Archive for the 'Homilies' Category

Mons. Isqof Mario Grech jiftaħ is-Sena Marjana

img_8233.jpg

Omelija fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu
Manifestazzjoni djoċesana ta’ Kristu Re u Ftuħ tas-Sena Djoċesana Marjana
Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb
Il-Ħadd 25 ta’ Novembru 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

FIL-KNISJA GĦANDNA NBID?

Fil-ġrajja img_8355.jpgtat-tieġ ta’ Kana, San Ġwann jirrakkontalna xi ħaġa aktar mill-esperjenza ta’ tieġ ta’ żewġ għarajjes friski; hawn huwa jagħtina dettalji dwar il-qagħda reliġjuża ta’ Iżrael li, kif nafu mill-Bibbja, Alla kien “għarras” miegħu fis-sewwa u fil-ħaqq, fl-imħabba u l-ħniena (ara Hos 2:21). Għalhekk nistgħu ngħidu li fil-ġrajja ta’ Kana fil-Galilija għandna wkoll analiżi tagħna bħala Knisja f’Għawdex.

Meta lil Ġesù, Marija tiġbidlu l-attenzjoni li “ma għandhomx inbid” (mhux li spiċċalhom l-inbid, imma li saħansitra ma kellhomx inbid!), f’isem ġensha Marija qed tfisser lil Ġesù li dak li kien il-poplu l-magħżul ta’ Alla, minkejja li kellu tradizzjoni reliġjuża antika ħafna, kien tilef il-gost ta’ Alla, it-Tempju kien iddeludieh bil-kbir, u spiritwalment kien qed iħossu insodisfatt għall-aħħar. Continue reading >>

“Kont barrani u lqajtuni” - L-Isqof Grech

mediterranean-boat.jpg

Aqra wkoll: https://www.agensir.it/quotidiano/2018/7/9/malta-mons-grech-gozo-dio-e-li-immerso-nel-mare-insieme-ai-migranti-monito-contro-il-populismo/

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2018-07/migranti-intervento-mons-auza-intervista-vescovo-gozo.html

Omelija fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors
Santwarju parrokkjali ta’ San Girgor il-Kbir u l-Madonna tas-Sokkors, Ta’ Kerċem
Il-Ħadd 8 ta’ Lulju 2018

L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

Hija tassew ħasra li għal ħafna minna l-ġrajja tal-kruċifissjoni ta’ Ġesù tilfet is-seħer tagħha! Irridu l-Kurċifiss bħala parti mill-għamara tagħna, imma mbagħad tgħidilniex nidħlu fil-qalba tal-esperjenza li għadda minnha Kristu msallab. Wieħed jista’ jagħżel jekk jiksibx kurċifiss tal-ġibs, tal-ivorju jew tal-fidda; imma wieħed ma jistax jagħżel li jagħti tifsira egoista ta’ din il-ġrajja (bħal meta nersqu quddiem Ġesù msallab nitolbuh xi grazzja), inqas u inqas li jbattalha minn kull tifsira. Continue reading >>

Is-Seminarju ta’ Għawdex ifakkar lil Patri Arthur Vella SJ

Omelija fit-tmiem tas-Sena ta’ Formazzjoni u b’suffraġju ta’ Patri Arthur J. Vella SJ
Kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria
It-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

fr-arthur-vella-sj-commemoration.jpeg

IL-BNIEDEM TA’ ALLA JURINA T-TRIQ

Elija kien jgħix f’kuntest soċjali korrott! Fi żmienu s-soċjetà kienet tħassret minn rasha tant li s-sultan Aħab u Ġeżabel organizzaw il-qtil ta’ Nabot biex setgħu jistagħnew. Min jaf kemm Elija ħassu konfuż meta Alla bagħtu jgħid lis-sultan: “Int bgħett ruħek biex tagħmel il-ħażin” (1 Slat 21:17-29)!

Għall-bniedem ta’ Alla din hija t-tensjoni ta’ kull epoka. Fil-fatt, is-soċjetà tagħna mhix ħafna aħjar minn dik ta’ żmien Elija. Illum tant messejna l-qiegħ li wasalna biex inqiegħdu f’riskju l-ħajja umana biex nagħmlu l-flus. Il-mistoqsija li tqum hija x’inhu mistenni minna li nagħmlu f’dan il-kuntest! Continue reading >>

Anniversarji ta’ saċerdoti u reliġjużi fil-Bażilika tan-Nadur

Omelija f’Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għal anniversarji presbiterali u reliġjużi
Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur
L-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

nadur-anniversarji.jpg

IL-JIEN BIL-LĠIEM

Ftit ilu erba’ aħwa resqu biex jikkonkludu kuntratt ta’ bejgħ, imma għal ftit ma fettluhiex, għax bejniethom ma setgħux jaqblu fuq min minnhom kien imissu jieħu 50ċ! Dan meta bejniethom kienu ser idaħħlu kemxa flus ġmielha. Biex ma jisfrattax il-kuntratt, xi ħadd li kien preżenti offra li jagħtihom 50ċ minn butu. Continue reading >>

Festa fis-Santwarju Ta’ Pinu

Omelija fil-Festa tas-Sejħa tal-Verġni Mbierka Ta’ Pinu
Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb
Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ta-pinu.jpg

ALLA LI JĊEDI GĦALL-BNIEDEM

Meta xi ħadd iċedi quddiem xi ħadd ikbar minnu, ħafna drabi nittimbrawh bħala dgħajjef, beżżiegħi, tellief jew ġifa. Fil-fatt, ħafna jippreferu jkunu determinati, deċiżi, riżoluti.

Meta naqra r-rakkont tat-tieġ ta’ Kana jolqotni l-fatt li Ġesù jċedi għat-talba insistenti ta’ Ommu. Meta Marija titolbu jagħmel xi ħaġa għax kien spiċċa l-inbid, Ġesù jweġibha li kienet għadha ma waslitx is-siegħa li jagħmel il-mirakli. Imma minkejja li kellimha hekk, quddiem il-karba ta’ Ommu, Ġesù jċedi u jibdel l-ilma fl-inbid. Huwa jasal biex iċedi proprju għax huwa qawwi. F’Kana, Ġesù mhux biss iċedi minħabba Ommu, imma wkoll minħabba l-pressjoni li kienet inħolqot f’dak l-ambjent peress li kienet ser titħassar il-festa għax l-inbid spiċċa. Quddiem din il-miżerja, Ġesù jintrebaħ. Il-miżerja umana żżarma l-qalb ta’ Kristu.  Continue reading >>

L-”Hawn jien” tas-saċerdot novell fost l-isfidi tal-lum

ordinazzjoni-dun-joseph-hili.jpgOmelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

HAWN JIEN

Kulma jmur il-ħajja qed toffrilna sfidi kbar. Bħal donnu aktar ma jitgerbeb iż-żmien, l-isfidi qed dejjem isiru eħrex. Quddiem dan il-fenomenu, min għandu ftit tas-sens, iktar u iktar min hu Nisrani, kapaċi jidħol f’ħafna tensjonijiet. Nagħti żewġ eżempji.

Is-soċjetà tagħna donnha għamlet verżjoni ġdida tal-għoġol antik tad-deheb li ssemmi l-Bibbja: żdiedet sew l-idolatrija tal-flus. Fil-fatt, il-ġirja għall-flus qed timla l-bwiet imma fl-istess waqt qed tħalli l-vittmi. Il-kilba għall-ġid irrendietna bla skrupli u rmejna kull kriterju ta’ x’inhu tajjeb u mhux. Kollox sar jgħaddi u sirna nagħtu l-impressjoni li għall-flus is-soċjetà lesta li tagħmel kollox, anki tbigħ ruħha! F’sitwazzjoni bħal din, tiġik it-tentazzjoni li tgħid: “Issa daqshekk… xbajt”. Continue reading >>

“IL-ĦARSA TA’ ĠESÙ TISRAQ IL-QLUB” - L-Isqof Mario Grech

Omelija fil-Funeral tal-Kan. Ġużepp Hili
Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur
It-Tnejn 28 ta’ Mejju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

funeral-dun-guzepp-hili.jpg

Ħafna minna fil-memorja għandna merfugħa l-ħarsa ta’ ċerti persuni li nkunu ltqajna magħhom f’ħajjitna. Niftakru f’dawk l-għajnejn li jkexkxuna, imma hemm ukoll dik il-ħarsa kollha mħabba u ħniena li tkun serqitilna qalbna! Hemm għajnejn irrabjati u għajnejn miksura bl-uġigħ. Hemm għajnejn kollha qilla u rabja u hemm għajnejn jixegħlu bil-ferħ. Continue reading >>

Iċċelebrati l-Kwaranturi Mqaddsa fil-Belt Victoria

Omelija fl-Għeluq tal-Kwaranturi Mqaddsa fil-Belt Victoria
Il-Ħadd 6 ta’ Mejju 2018, is-Sitt Ħadd tal-Għid
Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

L-EWKARISTIJA ĦOBŻ TAL-ĦAJJIN

31950225_10157433726584358_2947947895640293376_n.jpg

Meta nħares lejn is-soċjetà ta’ madwarna, ma nistax ma nħossx ma’ dawk il-persuni li tant huma mtaqqlin bit-tħassib u l-problemi tal-ħajja, li nsew meta tbissmu l-aħħar! Uħud (individwi, koppji u familji) huma konfużi għax ma jarawx soluzzjoni għall-isfidi eżistenzjali li għandhom; oħrajn jinsabu mħawda sew, għax għalkemm is-suq jidher li qed joffri s-soluzzjoni għad-dilemma li għandhom, mhumiex ċerti x’għażla għandhom jagħmlu! Oħrajn għandhom qalbhom tqila u moħħhom imdallam, għax ma jistgħux jegħlbu s-sens ta’ ħtija jew falliment. Imbagħad hemm oħrajn li qegħdin il-ħin kollu jissieltu mad-dubji tal-fidi u l-kunflitti wegħrin tal-kuxjenza! Continue reading >>