Archive for the 'Letters' Category

L-Isqof Mario Grech iniedi Sena Marjana fid-Djoċesi ta’ Għawdex

Read Bishop Grech’s Pastoral Letter on the Marian Year in the Diocese of Gozo: 64-2018-pastoral-letter-marian-year.pdf

64/2018

Ittra Pastorali

tal-E.T. Mons. Mario Grech

 

 

il-madonna-ta-pinu-dettall-amadeo-perugino-1619.jpgSENA MARJANA FID-DJOĊESI

Wasalt fi tmiem iż-żjara pastorali tiegħi fost il-missjunarji tagħna fil-Perù. Kienu ġranet sbieħ li mlewni b’ħafna ferħ u tama. Hemmhekk xammejt ir-riħa tqila tal-miżerja soċjali, imma fl-istess waqt iltqajt ma’ Knisja mimlija ħajja, żagħżugħa u kollha entużjażmu. Il-parroċċi tagħhom ma għandhomx il-ġid li għandna aħna, fis-sens li huma nieqsa ħafna mhux biss mill-mezzi materjali imma fuq kollox mis-saċerdoti u r-reliġjużi; imma mbagħad huma mogħnija b’ħafna għana spiritwali. In-nies għandhom fidi sempliċi imma awtentika. Għandhom programmi interessanti ta’ katekeżi, kemm għat-tfal u kemm għall-kbar. Ilmaħt għadd ġmielu ta’ lajċi li għandhom diversi ministeri. Il-liturġija tagħhom ma għandha xejn minn tat-teatru, imma tara l-komunità kollha tipparteċipa bil-ferħ u l-passjoni. Fuq kollox, rajt Knisja li għandha għal qalbha l-foqra: hija Knisja li tagħmel differenza fil-ħajja ta’ ħafna, speċjalment ma’ dawk li jkunu tilfu kull tama.

Hemmhekk kelli esperjenza ta’ Knisja li rċeviet u għadha tirċievi ħafna mill-Knisja f’Għawdex. Farraġni qatigħ il-fatt li, waqt li kont fuq art tal-missjoni, kien hemm ħafna x’jikkonfermali li jien ragħaj ta’ Knisja missjunarja, fis-sens li l-Knisja f’Għawdex għandha ħafna għal qalbha l-missjoni! Biżżejjed insemmi lil Dun Raymond Portelli mill-Parroċċa tan-Nadur u lil Patri Giovanni Cefai u Patri Victor Zammit, it-tnejn mill-Parroċċa taż-Żebbuġ, u lil Patri Marċell Portelli mill-Parroċċa tal-Fontana – it-tlieta membri tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl. Dawn is-saċerdoti, li tassew jagħmlulna ġieħ, jgħiduli li l-missjoni tagħhom isserraħ fuq l-appoġġ spiritwali u materjali ta’ bosta Għawdxin u Maltin! Dan napprezzah ħafna. Continue reading >>

Id-devozzjoni lejn l-Erwieħ - Ittra tal-Isqof Mario Grech

63/2018

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Read Bishop Grech’s Letter: Devotion to the Holy Souls: 63-2018-devotion-to-the-holy-souls.pdf

all-souls.jpgDan l-aħħar, persuna rrakkontatli kif qalgħet grazzja bl-interċessjoni tal-erwieħ. Fissritli li wara li talbet bil-qalb lil xi familjari u ħbieb mejtin biex iressqu l-karba tagħha quddiem Ġesù, hija kellha konferma li hu wieġeb għat-talba tal-erwieħ! L-argument ta’ din il-persuna huwa sempliċi ħafna: meta dawk li jħobbuha jagħlqu għajnejhom għal din id-dinja, wara li jkunu għaddew mit-tisfija huma jaraw lil Alla wiċċ imb wiċċ; misjuqin minn din l-istess imħabba u għożża, dawn l-erwieħ li qegħdin fil-preżenza ta’ Alla, jidħlu għalina quddiemu.

Spiss jiġri li, meta nkunu nixtiequ nħabbtu l-bieb tas-Sema, aħna nfittxu l-appoġġ tal-qaddisin. Nagħmlu sew, għax kif tgħallem il-Knisja, il-qaddisin fis-Sema jgħixu quddiem il-Mulej u ma jieqfu qatt jitolbu għalina quddiem il-Missier. Il-ħerqa tagħhom ta’ aħwa tgħin ħafna d-dgħufija tagħna (ara Lumen Gentium, 49). Continue reading >>

L-Isqof Grech jiftaħ ‘Bieb Qaddis’ fost il-ħabsin fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

ccf-1.jpgIlbieraħ l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech żar il-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin fejn fetaħ l-ewwel ‘Bieb tal-Ħniena’.
Sib mehmuża r-riflessjoni li hu qasam mal-ħabsin: 2015-12-09-ittra-lil-huti-fil-facilita-korrettiva.pdf

Ritratti: MHAS Continue reading >>

L-Isqof Grech jikteb lit-Tfal dwar l-imħabba lejn il-ħolqien

MARIO GRECH
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Ittra lit-Tfal
fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien
(1 ta’ Settembru 2015)

img_8271.jpg
Għeżież tfal,

Il-vaganzi tas-sajf waslu biex jintemmu u dalwaqt terġgħu tiltaqgħu ma’ sħabkom u mal-għalliema fl-iskejjel tagħna.

Mela dan l-aħħar kont qiegħed inżur familja u l-kliem waqa’ fuq l-iskola. F’din il-familja hemm żewġ ulied: tifel u tifla. Jiena se nsemmihom Matthew u Francesca biex ma nikxifx min huma tassew. Matthew kien qed jgħid lill-mamà u l-papà tiegħu li din is-sena jrid basket tal-iskola li jkun l-isbaħ wieħed tal-klassi. Qabżet Francesca u qalet lill-mamà li hi ma riditx basket ġdid għall-iskola. Ommha stagħġbet! Ta’ kull sena, bħal dan iż-żmien, Francesca kienet titlobha basket ġdid tal-iktar karattru famuż ta’ Disney fil-mument. Francesca weġbitha hekk lil ommha: “Matul dan is-sajf kont qiegħda l-Museum. Il-katekista qaltilna li l-Papa Franġisku għadu kemm bagħat ittra lin-nies tad-dinja kollha li fiha kellimna fuq il-ħtieġa li nibżgħu għall-ambjent. Il-katekista għallmitna li skont il-Papa d-dinja hija d-dar ta’ kull min jgħix fiha. Imma aħna l-bnedmin l-iktar li nagħmlulha ħsara u hemm bżonn li ma nibqgħux sejrin hekk”. Matthew ddeffes u qal: “Mela jien il-Gvern biex noqgħod responsabbli tal-ambjent?”. Francesca weġbitu bil-kalma kollha: “Matthew, kieku kulħadd jagħti s-sehem żgħir tiegħu, kieku l-ambjent ikun ħafna aħjar! Fost l-oħrajn il-katekista qaltilna li għandna nużaw l-affarijiet sakemm ikunu għadhom tajbin biex ma narmux oġġetti li għadna nistgħu nużaw”. Francesca kompliet tirrakkonta kif hi kienet diġà tefgħet għajnejha fuq basket ġdid tal-iskola. Imma meta filgħaxija, wara l-Museum, kienet qed titlob, ħasset lil Ġesù jgħidilha f’qalbha li l-basket li għandha għadu tajjeb u m’għandhiex għalfejn tixtri ieħor. Continue reading >>

Solidarjetà mal-Isqfijiet Maltin fil-Kenja

garissa-bishops.jpgIl-W.R. Patri Martin Micallef OFMCAP
Provinċjal tal-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini Maltin

9 ta’ April 2015

Għażiż Provinċjal,

Illejla sirt naf li waslu f’pajjiżna l-Isqof Paul Darmanin u l-Isqof Joe Alessandro.  Meta dan l-aħħar segwejna l-inċidenti vjolenti li ferew gravament il-komunità ekkleżjali tagħhom, aħna ħassejna rwieħna viċin ħafna tagħhom.  Jekk jogħġbok, nitolbok twasslilhom it-tislijiet fraterni tiegħi personali u tal-Knisja f’Għawdex.  Kif jista’ jikkonferma l-Isqof Darmanin, ir-rabtiet bejn il-komunità Nisranija f’Għawdex u dik ta’ Garissa jmorru lura fis-snin.  Fi spirtu ta’ solidarjetà magħhom u mal-Knisja fdata fil-kura pastorali tagħhom, aħna nwegħduhom li nitolbu magħhom għall-paċi f’pajjiżhom.  Inħoss li għandi nirringrazzjahom għax-xhieda tagħhom.

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Ritratt: Ħajr www.tvm.com.mt

JUM IL-MISSJONI: L-Isqof Mario Grech jikteb lill-Missjunarji Għawdxin

mission-sunday.jpg

ITTRA MIFTUĦA LILL-MISSJUNARJI GĦAWDXIN

Għeżież Saċerdoti, Reliġjużi u Lajċi Għawdxin li qegħdin fil-Missjoni,

Għal ħafna dalgħodu sebaħ jum bħas-soltu; imma għalija huwa jum speċjali, għax waqt li niftakar li llum il-Knisja qiegħda tiċċelebra Jum il-Missjoni, f’qalbi bdew għaddejjin l-ismijiet tagħkom li tinsabu f’diversi pajjiżi tal-“Missjoni”. Għalhekk qed nikteb dawn l-erba’ kelmiet biex insellmilkom!

Jekk f’ċertu sens intom tidhru assenti mill-ħajja ta’ kuljum tagħna għax tinsabu ’l bogħod u rari tkunu fl-aħbarijiet, nassigurakom li l-preżenza tagħkom tinħass sewwa fostna u fina.

Hija preżenza ħiemda għax bla ebda ħoss; imma fl-istess waqt preżenza ħajja, kemm għaliex intom il-ġieħ tagħna, kif ukoll għaliex b’mod jew ieħor inħossuna parteċipi mill-avventura tagħkom bħala ħabbara tal-Bxara t-tajba ta’ Ġesù Kristu. Infatti, nista’ ngħid li fostna huma ħafna dawk li “jinqdew” bikom biex huma wkoll jieħdu sehem fil-mandat missjunarju li Ġesù ta lill-Knisja tiegħu – qed nirreferi għal dawk fostna li, billi ma jistgħux ikunu huma personalment fil-Missjoni, jikkollaboraw magħkom u jgħinukom biex twettqu l-proġetti tagħkom b’risq il-bniedem sħiħ. Dan l-aħħar kont għand tabib u qalli li wieħed minnkom ta’ kull sena jibgħatlu ritratt tiegħu fil-Missjoni. Xtaqt rajthom dawn ir-ritratti – u kienu hemm iżejnu l-uffiċċju tal-klinika tiegħu! Jekk tiġu nieqsa intom, inkunu tlifna r-rappreżentanza f’din il-ħidma qaddisa. Kunu afu li d-dedikazzjoni tagħkom fil-Missjoni timla l-pulmun ta’ ħafna bl-ossiġnu tal-ħajja! Il-fatt li aħna niftakru li intom qegħdin f’isem Ġesù takkumpanjaw lill-foqra u tgħinuhom ma jitilfux it-tama, lilna jagħtina l-qawwa biex kull jum jisbaħ jum ġdid u sabiħ.

Ta’ dan kollu f’isem il-Knisja f’Għawdex minn qalbi rroddilkom ħajr.

Imma qabel nagħlaq, nixtieq nagħti tislima speċjali lil Dun Ġamri Cauchi, li fis-7 ta’ Novembru li ġej ser ikun ilu 50 sena li telaq mill-parroċċa tal-Għarb biex ikun missjunarju fil-Brażil. Nitlob lil Alla biex, kif Elija ħalla l-mantar tiegħu lil Eliżew u hekk dan ħa mill-ispirtu tal-profeta, Dun Ġamri jħallilna l-“mantar” tiegħu biex il-Knisja f’Għawdex issaħħaħ id-dakra missjunarja tagħha.

Sliem minn Alla Misiserna.

20 ta’ Ottubru 2013

+ Mario Grech

Mons. Isqof Mario Grech jiltaqa’ mal-Azzjoni Kattolika ta’ Għawdex

azzjoni-kattolika-ghawdex-2013.jpg

Antoine Vassallo
President Djoċesan
Azzjoni Kattolika
Għawdex

 26 ta’ Settembru 2013

 

Għażiż Antoine,

Kien pjaċir tiegħi li nhar il-Erbgħa li għaddiet kont preżenti għal-laqgħa tad-Direttorju djoċesan. Apprezzajt l-impenn ta’ dawk preżenti. Innutajt li għalkemm bħala Azzjoni Kattolika għandkom id-diffikultajiet u l-isfidi, il-ħeġġa appostolika mhix nieqsa fikom.

Ninqeda b’din in-nota biex infakkar fit-tliet suġġerimenti li qsamt magħkom waqt il-laqgħa: (a) li fir-rigward ta’ azzjoni pastorali mal-irġiel, tistudjaw jekk huwiex possibli li f’kooperazzjoni mal-kappillani toffru katekezi lill-membri tal-fratellanzi; (b) li tikkunsidraw jekk tistgħux torganizzaw “missjoni parrokkjali” li tiffoka fuq xi żona periferika tal-parroċċa; (ċ) li filwaqt li tikkonsolidaw il-ħidmiet li qed isiru, tipproponu lill-membri “Azzjoni Kattolika” b’dimensjoni soċjali. F’dan il-qasam, żgur li l-kamp tal-assistenza soċjali joffri opportunità. (d) Fuq kollox huwa importanti li l-Azzjoni Kattolika tkun skola ta’ talb.

Riflessjoni fuq uħud mid-dokumenti tal-Konċilju Vatikan II għandha tgħin lill-membri japprofondixxu l-għarfien tal-identità tagħhom bħala lajċi u tal-missjoni tagħhom fil-Knisja u fid-dinja tal-lum. Jekk dan l-għarfien jibqa’ nieqes, jibqa’ difettuż is-sehem tal-lajkat Kattoliku.

Filwaqt li ntennilkom l-appoġġ tiegħi, minn qalbi nirringrazzjakom tal-imħabba li għandkom lejn Kristu u l-Knisja tiegħu.

 

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Ċirkulari ta’ Mons Isqof Mario Grech

Ċirkulari 19/2011

Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Jitwaqqaf it-Terz Ordni Karmelitan

Għada l-Ġimgħa huwa jum partikulari għad-djoċesi tagħna għaliex il-Patrijiet Karmelitani ser iħabbru t-twaqqif uffiċċjali tat-Terz Ordni Karmelitan f’Għawdex. Din hija fraternità ta’ lajċi li jwegħdu lil Alla li ser jippruvaw jgħixu l-Evanġelju fl-ispirtu tal-Ordni Karmelitan u taħt id-direzzjoni tal-istess Ordni.

Fid-dawl tal-istorja interessanti tal-Karmelitani, jiġini f’moħħi meta xi Nsara marru fuq l-għolja tal-Karmelu fl-Art Imqaddsa biex jagħmlu l-esperjenza tal-profeta Elija. Għax skont it-tradizzjoni, Elija kien mar ifittex kenn fuq din l-għolja peress li kien żmien ta’ nixfa u kien mhedded minn għadd ta’ profeti foloz li kienu jaduraw alla mejjet. Peress li llum ukoll qed ngħixu fi żmien meta tant hawn nixfa spiritwali li xi “fjuri” tal-virtujiet umani u Nsara qed jidbielu u għandna madwarna profeti foloz li jwasslu tagħlim żbaljat u qarrieqi, in-Nisrani jħoss il-ħtieġa li jirtira f’xi post fejn ikun ċert li jista’ jitkellem ma’ Alla veru! Continue reading >>