Archive for the '2004' Category

Ċirkulari 440/2004 (29 ta’ Novembru 2004)

Nru. 440/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Fl-innu tat-“Te Deum” l-Knisja tkanta l-glorja t’Alla u tgħidilna: “Lilek ifaħħru l-qtajja tal-martri rebbieħa kollhom bjuda”.  Dawn il-kelmiet insibuhom ukoll fil-ktieb ta’ l-Apokalissiġ “l-ilbies tagħhom ħasluhom u bajjduhom fid-demm tal-Ħaruf”(7,14), huma l-martri, li msieħba fis-sagrifiċċju tal-Ħaruf Immakulat, ċarċru demmhom biex jistqarru l-fidi tagħhom u mħabbithom lejn Kristu.

Il-martri tal-Knisja insibuhom f’kull żmien sa mill-bidu u anki fi żminijietna. Imma speċjalment fil-persekuzzjonijiet li għaddiet minnhom il-Knisja fl-ewwel tliet sekli, l-għadd tagħhom kien kotran. Waħda minn dawn il-vitmi tal-persekuzzjoni ta’ Djoklezjanu kienet Santa Luċija, li s-sena qiegħed jiġi ċċelebrat is-sbatax il-ċentenarju tal-mewt glorjuża tagħha.

Skond it-tradizzjoni antika, S. Luċija kienet ġejja minn familja nobbli twieledt u għexet f’Sirakuża fi Sqallija, u ġiet imrobbija bħala nisranija minn ommha. Luċija marret ma’ ommha li kienet marida sa Katania biex iżuru l-qabar ta’ Sant Agata Verġni u martri u jitolbu flimkien għall-fejqan ta’ l-omm. Sant Agata tat l-fejqan lill-ommha u qalet lil Luċija li hija wkoll kienet ser tirċievi l-martirju. Wara l-fejqan mirakuluż ta’ ommha, Luċija, qalgħet il-permess tagħha biex tistà tagħmel il-wegħda tal-verġinità u tqassam ġidha lill-foqra.  Din id-deċiżjoni mliet bl-għadab lil dak li miegħu kienet ġiet mgħarrsa kontra qalbha u għalhekk dan xlieha lil Konslu Paskasju, li hi kienet nisranija.  Luċija baqgħet sħiħa fid-deċisjoni tagħha u fi twemminha anke meta ġiet imressqa quddiem it-tribunal u pprovaw iġelgħuha  tbiddel fehemitha. Hija ħabbret il-mewt ta’ l-imperatur u l-paċi li kellha tgawdi l-Knisja. Mietet martri meta rasha ġiet maqtugħa b’daqqa ta’ xabla fis-sena 304, wara Kristu. Hija qaddisa popolari ħafna f’diversi pajjiżi ta’ l-Ewropa.

B’interċessjoni tagħha jitolbu l-fejqan dawk li jbatu b’għajnejhom, telf tad-demm u mard epidemiku, u qalgħu ħafna minnhom il-grazzji li xtaqu. S. Girgor il-Kbir jagħti ħjiel dwarha fil-ktieb tiegħu “Id-Djologi”. Diversi qaddisin fosthom S. Tumas d’Aquino kienu devoti tagħha.

S. Luċija Verġni u Martri li qassmet ġidha lill-foqra, ħarset is-safa tagħha mit-theddid, u ma beżgħetx tistqarr il-fidi tagħha sal-martirju hija xempju mill-isbaħ għall-insara ta’ żminijietna speċjalment iż-żgħażagħ.  Dan għaliex forsi qatt fl-imgħoddi daqs kemm illum ma kienu qawwija l-mewġiet ta’ l-immoralità, u ma kienet tinħass il-vjolenza tat-tentazzjonijiet, bħal ma huma r-rebgħa għall-ġid tad-dinja, il-għatx għall-pjaċiri tal-ġisem bla rażan, iċ-ċaħda tal-fidi u tal-valuri tal-Vanġelu.

Is-sena li qegħdin niċċelebraw iċ-ċentinarju tal-martirju ta’ S. Luċija, nirrikorru għall-patroċinju tagħha sabiex tagħtina d-dawl li neħtieġu ħalli ngħarfu ngħixu kif imiss l-ħajja nisranija u noħorġu rebbieħa fit-taqbidiet spiritwali tagħna.

Alla l-Missier, bl-interċessjoni ta’ Santa Luċija, Verġni u Martri, jħeġġeġ  f’qalbkom imħabba kbira lejn Ibnu Ġesù.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 29 ta’ Novembru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 439/2004 (25 t’Ottubru 2004)

Nru. 439/2004

 

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Fl-ittra Appostolika “Mane Nobiscum, Domine” li bagħat il-Papa Ġwanni Pawlu II fis-7 t’Ottubru dwar is-Sena Ewkaristika, qal: “ma nitlobx li jsiru affarijiet straordinarji iżda li l-inizjattivi kollha jkollhom il-marka tal-ħajja profondament interjuri.  Din is-Sena ta’ Grazzja tkun kisbet riżultat tajjeb, anke jekk l-frott tagħha jkun jikkonsisti biss li fil-komunitajiet insara kollha terġà tingħata ħajja liċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa tal-Ħadd u li toktor l-Adorazzjoni Ewkaristika barra mill-Quddiesa. Madanakollu jkun sewwa li nħarsu fil-għoli u ma nikkuntentawx b’mezzi medjokri, għaliex nafu li fuq l-għajnuna t’Alla aħna għandna nafdaw dejjem.”

Fi tmiem l-ittra tiegħu l-Papa għamel sejħat lil diversi kategoriji u lill-insara kattoliċi kitbilhom: “Intom insara, skopru mill-ġdid id-don ta’ l-Ewkaristija bħala dawl u qawwa għall-ħajja tagħkom ta’ kuljum fid-dinja, fit-twettieq tal-ħidmiet rispettivi tagħkom u f’kuntatt mas-sitwazjonijiet diversi.  Fuq kollox, agħrfu mill-ġdid dan id-don biex tgħixu s-sbuħija u l-missjoni tal-familja.”

Għad-djoċesi u għall-parroċċi tagħna, aħna qegħdin nipproponu xi attivitajiet għal matul is-Sena Ewkaristika, u nixtieq li jsiru u jagħtu l-frott tagħhomġ rigward dawn l-inizjattivi nixtieq insemmi l-punti li ġejjin:

(i)    L-importanza li għandha tingħata lil-laqgħa tal-komunità nisranija għaċ-ċelebrazzjoni ewkaristika tal-Ħadd.

(ii)    Iktar tagħlim dwar it-tifsira profonda tal-Quddiesa u tal-Liturġija tagħha, u insistenza biex ikun hemm parteċipazzjoni attiva ta’ dawk li jkunu preżenti.

(iii)    Biex it-tqarbin ikun iktar ta’ spiss, l-insara għandhom jitħeġġu għall-attendenza fil-Quddiesa tal-ġranet ta’ matul il-ġimgħa ħalli jitqarbnu wkoll fiha, jekk ikunu disposti.

(iv)    L-importanza tal-festi u proċessjonijiet ewkaristiċi bħal ma huma dawk tal-Corpus Domini  u tal-Ġimgħa Ewkaristiku-Liturġika.

(v)    It-Tqarbina Spiritwali jew Tqarbina tax-Xewqa, meta wieħed, għal xi raġuni jew oħra, ma jistax jersaq għas-sagrament ta’ l-Ewkaristija.

(vi)    L-Adorazzjoni Ewkaristika, taħt l-għamliet kollha tagħha, anki l-Adorazzjoni ta’ bil-lejl.

(vii)    L-insara jiġi mħeġġin li jagħmlu żjara ta’ kuljum lil Ġesù Ewkaristija u l-meditazzjoni mill-inqas ta’ għaxar minuti, li ssir privatament, l-aħjar quddiem it-tabernaklu.

(viii)    It-tfal, l-adolexxenti, ż-żgħażagħ u l-membri kollha tal-familja jiġu mħeġġin biex jgħixu iktar fil-qrib f’għaqda ma’ Kristu, bis-sehem fil-Quddiesa, bil-Qrar u t-Tqarbin, u bit-talb quddiem l-Ewkaristija.

(ix)    Tisħiħ ta’ l-ispirtu missjunarju u ta’ l-impenn għall-għajnuna tal-foqra, permezz ta’ l-Ewkaristija, li hija l-għajn ta’ kull ħidma ta’ appostolat.

(x)    Tiġdid permezz ta’ l-Ewkaristija, fil-fidi, fl-ispirtu ta’ sagrifiċċju, u fid-disponibbiltà għall-komunjoni u qadi ta’ l-oħrajn.

Il-Feddej tagħna Ġesù` Kristu, mill-Ewkaristija, isawwab fuqkom il-grazzji tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 25 t’Ottubru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 438/2004 (27 ta’ Settembru 2004)

Nru. 438/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Għalina l-kattoliċi, Ottubru huwa dejjem xahar għażiż għaliex ifakkarna fir-rebħiet tal-Knisja bl-interċessjoni tal-Verġni Marija, u jħajjarna biex innisslu u nsaħħu fina d-drawwa għażiża tar-Rużarju Mqaddes, li fih nikkontemplaw lil Kristu u l-misteri Tiegħu taħt il-ħarsa kollha ħlewwa ta’ l-Omm Tiegħu u tagħna.

Din is-sena, dan ix-xahar ser joffrilna okkażjoni oħra li għandha tqanqal l-interess tagħna bħala kattoliċi u wlied il-Knisja.  Difatti mit-18 sat-22 tax-xahar għandu jinżamm f’pajjiżna l-Kungress Internazzjonali tas-Saċerdoti, li għandu bħala suġġett “Qassisin għall-formazzjoni tal-Qaddisin għall-Millennju l-Ġdid.”

Kif konna għidnielkom fil-Pastorali tagħna l-Isqfijiet ta’ l-10 t’Awissu ta’ din is-sena: “Huwa ġieħ kbir għal pajjiżna li l-Awtoritajiet tal-Knisja Universali għażlu l-għejjer Maltin, il-Għejjer ta’ Pawlu, biex ilaqqgħu mijiet ta’ saċerdoti mid-dinja kollha.  Imma dan mhux biss unur.  Din hija esperjenza speċjali mill-isbaħ li tfisser ukoll responsabbiltà.  Inħeġġukom, għalhekk, mhux biss biex nilqgħu s-saċerdoti fostna bl-akbar ferħ u ġentilezza, li għalihom aħna magħrufin u mfaħħrin ukoll fl-Iskrittura, imma wkoll biex nagħmlu minn kollox ħalli din  l-okkażjoni tassew straordinarja tħalli f’dawn is-saċerdoti u f’pajjiżna frott spiritwali qawwi.”

Is-saċerdoti li ser jieħdu sehem fil-Kungress ser iżuru wkoll Għawdex, nhar il-Ġimgħa, 22 ta’ Ottubru, u fost l-oħrajn, skond il-programm, għandhom jieħdu sehem f’konċelebrazzjoni internazzjonali li ser issir dakinhar fil-għaxija, fuq iz-zuntier tal-knisja ta’ Pinu`u tkun ippreseduta mill-Kardinal Angelo Sodano, Segretarju ta’ l-Istat tal-Vatikan.  Jekk ikun temp ħażin, il-konċelebrazzjoni tinżamm fl-Sports Complex ta’  Triq l’Ewropa, Victoria.  Nhar il-Ġimgħa, fit-22 t’Ottubru, fil-għodu, permezz tal-RTK u ta’ radjijiet komunitarji, jingħata tagħrif fejn tkun ser tinżamm il-konċelebrazzjoni.

Nistedinkom biex tieħdu sehem f’din il-konċelebrazzjoni ħalli flimkien nitolbu għall-qdusija tal-Kleru.  Nirrikmandalkom ukoll li tgħidu t-talba li ġiet imqassma lilkom mal-Bullettin tal-Ħadd u li toffru t-talb tar-Rużarju Mqaddes matul dan ix-xahar għall-istess skop.

Sidna Ġesù Kristu, is-Saċerdot Etern tal-Liġi l-Ġdida jsawwab fuqkom il-grazzja tiegħu u kull ġid tas-sema.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 27 ta’ Settembru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 437/2004 (9 ta’ Settembru 2004)

Nru. 437/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

L-edukazzjoni reliġjuża hija qabel xejn u fuq kollox, ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu “l-Imgħallem interjuri” li jdawwal il-moħħ u jqanqal ir-rieda ta’ l-iskulari tiegħu, biex jagħrfu l-verità li tista’ ssalvahom u jgħixu ħajja tajba skond it-tagħlim ta’ Kristu. F’jum l-Għid il-Ħamsin, Hu beda jwettaq fil-beraħ din il-ħidma tiegħu u jibqa’ jwettaqha sa l-aħħar taż-żminijiet.

Il-ħidma bla waqfien ta’ l-Ispirtu s-Santu tilħaq b’mod sħiħ il-għan tagħha meta jkun hemm il-koperazzjoni tal-bniedem, u fil-kas ta’ l-edukazzjoni reliġjuża dawn huma sewwa l-katekisti kif ukoll it-tfal jew l-adolexxenti li jirċievu t-tagħlim mill-ħidma kateketika.

Meta nitkellmu dwar katekisti f’pajjiżna, jixraq li qabel xejn nroddu ħajr lil Alla li ipprovdilna eżerċtu ta’ rġiel u nisa dedikati għal din l-ħidma fejjieda ta’ evanġelizzazzjoni.  Ta’ min isemmi qabel xejn il-membri tas-Soċjetà tal-M.U.S.E.U.M., imwaqqfa mill-Beatu Dun Ġorġ Preca, kif ukoll membri ta’ Għaqdiet kattoliċi oħra u l-voluntari kollha li jagħmlu dan ix-xogħol, anke dawk li ma huma f’ebda għaqda.  Lil dawn kollha, għandna nuruhom rikonoxxenza għaliex qegħdin jagħtu kontribut prezzjuż għall-edukazzjoni reliġjuża tal-ġenerazzjoni żagħżugħa.

Iżda meta nitkellmu dwar it-tfal u l-oħrajn li huma mistiedna biex jirċievu l-messaġġ nisrani, ma nistgħux ngħidu li aħna kuntenti bir-rispons tagħhom.

Xi wħud mit-tfal u mill-adolexxenti ma humiex qegħdin jieħdu l-profitt kollu li jistgħu mil-lezzjonijiet u l-laqgħat li jsiru għalihom. Fid-dinja ta’ llum t-tfal għandhom ħafna distrazzjonijiet li jfixkluhom milli jiffrekwentaw iċ-ċirkoli u d-djar tad-duttrina u milli joqogħdu attenti għat-tagħlim. Jiddispjaċini wkoll illi f’xi każijiet, forsi mhux ħafna, jkunu l-ġenituri stess li ma japprezzawx biżżejjed l-edukazzjoni reliġjuża ta’ wliedhom u t-tagħlim kateketiku li jingħatalhom, u itellfuhom l-attenzjoni tagħhom waqt it-tagħlim u ma jinsistux biżżejjed magħhom biex jattendu għal-lezzjonijiet tad-duttrina bla ma jfallu ebda waħda u biex joqogħdu attenti ħalli jagħmlu progress.

Barra minn hekk inkunu nagħmlu żball jekk nikkonkludu li t-tagħlim kateketiku għandhom jieħduh biss it-tfal li jkunu ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina jew li ser jieħdu l-Konfirmazzjoni.  L-anqas ma nistgħu nillimitaw  jew naħsbu li t-tagħlim kateketiku jista jieqaf meta t-tfal jieħdu l-Griżma ta’ l-Isqof,  jew li ż-żgħażagħ u l-kbar ma għandhomx dmir li jirċievuh huma wkoll. Għalhekk irridu nosservaw ir-riżoluzzjoni numru 4 tas-VII Kungress Pastorali Djoċesan li tgħid: “Il-Katekeżi f’kull età mhux biss liż-żgħar imma wkoll lill-kbar hija bżonn urġenti fiż-żminijietna u f’pajjiżna. Il-Knisja lokali toffri is-servizz tagħha għal dan l-iskop, speċjalment bil-klassijiet tad-duttrina u l-laqgħat ta’ tagħlim.”

Sabiex insaħħu dan l-appostolat tat-tagħlim tal-katekiżmu u nħejju għalih mill-aħjar li nistgħu, bħas-snin l-imgħoddija ser tinżamm il-Ġimgħa Kateketika mis-19  sas-26  ta’ Settembru li ser ikollha bħala tema ġenerali:  “Formazzjoni tal-Qalb: Ħidma essenzjali ta’ l-attività Kateketika.”

Nixtieq nixtieden u inħeġġeġ lill-kattoliċi kollha tad-djoċesi, sabiex jieħdu sehem fl-attivitajiet li ser isiru matul din il-ġimgħa, kemm fuq bażi djoċesana, kif ukoll fuq bażi parrokkjali.

B’mod partikolari nixtieq nagħmel appell lill-ġenituri, li għandhom tant għożża ta’ uliedhom u imħabba sinċiera lejhom, sabiex ma jċaħħduhomx minn din l-għajnuna ta’ l-edukazzjoni reliġjuża li hija tant meħtieġa sabiex it-trobbija tagħhom tilħaq il-għan tagħha u meta jikbru jkunu ċittadini li jagħmlu ġieħ lill-art twelidhom, u ulied kif tixtieqhom l-Knisja, l-Omm tagħna lkoll.

Bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka, l-Imgħallem Divin tagħna, Sidna Ġesù Kristu, jagħtikom is-sliem tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 9 ta’ Settembru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 436/2004 (1 ta’ Settembru 2004)

Nru. 436/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Sar magħruf illi nhar il-Ħadd li ġej, 5 ta’ Settembru, il-Papa Ġwanni Pawlu II se jagħmel żjara f’Loreto, il-belt fejn hija miżmuma b’qima kbira d-dar tal-Madonna li hija ċentru ta’ pellegrinaġġi sa minn sekli ilu. Huwa ser imexxi ċelebrazzjoni li fiha ser jagħmel tliet beati ġodda. Il-Papa reċentement għadu kif għamel vjaġġ għal Santwarju ieħor Marjan meta fl-14 u l-15 t’Awissu żar is-Santwarju ta’ Lourdes.

Nixtieq li anke aħna ningħaqdu spiritwalment mal-Missier tagħna l-Papa u flimkien  miegħu nitolbu għall-familji u għall-paċi fid-dinja.

Nirrikmanda għalhekk illi nhar il-Ħadd 5 ta’ Settembru jew is-Sibt lejlietu, fil-knejjes parrokkjali tinżamm Siegħa Adorazzjoni biex fiha jsir talb għal Papa u skond l-intenzjonijiet tiegħu.

Bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka, il-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 1 ta’ Settembru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 435/2004 (1 ta’ Lulju 2004)

435/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Fil-Knisja Universali, s-sena qiegħed jiġi ċċelebrat il-mija u ħamsin anniversarju minn mindu l-Beatu l-Papa Piju Disa ipproklama d-domma tat-Tnissil bla tebgħa ta’ l-Imqaddsa Verġni Marija.

Fid-djoċesi tagħna, f’din is-sena wkoll jaħbat il-Ġublew tad-Deheb ta’ l-inkurunazzjoni tal-Madonna tal-Qala, meta l-mibki Mons Ġużeppi Paċe, Isqof t’Għawdex ta’ dak iż-żmien qiegħed kuruna ta’ deheb u ħaġar prezzjuż fuq ir-ras tax-xbieha tal-Imqaddsa Verġni Marija.

Fiċ-ċirkulari li kiteb bid-data tas-16 ta’ Lulju 1954 huwa fisser it-tama u x-xewqat tiegħu b’dawn il-kelmiet: “Fl-1 ta’ Awissu li ġej, ġrajja straordinarja li aħna xtaqna f’din is-Sena Marjana sabiex tibqa’ tifkira għażiża taċ-ċentinarju tad-Domma ta’ l-Immakolata Kunċizzjoni, l-Inkurunazzjoni cioè tax-Xbieha tal-Verġni bla tebgħa meqjuma fis-Santwarju tal-Qala, sejra toffrilkom okkażjoni oħra l-aktar sabiħa li fiha ttennu b’turijiet speċjali ta’ mħabba d-devozzjoni tagħkom u r-rabta ta’ veri wlied ma’ din l-Omm maħbuba li aħna dejjem sibna f’kull hemm u niket tagħna.”

L-appell li għamel l-E.T. Mons Pace, ġie milqugħ tajjeb ħafna mill-poplu tad-djoċesi u l-ġrajja tant mistenija seħħet nhar il-Ħadd, l ta’Awissu 1954. L-Għawdxin mhux biss marru bi ħġarrhom għall-funzjoni tal-inkurunazzjoni iżda kollha b’xi mod jew ieħor ħadu sehem fil-festi, funzjonijiet u konferenzi li kienu saru dik il-ħabta fil-parroċċi kollha tal-għira.

Matul nofs seklu li għadda l-qima lejn il-Madonna tal-Qala, kompliet tikber u sal-ġurnata ta’ llum dan is-santwarju tagħha għadu ffrekwentat minn bosta devoti tagħha u  l-pellegrinaġġi lejn l-istess ċentru marjan, huma numerużi wkoll.

Għall-ġid spiritwali, li nistgħu niksbu minn okkażjoni bħal din u bil-għan li tikber fina l-imħabba u l-venerazzjoni lejn il-Verġni Mbierka jixraq li dan il-Ġublew niċċelebrawh kif imiss u għalhekk ġie mħejji programm ta’ attivitajiet li bih jistgħu jintlaħqu l-kategoriji kollha ta’ nies. Inħeġġiġkom għalhekk li tieħdu sehem attiv fihom. Nistieden b’mod speċjali lill-insara tad-djoċesi biex jieħdu sehem waqt velja ta’ talb għal paċi li fiha ser ikun hemm konċelebrazzjoni u pellegrinaġġ bi xbieha tal-Madonna. Din sejra tinżamm nhar it-Tlieta, 27 ta’ Lulju mis-6.30 p.m. ‘l quddiem fil-pjazza tal-Qala.

Nixtieq permezz ta’ din l-ittra nirrikmandalkom ukoll sabiex matul dan il-Ġublew tad-deheb jiġu organiżżati pellegrinaġġi għas-Santwarju marjan tal-Qala, biex tingħata qima lix-xbieha tal-Verġni Marija nkoronata.

Bix-xewqa li l-Verġni Marija Immakolata, żżomkom dejjem taħt il-ħarsien tagħha.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Vittorja, Għawdex. Illum 1 ta’ Lulju 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 434/2004 (20 ta’ Mejju 2004)

Nru. 434/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Hija drawwa sabiħa li fix-xahar ta’ Mejju, ddedikat lill-Imqaddsa Verġni Marija, issir il-konsagrazzjoni lill-Qalb Immakolata tagħha.

Iktar minn tletin sena ilu, fiċ-ċirkulari tat-13 ta’ Mejju 1971 (53ċ71) kont irrikmandajt li “fil-knejjes parrokkjali, fil-funzjoni tal-għeluq tad-devozzjonijiet tax-xahar ta’ Mejju, jsir b’mod solenni l-att tal-konsagrazzjoni tal-parroċċa lill-Qalb Immakolata ta’ Marija, wara li l-insara jkunu ġew imħejjija b’mod xieraq biex jifhmu sewwa xi tfisser din il-konsagrazzjoni.”

Għal darb’oħra għalhekk nerġa nirrikmanda li nhar it-Tnejn 31 ta’ Mejju, issir din il-konsagrazzjoni f’kull parroċċa tad-djoċesi tagħna. B’dan il-att aħna nqegħdu uffiċċjalment taħt il-ħarsien tal-Madonna, lilna nfusna u l-familji tagħna, waqt li nipproponu li ngħixu dejjem aħjar il-ħajja nisranija tagħna.

“Hekk fil-waqt li nkunu żgur li qegħdin nagħmlu xi ħaġa li togħġob lill-Madonna, niġbdu l-barka tagħha fuq il-ħidma pastorali tagħna u jkollna garanzija  biex nittamaw li fil-parroċċi tagħna ssaltan il-karità nisranija u l-paċi ta’ Kristu.”

Il Verġni Mbierka Marija tidħol quddiem Binha Ġesù biex jagħtina l-Barka u s-sliem tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   20 ta’ Mejju 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 433/2004 (14 t’April 2004)

Nru. 433/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Huwa pjaċir tiegħi ngħarrafkom uffiċjalment li l-wieħed u erbgħin Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla s-sena ser jinżamm fil-parroċċa arċipretali taż-}ebbuġ, nhar il-Ħadd, 25 t’April fil-5.00 p.m. Nistieden lill-membri tal-Kleru u lill-insara tad-djoċesi tagħna sabiex bħal fis-snin ta’ qabel, jieħdu sehem f’għadd sabiħ, għall-attivitajiet ta’ dan il-Kungress Djoċesan.

It-tema li ġiet mgħażula għall-Kungress ta’ din is-sena, hija “Insaħħu Twemminna”, u fil-fehma tiegħi ma setgħax jintagħżel suġġett iktar adattat għaż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom, fil-bidu tat-tielet millennju, meta r-relativiżmu f’kull kamp u s-suġġettiviżmu qegħdin jagħmlu tant ħsara  lill-fidi u l-imġieba nisranija, kważi f’kull pajjiż tad-dinja.

Ma’ dak li ktibna dwar dan il-periklu, fil-pastorali kollettiva tagħna l-isqfijiet maltin ghar-Randan 2004 nixtieq inżid ukoll li huwa d-dmir tagħna l-kattoliċi li nżommu bogħod mhux biss mill-ereżija, iżda wkoll minn kull tagħlim qarrieq li direttament jew indirettament jista’ jwassal għaliha.

Illum hawn ħafna li jiftaħru bil-pluraliżmu, anki fil-kamp tat-teoloġija u fejn jidħol it-twemmin nisrani.  Ma rridux ninsew però li l-pluraliżmu biex ikun wieħed san u li tabilħaqq jixraq lil bniedem irid iżomm il-limiti tiegħu u ma joħroġx barra minnhom.

F’dawk li huma veritajiet fondamentali tat-tagħlim nisrani u l-misteri tar-Reliġjon tagħna, ma nistgħux ngħidu, li hemm ħafna veritajiet u mhux verita waħdaġ izda jeħtieġ ngħidu li hemm verità unika u li din għandha tiġi mħarsa sewwa għaliex il-fehma kuntrarja għaliha hija fehma falsa u qarrieqa.

Hija l-verità li rrivelalna Kristu u li l-Knisja b’mandat Tiegħu twassalha u tfissirha lilna.   Hija  l-verità  li  aħna  għandna  nemmnu  u  nistqarru  dwar  Alla,  u Ibnu Ġesù.

Kristu, u l-misteru tiegħu. Hija l-verità li turina x’għandna nagħmlu biex ikollna l-ħajja ta’ dejjem li wegħdna Kristu.

It-talba li għandna nagħmlu fl-okkażjoni tal-Kungress tax-Xirka, li sejrin niċċelebraw, kif ukoll ħafna drabi u ta’ spiss matul ħajjitna, hija l-istess talba li għamlu l-Appostli meta qalu lil Ġesù (Lq 17,5) “Kattar fina l-fidi.” Din il-fidi meħtieġa fi tfulitna, f’żogħżitna, fis-snin tal-maturità tagħna, u fi xjuħitna. Din il-fidi għandu x’jambiha kulħadd, għax mingħajrha ma nistgħux inkunu dixxipli ta’ Kristu.

Mingħajr din il-fidi soda u personali, ma jistax ikun li jkollna reliġjon nisranija awtentika li kapaċi torjenta u tagħti direzzjoni lill-ħajjitna kollha, ikunu x’ikunu l-istat tagħna u l-kundizzjoni u ċ-ċirkustanzi li nsibu ruħna fihom.

Il-Mulej Ġesù li qam glorjuż mill-mewt isawwab fuqkom, mill-qalb ħanina tiegħu, kotra ta’ barkiet, paċi u kull ġid spiritwali ieħor.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   14 t’April 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex