Archive for the 'Circulars' Category

“Insaħħu fostna l-kultura favur il-ħajja” - Ittra tal-Amministratur Appostoliku l-E.T. Mons.Isqof Mario Grech

 giornata_vita2020.jpg

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja, iċċelebrat kull sena fl-ewwel Ħadd ta’ Frar, Mons. Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex bagħat Ittra lill-Poplu ta’ Alla dwar il-ħidma favur il-ħajja mwettqa minn Dar Ġużeppa Debono.

Aqra minn  hawn il-verżjoni bil-Malti: insahhu-fostna-l-kultura-favur-il-hajja.pdf

English version of Bishop’s Grech Letter:  reinforcing-a-culture-promoting-life.pdf

Nitolbu bl-interċessjoni ta’ Dun Mikiel Attard

67/2019

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

 NITOLBU BL-INTERĊESSJONI TA’ UN MIKIEL ATTARD
dun-mikiel-attard.jpg

Kien bħal-lum 60 sena ilu li l-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard irċieva l-ordinazzjoni saċerdotali. Għandna tassew għax inkunu grati lejn Alla li, fost l-għadd sabiħ ta’ saċerdoti twajba li kellna u għandna fid-Djoċesi, huwa tana lil Dun Mikiel, li f’ħajtu kien bastun sod li ħafna serrħu fuqu matul il-mixja tagħhom wara Kristu. Fih sibna sieħeb li kien jaf lil Alla u lill-bniedem.

Peress li l-proċess djoċesan tal-Beatifikazzjoni u l-Kanonizzazzjoni ta’ Dun Mikiel kważi wasal fit-tmiem tiegħu, u billi Ommna l-Knisja titlob li qabel ma tiddikjara persuna beata jew qaddisa Alla jagħmel miraklu bħala konferma tal-qdusija ta’ dik il-persuna, nagħmlilkom sejħa biex b’fidi kbira tħabbtu fuq il-bieb ta’ Dun Mikiel u titolbu miraklu bl-interċessjoni tiegħu.Nhar il-Ħadd nibdew il-jiem għeżież tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Bħal Dun Mikiel, ejjew nersqu taħt is-Salib tal-Feddej biex, fuq l-eżempju tal-Verġni Marija Addolorata, li Dun Mikiel tant kien iħobb, inħallu l-ħarsa feddejja tas-Salvatur tibdilna fi bnedmin ġodda.

Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof, illum, il-Ġimgħa 12 ta’ April 2019, Tifkira għażiża tad-Duluri.

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

FB: https://www.facebook.com/dunmikielattard/

Il-Papa Franġisku jaħtar lil Patri Giovanni Cefai MSSP Isqof tal-Prelatura ta’ Santiago Apostol de Huancané, fil-Perù

fr-giovanni-cefai-mssp.jpg66/2019

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex


NIFIRĦU FIL-MULEJ

Għal darba oħra l-Mulej reġa’ xeħet il-ħarsa tiegħu kollha mħabba fuq il-Knisja tagħna u għażel wieħed minn uliedha, Patri Giovanni Cefai MSSP, u fdalu l-ministeru episkopali. Dalgħodu l-Papa Franġisku ħabbar li kien qed jaħtru l-ewwel Isqof Prelat ta’ Santiago Apostol de Huancané, fil-Perù.

Inħossni grat ħafna lejn dawk kollha li mal-medda tas-snin għenu lil dan il-patri missjunarju jissawwar biex il-Mulej sabu jixraqlu ħalli jgħoddu fil-Kulleġġ tal-Appostli. Insellem il-memorja tal-għeżież ġenituri tiegħu li fil-familja tawh l-ewwel trobbija Nisranija. Il-komunità parrokkjali taż-Żebbuġ, Għawdex, offriet dak il-qafas reliġjuż, spiritwali u kulturali fejn dan it-tfajjel trawwam u għamel l-ewwel esperjenza ta’ Knisja. Jekk il-familja u l-komunità ekkleżjali kienu “l-ewwel seminarju” għal Giovann, id-Dar Stella Maris, li l-Patrijiet tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl għandhom f’din il-parroċċa, kienet “it-tieni seminarju” fejn dan iż-żagħżugħ, maħtuf mill-kariżma tal-Qaddej ta’ Alla Mons. Ġużeppi De Piro, beda n-namur tal-ħajja saċerdotali u missjunarja. Fil-fatt, ħames snin wara li rċieva l-Ordinazzjoni saċerdotali minn idejn il-predeċessur tiegħi l-Isqof Nikol Ġ. Cauchi, huwa mar il-Perù fejn għadu hemm sa issa. F’Novembru li għadda, meta kont fuq Żjara Pastorali fil-Perù, kelli l-grazzja li għaddejt ftit jiem miegħu u ma’ sħabu l-patrijiet f’Arequipa fejn Mons. Cefai kien Superjur Provinċjali; hemmhekk stajt nosserva kemm dawn il-patrijiet iħobbu lin-nies foqra u huma maħbuba u apprezzati. Continue reading >>

Pellegrinaġġ bil-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu - Stedina mill-Isqof Mario Grech

65/2019

 Ittra lill-Poplu ta’ Alla

 tal-E.T. Mons. Mario Grech

 

Isqof ta’ Għawdex

il-madonna-ta-pinu-fil-parrocci-tar-rabat.jpg

PELLEGRINAĠĠ DJOĊESAN

BIL-KWADRU TAL-MADONNA TA’ PINU


Għeżież ħuti,

Fil-jiem li għaddew għexna mumenti sbieħ ħafna meta l-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu wasal f’xi wħud mill-parroċċi tagħna u rajna żgħar u kbar jifirħu madwar Ommna Marija. Għalkemm it-temp xitwi u kienu ġranet ferjali, il-poplu ma beżax jilqa lil Marija għandu.

F’dan il-mument storiku għad-Djoċesi tagħna, ħafna semgħu għall-ewwel darba tagħrif dwar l-istorja tas-Santwarju Ta’ Pinu u l-esperjenza li Karmni Grima u Franġisk Portelli kellhom tal-Verġni Mbierka fl-1883. Fl-istess waqt, ħafna approfittaw mill-fatt li l-Madonna Ta’ Pinu kienet daqshekk qrib tagħhom, resqu lejha u fetħu qalbhom magħha. Min jista jgħid x’għadda f’dawn il-jiem bejn id-devoti u Marija, xi ntqal f’widnejha, xi tqiegħed taħt ħarsitha kollha mħabba, u liema sigrieti ġew imqiegħda fil-qalb materna tagħha! Kien ta’ faraġ kbir għalina nosservaw li l-preżenza ta’ Marija qanqlet ħafna biex isibu ħin jitolbu quddiem Ġesù Ewkaristija, jieħdu sehem fil-quddiesa, jgħidu r-Rużarju, jippreżentaw it-trabi lill-Madonna, jersqu għas-sagramenti tal-Qrar u tad-Dilka tal-Morda, u jagħmlu karità. Il-waqfa qasira tal-Kwadru fl-Isptar Ġenerali kellha tifsira qawwija għal dawk li bħalissa għaddejjin mill-prova tal-mard. Continue reading >>

Id-Djoċesi ta’ Għawdex toffri akkomodazzjoni liż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta

gozo-chancery.jpgF’Ittra lill-Poplu ta’ Alla li se tinqara fil-quddies kollu ta’ dan weekend f’Għawdex, l-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech qal li d-Djoċesi ta’ Għawdex se tmexxi żewġ hostels f’Malta biex tgħin lil żgħażagħ Għawdxin ifittxu akkomodazzjoni finanzjarjament aktar sostenibbli f’Malta, biex ikunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom. Id-Djoċesi ta’ Għawdex setgħet tagħmel dan il-pass grazzi wkoll għall-koperazzjoni tal-Patrijiet Agostinjani u tas-Sorijiet tas-Saint Joseph.

Aqra l-Ittra tal-Isqof Grech minn hawn:  62-2018-hostels-fmalta-ghaz-zghazagh-ghawdxin.pdf

Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-Isqof Mario Grech

Read the English version here:  60-2018-i-was-a-stranger-and-you-welcomed-me.pdf

60/2018

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

“Kont barrani u lqajtuni” (Mt 25:35)

i-was-a-stranger.jpgFl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin, San Pawl jitkellem dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ikla tal-Mulej, jew, kif nafuha aħna, il-quddiesa, u l-ikla tal-Aħwa, dik li kienet tissejjaħ “agape”. Kienu jiltaqgħu f’xi dar biex jagħmlu ikla u fl-istess okkażjoni jiċċelebraw l-Ewkaristija. Peress li spiss kien jiġri li l-għonja kienu jieklu għalihom u jittraskuraw lill-foqra, San Pawl jgħidilhom li, biex isseħħ l-għaqda mal-ġisem ta’ Kristu permezz tat-tqarbin, kellha sseħħ ukoll l-għaqda fost l-aħwa, billi jaqsmu l-ikel flimkien. Bi kliem iebes San Pawl jgħid lil-Insara: “Jew tridu twaqqgħu fil-għajb il-Knisja ta’ Alla u ġġiegħlu jistħu lil dawk li ma għandhomx?” F’kelma waħda, l-Ewkaristija kienet titlef mit-tifsira u mill-effikaċja tagħha meta l-foqra kienu jiġu mwarrba u ddisprezzati (ara 1 Kor 11:17-34). Continue reading >>

Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà” - Mons. Isqof Mario Grech

Bishop Grech’s Letter about the war in Syria:  syria-laboratory-of-cruelty-59-2018.pdf

59/2018

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

_____________________________________________

aleppo-civilians.jpg

Meta l-Ġnus Magħquda ddeskriviet il-gwerra li għaddejja bħalissa fis-Sirja, eżattament f’Ghouta Orjentali qrib Damasku, bħala “l-infern fid-dinja”, seta’ kien hawn min ħaseb li l-Ġnus Magħquda kienet qed tkabbarha żżejjed. Imma meta naraw ċerti xeni ta’ bumbardamenti u saħansitra attakki kimiċi fuq nies ċivili, ma nafx x’jibqgħalna ngħidu! L-għadd tal-feruti u mejtin dejjem jikber. Qrajt li l-mewġa ta’ attakki li għaddejja bħalissa hija l-aktar waħda gravi f’dawn l-aħħar snin! Il-Papa Franġisku sejjaħ lis-Sirja “laboratorju tal-krudeltà”. Continue reading >>

Bishop Grech: “The Rosary is a ladder to Heaven”

 

57/2107

rosary.jpgLetter to the People of God
Of H.L. Mgr. Mario Grech
Bishop of Gozo

The Rosary is a Ladder to Heaven
It is most gratifying for me, when I visit Ta’ Pinu, to see young people, couples and families with rosary beads in their hands sitting in front of the mosaics that have been embellishing the sacred space in front of the Sanctuary. The presence of these pilgrims gathered in prayer is noticeable also at night.  I believe that these persons reflect what happens in evenings within many of our homes, where the families sit around a table or retire to bed praying the Rosary.

Now that we are in the month of October, known as the Month of the Rosary, I wish to say a word of appreciation to those who love the Rosary and, at the same time, invite others to consider  saying this prayer that is so simple and, at the same time, profound.

One hundred years ago, on the 13th day of October, exactly during her last apparition in Fatima, the Mother of Jesus presented herself to the three young shepherds, Lucia, Francesco and Jacintha, as  “Our Lady of the Rosary”, and told them to say this prayer frequently. Continue reading >>