Archive for June, 2010

ĠABRA B’RISQ IL-POPOLAZZJONI TA’ ALAGOAS, BRAŻIL
Ittra tal-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

Ċirkulari 11/2010

ĠABRA B’RISQ IL-POPOLAZZJONI TA’ ALAGOAS, BRAŻIL

Lir-Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes u Lajċi Nsara.

Fil-jiem li għaddew fl-Istat ta’Alagoas fil-Brażil kien hemm għargħar qawwi li kkawża ħsarat kbar li ħallew tifrik u qerda. Diversi persuni nstabu mejta u mijiet oħra huma mitlufin, x’aktarx mejta. Eluf kbar kellhom jitilqu mid-djar tagħhom. Saret ħerba minn ħafna djar, skejjel, knejjes u infrastruttura; xi rħula ġew meqruda kważi għal kollox. Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattolici - Lulju 2010

Niżżel in-Newsheet ta’ Lulju 2010

ĠARAR VOJTA

Sintesi tal-omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna Ta’ Pinu li saret nhar it-Tlieta, 22 ta’ Jannar 2010. Mons Isqof irrifletta fuq il-ġrajja evanġelika tat-tieġ ta’ Kana.

“Għandu jħassibna l-fatt li madwarna jinħass vojt eżistenzjali: tnaqqir ta’ valuri, nixfa ta’ ideali għolja, defiċit etiku, rifjut spiritwali, nuqqas ta’ viżjoni. Din l-iskarsezza għandha rifless fil-ħajja personali, familjari u soċjali. Effett ta’ dan il-vojt eżistenzjali huma għamliet ta’ evażjoni trasgressivi, il-pessimiżmu, id-dieqa u l-frustrazzjoni.

Aktar ma l-bniedem għandu responsabiltà lejn l-oħrajn, aktar għandu jgħasses fuqu nnifsu biex ma jsibx ruħu f’dan il-baħħ eżistenzjali; altrimenti flok il-ġid jiżra’ d-deni.

Continue reading >>

L-ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa tal-ewwel Ġimgħa tax-Xahar fit-2 ta’ Lulju, ċelebrata minn Dun Manwel Cordina (Fundatur u Direttur tal-Fondazzjoni Oasi).

Bħas-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria) fit-8.30pm - ħin tard fl-għaxija biex jippermettilhom jaħtfu din l-opportunita’ u jsegwu omelija speċifikament  għalihom. Ikun hemm ukoll il-possibilta’ tal-Qrar minn kwarta qabel.

IS-SALIB SINJAL TA’ TAMA
MESSAĠĠ MILL-KONFERENZA EPISKOPALI

Fiż-Żjara Appostolika li għamel dan l-aħħar f’Ċipru, il-Papa Benedittu XVI tkellem dwar l-importanza li għandu s-Salib għad-dinja: “Is-Salib mhuwiex sempliċement simbolu privat ta’ devozzjoni, mhuwiex sempliċement sinjal ta’ sħubija ma’ grupp partikolari fis-soċjeta, u fil-profondità tat-tifsir tiegħu m’għandu xejn x’jaqsam mal-impożizzjoni bil-forza ta’ xi twemmin jew filosofija. Is-Salib jitkellem fuq it-tama,               l-imħabba, ir-rebħa tan-non-vjolenza fuq l-oppressjoni, jitkellem fuq Alla li jerfa’ lil min hu fil-baxx, li jqawwi lil min hu dgħajjef, li jirbaħ fejn hemm il-firda u li jissupera               l-mibgħeda bl-imħabba”.

Continue reading >>

IL-MEJDA EWKARISTIKA HI LAQGĦA TA’ MĦABBA INTIMA MA’ KRISTU
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Noel Debono u Dun Maximillian Grech
Knisja Katidrali – Il-Ħadd 13 ta’ Ġunju 2010

Kulħadd hu mistieden madwar il-mejda tal-Mulej

Jingħad illi biex tidħol f’intimità ma’ persuna oħra, mur sibha madwar mejda. Il-Mulej Ġesù, illi ried jidħol f’intimità magħna, għażel ukoll illi jlaqqagħna madwar il-medja, kif smajna fil-Vanġelu li għadu kif tħabbrilna (Lq 7,36-50). Ġesù jintasab mal-mejda tal-Fariżew. Għal Ġesù din il-mejda hija miftuħa għal kulħadd. Ħadd m’hu eskluż. M’hemm l-ebda kategorija tal-bnedmin illi għandha tħossha mhix milqugħha jew mhix aċċetatta mal-mejda tal-Mulej, kemm dawk li jieħdu sehem sħiħ mill-mejda kif ukoll dawk li, għal xi raġuni jew oħra, ma jieħdux sehem sħiħ. Imma forsi hemm dawk li jidħlu fid-dar bħal ma daħlet il-mara midinba fid-dar tal-Fariżew: għall-kurzità. Iva, il-bieb huwa miftuħ anke għal dawn biex huma wkoll jinġabru madwar il-mejda tal-Mulej.

L-Ewkaristija hi skola ta’ empatija

Nifirħu llum għaliex il-Mulej qed jipprovdi lill-Knisja tiegħu żewġt’irġiel illi huma msejħin biex joqogħdu propju mal-mejda. Hawn il-presbiteri ġodda huma mqabbda mill-Imgħallem biex il-mejda ma tibqax vojta, imma jipprovdulna dak il-ħobż li niżel mis-sema. Għeżież ordinandi, bħal Ġesù jeħtieġ ikollhom din l-apertura għal kulħadd mingħajr ma teskludu lil ħadd. Għaliex l-Ewkaristija hija skola ta’ empatija. Skola fejn il-bniedem iħossu mifhum u aċċettat. Forsi wieħed ma jkunx mifhum minn ħutu l-bnedmin; imma almenu jaf li huwa mifhum minn Alla. Li nifhmu lil ħaddieħor ma jfissirx li nkunu parteċipi f’għemilu jew li nkunu nikkonfermaw l-għażliet u l-imġieba tiegħu; imma almenu huwa jaf illi hawn xi ħadd iħobbu, u minkejja li hu kif inhu, huwa milqugħ.

Continue reading >>

IS-SAĊERDOT HU MSEJJAĦ BIEX JIBQA’ FIDIL SAL-MEWT GĦAS-SEJĦA TIEGĦU
Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti
Għeluq tas-Sena Saċerdotali
Parroċċa Fontana – Il-Ġimgħa 11 ta’ Ġunju 2010

Il-ħajja tas-saċerdot fiha t-tlugħ u l-inżul tagħha! L-Appostlu Ġwanni ma kienx biss dak li kellu x-xorti li jmejjel rasu fuq sider Ġesu (Ġw 13:23), imma kien ukoll dak li sab ruħu eżiljat fil-gżira ta’ Patmos! Żġur li llum is-saċerdot ta’ Kristu qed isib min jemarġinah u jipprova jwarrbu minn mas-saqajn; imma mhix daqshekk ċerta li s-saċerdoti qed ifittxu l-esperjenza kontemplattiva!

Fl-Apokalissi San Ġwann jikteb: “Jien Ġwanni, ħukom f’Ġesù Kristu u sieħeb tagħkom fit-taħbit, fis-saltna u fis-sabar” (1:9). Dawn il-kelmiet joqogħdu sewwa fuq fomm kull saċerdot ta’ żminijietna. Bħal Ġwanni, li qed jikteb lill-Knejjes ippersegwitati, aħna wkoll għandna Knisja lokali li għaddejja minn taħbit kbir. Inkunu nonqsu jekk, bħal Ġwanni, aħna ma nħossux li aħna sħab man-nies fit-“taħbit”.

Sfidi għall-ħajja tas-saċerdot

Hemm taħbit li ġej minħabba l-fedeltà tal-ħajja Kristjana. Il-ħajja tan-Nisrani (u ta’ kull saċerdot) hija triq għat-telgħa, għax kontinwament irridu ninżgħu l-bniedem il-qadim bl-għemejjel tiegħu u nilbsu l-bniedem il-ġdid. Din it-taqbida spiritwali hija iebsa anki għalina s-saċerdoti. Il-mument li fih nieqfu nitqabdu kontra l-ħażen, nibdew nitilfu.

Continue reading >>

GĦAL TQARBIN SEWWA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej
Knisja Katidrali – Il-Ħadd 6 ta’ Ġunju 2010

Lill-Insara ta’ Korintu San Pawl kellu jiktbilhom dak illi smajna fit-tieni qari llum (1 Kor 11:23-26) mhux għax ma kinux jafu jew qatt ma semgħu illi l-Mulej Ġesù fl-Aħħar Ċena ħa l-ħobż u bidlu f’Ġismu, ħa l-inbid u bidlu f’Demmu, imma għax fil-komunità ta’ Korintu mas-snin kienu nibtu abbużi kontra l-Ewkaristija. Il-poplu Nisrani ta’ dak iż-żmien kien beda jittratta l-Ewkaristija daqslikieku kienet ikel u xorb ieħor, tant illi Pawlu stess jiktbilhom li “kulmin jiekol il-ħobż jew jixrob il-kalċi tal-Mulej bla ma jixraqlu, ikun ħati tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej… Min jiekol u jixrob bla ma jagħżel minn ikel ieħor il-Ġisem tal-Mulej, ikun jiekol u jixrob il-kundanna tiegħu stess” (1 Kor 11:27-29).

Continue reading >>