Archive for May, 2011

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Ġunju 2011

logonewsheet.jpg

Niżżel il-koppja ta’ Ġunju minn hawn

GĦAŻLA FAVUR ŻWIEĠ DEJJIEMI
ITTRA PASTORALI

Maltese Version - PDF

English Version - PDF

ITTRA
PASTORALI

MILL-E.T. MONS. PAWL CREMONA O.P.
Arċisqof ta’ Malta

 

u

 

MILL-E.T. MONS. MARIO GRECH
Isqof ta’ Għawdex

 

u

 

MILL-E.T. MONS. ANNETTO DEPASQUALE
Isqof Titulari ta’ Aradi

 

Mejju 2011

 

ITTRA PASTORALI  -  GĦAŻLA FAVUR ŻWIEĠ DEJJIEMI

Għeżież, f’dan il-Ħames Ħadd tal-Għid, il-Mulej irregalalna Kelma tiegħu li trid iddawwalna fl-għażla tagħna għal Sidna Ġesù Kristu, fi ħdan il-Knisja Kattolika: “Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier, jekk mhux permezz tiegħi” (Ġw 14, 6).

Il-Mulej qiegħed jgħidilna li dak li lkoll nixtiequ - li mmorru għand Alla l-Missier - irridu norbtuh ma’ Persuna, li hu Sidna Ġesù Kristu. Għal min hu Kristjan, m’hemmx triq oħra li twasslu għand il-Missier. Kull wieħed u waħda minna rridu nagħżlu lil Ġesù bħala l-Verita’: dak li jgħid hu huwa l-veru valur tal-affarijiet li hemm madwarna. Irridu narawhom mill-għajnejn tiegħu. Irridu nagħżlu lil Ġesu’ bħala t-Triq biex naslu għal din il-Verita’. Toroq oħra ma jwasslux! Meta nagħmlu dawn l-għażliet, imbagħad, nindunaw u nduqu l-Ħajja vera għalina l-bnedmin.

Continue reading >>

L-Isqof Mario Grech iħeġġeġ parteċipazzjoni fir-referendum
Artiklu ta’ Fr John Avellino
IL-GENSillum online

B’antiċipazzjoni għall-Ittra Pastorali li għandha tinqara fi tmiem din il-ġimgħa, l-Isqof Mario Grech appella biex il-poplu jipparteċipa fir-referendum tas-Sibt li ġej.

Mons Grech kien qed jitkellem waqt attività fil-parroċċa tal-Fgura, li għaliha kien hemm attendenza numeruża. Tul id-diskors tiegħu l-Isqof Grech saħaq li n-Nisrani għandu dmir ċivili u Nisrani biex jagħti l-fehma tiegħu fir-referendum li se jsir is-Sibt.

Mons Grech beda biex qal li hu kien qed jippreżenta ruħu bħala “Nisrani li għandi ftit esperjenza ta’ Kristu”. Kompla Mons Isqof: “Ġejt fostkom mingħajr ebda pretensjoni li naf ħafna affarijiet, imma nipprova nagħraf lil Kristu u l-Vanġelu tiegħu li jagħmel ħafna sens f’ħajti u jdawwal il-hajja tiegħi, u dan Kristu msallab li hu l-feddej tagħna, u l-feddej ta’ kull esperjenza umana, inkluża l-esperjenza taż-żwieġ u l-familja.”

Continue reading >>

Laqgha ta` Formazzjoni dwar il-Familja u z-Zwieg mil-E.T Mario Grech
Ċentru Parrokjali Fgura

Titħabbar il-mewt ta’ Dun Anton Dimech

Dalgħodu tħabbret il-mewt ta’ Dun Anton Dimech, saċerdot miż-Żebbuġ, Għawdex, li seħħet fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fejn Dun Anton kien rikoverat f’dawn l-aħħar jiem.

Dun Anton Dimech kien ordnat saċerdot fil-5 ta’ April 1964. Il-funeral tiegħu se jsir fil-parroċċa taż-Żebbuġ nhar it-Tnejn li ġej, 16 ta’ Mejju 2011. Fit-3.00p.m. il-fdalijiet ta’ Dun Anton jitqiegħdu għall-qima tal-pubbliku u għat-talb privat fid-Dar tal-Arċipriet. Fl-4.00p.m.  issir Velja pubblika ta’ Talb u mbagħad fl-4.30p.m. jibda miexi l-korteo funebri lejn il-knisja parrokkjali, akkumpanjat mill-banda tas-Soċjetà Filarmonika Santa Marija taż-Żebbuġ. Fil-5.00p.m. Mons Isqof Mario Grech imexxi l-quddiesa tal-funeral.

Ningħaqdu mal-familjari ta’ Dun Anton u mal-parroċċa taż-Żebbuġ fin-niket għal din it-telfa, u nitolbu lil Ġesù r-Ragħaj it-Tajjeb biex idaħħal lil ħuna Dun Anton fil-mergħat ta’ dejjem. RIP

Diskors tal-Isqof fiċ-ċelebrazzjoni tal-għeluq tal-Kungress tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t’Alla

L-URĠENZA LI NAGĦŻLU L-VERITÀ

Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech
Kungess tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t’Alla
Qala – 8 ta’ Mejju 2011

Xewqa tal-verità

Kienet dejjem l-ansja tal-bniedem li jfittex il-verità; imma fiċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu, quddiemna għandna kriżi tal-verità. Hekk li meta nifrex il-ħarsa tiegħi fuq il-poplu, nitħassru għax ma nafx fejn sejrin tagħtu raskom intom u tistħarrġu x’inhi l-verità! X’konklużjonijiet tistgħu tiġbdu, intom li lili tisimgħuni ngħid mod, imbagħad tisimgħu lil dak jgħid mod ieħor? Taqra ġurnal issib mod u tieħu f’idejk ġurnal ieħor u jkollok verżjoni differenti? Nistħajjilkom mifluġin fl-impenn biex issibu x’inhi l-verità, ħalli mbagħad tagħmlu għażliet b’kuxjenza trankwilla. Għaliex il-kuxjenza tkun kwieta u fil-paċi meta tkun taf x’inhi l-verità u tieħu d-deċiżjoni tagħha skont dik il-verità oġġettiva. Continue reading >>

Festafamily 2011

festa-familja-a3-april.jpg

Fl-okkażżjoni tal-Jum Dinji tal-Familja, il-Kummissjoni Djoċesana Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex qed torganizza festafamilja, festa ta’ ferħ u divertiment għall-membri tal-familji kollha ta’ Għawdex!

Festafamilja ser tinżamm fil-Kumpless Sportiv ta’ Għawdex nhar il-Ħadd, 15 ta’ Mejju bejn is-6.00pm u t-8.00pm. Id-dħul għas-serata huwa b’xejn. Ikun hemm kant, żfin, mużika, divertiment għat-tfal (mal-karattri ta’ Disney) kif ukolltestimonjanzi dwar is-sbuħija tal-familja.

Jieħdu sehem fost l-oħrajn il-persunaġġi tas-serje televisiva popolari DEĊEDUTI;THEA GARRETT; SCHOLA CANTORUM JUBILATE; MIRIAMCHRISTINE; THE CENTRE STAGE DANCE ACADEMY; BUZZY KIDS ENTERTAINMENT u ħafna oħrajn – programm varjat li żgur ser jolqot il-gosti ta’ kull min jattendi. Is-serata tintemm bil-kelma ta’ Mons. IsqofM ario Grech.

IĊ-ĊITTADINANZA TAL-FIDI
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa liturġika ta’ San Ġorġ
Bażilika San Ġorġ, ir-Rabat, Għawdex - Il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju 2011

IĊ-ĊITTADINANZA TAL-FIDI

“Disfattiżmu tar-raġuni”

Dawn il-ġranet qiegħed naqra artiklu; mhux xi kitba tas-Santi Padri, lanqas mhu ħiereġ mill-pinna ta’ xi Papa, lanqas huwa folja mill-Maġisteru tal-Knisja tagħna, imma huma ftit ħsibijiet midmumin minn filosfu li jgħid li ma jemminx: Jürgen Habermas. Hu artiklu li kitbu ftit tax-xhur ilu. Ta’ bniedem tassew għaref, jagħmel osservazzjoni u jgħid illi l-istat modern li huwa liberali u sekularizzat tilef il-presupposti meħtieġa biex ikun jista’ jaqdi l-funzjoni tiegħu ta’ Stat. Proprju għaliex huwa nieqes minn dan il-fundament, l-Istat qed iħabbat wiċċu ma’ dak li jissejjaħ “disfattiżmu tar-raġuni” – tilef kull fiduċja fl-ħajja umana, fiż-żwieġ, fil-familja, fil-ġustizzja, eċċ. Għaldaqstant, meta l-Istat jitlef is-sens ta’ Alla, ma jkunx jista’ jiggarantixxi li ser ikun kapaċi jiggverna b’mod li tassew iħares id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini.

Continue reading >>