Archive for March, 2007

Niċċelebraw il-ħniena tal-Missier! (Ċirkulari 4/2007)

Ċirkulari 4/2007

Niċċelebraw il-Ħniena tal-Missier!

Meta llum, Festa ta’ Marija Addolorata, qegħdin nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet li jdaħħluna fil-Ġimgħa Mqaddsa, filwaqt li nistedinkom u nħeġġiġkom biex tieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi li jsiru fil-jiem li ġejjin fil-knejjes tagħna, nixtieq ngħarrafkom:

Continue reading >>

Program ta’ Mons Isqof Mario Grech fil-Gimgħa Mqaddsa

Segretarjat Mezzi Kommunikazzjoni Socjali
Kurja ta’ l-Isqof , Victoria
Ghawdex, Malta.
Tel.556661

Lill:  Media Kollha
Minn: A. Refalo (PRO)
Data: 27 ta’ Marzu 2007

PROGRAM TA’ MONS ISQOF MARIO GRECH FIL-GIMGHA IMQADDSA

FIL-KNISJA KATTIDRALI.

Il-Hadd 31 ta’ Marzu 2007 – Hadd il-Palm

6.00 p.m. Purcissjoni li tfakkar id-dahla tal-Mulej Gesu f’Gerusalem. Tberik tal-frieghi tal-palm u z-zebbug u wara koncelebrazzjoni.

Continue reading >>

L-Isqof Grech ser imexxi il-Via Sagra fuq l-Gholja Ta’ Ghammar

SEGRETARJAT KOMUNIKAZZJONI  SOCJALI
Kurja ta’ l-Isqof , Victoria
Ghawdex, Malta.
Tel. 21556661,  21556427

Tqassim: Media Kollha
Minn: A. Refalo (PRO)
Data: 27 ta’ Marzu 2007

L-ISQOF GRECH SER  IMEXXI IL-VIA SAGRA FUQ L-GHOLJA TA’ GHAMMAR

L-Isqof ta’ Ghawdex Mons Grech, nhar il-Hadd 1 ta’ April ser imexxi il-Via Sagra fuq il-Gholja ta’ Ghammar, faccata tas-Santwarju Ta’ Pinu. Il-meditazzjonijiet isiru quddiem l-istatwi tal-Via Sagra li hemm matul il-Gholja. It-talba tibda fis-7.00 p.m. minn quddiem is-santwarju ta’ Pinu.

Continue reading >>

Id-dimensjoni marjana tas-saċerdot (Knisja Għarb, 26 ta’ Marzu 2007)

Omelija fil-funeral ta’ Mons. Ġużeppi Borg

Parroċċa Għarb

 

Id-dimensjoni marjana tas-saċerdot

Il-fatt li qegħdin nagħmlu din it-tislima u din it-talba lil ħuna fis-saċerdozju Dun Ġużepp, proprju f’din il-ġurnata ddedikata lill-Verġni Marija, lil-Lunzjata, jgħinna nirriflettu ftit fuq id-dimensjoni marjana tas-saċerdot.

Continue reading >>

San Ġużepp u l-Familja (Knisja ta’ San Ġużepp - Rabat Malta, 18 ta’ Marzu 2007)

Omelija fil-festa ta’ San Ġużepp

Knisja ta’ San Ġużepp, ir-Rabat ta’ l-Imdina

18 ta’ Marzu 2007

San Ġużepp u l-Familja

Fil-Vanġelu tal-lum (Lq 15,11-32) tħabbrilna test profond ħafna, tant illi hemm min jgħid li f’din il-parabbola San Luqa jagħtina sintesi tal-Vanġelu tal-ħniena. Allura nistgħu nirriflettu fuq bosta aspetti għall-ħajja tal-bniedem tal-lum, iktar u iktar fil-kuntest ta’ dawn il-jiem illi fihom il-Knisja qiegħda tiċċelebra s-solennità ta’ San Ġużepp.

Continue reading >>

Xi jfisser l-RTK għall-Knisja tagħna
Diskors fl-okkażjoni tal-15-il anniversarju mill-ftuħ ta’ l-istazzjon Radju RTK

Diskors li Mons Isqof Mario Grech għamel waqt Konferenza Nazzjonali li saret fis-16 ta’ Marzu 2007 fl-okkażjoni tal-15-il anniversarju mill-ftuħ ta’ l-istazzjon Radju RTK.

Illum aktar minn qatt qabel il-Knisja f’pajjiżna għandha tkun kommessa li tfittex il-forma u l-modalità kif il-Bxara t-tajba li ħallielna Ġesù Kristu tkompli tipproponi t-tifsira u l-orjentament ta’ l-eżistenza umana lill-bnedmin ta’ żmienna; hija ma tistax tabdika mir-responsabilità inerenti għall-missjoni tagħha li ġejja minn Alla li tkun stimolu u gwida fil-mixja ta’ ġensna. Għodda pastorali meħtieġa u indispensabbli biex jintlaħaq dan il-għan, u hekk tkompli tinbena l-belt t’Alla f’pajjiżna, huma l-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, partikularment ir-radju RTK, li llum qegħdin infakkru il-ħmistax-il sena minn mindu beda jopera.

Infatti l-RTK per definizzjoni għandu jkun mezz ta’ evanġelizzazjoni. Jekk ma jkunx hekk m’għandniex bżonnu! Il-kwalità ta’ interventi li jistgħu jsiru f’din id-direzzjoni huma varji. Imma meta wieħed iqis li llum il-bniedem huwa illitterat għax ma jafx jaqra l-ħsus t’Alla miktuba fl-istorja, b’dan l-istazzjon il-Knisja għandha tittrażmetti l-verità dwar Alla, dwar il-bniedem u d-dinja, u tgħin fil-qari u fl-interpretazzjoni tal-ġrajjiet kurrenti, kemm nazzjonali kif ukoll internazzjonali, fid-dawl tal-Kelma t’Alla. F’kultura li qed tiddomina l-Punent, fejn Alla qed jiġi sistematikament eskluż mill-ħajja pubblika; f’kultura fejn qed nassistu għal riduzzjoni radikali tal-bniedem li huwa meqjus bħala sempliċi prodott tan-natura – u għaldaqstant hemm waqtiet fejn jirriskja li jiġi trattat bħal annimal; f’kultura fejn riżultat ta’ din il-kriżi antropoloġika qed jiddgħajfu ċerti istituzzjonijiet fundamentali għall-persuna umana, bħalma huma iż-żwieġ u l-familja, u kull ma jmur qed nassistu għal ri-definizzjoni ta’ l-attività umana; f’kultura fejn ir-relattiviżmu etiku qiegħed bil-mod il-mod imermer il-fundament tal-persuna nnifisha u ta’ istituzzjonijiet bħalma huma dik ekonomika, medika, ġudizzjarju, hemm għatx kbir għat-tama u għal dawk il-punti fermi u perenni li fuqhom wieħed jista’ jserraħ! Għall-Knisja – u fil-każ tagħna dalgħodu ngħiduh ukoll għall-RTK – dan kollu joffri opportunità biex tidħol fi djalogu ma’ dawn ir-realtajiet u hekk tgħin biex tissawwar kultura li verament tixraq lid-dinjità tal-persuna. B’dan il-mod l-RTK isaħħaħ il-vokazzjoni profetika tiegħu u jagħmel differenza fix-xandir lokali.

Niftakar tajjeb ħafna il-bidu ta’ l-RTK. Kont wieħed mill-kumitat ta’ sebgħa magħmul minn rappreżentanti ta’ oqsma differenti tal-Knisja. Kien hemm ir-rappreżentanti taż-żewġ djoċesijiet, tar-reliġjużi rġiel u nisa, u tal-lajċi. Kellna l-inkarigu li nibdew l-istazzjon. Niftakar l-entużjażmu, id-dedikazzjoni u l-ħidma intensiva ta’ ħafna. Kienet esperjenza mill-isbaħ ta’ elementi differenti fil-Knisja jaħdmu flimkien. Kien hemm sens ta’ avventura u determinazzjoni li dan il-ministeru fdat f’idejna nwettquh għall-akbar glorja ta’ Alla u għall-ġid tal-bnedmin ħutna. Dan il-kumitat bena s-sisien u meta wasal il-waqt ċeda postu għall-Bord tad-Diretturi li, f’forom differenti, baqa’ jmexxi l-RTK. Irrid nittama li dak l-ispirtu inizjali jibqa’ ħaj u jkompli janima l-operaturi pastorali impenjati fl-operat ta’ l-istazzjon.

Fid-diskussjonijiet li saru sakemm immaturat id-deċiżjoni favur li l-Knisja jkollha stazzjon tagħha, irriflettejna dwar l-esperjenza tal-Knisja universali f’dan il-qasam. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-Knisja nsibu li għall-bidu kien hemm ċertu suspett dwar ir-radju (kif kien hemm ukoll fil-bidu taċ-ċinema u tat-TV), tant li fl-1926 il-Vatikan, fi tweġiba għal talba mill-Arċisqof ta’ Praga, kien iddeċieda li għall-ebda raġuni ma għandu jkun hemm ix-xandir tal-quddiesa fuq ir-radju! Ilkoll nafu kemm inbidlu l-affarijiet! Ħames snin wara dik id-deċizjoni infetaħ Radio Vaticana, magħruf bħala il-leħen tal-Papa. Wara dan bqajna nassistu għal żviluppi pożittivi kemm fuq il-livell tat-tagħlim kif ukoll fuq il-livell prattiku.

It-tagħlim sabih tal-Papa Piju XII kien strumentali fl-ixprunar ta’ din id-dimensjoni pozittiva. Wara d-digriet tal-Konċilju Vatikan II Inter Mirifica, kellna l-magna carta tad-dokumenti tal-Knisja dwar il-media, jigifieri l-Communio et Progressio. Ta’ min isemmi li kien Malti bħalna, Frans Cachia, li kellu sehem f’dan id-dokument u fl-isem li ngħata. Id-dokumenti Aetatis Novae (Frar 2002) u dawk aktar riċenti bħal Rapid Development (Frar 2005) ġew tard wisq biex jinfluwenzaw id-deċiżjoni tagħna fl-1991, iżda huma rilevanti ħafna biex jgħinuna fir-riflessjoni tagħna għall-ġejjieni.

It-tagħlim tal-Knisja universali kien imżewweġ ma’ prattika rikka ħafna f’ħafna pajjiżi. Insemmi xi eżempji. Radio Veritas ilu mezz qawwi ta’ evanġelizzazzjoni f’kontinent fejn il-kristjaneżmu għadu jinbet. Dan l-istazzjon tal-Knisja baqa’ magħruf għas-sehem kbir li kellu fil-waqgħa tad-dittatur Marcos. Kien hemm il-famużi stazzjonijiet tar-radju fl-Amerika Latina li tant għenu fl-edukazzjoni formali u informali ta’ tant fqar u li tant kienu mezz ta’ liberazzjoni. Kien hemm ħafna esperimenti fl-Afrika u ħafna proġetti kbar fl-Amerika ta’ Fuq u fl-Ewropa. Fil-ħin li l-Knisja f’Malta issejħet biex tiddeċiedi dwar l-istazzjon tar-radju tagħha, kien hemm madwar id-dinja mijiet ta’ stazzjonijiet tar-radju marbuta mal-Knisja.

Mill-mudelli li ġew eżaminati fil-laqgħat ta’ konsultazzjoni intgħażel il-mudell ta’ “Radio Renascenca” tal-Portugal. Aktar kmieni f’din il-konferenza smajna l-espożizzjoni interessanti tas-Sur Antonio Correa d’Oliveira, is-Segretarju Ġenerali ta’ “Radio Renascenca”. Ir-raġunijiet l-għala saret din l-għażla nispjegħom aktar tard waqt li nitkellem dwar xi trid il-Knisja mill-RTK.

F’dawn il-laqgħat ta’ konsultazzjoni rajna wkoll il-piż finanzjarju li stazzjon tar-radju kien iġib miegħu, u kulħadd qabel li jerfa’ f’dan il-piż. Id-dokumenti tal-Knisja, l-aktar l-Inter Mirifica u l-Communio et Progressio dawwlu l-proċess tal-konsultazzjoni. L- Inter Mirifica tagħmilha ċara li l-Knisja għandha d-dritt li jkollha l-media tagħha u li jkun għajb jekk dan ma jseħħx minħabba raġunijiet finanzjarji.

Minn dawn il-laqgħat kollha harget iva kbira għall-stazzjon tar-radju immexxi mill-Knisja izda li ma jkunx stazzjon religjuz fis-sens strett tal-kelma u għall-stazzjon tar-radju li d-dimensjoni ekklezjali tidher wkoll fl-għola tmexxija tiegħu.

L-Isqfijiet aċċettaw din ir-rakkomandazzjoni fil-21 ta’ Marzu 1991, u fil-15 ta’ Marzu 1992 l-istazzjon beda jxandar.

Ridt nagħmel din l-introduzzjoni storika għax nemmen li biex nirriflettu fuq dak li rridu għall-ġejjieni irridu nżuru l-għeruq. Il-punti li missejt waqt din l-introduzzjoni huma l-bażi tal-punti li se mmiss fil-bqija tat-taħdita tiegħi.

1.    Stazzjon għas-servizz tal-bniedem

Ir-relazzjoni tal-Knisja mal-media tagħha hija differenti mir-relazzjoni ta’ partit politiku jew ta’ azjenda kummerċjali mal-media tagħhom. Il-media tal-Knisja fl-ewwel post ma teżistix biex taqdi l-ħtiġijiet tal-Knisja bħala istituzzjoni, imma teżisti l-ewwel u qabel kollox biex taqdi l-bniedem. Dan il-qadi jseħħ billi hija tgħin lill-bniedem jiltaqa’ ma’ Kristu. Il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-enċiklika Redemptor Hominis jgħid li l-missjoni fundamentali tal-Knisja hi li taħdem biex iseħħ l-għaqda ta’ Kristu ma’ kull bniedem: “il-Knisja tixtieq twassal għal dan l-għan: li kull bniedem ikun jista’ jsib lil Kristu, biex Kristu jkun jista’ jimxi ma’ kull bniedem fit-triq ta’ ħajtu, bil-qawwa tal-verità dwar il-bniedem u dwar id-dinja, li tinsab fil-misteru ta’ l-Inkarnazzjoni u tal-Fidwa, u bil-qawwa ta’ l-imħabba li tixgħel minn din il-verità” (n.13); il-Papa ikompli li minhabba Kristu “il-Knisja ma tistax ma titqanqalx għal dak kollu li hu ta’ gid għal bniedem, bhalma ma tistax tkun indifferenti quddiem dak li jhedded il-hajja tal-bniedem” (ibid).

L-Arċisqof Mercieca, meta f’Marzu 1991 kien ħabbar li l-Knisja se tiftaħ stazzjon tar-radju, kien qal hekk: “L-istazzjon tal-Knisja mhux se jkun stazzjon reliġjuż fis-sens limitat tal-kelma. Il-Knisja tinteressa ruħha ħafna mill-bniedem sħiħ fid-dawl tal-Vanġelu… Għalhekk, l-istazzjon tal-Knisja se jkun stazzjon bi skeda ta’ programmi diversifikata ħafna li tolqot il-ħtiġijiet u l-interessi varji tal-bniedem. Fost dawn il-ħtiġijiet insemmu l-ħtieġa għat-tagħrif, tagħlim u divertiment.”

Għalhekk l-istazzjon tal-Knisja jrid ikun fuq quddiemnett fil-ġlieda biex id-dinjità tal-bniedem tkun rispettata u mħarsa. F’din il-ħidma l-RTK irid ikun b’mod speċjali l-leħen ta’ dawk li m’għandhomx leħen. Irid ikun it-tarka ta’ dawk li d-dinjità tagħhom ma tkunx qed tiġi rispettata jew ma tkunx qed tiġi rispettata biżżejjed. Il-fqar u dawk f’periklu ta’ faqar, dawk b’livell baxx ta’ edukazzjoni, persuni li qed isofru min xi tip ta’ vulnerabiltà u t-tarbija mhux imwielda, biex insemmi ftit eżempji, isibu kenn, leħen u difiża mill-RTK.

Meta l-RTK ikun qed jagħmel hekk ikun qed jaqdi l-missjoni tiegħu ta’ evanġelizzatur, għax is-servizz tal-bniedem sħiħ hija l-qalba ta’ l-evanġelizzazzjoni l-ġdida. L-Aetatis Novae f’paragrafu 7 tibni fuq l-enċiklika ta’ Ġwanni Pawlu II – Sollicitudo rei socialis – meta tgħidilna li “it is imperative that media respect and contribute to that integral development of the person which embraces ‘the cultural, transcendent and religious dimensions of man and society.’”

Fit-tfassil ta’ l-iskeda tal-programmi, l-RTK għandu jara ftit x’hemm nieqes fl-iskedi ta’ l-istazzjonijiet l-oħra li jimmiraw għall-istess tip ta’ udjenza u jipprovdi dak li hemm nieqes fil-kwalità u fil-kontenut. Forsi mhux ilkoll naqblu li l-element kulturali huwa nieqes ħafna mill-ipprogrammar fuq ħafna stazzjonijiet? Hawn mhux qed nifhem biss dak l-aspett ta’ kultura meqjus bħala high culture u ġeneralment magħmula b’mod li fuqhom jogħxew l-esperti u jaqtgħu qalbhom dawk li mhumiex. Nifhem l-elementi ta’ high culture magħmula b’mod li jappellaw għall-akbar numru ta’ nies. Huwa x-xogħol tax-xandâr tajjeb li dak li hu ta’ sustanza jittraduċih f’termini popolari. Fis-Sinodu Djoċesan, fid-Dokument dwar ix-Xandir tal-Kelma jingħad espressament li “il-Knisja trid toħloq kuntatt akbar mal-Kultura Maltija permezz ta’ tagħlim, djalogu u preżenza fil-Kultura Maltija” (no. 31).

Flimkien ma’ din il-kultura lajka, hemm dak kollu li jsawwar il-kultura kristjana – qed nirreferi għal-letteratura, l-arti, il-mużika, eċċ. Il-promozzjoni ta’ din ix-xorta ta’ kultura mhux biss tista’ tkun ta’ arrikkiment għas-semmiegħa individwalment, imma wkoll għall-kultura ġenerali.

2.    Stazzjon li joħloq sens ta’ komunjoni

Il-kitbiet ta’ l-istudjuż Crissell huma interessanti għax jagħtuna perspettiva li taqbel ħafna mal-viżjoni nisranija ta’ komunikazzjoni bl-għan li tinħoloq komunjoni. Crissell jippreżentana b’żewġ karatteristiċi interessanti tar-radju: ir-radju bħala mass medium u r-radju bħala medium personali: jiġifieri l-użu tar-radju fejn l-individwi ma jintilifux fil-massa iżda jsibu lilhom infushom.

Il-Catholic Media Council ta’ Aachen isostni li “One could establish that a radio programme is ‘Christian’ to the extent that it fosters not only communication but also ‘communion’ between its listeners and their particular social environment.” Minimalment hemm żewġ livelli ta’ komunjoni li hemm bżonn jiġu msaħħa: dik ekkleżjali u dik nazzjonali. Ikun għajb kbir jekk radju tal-Knisja flok ma jkun strument biex jippromovi l- “ekoloġija tal-paċi” jew “ekoloġija soċjali”, jintuża jew iħalli min jużah biex titnissel il-firda u t-tensjoni.

Il-parteċipazzjoni tas-semmiegħa fil-programmi tar-radju huwa mezz importanti kif jista’ jinħoloq spirtu ta’ komunità. Illum nitkellmu fuq il-komunitajiet virtwali fiċ-chat rooms ta’ l-internet. Ma nistgħux insemmu li ħafna qabel dan kellna u għad għandna l-komunitajiet virtwali permezz tal-programmi tar-radju?

L-implikazzjonijiet tal-phone in radio kienu studjati f’paper ippubblikata minn Fr Joe Borg. F’dan it-tip ta’ xandir bir-radju s-semmiegħ jinbdel minn semmiegħ għal “komunikatur” jew “xandâr”; is-semmiegħ iħossu empowered għax jinfluwenza – biex ma ngħidx jikkontrolla – l-andament tal-programm; u l-mistiedna – anke personalitajiet politiċi jew ekkleżjastiċi – isiru aċċessibbli b’mod immedjat. Borg isaqsi wkoll jekk dan il-ġeneru hux qed jevolvi f’forma kulturali; jiġifieri qed nersqu aktar lejn kultura ta’ ċittadini aktar attivi u nies fl-awtorità aktar accountable. Fil-każ ta’ xandâra reliġjużi ċertament li dan id-djalogu mas-semmiegħa jimbotta lil min ikun wara l-mikrofonu biex ikun konvint minn dak li jgħid u jagħraf jagħti r-raġuni għat-twemmin tiegħu.

Hawn nara possibiltajiet importanti għall-Knisja. Insemmi biss possibiltà li nara għall-Fakultà tat-Teoloġija. Ikun tajjeb li l-Fakultà u l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali jistudjaw il-possibiltà li jorganizzaw korsijiet interattivi fuq ir-radju. Naturalment dawn isiru fil-ħinijiet ta’ filgħaxija fejn l-udjenza tar-radju mhix waħda tal-massa. Iżda dan ikun ħin tajjeb biex dawk interessati jkattru l-kultura nisranija tagħhom.

Barra minn hekk il-Fakultà u l-Istitut, grazzi għall-interazzjoni mas-semmiegħa, jiksbu aktar għarfien ta’ dik li nistgħu insejħula l-pastorali tat-triq – jiġifieri ta’ xewqat, perċezzjonijiet u linġwaġġ tan-nies li b’mod żbaljat ġieli nsejħulhom komuni. F’din l-interazzjoni naħseb li nagħrfu li dawn is-semmiegħa veru jistgħu ma jkunux nies tekniċi iżda l-esperjenzi tagħhom jarrikkixxu lit-teoloġi tekniċi. Naħseb li dan jista’ jkun esperiment ta’ interazzjoni li jarrikkixxi liż-żewġ naħat.

3.    Stazzjon li jitfa’ dawl nisrani fuq il-ġrajja

Il-Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et Spes ħaddmet b’suċċess kbir il-metodu induttiv fit-teoloġija. B’dan il-metodu minflok nibdew mill-prinċipji u naslu fil-partikular, mibdew mis-sitwazjjonijiet konkreti u fuqhom nitfgħu d-dawl tal-Vanġelu. Meta beda l-RTK kien intqal b’mod speċifiku ħafna li l-perspettiva teoloġika li tmexxi lill-RTK hija l-perspettiva tal-Gaudium et Spes. Fil-konferenza stampa fejn l-Isqfijiet Maltin kienu varaw l-RTK kien intqal speċifikament li jkun għajb għall-Knisja li ma titfax id-dawl tal-Vanġelu fuq il-ġrajjiet li ngħixu fuq il-livell tagħna bħala soċjetà. Meta nitfa’ ħarsti fuq dawn il-hmistax-il sena li għaddew, personalment naħseb li dan il-metodu ma ġiex applikat biżżejjed.

Il-Knisja qegħda fil-qalba tal-ġrajja umana u mhux fil-periferija. Il-Knisja trid tkun fil-pjazza u mhux fis-sagristija. Għalhekk id-dipartiment ta’ l-aħbarijiet, ġrajjiet kurrenti u diskussjonijiet għandu jkun dipartiment b’saħħtu ħafna fl-RTK. Dan l-approwċ iqiegħed aktar responsabilità fuq l-operaturi pastorali impenjati fit-tħaddim ta’ dan l-istazzjon għax mingħajr faith vision dawn ma jistgħux jagħmlu din il-lettura! Għalhekk, nifhem li dawk li jidħlu għall-“ministeru” tax-xandir iridu jkunu persuni li mhux biss huma teknikament imħejjija, imma jkunu wkoll persuni li qed jagħmlu mixja ta’ fidi.

B’hekk dan l-istazzjon ikun jista’ jdawwal l-opinjoni pubblika u jgħin fil-formazzjoni ta’ l-aġenda nazzjonali. Jekk aħna ma nkunux aġenti importanti fil-formazzjoni ta’ l-opinjoni pubblika tal-pajjiż inkunu qegħdin nonqsu bil-kbir mill-missjoni tagħna li nkunu l-melħ u d-dawl tas-soċjetà.

4.    Stazzjon li jiffaċilita d-djalogu bejn il-Knisja u s-soċjetà

Skond il-Communio et Progressio (nn.122-125), Aetatis Novae (n.8) u d-dokument Ethics in Communications (n.11), il-mass media għandhom rwol importanti ieħor fil-ħajja tal-Knisja. Dawn għandhom ir-rwol li jgħinu fil-ħolqien ta’ djalogu bejn il-Knisja u d-dinja. Dan id-djalogu jgħin lill-Knisja tifhem aħjar lid-dinja u tgħin lid-dinja tifhem aħjar lill-Knisja. Jiġri wisq drabi li n-nuqqas ta’ għarfien iġib miegħu il-ħolqien ta’ ħafna stereotipi, preġudizzji u malintiżi.

Għalkekk il-programmi mxandra fuq l-RTK m’għandhomx jagħtu biss tagħrif dwar in-nies li għandhom pożizzjonijiet differenti minn tagħna. Il-programmi ta’ diskussjoni għandhom joffru spazju għal pożizzjonijiet u opinjonijiet ta’ dawk li ma jaqblux magħna. Dawn il-programmi għandhom ikunu l-bażi tad-djalogu u mod kif nipperswadu lil dawk li mhux bilfors jaqblu magħna. L-RTK għandu jservi biex jitlaqqgħu u jitħabbtu l-ideat. Il-Knisja mhux talli ma tibżax minn dan it-tlaqqiegħ u tħabbit ta’ ideat, anzi tinkuraġġih.

Intenni dak li kont għidt ftit xhur ilu dwar il-missjoni tal-RTK: il-messaġġ afdat minn Kristu lill-komunità nisranija huwa tant sabiħ u qawwi li fi spirtu ta’ djalogu għandna naqsmuh ma’ kulħadd. Fi djalogu wieħed mhux biss jgħid tiegħu, imma jisma’ b’attenzjoni lill-parti l-oħra… Id-djalogu mas-semmiegħa jgħin biex tkun aktar ċara l-kundizzjoni umana tal-lum li għandha bżonn il-Vanġelu; fl-istess waqt, id-djalogu jista’ jikxef kif jeżistu realtajiet li, forsi mingħajr ma jkunu jafu huma stess, huma realtajiet imdakkrin mil-verità tal-Vanġelu, u għalhekk elementi bħal dawn għandu jkollhom kull appoġġ tal-komunità nisranija”.

Din għandha tkun karatteristika ta’ l-RTK, waqt li jżomm b’mod ċar il-linja editorjali tiegħu, li hija linja editorjali kattolika.

5.    Stazzjon li joħloq opinjoni pubblika fil-Knisja

Id-dokument “Żvilupp Rapidu” – l-aktar dokument riċenti tal-Knisja f’dan il-qasam – jiddeskrivi sew dan l-aspett għax fih jiġbor dak li dokumenti oħra kitbu qablu. Il-fatt li veritajiet ta’ fidi m’humiex materja ta’ diskussjoni jew interpretazzjoni, għalkemm wieħed ma jeskludix li l-istess formulazzjoni tagħhom tista’ tiġi espressa f’lingwaġġ li jiiftiehem illum, dan ma jfissirx li fil-Knisja m’hemmx spazju biex fi spirtu ta’ djalogu jkun hemm bdil ta’ fehmiet u punti di vista. Is-servizz ta’ l-RTK f’dan ir-rigward huwa essenzjali. Filwaqt li fil-laqgħat tagħna fil-kunsilli differenti li nattendu nagħrfu li għandna djoċesijiet dinamiċi u fuq diversi suġġetti jivvibraw b’ideat differenti, għandi l-impressjoni li din id-diskussjoni mhux dejjem tkun riflessa fuq l-RTK. Naħseb li l-istazzjon għandu jintuża aktar għal dan il-għan, u dan mingħajr ma jfixkel lil ħadd fil-mixja spiritwali jew ekkleżjali li jkun qed jagħmel.

6.    Stazzjon tal-Knisja

Din tidher ovvja, u forsi taħsbu li m’għandix għalfejn ngħidha! B’mod sempliċistiku nistgħu ngħidu li l-Knisja hija s-sid ta’ l-RTK u allura dan hu tal-Knisja. Iżda biex stazzjon ikun tal-Knisja, u allura parti mill-missjoni tagħha ta’ evanġelizzazjoni, hemm ħafna iżjed minn sempliċi titlu ta’ propjetà!

Għax l-RTK huwa stazzjon tal-Knisja irid bħall-Knisja jitmexxa b’mod kolleġġjali. Il-Bord tad-Diretturi fil-fatt għandu jkun magħmul minn persuni magħżula b’mod li jkunu preżenti realtajiet differenti fil-Knisja. Iżda din il-kolleggjalità, waqt li jiġu rispettati r-rwoli u r-responsabiltajiet differenti li jeżistu fis-sistema tal-management, trid tanima kull persuna li għandha l-mandat li taħdem fl-istazzjon. Biex ikun stazzjon tal-Knisja l-RTK jeħtieġ li jkollu komunjoni ħajja ma’ diversi livelli tal-Knisja: mill-ġerarkija sal-grass roots. Dawn iż-żewġ aspetti nistgħu insejħulhom “evanġelizzazzjoni permezz ta’ l-istrutturi”.

L-RTK irid ikun tal-Knisja billi, kif diġà semmejt, ikollu linja editorjali ċara: jiġifieri linja editorjali mnebbħa, imqanqla u mmexxija mill-Kelma ta’ Alla u t-tagħlim tal-Knisja. Fuq kollox il-linja editorjali trid tagħti każ ukoll tal-Pjan Pastorali li jkollhom il-Knejjes lokali tagħna; għaliex kif huwa impensabbli li jkun hemm organu jew struttura pastorali aljena għal-linja pastorali magħżula għad-djoċesi, hekk ukoll ikun jistona jekk l-istazzjon tar-radju tal-Knisja ma jintegrax ruħu f’dan il-Pjan.

Sa issa semmejt ħafna kwalità ta’ kontenut li jgħin fil-missjoni evanġelizzatriċi ta’ l-istazzjon. Ma’ dak inżid il-programmi purament reliġjużi f’qies raġunat. Huwa importanti ħafna li dawn ikunu ippreżentati minn persuni kompetenti, b’mod krejattiv u b’sehem sħiħ tas-semmiegħa.

Konklużjoni

Fl-2005 il-Kardinal Joseph Ratzinger għamel din l-affermazjoni: “Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia sono uomini che, attraverso una fede illuminata e vissuta, rendano Dio credibile in questo mondo… Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all’intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini”. (Joseph Ratzinger, “L’Europa nella crisi delle culture”, Monasteru ta’ Santa Skolastika, Subiaco – 1 ta’ April 2005). (Dak li l-aktar għandna bżonn f’dan il-mument ta’ l-istorja huma bnedmin li, permezz ta’ fidi mdawla u mgħixa, jagħmlu li Alla jkun emmnut f’din id-dinja… Għandna bżonn ta’ nies li l-intellett tagħhom ikun imdawwal bid-dawl ta’ Alla u li Alla jiftħilhom qalbhom, sabiex l-intellett tagħhom ikun jista’ jkellem lill-intellett ta’ l-oħrajn u l-qalb tagħhom tkun tista’ tiftaħ il-qalb ta’ l-oħrajn. Alla jista’ jerġa’ joqrob lejn il-bnedmin biss permezz ta’ nies li jkunu ħallew lil Alla jmiss il-ħajja tagħhom.)

Dak li jingħad għall-bnedmin, nistgħu napplikawh għall-istazzjon tar-radju, li minkejja n-new media jibqa’ mezz utli ħafna għall-Knisja! Naturalment mhux il-mikrofonu jew it-transmitter li jeħtieġilhom ikunu “toccati da Dio” (iltaqgħu ma’ Alla), imma l-operaturi pastorali kollha involuti fix-xandir li jsir mill-RTK: jekk nassiguraw li jkollna staff “il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio ed a cui Dio apra il cuore” allura l-Knisja jkollha stazzjon li jkellem lill-intellett u l-qalb tal-poplu tagħna… allura “Dio può tornare presso gli uomini”!

Laqgha ta’ aggornament teologiku ghas-sacerdoti fl-okkazjoni tal-25 Sena mill-promulgazzjoni tad-Kodici tad-Drittu Kanoniku


Celebrazzjoni ta’ Ringrazzjament F’Gheluq Snin Mons Isqof Emeritus Nikol G. Cauchi

Segretarjat Mezzi Kommunikazzjoni Socjali
Kurja ta’ l-Isqof , Victoria
Ghawdex, Malta.
Tel. 21556661

Lill: Media Kollha
Minn: Anton Refalo
Data: 1 ta’ Marzu 2007

CELEBRAZZJONI TA’ RINGRAZZJAMENT LIL ALLA F’GHELUQ SNIN MONS ISQOF EMERITUS NIKOL G. CAUCHI.

F’nota li hareg mill-Kurja Djocesana, Mons Isqof Mario Grech, Isqof ta’ Ghawdex  ghall-okkazjoni ta’gheluq snin l-Isqof Emeritus Mons Nikol G. Cauchi li fit-2 ta’ Marzu jaghlaq 78 sena, irodd  hajr lil Alla tad-don u tal-hidma li l-Isqof Nikol Cauchi wettaq tul it-38 sena ta’ hidma episkopali.

Continue reading >>