Archive

Call for Application: Head of School at Bishop’s Conservatory Primary School, Gozo

arma.jpgBishop’s Chancery
Republic street,
Victoria VCT 1013
Gozo

Call for Application - Head of School
at Bishop’s Conservatory Primary School, Gozo

 

1.    Preamble

His Lordship the Bishop of Gozo invites applications from qualified, eligible educators with the requested qualifications and experience in a licensed school for the post of Head of Bishop’s Conservatory Primary School, Victoria

The candidate sought must be primarily an inspirational and visionary leader who can contribute to the Diocese’s vision of Catholic education that espouses faith at the centre of our school community.

We are looking to appoint a leader able to motivate, inspire, support and develop talent of both students and staff to create a vibrant and progressive school.

The Head is appointed by His Lordship the Bishop of Gozo and is accountable to the Bishop’s Delegate for Church Schools…

Download: Call for Application - Head of Bishop’s Conservatory Primary School:  call-for-application-head-bishops-conservatory-primary-gozo.pdf

Imut Dun Ġwann Attard mix-Xewkija

dun-gwann-attard.jpgB’niket inħabbru l-mewt ta’ Dun Ġwann Attard, saċerdot mix-Xewkija, li seħħet dalgħodu, it-Tnejn 26 ta’ Marzu 2018.

Dun Ġwann twieled fis-7 ta’ Marzu 1938. Hu ġie ordnat saċerdot fis-7 ta’ April 1962. Għal bosta snin qeda l-ministeru tiegħu fl-Amerika. Fost il-ħidma tiegħu f’Għawdex, Dun Ġwann serva bħala d-Delegat tal-Isqof għall-Katekeżi. Minbarra s-servizz tiegħu fil-parroċċa tax-Xewkija, Dun Ġwann kien joffri l-ministeru saċerdotali tiegħu anke barra minn pajjiżna.

UPDATE (28.03.2018): Aqra Profil ta’ Dun Ġwann, ippubblikat fir-Rivista ‘Action’ tas-Seminarju Maġġuri.  2012-ghid-action-dun-gwann-attard.tif

Waqt li bħala Knisja qegħdin infakkru l-jiem għeżież tal-Ġimgħa Mqaddsa, nitolbu biex Dun Ġwann issa jiċċelebra fil-milja tiegħu l-ferħ tal-Għid bla tmiem.

Il-funeral ta’ Dun Ġwann ser isir l-għada tal-Għid, nhar it-Tnejn 2 ta’ April 2018, fil-Parroċċa ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija:

2.00pm - it-tebut bil-fdalijiet ta’ Dun Ġwann jitqiegħed fil-Mużew tal-Iskultura, fil-knisja tax-Xewkija għall-qima tal-pubbliku
3.00pm - jitlaq korteo għall-knisja, fejn imbagħad jingħad it-talb tas-Salmi
3.30pm - Mons. Isqof Mario Grech imexxi l-quddiesa tal-funeral. Agħtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU GĦAT-XXXIII JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 2018

wyde.png

“Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla” (Lq 1:30)

Għeżież żgħażagħ,

Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ tal-2018 jirrappreżenta pass ’il quddiem fil-mixja ta’ tħejjija għal dak internazzjonali, li sa jinżamm il-Panamá f’Jannar 2019. Din it-tappa ġdida tal-pellegrinaġġ tagħna se taħbat fis-sena li fiha se tiġi msejħa l-Assemblea Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar it-tema: Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. Inzerta tajjeb. L-attenzjoni, it-talb u r-riflessjoni tal-Knisja sa jkunu ffukati fuq iż-żgħażagħ, fix-xewqa li nifhmu u, fuq kollox, li “nilqgħu” d-don prezzjuż li intom għal Alla, għall-Knisja u għad-dinja. Continue reading >>

Mons. Alfred Xuereb ikkonsagrat Arċisqof

l-arcisqof-mons-alfred-xuereb-2.jpegIlbieraħ, 19 ta’ Marzu, Mons. Alfred Xuereb ġie kkonsagrat Arċisqof minn idejn il-Papa Franġisku, f’ċelebrazzjoni solenni li nżammet fil-Bażilika ta’ San Pietru, fil-Vatikan. Għall-konsagrazzjoni tal-Arċisqof Xuereb kienet preżenti delegazzjoni ta’ saċerdoti, familjari u ħbieb ta’ Mons. Xuereb, immexxija mill-Isqof Mario Grech.

Fil-jiem li ġejjin l-Arċisqof Xuereb se jkun Għawdex qabel isiefer il-Korea. Fil-jiem li jkun Għawdex, se jippresiedi xi ċelebrazzjonijiet:  st-02-2018.pdf

Aqra l-Bolla tal-ħatra:  2018-02-26-bolla-hatra-mons-alfred-xuereb.pdf

Għall-okkażjoni, Maltapost ħarġet timbru kommemorattiv bħala tifkira tal-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Mons. Alfred Xuereb:it-timbru-kommemorattiv-tal-maltapost-17032018.jpg

Titħabbar il-mewt tal-Kanonku Joseph Portelli

portelli-joe.jpgB’niket inħabbru l-mewt tal-Kan. Joseph Portelli, mill-parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, fin-Nadur, Għawdex, li seħħet dalgħodu fl-Isptar Mater Dei, fejn Dun Joe kien rikoverat.

Mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, li seħħet fit-22 ta’ Ġunju 1974, sa ftit snin ilu, il-Kanonku Portelli qeda b’dedikazzjoni kbira l-ministeru saċerdotali tiegħu fil-Knisja Skoċċiża, fl-Arċidjoċesi ta’ St. Andrews u Edinburgh, fejn kien ukoll inkardinat.

Nagħtu l-għomor lill-familjari tiegħu u lill-parroċċa tan-Nadur, filwaqt li nitolbuh għal Dun Joe biex issa fis-Sema jiċċelebra l-ferħ tal-Għid li jixxerred ma’ kullimkien fid-dinja.

Id-dettalji tal-funeral jitħabbru aktar ‘il quddiem.

RIP

Dettalji tal-Funeral:

Il-funeral tiegħu se jsir nhar il-Ħamis, 22 ta’ Marzu 2018, fil-Parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur.

2.45pm: Tluq mill-Isptar Ġenerali;
3.00pm: Il-fdalijiet ta’ Dun Joseph ikunu esposti fil-kappella tas-Sorijiet Franġiskani, in-Nadur;
3.30pm: Talba tal-Għasar fl-istess kappella tas-Sorijiet Franġiskani u korteo funebri;
4.00pm: Quddiesa tal-funeral.

Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà” - Mons. Isqof Mario Grech

Bishop Grech’s Letter about the war in Syria:  syria-laboratory-of-cruelty-59-2018.pdf

59/2018

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

_____________________________________________

aleppo-civilians.jpg

Meta l-Ġnus Magħquda ddeskriviet il-gwerra li għaddejja bħalissa fis-Sirja, eżattament f’Ghouta Orjentali qrib Damasku, bħala “l-infern fid-dinja”, seta’ kien hawn min ħaseb li l-Ġnus Magħquda kienet qed tkabbarha żżejjed. Imma meta naraw ċerti xeni ta’ bumbardamenti u saħansitra attakki kimiċi fuq nies ċivili, ma nafx x’jibqgħalna ngħidu! L-għadd tal-feruti u mejtin dejjem jikber. Qrajt li l-mewġa ta’ attakki li għaddejja bħalissa hija l-aktar waħda gravi f’dawn l-aħħar snin! Il-Papa Franġisku sejjaħ lis-Sirja “laboratorju tal-krudeltà”. Continue reading >>

MONS. ALFRED XUEREB MAĦTUR NUNZJU APPOSTOLIKU

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/01/2018]
26 ta’ Frar 2018
___________________________________________
F’laqgħa li saret dalgħodu f’nofsinhar fil-Kurja Veskovili ta’ Għawdex, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ikkomunika l-aħbar sabiħa li l-Q.T. il-Papa Franġisku għażel lil mons-alfred-xuereb.jpgwieħed mis-saċerdoti tad-Djoċesi ta’ Għawdex, MONS. ALFRED XUEREB, li sal-lum kien jaqdi r-rwol ta’ Prelat Segretarju Ġenerali fis-Segreterija għall-Ekonomija tas-Santa Sede, biex ikun Nunzju Appostoliku fir-Repubblika tal-Korea (ta’ Isfel), u fl-istess waqt għollieh għad-dinjità ta’ Arċisqof titulari ta’ Amantea, l-Italja.

Fost dawk preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Sinjura Doris Xuereb, omm Mons. Xuereb, kif ukoll oħtu Silvia Caruana.

Mons. Alfred Xuereb ser jirċievi l-Konsagrazzjoni episkopali minn idejn il-Q.T. il-Papa Franġisku fil-Bażilika ta’ San Pietru, il-Vatikan, nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018, Solennità ta’ San Ġużepp, fil-5.00pm. Continue reading >>

Ittra Pastorali għar-Randan 2018 tal-Isqfijiet Malta

maltese-bishops-scicluna-and-grech.jpgNGĦOŻŻU DAK LI HU SABIĦ U TAJJEB

Ta’ kull sena, fit-Tieni Ħadd tar-Randan, il-Knisja tlaqqagħna mal-esperjenza ta’ Ġesù u tliet dixxipli magħżula minnu, fuq muntanja għolja. Din insejħulha l-esperjenza tat-Trasfigurazzjoni.

L-Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna li “Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. Ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb”. San Mark jagħmel osservazzjoni: “Ebda ħassiel fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk”. U jkompli: “U dehrilhom Elija ma’ Mosè, jitkellmu ma’ Ġesù” (Mk 9, 2-3).

Kompli aqra minn hawn:  ittra-pastorali-randan-2018.pdf

CHERISHING WHAT IS BEAUTIFUL AND GOOD

Every year, on the Second Sunday of Lent, the Church proclaims the Gospel narrative of Christ and his three chosen disciples, that took place on a high mountain. We call this event the experience of the Transfiguration.

The Gospel according to Saint Mark narrates that “Jesus took with him Peter and James and John, and led them up a high mountain apart by themselves; and he was transfigured before them, and his garments became glistening, intensely white”. Saint Mark makes the interesting observation that they were white “as no fuller on earth could bleach them” (Mk 9, 2-3).

Continue reading:  pastoral-letter-for-lent-2018.pdf