Archive for the '2003' Category

Ċirkulari 429/2003 (1 ta’ Diċembru 2003)

Nru. 429/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Nixtieq ngħarrafkom illi n-Nunzju Appostoliku l-ġdid li ġie maħtur mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Ġwanni Pawlu II għal Malta huwa l-Eċċellenza Tiegħu Mons Felix Del Blanco Prieto Arċisqof Titulari ta’ Vannida. In-Nunzju Appostoliku l-ġdid għandu jagħmel l-ewwel żjara tiegħu fid-Djoċesi ta’ Għawdex nhar il-Ħadd 7 ta’ Diċembru 2003 fil-għaxija.

Għal din l-okkażjoni n-Nunzju Appostoliku l-Eċċellenza Tiegħu Mons Felix Del Blanco Prieto għandu jmexxi Konċelebrazzjoni fil-Kattidral dak inhar fil-5.00p.m. li fiha nagħtuh il-merħba tagħna u nawgurawlu suċċess fil-bidu ta’ din il-missjoni ġdida tiegħu.

Għal din il-Konċelebrazzjoni u għal-laqgħa man-Nunzju Appostoliku, s-Saċerdoti kollha tal-Kleru Djoċesan u Regolari huma mistiedna biex jikkonċelebraw u hekk ukoll l-insara l-oħra tad-Djoċesi biex jieħdu sehem f’din il-funzjoni. B’dan il-mod aħna nistqarru l-komunjoni tagħna mal-Papa, r-Ragħaj Universali tal-Knisja u nesprimu wkoll is-sentimenti ta’ rispett filjali lejh.

Nitlob fuqkom il-Barka tal-Mulej.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 1 ta’ Diċembru 2003
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 428/203 (1 t’Ottubru 2003)

 

Nru. 428/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Nixtieq inħabbrilkom li s-Sebà Kungress Pastorali Djoċesan ser jinżamm fil-ġranet, tal-ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd, 14,15 u 16 ta’ Novembru li ġej u jkollu din it-tema “Nibnu komunità awtentikament nisranija.” Il-laqgħat ta’ preparazzjoni ser isiru fuq bażi żonali jew parrokkjali fil-jiem ta’ qabel il-Kungress.

Ma nħossx il-ħtieġa li nfissrilkom fid-dettalji kollha kemm huwa mportanti s-suġġett li ġie magħżul għal dan il-Kungress. Biżżejjed intennilkom dak li jgħid il-Konċilju Vatikan II fid-digriet li jittratta dwar is-saċerdot fil-Presbyterorum Ordinis (n.6): “Ftit ikunu jiswew iċ-ċermonji, sbieħ kemm ikunu sbieħ, jew l-għaqdiet, ikunu kemm ikunu f’saħħithom, jekk ma jkollhomx l-iskop li l-bnedmin ikunu edukati halli jilħqu l-maturità nisranija.”

Nixtieq għalhekk li dawk kollha li jkunu mistiednin għal-laqgħat ta’ preparazzjoni u għas-seduti tal-Kungress jaċċettaw l-istedina, jattendu u jagħtu l-kontribut tagħhom, ispirati mill-imħabba lejn Ommna l-Knisja Mqaddsa.

Inħeġġeġ ukoll lill-ulied din id-djoċesi li joffru lil Alla, bl-interċessjoni ta’ Sidna Marija, talb imħeġġeġ għas-suċċess ta’ dan il-Kungress Pastorali Djoċesanġ għalhekk, minn mindu tasal din iċ-ċirkulari sakemm jintemm il-Kungress, fil-knejjes fejn tingħata l-Barka Sagramentali, għandha tingħad it-talba li nkitbet apposta u fil-Quddies, fit-talba tal-fidili, tiżdiet ukoll din l-invokazzjoni:
“Biex bil-għajnuna ta’ l-Ispirtu s-Santu, is-Sebà Kungress Pastorali Djoċesan jibda’ u jintemm b’wiċċ il-ġid, u jħalli frott spiritwali fostna, nitolbu. Ismagħna nitolbuk Mulej.

Kristu r-Ragħaj u l-Għalliem waħdieni tagħna jberikkom ilkoll.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 1 t’Ottubru 2003

Ċirkulari 427/2003 (29 ta’ Settembru 2003)

Nru. 427/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Ir-Rużarju li fih nimmeditaw il-misteri ta’ Kristu u tal-Madonna, huwa għajnuna kbira għalina biex nagħarfu aħjar lil Ġesù u l-Ommu Mqaddsa tiegħu u nħobbuhom aktar speċjalment din is-sena li ġiet imsejħa “Is-Sena tar-Rużarju Mqaddes.” Nixtieq nirrikmanda b’qalbi kollha din it-talba hekk għażiża għal Sidtna Marijaġ jixraq ħafna li r-Rużarju jingħad ta’ kuljum mill-insara  b’mod partikolari, matul dan ix-xahar ta’ Ottubru.

Imqanqal mix-xewqa li d-devozzjoni tar-Rużarju fid-djoċesi tagħna ma tidgħajjifx iżda tissaħħaħ dejjem iżjed, nieħu din l-okkażjoni biex nagħmel dawn is-suġġerimenti:

1.    Li jiġi rreċitat ir-Rużarju fil-familji, għaliex il-familja li l-membri tagħha jinġabru flimkien biex jitolbu tibqa’ maqgħuda fl-imħabba u jkollha kontinwament il-ħarsien tal-Mulej.

2.    It-tfal jiġu mgħallmin fid-dar tagħhom u fl-iskejjel kif jirreċitaw ir-Rużarju sabiex minn ċkunithom jidraw iħobbu lill-Madonna u jagħtuha ġieħ b’din it-talba għażiża.

3.    Din it-talba tista tingħad mhux biss minn min hu f’saħħtu, iżda wkoll mill-morda.  Difatti l-morda, fir-reċità tar-Rużarju speċjalment fil-kontemplazzjoni tal-misteri dolorużi ta’ Kristu, jsibu l-faraġ u l-qawwa fit-tbatijiet tagħhom.

4.    Ir-Rużarju hu talba li tista’ tingħad privatament minn kull nisrani f’kull ħin u f’kull post.  Ir-Rużarju jista’ jingħad ukoll bħala talba kollettiva bħal meta jingħad fid-djar u fil-knejjes.  Meta jingħad minn gruppi ta’nies, f’din it-talba komunitarja  jieħdu sehem flimkien għadd ta’ nsara mħeġġin bl-istess xewqa li jqimu lil Alla u lill-Imqaddsa Verġni Marija.

Hija drawwa sabiħa u jeħtieġ li nħarsuha, anki għal li ġej, li fil-knejjes ta’ kull fil-għaxija jingħad ir-Rużarju Mqaddes qabel ma ssir l-espożizzjoni ta’ l-Ewkaristija u tingħata l-Barka Sagramentali.

Nixtiedinkom fl-aħħarnett sabiex tieħdu sehem fil-Manifestazzjoni tar-Rużarju li għandha ssir nhar is-Sibt, fl-4 ta’ Ottubru 2003 ġewwa ta’ Pinu.  Din il-manifestazzjoni tiftaħ b’korteo fis-7.30p.m. mis-sigra Awrikarja għas-Santwarju. Wara jkun hemm Rużarju animat u fl-aħħar isir diskors minn Mons Isqof u tinghata l-Barka Sagramentali.

Bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka tar-Rużarju, Binha Ġesù jagħtikom il-barka tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 29 ta’ Settembru 2003

Ċirkulari 426/2003 (24 ta’ Lulju 2003)

Nru. 426/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Sa miż-żminijiet ta’ l-ewwel sekli tagħha, l-Knisja ta’ Kristu kellha qima u venerazzjoni għar-relikwiji jew fdalijiet tal-martri u tal-qaddisin l-oħra.   Din it-tradizzjoni antika ta’ l-insara għadha ħajja sal-ġurnata ta’ llum, hekk li l-Kostituzzjoni dwar il-Liturġija, Sacrosanctum Concilium (num. 111) tgħidilna li: “Il-Knisja skond it-tradizzjoni tagħha tivvenera l-qaddisin u tati ġiegħ lir-relikwiji awtentiċi tagħhom.”

F’dawn il-ġranet, il-għejjer ta’ Malta u Għawdex għandhom ix-xorti u l-grazzja kbira li qegħdin jivveneraw u jgawdu fosthom l-urna bir-relikwiji ta’ Saanta Tereżina tal-Bambin Ġesù, li ġiet iżurna kif żaret diġa pajjiżi oħra.

Santa Tereżina hija qaddisa popolari ħafna li għaġbet lil ħafna nies, mhux biss kattoliċi, imma wkoll ta’ reliġjonijiet oħra, bis-sempliċita ta’ ruħha u bil-qdusija straordinarja tagħha. Hija twieldet fit-2 ta’ Jannar 1873.  Fi ċkunitha wriet intelliġenza straordinarja u devozzjoni ħerqana lejn Sidn a Ġesù Kristu u l-Imqaddsa Verġni Marija.  Ta’ ħmistax il-sena, ipprovat tidħol soru Karmelitana fil-Kunvent ta’ Lisieux, iżda fil-bidu ġie miċħud lilha l-permess ta’ l-Isqof, sakemm irnexxilha taqta xewqitha u daħlet novizza fid-9 t’April 1889.  Fil-kunvent hija ġiet mogħtija diversi impenji fosthomġ xogħol fil-kamra tal-ħwejjeġ, assistenta fis-sagristija u iktar tard dik li tgħin fil-formazzjoni tan-novizzi bħala assistenta tal-Maestra tan-Novizzi. Fuq parir tas-superjuri kitbet l-awtobijografija tagħha. Hija għexet u għallmet “It-Triq iż-żgħira tal-Qdusija” li tikkonsisti fil-fiduċja bla qies f’Alla li għandna nħarsu lejh kif it-tfal Iż-żgħar, iħarsu lejn missierhom.  Mietet fit-30 ta’ Settembru 1897 u ġiet dikjarata beata fid-29 ta’ Marzu 1923 u kanonizzata fis-17 ta’ Mejju 1925 mill-Papa Piju XI.

Għad li fl-omelija tal-Quddiesa ser jingħata iktar tagħlim dwar il-virtujiet tagħha, nixtieq li nieħu din l-okkażjoni ta’ żjara tar-relikwiji ta’ S. Tereża biex nagħmel din ir-riflessjoni żgħira.

Santa Tereża mill-għeluq tal-kunvent tal-klawsura, kellha viżjoni ċara tal-Knisja Universali hekk li ħabbet il-missjonijiet  u habirket għalihom bit-talb tagħha bla ma jaqta u saret il-Patruna tal-Missjoniġ m’għandna qatt inħallu li l-ambjent limitat fejn inkunu, jfixkilna milli naraw il-Knisja ta’ Kristu fl-universalità tagħha, imma bħala wlied għeżież tagħha, għandna nissieħbu fil-ferħ u fin-niket li hija tgħaddi minnhom, u nagħtu l-appoġġ tagħna.

Jalla li fl-okkażjoni taż-żjara ta’ din l-urna ta’ Santa Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, niddeċiedu li nieħdu bis-serjetà u bil-maturità, l-impenji li għandna bħala membri u wlied il-Knisja ta’ Kristu.

Bl-interċessjoni ta’ Santa tereża tal-bambin Ġesù jagħtikom il-Mulej il-barka Tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 24 ta’ Lulju 2003
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 425/2003 (15 ta’ Lulju 2003)

Nru. 425/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Qegħdin ninnotaw, b’dispjaċir tagħna u speċjalment meta nkunu fix-xhur ta’ sħana, xi wħud mill-insara li jifrekwentaw il-knejjes tagħna jippretendu li jitħallew jidħlu fihom lebsin kif ġie ġie u xi drabi bi ħwejjeġ li ma humiex deċenti biżżejjed għal min ikun fit-triq, aħseb u ara għal dawk li jidħlu fid-dar ta’ Alla.

Ħafna drabi fl-imgħoddi, l-insara tad-djoċesi tagħna ġew imwissija sabiex jevitaw dan in-nuqqas ta’ rispett lejn il-lok imqaddes fejn Kristu jinsab preżenti fl-Ewkaristija.  Iżda jidher li l-moda qegħda ssir dejjem iktar arroganti, fil-waqt li qiegħed jonqos dejjem iżjed is-sens ta’ deċenza.

B’mod partikolari din l-indeċenza ta’ lbies fil-knejjes, qegħda tidher u tinħass fil-festi titulari tal-parroċċi, meta ħafna nies anki minn parroċċi oħra u forsi wkoll barranin, iżuru l-knejjes tagħna, kif ukoll fl-okkażjoni ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-Ewwel Tqarbina, tal-Griżma ta’ l-Isqof u taż-}wieġ.  Biżżejjed insemmu ċerti lbiesi trasparenti jew imqaċċtin iżżejjed li jkollhom fuqhom xi wħud mit-tfal, mill-ġenituri tagħhom, mill-parrinijiet kif ukoll xi wħud mill-mistiednin. Xi drabi anki l-libsa tat-tieġ ma tkunx tixraq xejn għall-knisja fejn jiġi ċċelebrat it-tieġ u għal min għandu sens nisrani ta’ modestja.

Nixtieq li f’dan l-appell tiegħi, nindirizza l-ewwelnett lill-membri tal-Għaqdiet Kattoliċi sabiex jagħtu dejjem eżempju tajjeb ta’ deċenza fl-ilbies, kullimkien imma b’mod speċjali fil-knisja.

Nixtieq wkoll li dawk li jkunu sejrin jirċievu s-Sagramenti li semmejna, jiġu mwissija fil-ħin, sabiex jiħqu jippreparaw ilbiesi li huma xierqa biżżejjed għall-knisja u għas-Sagrament li jkunu ser jieħdu jew jassistu għaċ-ċelebrazzjoni tiegħu.

Infakkar lill-Kappillani, lir-Retturi u lil dawk kollha li għandhom xi responsabiltà ta’ xi knisja jew kappella, li barra milli jwaħħlu f’postijiet fejn jidhru ħdejn il-bibien tal-knisja l-posters  dwar  id-deċenza,  bil-prudenza,  bil-kalma  u   bir-rispett   u   l-imħabba,   jipprovaw

jedukaw lill-insara, f’dan id-dmir tagħhom li fil-knisja mhux biss iġibu ruħhom sewwa, imma wkoll li jmorru lebsin kif jixraq. Waħda mir-riżoluzzjonjijiet tal-Kungress Ewkaristiku Djoċesan tgħid: “Il-Fidi fl-Ewkaristija tintwera wkoll mill-mod li bih l-insara jġibu ruħhom fil-knisja u mill-ilbies li jġibu fuqhom.  Huwa meħtieġ għalhekk illi wieħed jinsisti fuq id-deċenza ta’ l-ilbies u l-imġieba tajba”(III,1ġ Tifkira tal-Kungress Ewkaristiku Djoċesan. Għawdex 13-21 ta’ Novembru 1999, paġna 59).

Din l-attenzjoni biex fil-postijiet sagri jintwera rispett fl-imġieba u fl-ilbies, ma hiex missjoni tal-Kappillani u tar-Retturi biss, iżda l-insara kollha li jħobbu l-knejjes fejn imorru u jixtiequ li jinżammu b’mod dekoruz, għandhom jħossu d-dmir li jgħidu kelma ta’ korrezzjoni f’waqtha u bl-ikbar rispett lil dawk li jkunu ser jidħlu fil-knisja, mingħajr ilbies xieraq.

Bl-interċessjoni ta’ Marija Verġni, Omm l-iktar safja tagħna, jagħtikom il-Mulej il-barka u l-paċi Tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 15 ta’ Lulju 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 424/2003 (5 ta’ Lulju 2003)

Nru. 424/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Is-sena qegħdin niċċelebraw is-sbatax il-ċentinarju tal-mewt glorjuża ta’ San Ġorġ martri, u b’hekk qegħdin nimitaw lill-missirijietna li mitt sena ilu, fl-l903 fakkru wkoll din il-ġrajja b’festi kbar li nżammu fil-Parroċċa ta’ San Ġorġ, fil-Belt Vittorja, f’għeluq is-sittax il-mitt sena mill-martirju ta’ dan il-kbir qaddis, li l-qofol tagħhom intlaħaq b’purċissjoni fil-10 ta’ Mejju ta’ l-istess sena. Għal dik l-okkażjoni il-predeċessur tiegħi, Mons Giovanni Marija Camilleri O.S.A. kien ippublika ittra pastorali li fiha fost ħwejjeġ oħra kien kiteb: “ L-isem ta’ Ġorġi għandu jkun fil-menti tagħkom biex tiftakru dejjem fih, fuq ilsienkom biex tfaħħruh, f’qalbkom biex tħobbuh. u li tħobbuħ tassew, uruħ issa f’din l-okkazjoni tal-festa tiegħu centenarja.” Jiena ukoll bħal predeċessur tiegħi, f’din l-okkażjoni nħeġġiġkom biex tħobbu lil San Ġorġ u tagħtuh qima minn qalbkom, tagħrfu aħjar il-kobor tal-qdusija u n-nobiltà ta’ San Ġorġ, tagħtuh qima minn qalbkom, u tgħożżu iktar il-valur tal-martirju li huwa marbut hekk mill-qrib ma’ l-istorja tal-Knisja.

Il-martri u l-persekuzzjoni

Il-persekuzzjoni hija esperjenza li ġarrbuha u kienu vittmi tagħha, mhux biss individwi, iżda wkoll kommunitajiet sħaħ. Hekk per eżempju, kif insibu fir-Rabta l-Qadima, kienu ippersegwitati, mhux biss persuni bħal Profeti Ġeremija, u Amos u l-aħwa Makkabej, iżda wkoll il-poplu t’Alla, kollu kemm hu, mill-eżilju fl-Eġittu sal-ħakma tar-Rumani.

Kristu wkoll għadda mill-persekuzzjoni u l-Lhud li ħabirku biex jarawh imdendel mas-salib, urew li huma tabilħaqq wlied missirijiethom, li qatlu l-profeti, kif qalilhom Kristu stess: “weħidkom tagħtu xhieda li intom ulied il-qattiela tal-profeti! Mela issa komplu sa l-aħħar dak li bdew missirijietkom” (Mt. 23, 3l).

Ġesù ħabbar ukoll li l-persekuzzjoni kellha tkun ix-xorti ta’ dawk li jimxu warajh: ”Jekk id-dinja tobgħodkom, kunu afu li qabel bagħdet lili… Jekk ghamlu għalija, jagħmlu għalikom ukoll“ (Gw. l5,l8 - 20). Imma Ġesù lil min hu segwaċi tiegħu jagħmillu l-kuraġġ u jgħidlu: “La tibżax minn dak li għandek tbati… }omm sħiħ sal-mewt u nagħtik il-koruna tal-ħajja.“ (Apok. 2. l0)

Hafna drabi l-persekuzzjoni kontra r-Religjon Nisranija kienet gejja mill-awtoritajiet ta’ l-Istat, izda, l-persekuzzjoni hija fenomenu li jista’ jkollu iktar minn kawża waħda, u tista’ isseħħ b’modi differenti. Xi drabi wkoll il-persekuzzjoni tkun l-effett tal-vjolenza tal-folla mgħaddba u rvellata, imma dejjem hija għemil li direttament jew indirettament ikun legalizzat jew ghall-inqas tollerat.

Il-martri, li biċ-ċarċir ta’ demmhom taw xhieda tal-Fidi nisranija huma l-vittmi qalbiena tal-persekuzzjonijiet, li fihom twettqu għemejjel ta’ l-ikbar ħruxija. Baqgħu msemmija fl-istorja (tal-Knisja) l-persekuzzjonijiet imqanqla u ordnati mill-imperaturi ta’ Ruma, u li seħħu f’xi reġjun jew ieħor ta’ l-imperu taghhom. L-ewwel imperatur Ruman, awtur tal-persekuzzjoni kontra l-insara kien Neruni (A.D. 54-68) li waħħal fl-insara li kienu hatja ta’ l-inċendju li fis-sena 64, qered parti kbira tal-belt.

Mill-250 sal 251, is-sena tal-mewt tiegħu, l-imperatur Deċju, nieda persekuzzjoni sistematika kontra l-insara fit-territorju kollu ta’ l-imperu. Fit-tielet seklu, kien hemm persekuzzjoni oħra terribbli li kienet dik ta Valerjanu (257–259) li fiha ġie maqtul Ċiprijanu ta’ Kartaġni.

Fil-bidu tas-seklu erba’, Djoklezjanu beda dik li tissejjah “il-persekuzzjoni l-kbira“ kemm minħabba t-tul tagħha, għaliex damet sejra sentejn, u kemm minħabba l-għadd kbir ta’ vittmi li ħalliet warajjha. Hekk, fil-bidu tar-raba seklu, taht l-imperaturi Djoklezjanu u Galerju, seħħ l-aħħar sforz iddisprat magħmul f’isem l-Imperu Ruman u bis-setgħa tiegħu biex jeqred ir-reliġjon tan-Nazarenu. Iżda Galerju, ċeda din il-kampanja kontra l-Kristjanezmu bl’editt ta’ Tolleranza ppublikat fis-sena 3ll, u sentejn wara, Kostantinu l-Kbir u Liċinju, ippublikaw l’Editt ta’ Milan li bih taw il-libertà u l-paċi lill-Knisja. San Ġorġ Martri kien ukoll vittma ta’ din il-persekuzzjoni l-kbira għaliex fiha rebaħ il-palma glorjuża tal-martirju.

L-Isqof Camilleri fiċ-ċentinarju ta’ mitt sena ilu, kien stieden lill-Għawdxin kollha, sabiex jirrikorru għand San Ġorġ martri, Protettur tagħna, u fuq kollox jitolbuh li jsaħħah twemminna u jagħmilna insara aħjar.

“Wara Marija, Sultana tad-Djoċesi kollha, Ġorġi jħares il-fidi tagħna, dik il-fidi li ġabilna Pawlu Missierna, billi jikkonservaha fina, safja u bla tebgħa, u mal-fidi jħares ukoll u jmexxi l-interessi tagħna kollha tar-ruħ u tal-ġisem, u tas-soċjetà, billi jfittex dejjem il-ġid u l-hena tagħna pubblika u privat.”

San Ġorġ jgħallimna nħarsu l-Fidi tagħna

Biex iħares sa l-aħħar il-fidi tiegħu San Ġorġ kellu jġarrab persekuzzjoni ħarxa u fl-aħħar jinkuruna ħajjtu bil-martirju għall-imħabba ta’ Kristu. Anki fi żminijietna, biex ngħixu ta’ nsara u ma nitradixxux il-fidi tagħna, jeħtieġ li nibqgħu sodi u ma nċedux għat-tentazzjonijiet u l-ħajriet li bihom id-dinja moderna tipprova tiġbidna lejjha. Aħna ma għandniex inħabbtu wiċċna, mal-persekuzzjonijiet tal-Imperaturi Rumani, kif kellhom l-insara ta’ l-ewwel sekli u fosthom minn ta’ quddiem San Ġorġ martri, iżda għandna quddiemna sfidi, xejn inqas perikolusi, u forsi wkoll li jistgħu iktar faċilment iqarrqu bina. Il-għatx għall-pjaċiri tal-ġisem u l-kilba għall-ġid tad-dinja, qegħdin iħassru ħafna qlub u jagħmluhom hekk xierfa li ma jħossux iżjed ix-xewqa għal dak kollu li huwa sabiħ , qaddis u tajjeb għax ġej minn Alla. Dan l-għatx għall-pjaċiri, anke akkost li jinkisbu bi ksur tal-Liġi t’Alla u r-rebgħa għall-qliegħ, mingħajr rispett lejn in-normi tal-ġustizzja u tal-karità, huma, l-mardiet morali, li minħabba fihom qegħdin naraw tant konsegwenzi diżastrusi fil-ħajja tal-individwi, tal-familji u tas-soċjetà kolha kemm hi. San Ġorġ u l-martri sħabu, kif ukoll il-martri ta’ kull żmien irnexxilhom bil-għajnuna t’Alla jżommu bogħod minnhom dan il-mard morali, u jgħożżu s-safa ta’ ħajja nisrani u ta’ qalb li mhix imdallma bid-dħaħen tal-vizzji iżda miftuha dejjem għall-Alla, u għall-ispirazzjonijiet tiegħu.

Aħna nilmentaw ta’ spiss li naqqsu l-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi u li ftit huma ż-żgħażagħ li lesti jimpenjaw ruħhom għall-ħajjitom kollha biex jgħixu esklusivament għas-servizz ta’ Allaġ iżda kif jista’ l-bniedem jasal għall-deċiżjoni hekk ġeneruza meta qalbu qiegħda fil-għama, u mxikkla bl-ilġiem tal-interEssi materjali? Nilmentaw b’dispjaċir tagħna, li qiegħed jikber il-għadd tal-familji li qegħdin jitfarrku, u li xi koppji qegħdin isibuha dejjem iktar diffiċli li jħarsu l-wegħdiet ta’ mħabba dejjiema u ta’ fedeltà li huma għamlu lil xulxin quddiem Alla u quddiem is-soċjetàġ iżda għax għandna nistagħġbu b’dan, meta nafu li l-familji huma ibbumbardati mill-mass-media bi stejjer ta’ infedeltà, ta’ divorzji, u ta’ kapriċċi fil-ħajja miżżewġa li huma ‘l bogħod għal kollox mill-pjan li kellu Alla meta ħalaq il-familja tal-bnedmin? Nitkażaw, meta nilmhu ċerti inġustizzi u abbużi oħra li nosservaw fis-soċjetà tagħna li aħna niftaħru li hija soċjetà nisranijaġ iżda, kif jista’ jkun xort’oħra, jekk il-fidi birdiet, u l-moralità pubblika, mhix rispettata kif imiss?

Din hija l-lezzjoni li jagħtuna l-martri, li għandna nżommu ħajja l-fidi nisranija tagħna, u nistqarruha mhux biss bil-kliem imma bil-ħajja onesta tagħna, kollha kemm hi. Dan hu l-messaġġ li jwasslilna San Ġorġ, fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tal-mewt glorjuża tiegħu. Il-fidi u l-ħajja nisranija huma bhal dik il-ġawhra prezzjuza, li jsemmilna Kristu, fil-vanġelu tiegħu: “Is-saltna tas-smewwiet tixbah lil wieħed neguzjant, ifittex ġawhar sabiħ. Malli sab waħda li tiswa ħafna, mar biejħ kulma ma kellu u xtraha” (Mt. 13,45-46). Għall-fidi u l-ħajja nisranija għandna nissagrifikaw kollox, basta niksbu lilhom. Xejn u ħadd ma għandu jfixkilna mill-imħabba ta’ Kristu, l-anqas l-iskandli tad-dinja, u ż-żeblieh ta’ dawk li forsi jaħsbu li ser iwaqqgħuna għaċ-ċajt, għax ma jifhmu xejn mill-ideali tagħna. Din hija l-virtu` tal-qawwa nisranija, li hija meħtieġa fil-ħajja moderna, xejn inqas milli kienet meħtieġa fi żmien il-martri tal-ewwel sekli.

Ftit ġranet oħra ser ikollna fostna ir-relikwija insinji ta’ dan il-qaddis, u b’digriet tal- Penitenzjerija tad-9 ta’ Ġunju 2003, tista’ tinkiseb Indulġenza Plenarja, minn min iweġġagħ din ir-relikwija. Iktar il-quddiem ikun magħarraf liema funzjonijjiet ser jinżammu fl-okkażjoni għaż-żjara ta’ din ir-relikwija, liema kundizzjonijiet huma meħtieġa biex jintrebhu l-indulġenzi, u xi dettalji oħra li għandhom x’jaqsmu maċ-ċentinarju.

Bl-intercessjoni tal-Protettur qawwi tagħna San Ġorġ Megalomartri, nitolbu lil Alla, jżommna dejjem fi ħdan il-Knisja Mqaddsa li hija il-kommunità ta’ mħabba li Kristu Ibnu, waqqaf ghall-fidwa tagħna, jħarsilna l-fidi tagħna, akkost ta’ kull sagrifiċċju u kull persekuzzjoni, u jgħinna biex ħajjitna, tkun mimlija bil-frott ta’ kull opra tajba.

B’fiduċja fil-protezzjoni ta’ San Ġorġ martri, b’mod speċjali fuq iż-żgħażagħ u l-familji tagħna, nitlob fuqkom il-Barka tal-Mulej.

Il-Paċi ta’ Kristu Sultan tal-Martri timlà l-qlubkom bil-qawwa ta’ dawk il-martri li xerdu demmhom għalih.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   5 ta’ Lulju 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 423/2003 (2 ta’ Ġunju 2003)

Nru. 423/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Matul ix-xahar ta’ Ġunju fil-Liturġija jiġu ċċelebrati tliet festi magħrufin, li jfakkruna fit-tliet misteri li għandhom importanza kbira kemm għall-ħajja ekkleżjali kif ukoll għall-ħajja spiritwali ta’ kull wieħed u kull waħda mill-kattoliċi.  It-tliet  festi liturġiċi li niċċelebraw dan ix-xahar ta’ Ġunju huma: l-festa ta’ l-Ispirtu s-Santu t-tielet Persuna tas-Santissima Trinità festa, li ssir nhar l-Għid il-Ħamsin fit-8 ta’ Ġunju u “Jum il-Lajċi,” il-festa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej fit-22 tax-xahar marbuta mal-misteru ewkaristiku, u l-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Kristu, l-Iben t’Alla magħmul bniedem, nhar il-Ġimgħa 27, meta jinżamm wkoll “Jum il-Qdusija tal-Kleru.”

Nirrikmandalkom, qabel xejn  il-qima lejn l-Ispirtu s-Santu li huwa preżenti  fil-Knisja u fir-ruħ ta’ l-insara, biex ibegħdna mill-ħażen, isaħħaħna biex nagħmlu dak li hu sewwa.

Speċjalment, issa li għandna f’idejna l-Enċiklika Ecclesia de Eucharistia nieħu l-okkażjoni, fil-festa tal-Corpus Christi, biex għal darb’oħra nħeġġiġkom dwar il-qima u l-imħabba tagħna lejn l-Ewkaristija .

Permezz ta’ din l-enċiklika, l-Papa Ġwanni Pawlu II wera r-rieda tiegħu “li jiġu mxejjna id-dellijiet ta’ tagħlim u d-drawwiet li ma humiex aċċettabli, sabiex l-Ewkaristija tkompli tiddi fid-dija sabiħa tal-misteru tagħha”(n.10). Il-Papa jfakkarna wkoll f’xi tagħlim dwar l-Ewkaristija li jeħtieġ li nemmnuh u nżommuh ħaj, fil-memorja tagħna, per eżempjuġ l-Ewkaristija mhux biss preżenza u ikla , iżda wkoll sagrifiċċju.

Nirrikmandalkom ukoll xi devozzjonijiet, li nixtieq li jaqbdu sewwa fid-djoċesi tagħna bħal ma huma t-tqarbina tax-xewqa u l-Adorazzjoni Ewkaristika.

It-tielet festa msemmija fuq hija dik tal-Qalb ta’ Ġesù. Meta ngħidu l-Qalb ta’ Ġesù nihmu r-rivelazzjoni ta’ Alla u ta’ mħabbtu.  Meta Ġesù ġie fid-dinja permezz ta’ dik l-imħabba li kien hemm  tħeġġeġ fil-Qalb tiegħu, irrivelalna dak li hemm l-iktar profond f’Alla jiġifieri l-imħabba divina u eterna.

Il-Papa Ljuni XIII li din is-sena jagħlaq 100 sena minn mewtu fl-enċiklika tiegħu  Annum Sacrum tal-25 ta’ Marzu 1899 jgħallimna li, ladarba fil-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù hemm is-simboli u x-xbieha sensibbli ta’ l-imħabba infinita ta’ Ġesù Kristu li qanqalna biex inħobbu lil xulxin, hija ħaġa xierqa u tajba li aħna nikkonsagraw lilna nnfusna lil din il-Qalb wisq Qaddisa – dana l-att mhux ħaġa oħra ħlief offerta tagħna nfusna, li biha ninħabbu ma’ Ġesù Kristu, għax nafu li  kull ġieħ, qima u mħabba mogħtija lil din il-Qalb Divina huma tabilħaqq u verament mogħtijin lil Kristu nnifsu.

Il-Paċi ta’ Kristu magħkom.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   2 ta’ Ġunju 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 422/2003 (22 t’April 2003)

Nru. 422/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Huwa dmir ta’ kull min hu nisrani kif imiss li jagħmel kull ma jista’ biex ikun dejjem imfaħħar l-Isem ta’ Alla u biex jiġi mrażżan il-vizzju tad-dagħa li huwa waħda mill-pjagi koroh ta’ pajjiżna.

Għal dawn l-iskopijiet li semmejna x-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes ta’ t’Alla matul is-sena kollha tistinka u tħabrek biex teduka t-tfal u l-kbar għar-rispett xieraq lejn Alla u l-Qaddisin tiegħu.

Darba fis-sena mbagħad, l-istess Xirka taħseb għall-organizzazzjoni tal-Kungress Djoċesan tax-Xirka f’xi waħda mill-parroċċi tagħna tal-għira, u tistieden għalih l-insara tal-parroċċi kollha biex bi ħġarhom jieħdu sehem f’dan il-Kungress.

Issa hu l-pjaċir tiegħi ninfurmakom li l-40 Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla din is-sena ser jinżamm fil-Bażilika u parroċċa ta’ San Ġorġ fil-Belt Vittorja bejn is-27 t’April u l-4 ta’ Mejju, bis-suġġett “Aħna xhieda ta’ Kristu”. Il-konklużjoni ssir nhar il-Ħadd 4 ta’ Mejju fil-5.30 ta’ fil-għaxija fil-pjazza ta’ l-istess knisja.

Huwa mixtieq li fil-knejjes tad-djoċesi jsir talb għas-suċċess ta’ dan il-Kungress u li l-attendenza għalih tkun waħda numeruża.

Il-Paċi ta’ Kristu r-Rxoxt timlà l-qalb tagħkom.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 22 t’April 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex