Archive for the '2003' Category

Ċirkulari 421/2003 (18 ta’ Marzu 2003 )

Nru. 421/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Nhar il-Ħadd id-9 ta’ Marzu għalaq għaxar snin it-Tieni Sinodu Djoċesan li kien ġie promulgat b’digriet tiegħi tad-9 ta’ Marzu 1993.

F’dan id-digriet jingħad fost ħwejjeġ oħra li “Jeħtieġ li dan is-Sinodu jitqies bħala tentattiv sinċier biex it-tiġdid mibdi fil-Konċilju Vatikan it-Tieni jiġi applikat għall-ħajja ekkleżjali ta’ din id-Djoċesi.  Għad li nagħrfu l-limiti ta’ din il-ħidma, aħna konvinti illi permezz tas-Sinodu djoċesan, il-ħajja nisranija tal-knisja tagħna tista’ timxi ħafna ‘l quddiem, basta dak li jordna s-Sinodu jiġi osservat minn kulħadd bil-ħeġġa li tixraqlu.”

Fir-realtà s-sinodu huwa mument ċentrali tal-knisja djoċesana biex tistudja u tieħu deċiżjonijiet responsabbli dwar il-ħidma pastorali preżenti u futura ta’ l-istess djoċesi.

Skond il-kanoni 460 tal-Liġi Kanonika s-Sinodu djoċesan “huwa magħmul minn saċerdoti u nsara oħra magħżula biex jagħtu għajnuna lill-Isqof għall-ġid tal-kommunità djoċesana, kollha kemm hi.”

It-Tieni Sinodu Djoċesan ta’ Għawdex barra mis-sezzjoni tad-digrieti sinodali li huma espressjoni tal-liġi ekkleżjastika lokali, kif ukoll is-sezzjoni tar-regolamenti u tad-direttivi, għandu sezzjoni oħra li tiġbor fiha għaxar dokumenti pastorali, li huma bħal gwida għall-ħajja nisranija u għax-xhieda evanġelika, li għandhom jagħtu il-membri tal-Kleru u l-insara lajċi tad-djoċesi tagħna.

Dawn id-dokumenti jirrigwardaw mhux biss il-ħajja tal-familja nisranija u tal-membri tagħha, speċjalment, tfal, adolexxenti u żgħażagħ, iżda wkoll il-vokazzjonijiet u l-formazzjoni tal-Kleru, l-lajċi u l-animazzjoni nisranija tas-soċjetà.

F’dan id-deċennju li qegħdin niċċelebraw jixraq li nitfgħu ħarsa lura u naraw liema kien l-frott ta’ dan it-Tieni Sinodu, cioè l-kontribut li ta għall-progress pastorali u spiritwali tad-djoċesi tagħna.

Biex jista’ jseħħ dan il-għan, għandi ħsieb li qabel tmiem din is-sena nlaqqgħa Kungress Pastotrali Djoċesan is-seba wieħed ta’ din l-għamla, sabiex fih ikun jista’ jinstemgħa l-parir ta’ ħafna nies  u tiġi organizzata aħjar il-ħidma ekkleżjali fid-djoċesi.

Kristu Ragħaj it-Tajjeb iżommkom dejjem fl-imħabba tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum  18 ta’ Marzu 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 420/2003 (29 ta’ Jannar 2003)

Nru. 420/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

F’dawn l-aħħar snin, fid-djoċesi tagħna qed jiġi ċċelebrat “Jum il-Ħajja,” fl-ewwel ġranet ta’ Frar kif jiġri wkoll f’xi doċesijiet oħra fid-dinja.

Nistgħu ngħidu li l-iskop ta’ din iċ-ċelebrazzjoni huwa doppjuġ l-ewwelnett sabiex nifhmu sewwa, nassimilaw u niddefendu t-tagħlim dwar il-valur tal-ħajja umana, kif tagħlimulna Ommna l-Knisja  Imqaddsa. Bħala wlied l-Knisja, aħna kommunità li nemmnu u nistqarru li l-ħajja umana mill-bidu sat-tmiem naturali tagħha hija sagra u invjolabbli. Alla biss huwa s-Sid assolut tagħha u huwa biss li jista’ jiddisponi minnha skond ir-rieda tiegħu. Il-bniedem ma hux sid la ta’ ħajjtu u l-anqas tal-ħajja ta’ ħaddieħor, huwa biss amministratur ta’ ħajtu li ġiet mislufa lilu minn Alla.  Huwa għalhekk għandu jieħu ħsieb ħajjtu u jipproteġiha u għalhekk ma jistax jippreġudika jew bla bżonn ipoġġiha fil-periklu tal-mewt jew ta’ ħsara fiżika.

Dak li ma jistax jagħmel b’ħajjtu, inqas u inqas jista’ jagħmlu b’ħajjiet ħaddieħor.  Għalhekk il-Knisja tqis bħala dnubiet li jistgħu jkunu ukoll gravi ħafna, l-abort, l-ewtanasija, s-suwiċidju u dak li jħedded serjament il-ħajja tal-bniedem.

It-tieni skop li għalih jiġi ċċelebrat “Jum il-Ħajja” huwa sabiex insiru aktar konxji mid-dmirijiet li għandna f’dan il-kamp.  Mhux biżżejjed li nikkundannaw l-abort u neħduha kontra tiegħu, iżda jeħtieġ li b’kull mezz ngħinu lil dawk li jistgħu jkunu fil-periklu li jikkommettu l-abort.  Mhux biżżejjed li ngħidu li l-ewtanasija hija moralment ħażina, iżda jeħtieġ ukoll li bil-kliem u b’għemilna nfarrġu u nagħmlu l-kuraġġ lil dawk li jkunu ttentati li jagħmlu dan il-pass żbaljat.  }gur li jekk noffrulhom is-solidarjetà tagħna, ħafna persuni jsibuha iktar ħafifa li ma jċedux għal ebda azzjoni li thedded il-ħajja tagħhom jew ta’ ħaddieħor.

Fuq kollox niftakru li l-ħajja ta’ kwalunkwe bniedem, hija valur wisq aqwa mid-deheb, il-fidda, l-flus u kull ħaġa oħra materjali u għalhekk ma nistgħu nibdluha ma xejnġ il-ħajja umana la tinbiegħ u l-anqas tinxtara.  Il-ħajja umana għandha l-jedd li tiġi mħarsa u tiġi mmexxija għad-destin li għalih ħalaqha il-Mulejġ cioè biex tilħaq il-perfezzjoni tagħha fil-ħajja ta’ dejjem.

Il-Mulej Sid il-ħajja  jħariskom dejjem u kullimkien.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum  29 ta’ Jannar 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 419/2003 (17 ta’ Jannar 2003)

Nru. 419/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX


Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Nixtieq qabel xejn nirripeti u nikkonferma dak li ntqal fis-Sinodu Djoċesan, fl-artiklu 192 li “ċ-Ċentru Parrokkja li għadu strument validu li permezz tiegħu, l-parroċċa tkun tista’ twettaq attivitajiet formativi u kulturali, Iżda jeħtieġ li dan ikun aġġornat bla waqfien skond it-tibdil tal-kuntest edukattiv u soċjali.” Is-Sinodu  fil-paragrafu c(iii) ta’ l-istess artiklu jirrikmanda wkoll xi wħud mid-diversi ħidmiet li ċ-Ċentru jista’ jwettaq u fost l-oħrajn isemmi l-formazzjoni kontinwata.  Huwa ovvju li biex iċ-Ċentru Parrokkjali jilħaq l-għanijiet tiegħu, jeħtieġ li jiffunzjona tajjeb u jkun immexxi kif imiss.

Dawn il-postijiet edukattivi fid-djoċesi tagħna, llum insejħulhom “Ċentru Parrokkjali” u ma għadhomx jissejħu kif kienu jissejħu oriġinarjament “Ċentri taż-żgħażagħ,” madankollu, xorta waħda ma għandux jonqos fihom l-interess għaż-żgħażagħ u ż-żelu għall-apostolat fost din il-kategorija ta’ parroċċani, li għandha mportanza hekk kbira.

Il-Pjan Pastorali Kwinkwennali jirrileva dan il-fatt fil-paragrafu 181 fejn jgħid li “ċ-Ċentru Parrokkjali huwa struttura maħsuba għall-kategoriji kollha tal-parroċċa, però jista’ jagħti kontribut importanti f’dik li hija pastorali maż-żgħażagħ.  Miċ-ċentru parrokkjali, iż-żgħażagħ jistennew programm ta’ attivitajiet rikreattivi, kulturali u anki reliġjużi.  Jixtiequ wkoll il-preżenza ta’ saċerdot li jifhimhom u jkun ‘point of reference’ għalihom.”

F’dawn l-aħħar snin, il-parroċċi ġew mitlubin jorganizzaw “Jum iċ-Ċentri Parrokkjali” f’xi jum li jaħbat qrib il-festa ta’ San Ġwann Bosco, 31 ta’ Jannar, u preferibilment fil-Ħadd ta’ qabel.

Nixtieq għalhekk ninsisti sabiex fil-parroċċi kollha fejn jinsabu Ċentri Parrokkjali jew lokali simili, l-insara jiġu mħeġġin joffru t-talb tagħhom għal dawn l-inizjattivi hekk utli fi żminijietna u jgħinuhom wkoll biex jissaħħu dejjem iktar fil-ħidmiet tajba li huma jwettqu.

Ninqeda b’din l-okkażjoni biex infakkar li jeħtieġ li ċ-Ċentru Parrokkjali jkollu l-Kumitat tiegħu u jixraq li dan il-Kumitat jkollu fi ħdanu rappreżentant taż-żgħażagħ.  Hemm bżonn ukoll li fiċ-Ċentru jiġi osservat l-Istatut li kien deher fl-appendiċi tat-Tieni Sinodu Djocesan u b’mod speċjali jiġi evitat dak kollu li ma jaqbilx mal-artikli numru 12 u 13 ta’ dan l-istatut.

Fl-aħħarnett nixtieq li kif għadna fil-bidu tas-sena 2003 nfakkar lil kumitati taċ-Ċentri Parrokkjali li huma mitluba jfasslu programm ta’ ħidmiet li jistgħu jitwettqu fiċ-Ċentru, mqassmin matul is-sena kollha, u kopja ta’ dan il-programm, għandha tintbagħat lill-Uffiċċju ta’ l-Attivita Kulturali tal-Kurja.

Il-Mulej ibierek l-isforzi kollha tagħkom biex tikbru fil-virtujiet insara u fl-imħabba tagħkom lejH.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum  17 ta’ Jannar 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex