Archive for the 'Circulars' Category

L-Isqof Grech iħeġġeġ biex ma naħlux ilma

49/2016

Ittra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

water.jpgTALB GĦAX-XITA

Dan l-aħħar kont inżur xi parroċċi u nnutajt diversi persuni jitolbu lil Alla biex jibagħtilna x-xita. Din il-fiduċja li n-nies tagħna għandhom fil-Providenza Divina tferraħni u tfarraġni, għax dan huwa sinjal ieħor li jgħidilna li l-poplu tagħna jemmen qatigħ f’Alla. Continue reading >>

Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.

Mons. Isqof Mario Grech ħareġ Ittra Ċirkulari fl-okkażjoni tal-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Patri George Bugeja O.F.M.

george-bugeja-ofm.jpgAqra l-Ittra Ċirkulari minn hawn: 43-2015-ordinazzjoni-episkopali-patri-george-bugeja-ofm.pdf

Read the English version of the Bishop’s Letter regarding the episcopal ordination of Friar George Bugeja O.F.M.:  43-2015-ordinazzjoni-episkopali-patri-george-bugeja-ofm-english-version.pdf

Jum id-Donaturi tad-Demm - Ċirkulari tal-Isqof Mario Grech

jum-id-donaturi-tad-demm-2015.jpg

41/2015

ITTRA ĊIRKULARI
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Leħen id-demm ta’ ħutna jgħajtilna

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi, Persuni Kkonsagrati u Lajċi Nsara.

Għeżież,

Jumejn ilu ċċelebrajna s-solennità liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù. Aħna ninġibdu lejn din il-Qalb Divina, u nikkontemplaw l-imħabba ta’ Ġesù li wasslitu biex joffri demmu għall-fidwa tal-bnedmin. L-eżempju tal-imħabba ta’ Ġesù jqanqalna biex aħna wkoll nagħtu demmna lil xulxin. Propju llum, 14 ta’ Ġunju, fid-dinja kollha qed jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. Dan il-Jum ifakkarna fil-ġest kbir u sabiħ ta’ ħafna nies li, imqanqlin mill-imħabba lejn l-oħrajn, regolarment jagħtu d-demm. Hu ġest żgħir ta’ ftit ħin, imma li jista’ jsalva ħajja ta’ persuna. Continue reading >>

Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech

madonna-ta-pinu.jpg40/2015

ITTRA ĊIRKULARI
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

L-Erbgħat ta’ Santa Marija

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi, Persuni Kkonsagrati u Lajċi Nsara.

Għeżież ħuti,

Ix-xahar ta’ Mejju hu wieħed għażiż għalina, mhux biss għax fih inkomplu ngħixu ż-żmien hieni tal-Għid li jwassalna għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, imma wkoll għax fih induru b’mod partikulari lejn il-Verġni Marija.

L-Erbgħat ta’ Santa Marija li ser nibdew nhar l-Erbgħa li ġej, 6 ta’ Mejju, huma mixja mill-aktar siewja biex l-Omm tagħna tgħinna ngħixu l-Għid ta’ Binha fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, b’ħaristna lejn il-glorja li hemm tistenniena u li biha hi diġà mlibbsa l-Qaddejja tal-Mulej. Continue reading >>

Ittra Ċirkulari tal-Isqof Grech

F’Ittra Ċirkulari li se tinqara fil-quddies ta’ dan il-Ħadd, Mons. Isqof Mario Grech jistieden lill-Insara jitolbu lill-Madonna bi tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet li se jsir f’Ottubru li ġej.

Niżżel kopja tal-Ittra Ċirkulari bil-Malti: 37-2014-madonna-loreto-sinodu-isqfijiet-familja.pdf

Download English version of Bishop’s Circular Letter: 37-2014-our-lady-of-loreto-bishops-synod-on-the-family.pdf

Ittra ta’ Mons. Isqof Mario Grech lill-Familji

Ittra lill-Familja 4/2014

Ittra ta’ Mons Isqof Mario Grech
lill-Familji Għawdxin
fl-okkażjoni ta’ Jum il-Vokazzjonijiet

young-people-praying.png

IL-MULEJ GĦADU JFITTEX

Għeżież,

Meta qed indur il-parroċċi waqt il-Viżta Pastorali, qed nintebaħ li għandna bosta żgħażagħ tajbin. Smajt lil xi ħadd jgħid li bħalissa fid-djoċesi għandna fjuritura ta’ adolexxenti u żgħażagħ li huma impenjati f’attivitajiet parrokkjali. Dan huwa sinjal sabiħ ħafna. Uħud minnhom mhux biss itajru n-nar imma huma ġenerużi ħafna għax għandhom qalbhom tad-deheb. Naf li ħafna minnhom qegħdin ifittxu: min xi tweġiba għall-mistoqsijiet tqal tal-ħajja – inkluża dik tal-fidi –, min x’ser jagħmel b’ħajtu u min ifittex is-sieħba jew is-sieħeb.

B’sens ta’ rispett kbir lejn dawn iż-żgħażagħ, illum nixtieq ngħidilhom li mhux biss huma qegħdin ifittxu, imma hemm xi Ħadd ieħor li beda jfittixhom qabel ma bdew ifittixuh huma. Dan huwa Ġesù Kristu, li llum ukoll għadu jsejjaħ liż-żgħażagħ għall-ħajja saċerdotali jew għall-ħajja kkonsagrata, biex miegħu jagħmlu avventura ta’ mħabba. Continue reading >>

Ċirkulari tal-Isqof dwar il-kwestjonarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet

36/2013

ITTRA ĊIRKULARI
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Kwestjonarju fuq il-Familja
bi tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi, Persuni Kkonsagrati u Lajċi Nsara.

F’Ottubru 2014 il-Q.T. il-Papa Franġisku se jsejjaħ Sinodu Straordinarju tal-Isqfijiet biex jiddiskuti l-isfidi pastorali li jolqtu l-familja. Bi tħejjija għas-Sinodu, il-Papa xtaq li l-Insara kollha jsemmu d-diffikultajiet tagħhom u jagħtu l-ideat tagħhom fuq is-sitwazzjoni tal-familja u kif il-Knisja tista’ tkun ta’ għajnuna. Għal dan il-għan tħejja kwestjonarju li qed jitqassam fid-djar kollha ta’ Malta. Jinsab ukoll fuq il-website tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

Nixtieq inħeġġeġ lil kulħadd (Kunsilli Pastorali Parrokkjali, Għaqdiet u Movimenti Kattoliċi u individwi) biex twieġbu dan il-kwestjonarju. Jista’ jkun li tħossu li xi mistoqsijiet huma ftit tqal. Jekk ikollkom diffikultà, aqbżuha u għaddu għal mistoqsija oħra.

Il-kwestjonarju mimli jitqiegħed f’kaxxa li tħejjiet apposta fil-knisja. Min jista’ jimlieh minn fuq il-websajt ikun qed iħaffef ix-xogħol lill-Istitut ta’ Riċerka Discern fil-ħidma tiegħu biex jiġbor ir-rapport tat-tweġibiet. Dan ir-rapport se jintbagħat lis-Santa Sede bi tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet li se jsir fuq l-istess suġġett f’Ottubru li ġej. It-tweġibiet iridu jaslu sal-aħħar ta’ Diċembru.

Nieħu l-okkażjoni biex nagħti lil kulħadd l-awguri għal Milied Qaddis u Sena Ġdida ta’ barka u risq.

Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof, ir-Rabat, Għawdex, nhar l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru 2013.

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Mons. Salv Debrincat
Kanċillier

Niżżel kopja PDF minn hawn:  36-2013-kwestjonarju-sinodu-isqfijiet.pdf

Ittra Ċirkulari ta’ Mons. Isqof Mario Grech dwar it-talba tar-Rużarju

Ir-Rużarju muftieħ nieżel mis-sema

Mons. Isqof Mario Grech stieden lill-familji Nsara biex matul ix-xahar ta’ Ottubru, tradizzjonalment iddedikat lill-Madonna, jingħaqdu flimkien biex jitolbu permezz tar-Rużarju. Fl-istess Ittra Ċirkulari, Mons. Isqof fakkar li l-Ħadd 13 ta’ Ottubru, il-Papa se jikkonsagra d-dinja lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.

Niżżel id-dokument pdf minn hawn:

34-ir-ruzarju-muftieh-niezel-mis-sema.pdf

34-2013-the-rosary.pdf (English version)