiteri l-ġodda mogħtija l-fakultà tal-qrar

 

dun-carl-scerri.jpg

Waqt ċelebrazzjoni li nżammet ilbieraħ fil-Knisja ta’ San Franġisk, ir-Rabat, Għawdex, fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Mons. Isqof Mario Grech ta l-fakultà tal-Qrar liż-żewġ saċerdoti ġodda, Dun Michael Grima u Dun Carl Scerri. Dan ifisser li minn issa, dawn iż-żeġ saċerdoti jistgħu jamministraw is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni.

dun-michael-grima.jpg

Ordinazzjoni Djakonali tas-Seminarista Joseph Hili

ordinazzjoni-djakonali-2017.jpg

ordinazzjoni-djakonali-2017-2.jpg

Tberik u inawgurazzjoni tal-Mużajċi tar-Rużarju f’Ta’ Pinu

ta-pinu-festa-2017.jpg

Tintemm is-sena kateketika taċ-ċkejknin

sena-kateketika-2016-2017-grazzi.jpg

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Ġwann Mercieca

mercieca-mons-gwann.jpgIllum, 3 ta’ Ġunju 2017, tħabbret il-mewt ta’ Mons. Ġwann Mercieca, Penitenzier tal-Kolleġġjata tal-Bażilika ta’ San Ġorġ. Dun Ġwann miet fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fejn kienu ilu rikoverat għal dan l-aħħar żmien. Propju din is-sena Dun Ġwann fakkar is-60 anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali tiegħu.

Il-funeral ta’ Dun Ġwann se jsir nhar it-Tnejn li ġej, 5 ta’ Ġunju 2017.

4.30pm: Talba tal-Għasar fil-kappella tas-Sorijiet Franġiskani, Triq Palma, u korteo għall-bażilika ta’ San Ġorġ

5.00pm: Quddiesa funebri mmexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech. Continue reading >>

Ordinazzjoni ta’ Żewġ Presbiteri ġodda

 

id-djakni-michael-grima-u-carl-scerri.jpg

Illejla, fil-Knisja Katidrali ta’ Għawdex, Mons. Isqof Mario Grech se jordna lid-Djakni Michael Grima (San Lawrenz) u Carl Scerri (Rabat - Katidral) bħala Presbiteri. Il-quddiesa tibda fis-6.30pm.

Fil-festa tal-qaddis saċerdot Filippu Neri, nawgurawlhom li anke l-qalb tagħhom tiġi għal dejjem mimlija bl-Ispirtu s-Santu.

Ad multos annos.