Archive for May, 2011

It-talba tar-Rużarju
Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Ċirkulari 17/2011

mario_grech_arm.jpg

Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech

Isqof ta’ Għawdex

It-talba tar-Rużarju

Sa ftit snin ilu, kull filgħaxija f’Għawdex tagħna kien ikollna kor kbir li jgħanni għanja ħelwa! Kont tista’ tgħaddi mit-toroq ħiemda ta’ gżiritna u tisma’ lill-familji tagħna jgħannu s-sinfonija tar-Rużarju! Kienet drawwa sabiħa li l-familja tinġabar flimkien, uħud minnhom anke għarkupptejhom, madwar ix-xbieha ta’ Marija ta’ Nazaret, Omm Alla u Omm tagħna, u flimkien jitolbu bit-talba tar-Rużarju.

Huwa fatt li ż-żminijiet inbidlu. Il-ħin tagħna qsar. Ikun sar tard filgħaxija u ħafna jkunu għadhom qegħdin jinġabru mill-iskola u mix-xogħol. Agħar minn hekk, naqas ukoll il-gost tat-talb, biex ma ngħidx il-gost ta’ Alla! Flimkien mal-ħafna ħsejjes li hawn madwarna, li mhux biss jgħejjuna imma jaħtfulna l-ħemda li neħtieġu biex nitolbu, ġie li żżarżar f’widnejna l-għajta li “Alla miet”! Continue reading >>

Xewqa ta’ komunjoni fil-Knisja
Riflessjoni ta’ Mons Isqof Mario Grech
Velja Ekumenika ta’ San Ġorġ
Pjazza San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex – Il-Ħamis 5 ta’ Mejju 2011

Xewqa ta’ komunjoni fil-Knisja

Hija grazzja li llejla qegħdin hawn, mhux biss għax, kif huwa xieraq, qegħdin nitħejjew għall-festa solenni ta’ għada, il-festa tal-Patrun tagħna San Ġorġ, imma għaliex – qed inkellimkom bħala ragħaj spiritwali tagħkom – hija grazzja illi għandna figura bħal San Ġorġ illi tgħinna biex nieħdu pożizzjoni waħda.

How much befitting it is this evening that we are assembled around our Patron, “Ġorġi tagħna”. Believe me, I consider it a moment of grace, because perhaps never before as in these present circumstances, when we are witnessing a process not only of secularization but of dechristianization, we need a person who can unify us, and make us one. We have Jesus Christ; but this evening we are being presented with one of his disciples, St George, a common heritage to all Christians.

Għeżież tiegħi, forsi qatt daqs illum ma kien hemm bżonn illi l-poplu ta’ Alla – u meta qed ngħid il-poplu ta’ Alla, qed nifhem l-Insara kollha kemm huma – kif ġustament u b’mod intelliġenti u għaqli llejla ġie ppreżentat f’din il-velja, inkunu “ħaġa waħda”, ħalli nieħdu pożizzjoni waħda fiċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu fihom.
Continue reading >>

WIRJA DWAR IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

IL-PAPA TAŻ-ŻWIEĠ U TAL-FAMILJA

Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ftuħ tal-Wirja “Ġwanni Pawlu II – il-Papa li seraq il-qlub”
Sala tas-Seminarju, Ir-Rabat, Għawdex – Il-Ħadd 17 ta’ April 2011 

Esperjenza personali

Ma kontx ilni sentejn saċerdot, meta fl-1985 kelli l-okkażjoni li niltaqa’ mal-Papa Ġwanni Pawlu II personalment. Bħala isqof ta’ Ruma hu kien qed idur il-parroċċi tad-djoċesi u mess li jiltaqa’ mal-komunità parrokkjali tal-Assunzjoni li hemm fuq it-Tuscolana. Kont għadni qrempuċu, u l-aħbar li l-Papa kien ġej fil-parroċċa fejn kont nagħmel xi ħidma pastorali fis-snin li kont qed nistudja Ruma tatni ferħ kbir.

Ma niftakarx x’kien il-messaġġ tal-Papa Wojtyla dakinhar tal-quddiesa li ċċelebra fil-parroċċa; imma għadu stampat f’qalbi u f’moħħi l-kliem impenjattiv li qal lilna s-saċerdoti waqt li konna mal-mejda nieħdu ftit tè. Għalkemm kien għadu fl-ewwel snin tal-pontifikat tiegħu, it-tagħlim tiegħu kien diġà juri li kien Papa li kellu għal qalbu l-bniedem, partikularment il-familja.

Bejn kikkra tè u oħra, b’dik il-ħarsa karatteristika tiegħu ta’ bniedem deċiż minn dak li kien jgħid, saħaq magħna li l-familja għandha tkun prijorità tal-ħidma pastorali tagħna għax il-familja hija l-benniena fejn jissawwar iċ-ċittadin u n-Nisrani. Kien f’din iċ-ċirkustanza li l-Papa ħares lejja u faħħar lil pajjiżna għax jemmen fil-familja.
Continue reading >>

Ġwanni Pawlu II - “Difensur tal-bniedem”

Difensur tal-bniedem

Artiklu ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ġurnal “Kullħadd”, il-Ħadd 1 ta’ Mejju 2011

Ma tistax tibni mingħajr rigla tajba! Issa aħna lkoll bennejja tas-soċjetà u r-rigla li għandna bżonn f’din l-avventura hija l-“bniedem”. Billi tlifna t-tifsira ta’ min hu l-bniedem, qegħdin nibnu mingħajr ir-rigla bil-konsegwenza li l-bini xejn ma huwa sod, anzi sikwit naraw biċċiet minn din il-binja niżlin!

Il-Papa Ġwanni Pawlu II kien dak li b’qawwa u konvinzjoni ddefenda l-bniedem! Huwa stinka biex jgħin lill-bniedem jagħraf lilu nnifsu u biex is-soċjetà tagħraf tirrispetta d-dinjità ta’ kull persuna. Dejjem tenna li s-soċjetà, li għandha d-dmir li tgħin lill-bniedem ifittex il-verità, l-ewwel u qabel kollox għandha tgħinu jsib il-verità sħiħa dwaru nnifsu. Ikun żball oħxon jekk is-soċjetà ma tinvestix fil-bniedem!
Continue reading >>

IL-FWIEĦA TA’ KRISTU
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
fit-tifkira tal-ewwel anniversarju minn meta l-Papa Benedittu XVI ta l-Warda tad-deheb lill-Madonna Ta’ Pinu
Santwarju Madonna Ta’ Pinu – It-Tnejn, 18 ta’ April 2011

IL-FWIEĦA TA’ KRISTU

Dakinhar li Ġesù mar jiekol għand Lazzru, Marta u Marija, fid-dar kien hemm taħlita ta’ rwejjaħ. Marija ta’ Magdala ġabet magħha libbra żejt ta’ nard u dan mela d-dar b’riħa tfuħ (Ġw 12,1-11)! Però, fid-dar kien hemm ukoll Ġuda l-Iskarjota li kien ħalliel, rgħib, traditur u qattiel! Nistgħu ngħidu li Ġuda jippersonifika r-riħa tat-taħsir, tal-mewt u d-dnub.

Din it-taħlita ta’ fwieħa u ntiena tista’ tkun preżenti fil-qlub tagħna, fid-djar tagħna u saħansitra fl-awli liturġiċi tagħna. Għaliex kull wieħed minna jista’ jġorr fih innifsu taħlita ta’ tajjeb u ħażin, ta’ grazzja u dnub, ta’ ħajja u mewt! Filwaqt li l-fwieħa sserraħ u tiġbed lill-oħrajn, ir-riħa ħażina tbiegħed! Sfortunatament, l-arja ta’ madwarna hija mniġġsa għax bħal Ġuda l-bniedem huwa mħassar. Faċli ħafna li din ir-riħa tinten toqgħod fuqna, tidħol fina u timla madwarna!

Continue reading >>

Gozo Curia rebuts article published in local media

PDF Version

                            05 May 2011

The Editor
The Malta Independent.

Sir,
I write on behalf of the Bishop’s Curia of Gozo and Fr. Joseph Grima with reference to the article carried out in today’s issue of your paper entitled “Pro-divorce priest due back to Malta today” and would formally request you to print the following rebuttal, giving this rebuttal the same prominence as that accorded to the original article:

“The Bishop’s Curia of Gozo and Fr. Joseph Grima have taken note of the fact that the information given on the Facebook profile referred to in the article of the 30th April could be taken to refer to Fr. Joseph Grima.

Both the Curia and Fr Grima personally would like to emphasise that the facebook profile in question is evidently the work of a malicious hacker.

This unknown person would easily have accessed the Curia’s own website, found out information about Fr. Grima’s and abused of it in order to formulate what is in essence a false identity purporting to portray the viewpoint of a person who does not exist but who has nothing to do with the facebook profile and who disassociates himself completely and in the most absolute manner from the declarations to be found in that profile.
Continue reading >>