Archive for May, 2007

Fewġa ħelwa
Omelija fil-Velja djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin
Pjazza San Ġorġ, Victoria (26 ta’ Mejju 2007)

Omelija fil-Velja djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin
Pjazza San Ġorġ, Victoria, Għawdex
Is-Sibt 26 ta’ Mejju 2007
L-E.T. Mons. Mario Grech, isqof ta’ Għawdex

FEWĠA ĦELWA

Fis-sekwenza li għadna kif tlabna, fost ħwejjeġ oħra aħna lill-Ispirtu s-Santu sejjaħnielu “fewġa ħelwa”. Nistqarr magħkom li din iċ-ċelebrazzjoni qed inħossha bħal fewġa ħelwa u nixtieq lil kull wieħed u waħda minnkom iġarrab dan l-istess sentiment. Nixtieq illi t-tifkira ta’ din l-esperjenza tagħna flimkien tkun fewġa ħelwa li takkumpanjana fit-toroq tal-ħajja fix-xhur li ġejjin.

Fewġa ħelwa
Fid-diversi siltiet li tħabbrulna mill-Kelma ta’ Alla llejla nara li hemm messaġġ pożittiv ħafna. Veru li l-ħajja tagħna llum xi drabi hija bħall-belt ta’ Babel (ara Ġen 11,1-9), fejn il-bniedem donnu jrid jibni l-belt tiegħu biex jilħaq is-sema u jeskludi lil Alla. Imma huwa veru wkoll dak li jgħid Eżekjel permezz ta’ tixbiha oħra: minkejja li l-ħajja qisha wied fejn hemm l-iskeletri u riħa ta’ mewt, Alla jwiegħed li jibgħat l-Ispirtu tiegħu – Spirtu li joħloq, iqaddes u jagħti l-ħajja (ara Eżek 37). Għalhekk f’din il-lejla nħossu l-Ispirtu s-Santu bħala fewġa ħelwa.

Mibgħutin
Fil-Vanġelu li tħabbrilna (Ġw 20,19-23) Ġesù lill-Appostli mhux biss jikkomunikalhom l-Ispirtu tiegħu, imma jgħidilhom: “Kif il-Missier bagħat lili hekk jien nibgħat lilkom”. Hekk ukoll għandna nħossuna mibgħuta aħna lkoll. Biex din il-fewġa ħelwa li jagħtina l-Ispirtu ta’ Alla nikkomunikawha lid-dinja ta’ madwarna u ’l-Knisja f’Għawdex hemm bżonn tkun “aħbar tajba”, kif iffissajna fil-Pjan Pastorali ta’ din is-sena!

Għalhekk illejla nitolbu lill-Ispirtu s-Santu biex lil kull wieħed u waħda minna – lili, isqof tagħkom; lilkom, ħuti fis-saċerdozju; lilkom, reliġjużi; u lilkom, lajċi – jagħtina li nħossuna mibgħuta biex inkunu aħbar tajba, biex innisslu t-tama, u hekk din il-fewġa ħelwa tgħaddi mill-bibien, mit-twieqi u jekk hemm bżonn mill-ventilaturi tad-djar tagħna, billi din hija aħbar li għandha bżonn il-familja tagħna.

Kapulavur ta’ l-Ispirtu
Illejla, meta proprju qegħdin nagħmlu din it-talba ta’ tifħir lill-Ispirtu s-Santu, ma nistgħux ma nitfgħux ħarsitna fuq il-beatu Ġorġ Preca, li fil-fehma tiegħi huwa kapulavur ta’ l-Ispirtu s-Santu. Illejla nixtieq nippreżentahulkom bħala bniedem illi tassew għamel esperjenza ta’ l-Ispirtu bħala fewġa ħelwa u ħassu milqut minn Kristu biex din l-Aħbar it-Tajba jxandarha ma’ kulħadd. Il-Knisja sa tippreżenta lil Dun Ġorġ mhux biss lilna l-Maltin u l-Għawdxin imma lill-ġemgħa universali bħala wieħed mill-mudelli ta’ dawk illi ħallew l-Ispirtu jnebbaħhom biex ikunu Bxara Tajba. Jien naħseb li hawn numru sustanzjali minna, anki hawn preżenti, li gawdew, jekk mhux ukoll qegħdin igawdu, mill-ħeġġa li kellu Dun Ġorġ għal Kristu u li mbagħad għaddieha lis-Soċjetà tiegħu.

X’nixtieq nissottolinja fuq Dun Ġorġ f’dan il-kuntest kollu? Għax kien mimli bl-Ispirtu, Dun Ġorġ għaraf x’kienu l-ħtiġijiet ta’ żmienu u sab forma ġdida kif iwassal il-Bxara t-Tajba. Għalhekk ħoloq l-“oqsma”, li huma skejjel tal-katekiżmu. Huwa għaraf x’kontenut kellu jwassal bit-tagħlim; għaliex ħafna drabi jista’ jkollok ċentri u oqsma, imma wieħed jistaqsi x’qegħdin nittrażmettu! Dun Ġorġ kien dejjem jittrażmetti “Leħen il-Maħbub”, il-leħen ta’ Sidna Ġesù Kristu. Barra minn hekk Dun Ġorġ ma kienx kuntent li hu jkun appostlu waħdu, imma ħaseb biex iħarreġ lis-soċji tiegħu bħala “appostli” oħra biex ikunu jistgħu jwettqu din il-missjoni u jħossuhom mibgħuta mill-Mulej. Dun Ġorġ nissel fis-soċji tiegħu dak li llum insejħulu spirtu ta’ volontarjat b’indirizz speċifiku: volontarjat f’qasam ekkleżjali, b’għan preċiż li huwa dak tal-katekeżi. Huwa mhux biss nissel fihom ix-xewqa li jingħataw b’mod volontarju imma wkoll għaddielhom l-ispirtu tiegħu biex ikunu ddedikati u determinati.

Rifless fid-djoċesi
Dan kollu jiena nixtiequ jseħħ fil-Knisja tagħna; fina lkoll, imma f’xi wħud minna aktar minn oħrajn, għaliex dan jagħmel parti mill-identità tagħna li aħna mibgħuta b’sejħa minn Alla fil-Knisja: “Kif il-Missier bagħat lili hekk jien nibgħat lilkom”. Għeżież tiegħi, xi drabi nħoss li aħna mhux dejjem inħossuna mibgħuta biex proprju nwasslu l-leħen tal-Maħbub. U biex inkunu nafu l-leħen tal-Mulej irridu nkunu midħla tal-Kelma, ħalli mbagħad insibu postna f’dawk l-iskejjel tal-katekeżi li jinkludu mhux biss l-oqsma tal-Museum imma wkoll id-diversi ċentri tal-katekeżi u ċentri li jilqgħu lit-tfal, l-adolexxenti kif ukoll l-adulti, l-għarajjes u l-familji tagħna. Kemm tkun ħaġa sabiħa illi minn dawn iċ-ċentri u minn dawn l-iskejjel tal-katekeżi toħroġ fewġa ħelwa li tpaxxi lir-ruħ!

Skola għall-ministeri
Biex nagħmlu dan għandna bżonn ukoll ninvestu aħjar. B’dan infisser li forsi hemm bżonn inbiddlu ċerti skemi li għandna biex ninvestu aħjar ħalli jkollna skola li fiha jitħarrġu l-appostli. Bħalma għandna s-seminarju li fih jitħarrġu u huma mħejjija s-saċerdoti, għax m’għandux ikollna wkoll skola li fiha jitħarrġu l-lajċi u r-reliġjużi ħalli jkunu tajbin biex iwasslu l-Bxara t-Tajba? Il-ħsieb tagħna huwa li fil-futur fid-djoċesi jkollna din l-“iskola għall-ministeri”. Il-Knisja għandha bżonn ta’ iktar voluntiera veri. Hawn irrid infisser l-apprezzament tiegħi lejn dawk kollha li b’mod jew ieħor, volontarjament u mingħajr interess, jekk mhux ukoll bi spejjeż tagħhom u sagrifiċċju, qegħdin jingħataw għal din il-missjoni. Imma għandna bżonn ta’ iktar voluntiera ħalli l-biċċa xogħol li bdejna nkunu nistgħu ntemmuha.

Dan huwa li jien nitlob illejla lill-Ispirtu s-Santu Alla bl-interċessjoni ta’ Dun Ġorġ: biex ikattar fina lkoll din l-esperjenza ta’ l-Ispirtu li hija esperjenza li sserraħna u timliena bil-paċi, imma wkoll timliena b’dik il-passjoni għal Kristu ħalli nkunu nistgħu nxandruh minn fuq il-bjut tagħna.

Programm taż-Żjara tar-Relikwa ta’ San Ġorġ Preca fid-Djoċesi ta’ Għawdex

Programm taż-Żjara tar-Relikwa

ta’ San Ġorġ Preca fid-Djoċesi ta’ Għawdex

5 – 6 ta’ Ġunju 2007

It-Tlieta 5 ta’ Ġunju

3.00pm        Ir-Relikwa titlaq bil-lanċa miċ-Ċirkewwa
3.30pm        Wasla tar-Relikwa fil-port ta’ l-Imġarr
Ir-Relikwa tibda żżur il-Parroċċi

Issir żjara qasira fil-knisja parrokkjali. Ir-relikwa tintlaqa’ fil-parroċċa permezz ta’ mota ferriħija. Mal-wasla fil-knisja, tingħad talba mill-kappillan, u jsir il-bews tar-relikwa. Matul il-bews tar-relikwa, jingħad talb mill-kitbiet ta’ Dun Ġorġ. Fit-tmiem tingħata l-barka bir-relikwa. Il-kappillan/arċipriet fejn tkun tinsab ir-relikwa, jakkumpanja l-istess relikwa għand il-parroċċa li jmiss.

Continue reading >>

Ħelsien veru
Omelija fl-okkażjoni ta’ l-ewwel dehra tal-Madonna ta’ Fatima
Knisja ta’ Ħamet (15 ta’ Mejju 2007)

ĦELSIEN VERU

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta’ l-ewwel dehra tal-Madonna ta’ Fatima u fil-ftuħ tal-“Kampanja favur ambjent moralment nadif” (Knisja ta’ Ħamet – 15 ta’ Mejju 2007).

Fl-Atti ta’ l-Appostli (16,22-34) naqraw li Pawlu u sħabu bil-qawwa tat-talb u l-kant ta’ l-innijiet lil Alla nħelsu mill-irbit tal-ktajjen u kienu ħielsa. Mhux hekk biss, imma dan kollu ġab stagħġib fl-għassies; x’ħin ra lil Pawlu u lil sħabu meħlusa minn kull irbit, huwa stess staqsa x’għandu jagħmel biex isalva, jew ahjar biex hu wkoll ikun “ħieles”.

Illum il-bniedem huwa mxekkel, għandu irbit li jista’ jkun ġej minn ktajjen ħoxnin u oħrajn inqas ħoxnin; ħafna drabi l-bniedem għandu piż ma’ riġlejh li jfixklu milli jimxi; kemm jekk jkun piż moderat u kemm jekk ikun tqil, il-mixi tiegħu ikunu imxekkel. Anzi, xi darba l-mażra tkun tant tqila li l-bniedem jistalla u ma jagħmel ebda pass!

Imma mbagħad il-bniedem li bħal Pawlu jemmen f’Alla u jiftaħ qalbu għaliH, jaf iġarrab il-qawwa ta’ Alla u jagħmel l-esperjenza tal-ħelsien! Jaf ikun hemm terremot f’ħajtu li jgħinu jinħeles minn dak kollu illi qiegħed jorbtu u jnaqqarlu il-libertà.

Meta llum qegħdin infakkru l-ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Fatima, qegħdin ukoll inniedu kampanja favur ambjent moralment nadif fid-djoċesi. Nappellalkom biex fil-ġimgħat li ġejjin nirriflettu u nieħdu azzjoni dwar x’inhu meħtieġ biex tassew ikollna ambjent moralment nadif. Għaldaqstant f’din iċ-ċirkustanza, xieraq nirriflettu dwar x’tip ta’ rbit jew xkiel immorali hemm fil-ħajja tagħna u li aħna għandna neħilsu minnu.

Iż-żmien tas-Sajf qed joqrob. Irridu nagħtu każ ta’ ċerta immoralità li teżisti f’dak li huwa atteġġjamenti, ilbies u kliem. Meta nhar il-Ħadd kont mal-komunità parrokkjali ta’ San Ġorġ, fid-dawl tal-qari meħud mill-Atti ta’ l-Appostli (15,28) appellajt biex kemm jista’ jkun inżommu s-santwarju tal-qalb tal-bniedem nadif, partikularment miż-żìna. Din ix-xorta ta’ immoralità qegħda taqbad f’pajjiżna, fil-kbar u fiż-żgħar. Il-Papa Benedettu XVI fiż-żjara li qiegħed jagħmel fil-Brażil ukoll appella ħalli l-insara jaħarbu ż-żìna u jikkomettu lilhom nfushom sabiex jissieħbu f’kampanja ħalli jkollna ambjent li tassew jirrispetta l-ġisem tal-bniedem u li aħna nuru li nemmnu tassew li l-ġisem tagħna huwa tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu. Il-ġisem huwa nobbli u għandna nkunu attenti biex ma nċedux għal dak kollu li jtappan din id-dinjità u din is-sagralità tiegħu. Huwa fatt li din it-tip ta’ immoralità tiġġenera problemi oħrajn. U min għandu widnejn biex jisma, ħa jisma.

Forsi tistaqsuni: kif ser immorru kontra l-kurrent tad-dinja u kif ser niksbu dan il-ħelsien? Dan nagħmluh bil-qawwa tat-talb. Wieħed jawgura li l-imġiba u l-istess reżistenza tagħna għal ċertu stil ta’ ħajja jqanqal fl-oħrajn domanda simili għal dik li għamel l-għassies meta osserva l-ħelsien li ġarrbu Pawlu u sħabu: “Għiduli x’għandi nagħmel biex jien ukoll nikseb dan il-ħelsien tal-qalb u nkun kapaċi ngħix ċerti valuri fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum”.

Ġewwa Fatima l-Madonna dehret diversi drabi imma l-messaġġ tagħha huwa wieħed biex nikkonvertu, biex jirnexxilna negħlbu d-dnub u hekk naraw dak li huwa sabiħ. Il-gmiel li kienet tirrifletti Marija f’ilbiesha u fil-persuna tagħha, li ġibed l-attenzjoni tat-tliet rgħajja ċkejknin, huwa ġmiel li jista’ jirrifletti fil-ħajja tagħna jekk aħna fil-ħajja interjuri u anke esterjuri ngħixu dawk il-valuri li tgħallimna r-reliġjon kattolika, u jekk aħna jirnexxilna ngħixu l-vera ħajja morali kif iridna l-Imgħallem Ġesù.

Imma l-gwaj huwa dak li jgħid il-Vanġelu: li tlifna s-sens tad-dnub! Jeħtieġ li aħna niskopru l-kruha tad-dnub; li kull wieħed u waġda minnha nimpenjaw lilna nfusna biex xejn fil-ħajja tagħna ma jwassalna biex nitilfu l-ħajja tal-grazzja. Dan jikkawża fina d-dnub: itellifna l-ħbiberija tagħna ma’ Alla. U meta nitilfu din il-ħbiberija u jkunx hemm din il-grazzja, fejn m’hemmx il-preżenza ta’ Alla fil-bniedem nitilfu wkoll dak il-ġmiel li kien rifless f’Marija.

Għalhekk, filwaqt li nkomplu din il-ħajja li hija sejħa għal konverżjoni kontinwa, filwaqt li nimmiraw biex fil-ħajja tagħna ta’ kuljum nilħqu ċerti valuri u ngħixu l-virtujiet insara, nagħmlu wkoll ħilitna biex bi kliemna u għemilna nikkontribwixxu biex ikollna ambjent moralment nadif.

Il-Verġni mbierka ta’ Fatima tieqaf magħna.

Tliet santwarji (Parroċċa San Ġorġ, 13 ta’ Mejju 2007)

Fl-okkażjoni ta’ għeluq il-Kwaranturi li saru fil-parroċċa ta’ San Ġorġ, Rabat, Għawdex, nhar il-Ħadd 13 ta’ Mejju 2007, Mons. Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni u għamel din l-omelija.

Continue reading >>

A Priest sent by God (9 May 2007)

PASTORAL LETTER BY
THE ARCHBISHOP OF MALTA
AND THE BISHOP OF GOZO

on the occasion of

THE CANONISATION OF BLESSED GORG PRECA

A PRIEST SENT BY GOD

Dear brethren and beloved sons and daughters,

On Sunday, 3 June 2007, the Holy Father will declare Dun Gorg Preca as the first Maltese canonised saint.  This is a historical event that fills us all with great spiritual joy; but it is also an occasion through which God wishes to speak to us as his people in these islands.

A Call to Holiness

While expressing our thanks to God for this outstanding grace towards us, in that one of our brothers is being bestowed the highest honour by the Church, we want to recall that we too received the call to holiness and that we too were created to arrive where Dun Gorg did.  Within the Church, on a personal, familial and community level, we wish to see a greater commitment to grow in holiness.  The closer we get to God, the nearer we get to each other! The more we strive to attain a holy society, the more we secure a humane society.

“Faith is all”

In this occasion, we see an invitation to us all to rediscover our faith in God, the Father of Jesus Christ.  Dun Gorg’s call, still echoing in the hearts of many who heard him in life, “Faith is everything, my children”, reminds us that life takes a full meaning if we rebuild it on the basis of faith.  When we look at the world around us with the eyes of faith and live in the light of eternity, we discover that we are created by God and our heart will only find peace if we follow his will.  True faith will save us from being entranced by the idols or false gods of every age, and helps us to perform everything with one final aim: that is pleasing the Lord God always and in all things.

Friends of the Gospel

The renewal of faith comes from the reflection and meditation on the Word of God.  In this moment of grace for our people, Dun Gorg repeats again his invitation so that we all “be friends of the Gospel”.  This is an invitation to spend more time hearing and reading the word of God; to recall frequently the figure of our Lord Jesus Christ in all that he did and taught; to affectionately hold the words of the Son of God made man and let the Voice of the Beloved, Jesus, lead us in all of our life’s circumstances.  In this sense, Dun Gorg stimulates and accompanies us during the coming months in preparation for the Bishops’ Synod that will focus on the Word of God in the life and mission of the Church.

But this event is also an invitation to strengthen and season our faith by striving to be knowledgeable and mature Christians.  It was not in vain that Dun Gorg spent his life teaching, and opened a number of “catechism schools”!  He strongly believed that faith comes from hearing the Word of God as given to us by the Church through her teachings.  It is impossible that in today’s world, when the fields of knowledge have grown so much and when we have so much access to every kind of information, as Christians we refrain from acquiring a profound knowledge of our faith by means of a sound and healthy teaching.  We, your Bishops, want to show our appreciation to all those who are committed to the catechetical mission: priests, religious, parents, catechists and religion teachers.  The Society founded by Dun Gorg was, and still is, a great blessing for our country, and we feel grateful to its male and female members for their generous share in the teaching of catechism.

A culture of truth and justice

Knowledge of the Word of God through teaching will lead us to what Dun Gorg used to call “the way of truth and justice”.  It was this way that led Dun Gorg to holiness.  Therefore, in this event, we perceive an invitation to a sincere and disinterested search for truth and a just and upright living.  Every Christian is to pledge himself as a member of the Church and an honest citizen of our country to search, embrace and promote a culture of truth and justice.  Faith which stems from hearing the Word of God and the teachings of the Church is to be translated to a life built on truth; to a life which reflects a coherence between what we believe, what we say and what we do; a life which brings a change in all fields of society.  This way of truth and justice guarantees a harmonious life and hope for our country’s future.

Opening the Heart to God

Let us pray to God so that, through the intercession of this “Our second Father in Faith”, our islands will not only continue to treasure the faith they received, but enhance it by means of learning and translate it into a life pledged to truth and justice.  To reach this goal, we need to open our hearts to God in an intimate relationship of prayer, as Dun Gorg did.  Prayer will put us continually in the presence of God, and we acknowledge and honour him as our greatest and only benefactor: “Thank you Lord God, forgive me Lord God”.

 An invitation

Therefore, it behoves the Maltese and Gozitans to render thanks publicly to God for this special grace he was pleased to give us. So, on 5 June when we Bishops return from Rome, Saint Gorg’s relic will be taken to the Cathedral in Gozo for public worship.  On 6 June, the relic will be brought over to Malta for veneration of the faithful in St John’s Co-Cathedral up to the next day’s evening before being taken in procession to the Floriana Granaries where a thanksgiving Mass will be celebrated, with the participation of the Civil Authorities and the Maltese people.  We encourage everyone to take part in this manifestation of faith while praying that, through the intercession of Saint Gorg Preca, the Lord showers his graces on our country, our families and on each and everyone of us.

We wholeheartedly impart upon you our pastoral blessing.

Today, 9 May 2007

Liturgical Feast of Blessed Gorg Preca

+Paul Cremona O.P.
Archbishop of Malta

+Mario Grech
Bishop of Gozo

Rev. Joseph Magro, Secretary

Dun Ġorġ Preca: Xandâr tad-duttrina tajba
Omelija fil-pellegrinaġġ djoċesan fuq il-qabar tal-Beatu Ġorġ Preca
Il-Kappella tal-Midalja Mirakuluża, il-Blata l-Bajda (8 ta’ Mejju 2007)

DUN ĠORĠ PRECA: XANDÂR TAD-DUTTRINA TAJBA

Hija ħaġa li timliek bil-ferħ meta tara l-poplu ta’ Alla miġbur f’din l-okkażjoni li ċertament hija ġrajja storika għall-Knisja lokali u għal pajjiżna. Inħoss x’jgħidli li dan il-mument tal-kanonizzazzjoni ta’ Dun Ġorġ huwa mument ta’ grazzja għall-Knisja tagħna, u nkunu irresponsabbli quddiem Alla u quddiem id-dinja jekk inħallu dan il-mument ta’ grazzja jgħaddi u ma jqanqalniex biex aħna wkoll ninbnew bħala ġens qaddis, b’tama qawwija li Dun Ġorġ jistimulana ħalli l-poplu tagħna jkompli jikber fil-qdusija.

“Kulma smajt mingħandi” (2 Tim 2:2)
Is-silta li qrajna mit-tieni ittra ta’ San Pawl lil Timotju (2,1-15) toffri wieħed mit-testi li jistgħu jispirawna biex inpoġġu l-pedament ta’ dan il-ġens qaddis, tal-Knisja lokali. Kif qalli l-postulatur tal-kawża, Mons. Charles Scicluna – li nixtieq nirringrazzjah għax-xogħol li għamel biex illum ninsabu lejlet din il-kanonizzazzjoni – , Dun Ġorġ kien jikkunsidra dan il-qari bħala l-“pedament ta’ l-opra tiegħu”. Jiena sa nieħu sentenza waħda minn din is-silta: meta Pawlu jeżorta lil Timotju biex “kulma smajt mingħandi għaddieh lil nies ta’ fiduċja, biex huma stess ikollhom il-ħila li jgħallmuh ukoll lil oħrajn” (2 Tim 2,2).

Din il-kelma għandha tidwi fi qlubna, fil-komunitajiet tagħna, fil-Knisja tagħna. San Pawl jitlobna ngħożżu t-tagħlim li ħallielna l-Mulej Ġesù biex ngħadduh lill-oħrajn. Għal liema tagħlim qed jirriferi Pawlu?

It-tweġiba nsibuha fl-ewwel ittra lil Timotju meta Pawlu jikteb li “l-liġi m’hix magħmula għal dawk li huma tajbin, imma għal dawk li huma bla liġi u bla rażan, ħżiena u midinbin, bla reliġjon u sagrilegi, qattiela ta’ missirijiethom u ommijiethom, qattiela, żienja, sodomi, negozjanti ta’ l-ilsiera, giddieba, dawk li jaħilfu l-falz; u għal dak kollu li jmur kontra t-tagħlim sħiħ (id-duttrina tajba)” (1 Tim 1,9-10). U fit-tieni ittra Pawlu jkompli jisħaq ma’ Timotju biex iħares “it-teżor tal-fidi” li kien fdat f’idejh (ara 2 Tim 1,14)!

“Duttrina tajba” u “t-teżor tal-fidi” huma żewġ frażijiet profondi ħafna u validi mhux biss għall-Knisja tal-bidu imma wkoll għall-Knisja kontemporanja! Għax illum qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn ilkoll kemm aħna – intom, ħuti fis-saċerdozju; intom, soċji, li għandkom il-kariżma u l-mandat f’din is-Soċjetà tad-Duttrina Kristjana; intom, reliġjużi; u intom, għeżież lajċi – qegħdin nixxenqu biex inħaddnu din id-“duttrina tajba” li għaddielna Pawlu! Jien dan nista’ ngħidu għax xi wħud minnkom stess ġieli tistaqsuni: “Imma dak li ntqal fit-tali programm huwa l-vera duttrina? Dik il-kitba tirrifletti dak li hemm fid-depożitu tal-fidi?”.

X’inhu t-tagħlim sħiħ?
X’jifhem Pawlu b’“duttrina tajba”? M’hux faċli nidħlu fil-moħħ u l-qalb ta’ l-Appostlu. Imma ċertament Pawlu jimplika li hu t-tagħlim li l-ewwel u qabel kollox irid ikun rifless fil-ħajja, it-tagħlim li jitlob koerenza bejn il-Vanġelu u l-ħajja tax-xandâr! Għalhekk Pawlu bil-kuraġġ jistieden lid-dixxiplu: “Kun ixbah lili, li nixbah lil Kristu”. Pawlu ma kellux dubju li kien qed jgħallem din id-duttrina tajba. U aħna rridu noqogħdu attenti ħalli t-tagħlim li ngħaddu jkun jirrifletti din il-koerenza bejn dak li nistqarru u dak li ngħixu, għax anki l-imġiba tagħna hija strument li bih nittrażmettu l-Vanġelu lill-oħrajn. Jien ma nistagħġibx illi jkun hemm min jitfixkel għaliex bil-kliem ngħidu mod imma mbagħad b’imġibitna ngħaddu messaġġ ieħor!

Għal San Pawl l-essenza ta’ dan it-“tagħlim sħiħ” kienet il-primat ta’ Alla u li l-grazzja ta’ Alla hija gratuwita. Alla jsawwab fuqna l-imħabba tiegħu mhux għax aħna għandna xi jedd imma għax hu ħa grazzja magħna. Il-ġustifikazzjoni sseħħ bil-fidi! L-imħabba ta’ Alla hija tant kbira li l-Missier bagħat lil Kristu ħalli jifdi lil kull bniedem, u din il-fidwa hija offerta gratuwita ħierġa mill-qalb tfur bl-imħabba ta’ l-Iben ta’ Alla lejn il-bniedem.

Din l-imħabba narawha inkarnata fi Kristu: “Hu, li kellu n-natura ta’ Alla, ma qagħadx ifittex tiegħu li huwa daqs Alla, imma xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir, sar jixbah lill-bnedmin u deher minn barra bħall-bnedmin; ċekken lilu nnifsu billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-Salib” (Efes 2,6-8). Għal Pawlu l-umiltà ta’ Kristu hija element ta’ din id-duttrina tajba. Kristu tneżża’ minn kollox biex ilibbes lilna bid-divinità! Daqshekk hija profonda l-umiltà ta’ Alla! Jekk aħna ma nħallux din l-umiltà ssaħħarna ma nistgħux ninfetħu għall-misteru.

Din id-duttrina tajba tidher fil-mod kif wieħed jaħseb u jaġixxi, u titlob imġiba magħmula mill-umilità, is-sinċerità, id-diżinteress personali u d-disponibbiltà għall-qadi. Fil-fatt aspett ieħor ta’ dan id-depożitu tal-fidi huwa s-Salib, li permezz tiegħu dehret il-gratuwità tal-fidwa li kisbilna Kristu. Ġesù offra lilu nnifsu bħala vittma fuq is-Salib biex jagħti glorja lil Alla l-Missier u biex jifdina. Din il-verità tant hija qawwija li hemm min jitfixkel, tant li Pawlu lill-Korintin jgħidilhom li “l-predikazzjoni tas-Salib hija bluha għall-pagani u skandlu għal-Lhud, imma għal dawk li jsalvaw, għalina, hija l-qawwa ta’ Alla… Fejn hu l-għaref? Fejn hu l-iskriba? Fejn hu l-filosfu tad-dinja? U billi fl-għerf ta’ Alla d-dinja b’għerfha ma għarfitx lil Alla, Alla għoġbu jsalva lil min jemmen bil-bluha tal-predikazzjoni” (1 Kor 1,18-21).

Kieku kellna niġbru fil-qosor x’inhi din id-duttrina tajba skond San Pawl, konna niġbruha taħt dawn it-tliet elementi: l-imħabba ta’ Alla, l-umiltà ta’ Kristu u s-Salib.

Xandâr tat-tagħlim sħiħ
Il-beatu Dun Ġorġ kien konvint minn dan “it-tagħlim sħiħ”, kif jirriflettu ċerti kitbiet u talb tiegħu. Waħda mit-talbiet li ħallielna hija dik li s-soċji jgħidu fl-Arloġġ fil-ħin tal-11.15am: “Alla Missier, noffrulek il-pjagi ta’ Sidna Ġesù Kristu biex fil-Knisja tiegħek tkattar in-numru ta’ operarji tiegħek u ssaqqi kontinwament bl-ispirtu tal-karità, ta’ l-umiltà u tal-manswetudni”. F’din it-talba nara ġabra ta’ din id-duttrina tajba: l-imħabba, li hija Alla nnifsu; l-umiltà u l-manswetudni, li huma modalità kif ngħixu l-imħabba fil-prattika.

Għal Dun Ġorġ kien importanti li l-bniedem ikun mimli b’Alla u jgħix għal Alla! Alla għandu jkun oġġett ewlieni tal-ħsieb tal-bniedem.

Biex il-bniedem jagħraf lil Alla jeħtieġ li jkun umli, għax “m’hemmx Alla fejn m’hemmx umiltà” (Direttorju spiritwali 98), u min jagħraf lil Alla ma jistax ma jikbirx fl-umiltà. Kif jgħallem Dun Ġorġ is-sinjal sod tal-vera umiltà huwa l-ubbidjenza. Din il-virtù ta’ l-ubbidjenza hija sabiħa f’kulħadd, għax ilkoll hemm bżonn nagħmlu konfront mar-rieda ta’ Alla; imma l-aktar l-ubbidjenza hija meħtieġa f’dawk li Alla sejħilhom biex iwasslu “it-tagħlim sħiħ” lill-oħrajn!

Min bl-umiltà joqrob lejn Alla jikber fil-virtù tal-manswetudni u jagħraf ikun kollu kemm hu ta’ Alla u ta’ l-oħrajn. Jasal f’dan il-grad min jimita lil Ġesù, il-Ħaruf ġwejjed li joffri lilu nnifsu bħala vittma għall-oħrajn billi ma jfittixx dak li hu tiegħu, imma jkun lest li jitlef u jitbattal. Fi kliem ieħor huwa manswet dak li jaċċetta li jissallab frott imħabbtu għal Alla u għall-proxxmu.

Il-ħajja ekkleżjali llum
Din hija l-bażi tal-ħajja ekkleżjali. Kif jgħid Pawlu lil Timotju: “ma noqogħdux nintilfu fi kwistjonijiet fuq kliem li ma jiswa għal xejn ħlief biex jagħmel ħsara lil min jisimgħu” (2 Tim 2,14), imma niftakru “f’Ġesù Kristu li qam mill-imwiet” (2,8). Biex tgħix dan it-“tagħlim sħiħ” trid tkun lest biex bħal Pawlu tbati sa l-irbit tal-ktajjen bħallikieku tkun għamilt xi delitt (ara 2,9) u tieħu kollox bis-sabar għall-imħabba ta’ dawk li qed jistennew il-fidwa (ara 2,10)!

Għalhekk, għeżież tiegħi, nitolbu lill-Mulej Alla biex bl-interċessjoni ta’ Dun Ġorġ l-ewwelnett tasal din it-talba f’ġieħ il-pjagi biex il-Missier ikattar in-numru ta’ l-operaturi pastorali; ma’ dawn ninkludi mhux biss il-vokazzjonijiet saċerdotali, li l-Knisja f’pajjiżna tant għandha bżonn, imma wkoll vokazzjonijiet għall-ħajja reliġjuża u dik ikkonsagrata, u lajċi oħra li, imnebbħin mill-kariżma ta’ Dun Ġorġ, jissieħbu f’din is-Soċjetà tal-Museum, li hija monument ħaj u barka għall-Knisja u għal pajjiżna. Fl-istess ħin nitolbu lill-Missier sabiex jagħtina dan l-ispirtu ta’ l-imħabba, ta’ l-umiltà u tal-manswetudni biex inkunu nistgħu nħaddnu u ngħixu din id-duttrina tajba.

Monument f’Għawdex
Din il-ġrajja tiġi u tgħaddi. Fid-djoċesi ta’ Għawdex nixtiequ nagħmlu tifkira ta’ Dun Ġorġ u għalhekk qed inniedu monument ta’ Dun Ġorġ bil-ħsieb li nqiegħduh f’post ċentrali li hemm fil-faċċata tal-knisja ta’ San Ġakbu. Imma l-aqwa monument li nistgħu nagħmlu lill-beatu Dun Ġorġ la huwa fil-bronż u lanqas fl-irħam, imma billi nitħeġġu iktar mill-eżempju tiegħu ħalli nikkontribwixxu biex inkomplu nibnu l-Knisja ta’ Kristu f’pajjiżna. Din nibnuha fis-sod jekk aħna nibqgħu nxandru din id-duttrina sħiħa li għallimna Pawlu fuq Ġesù Kristu.

Inawgurat Multi-Sensory Studio gdid

Segretarjat Mezzi Kommunikazzjoni Socjali
Kurja ta’ l-Isqof,
Ghawdex
Tel. 21556661

INAWGURAT MULTI-SENSORY STUDIO GDID

Nhar il-Gimgha fl-Arka Respite Centre, Mons Isqof  Mario Grech inawgura Sensory Studio gdid biex jintuza minn persuni b’dizabilita. Dan l-istudio kien sponsorjat mill-Vodafone Foundation. Is-Sinjura Gemma Mifsud Bonnici, f’isem il-Vodafone Foundation kixfet lapida ta tifkira.

Continue reading >>