Archive for January, 2012

Konferenza djoċesana dwar il-Familja

IRRODDU LURA Ċ-ĊITTADINANZA LILL-FAMILJA

Nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2012 filgħaxija l-Kummissjoni Familja tad-Djoċesi t’Għawdex organizzat Konferenza Djoċesana bit-tema “Familja soda, soċjetà b’saħħitha”. Fid-diskors tiegħu l-Isqof Mario Grech wassal dan il-messaġġ:

“Huwa fatt li l-familja saret sfida diffiċli mhux biss għall-Knisja imma wkoll għas-soċjetà tagħna. Ħafna jiddependi mill-għażliet tagħna llum jekk din l-isfida tintrebaħx jew tintilifx. Mistoqsija importanti li hemm bżonn nagħmlu hija jekk aħniex ser nibqgħu inħarsu lejn il-familja bħala istituzzjoni soċjali li għandha damma ta’ drittijiet u dmirijiet – istituzzjoni li s-soċjetà tirrikonoxxilha ċ-ċittadinanza!

Huwa minnu li kull ma jmur l-Ewropa, kemm bħala entità politika kif ukoll kulturali, qed issib diffikultà kif tirrelata mal-familja. Kien hemm żmien meta l-Unjoni Ewropea kienet turi interess ġenwin fil-familja; imma mbagħad bidlet ir-rotta! Ċediet għall-pressjoni ta’ xi gruppi u bidlet in-nuċċali, tant li llum l-Ewropa saret issib diffikultà li tqis il-familja bħala oġġett-suġġett ta’ interess komuni. Kieku huma diversi dawk l-istituzzjonijiet pubbliċi li jagħmlu stqarrijiet u dikjarazzjonijiet uffiċċjali fejn jagħrfu li l-familja hija ċellula naturali u fundamentali tas-soċjetà u għandha d-dritt li tkun imħarsa mis-soċjetà u mill-Istat (art 16., Dikjarazzjoni Universali tad- Drittijiet Umani, ONU, 1948). Però, jekk nosservaw x’qed jiġri madwarna, faċli nintebħu li l-politika sejra f’direzzjoni opposta! Continue reading >>

KINDER 1 2012-2013 - Regolamenti għad-dħul fil-Kinder 1 tal-iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

KONFERENZA EPISKOPALI MALTIJA
Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija

APPLIKAZZJONI GHAD-DĦUL FL-ISKEJJELTAL-KNISJA F’GĦAWDEX
FI KLASSI KINDER 1 2012-2013

N.B. lt-tfal iridu jkunu twieldu fl-2009

1. Il-formoli tal-applikazzjoni għal Kinder 1, mimlija kif suppost u bid-dokumenti meħtieġa magħhom, iridu jiġu ppreżentati l-Kurja, Rabat, Għawdex, mit-Tnejn sal-Ġimgħa (barra l-Ħamis) 23-27 ta’ Jannar 2012 bejn id-9.00am u l-11.30 a.m.

2. Għas-sena skolastika 2012-2013, in-numru totali ta’ tfal Subien u Bniet li jiġu ammessi f’Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex ma jkunx jaqbeż il-106 (massimu ta’ 53 tfal subien u 53 tfal bniet).

3. It-tfal li jidħlu BIL-POLZA fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex għandhom id-dritt li jkomplu telgħin fis-Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù (fil-każ ta’ subien) u fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof (fil-każ ta’ bniet). Continue reading >>

Konferenza Djocesana 2012
Kummissjoni Familja

 flyer-konferenza-1.jpg

 Il-Kummissjoni Familja ggedded l-appuntament annwali, ghall-Konferenza Djocesana li ser tinzamm nhar il-Gimgha li gejja, 27 ta’ Jannar fis-sala Villa Fiorita.  Is-suggett ghal din is-sena hu familja soda, socjeta b’sahhitha u bhala kelliem ewlieni ser ikollna maghna  lil d.Carlo Bresciani, psikologu, psikoterpista tal-familja, moralista u konsultur tas-Santa Sede.
Continue reading >>

Jum il-Ħajja 2012 jiffoka fuq iż-żgħażagħ

poster-jum-il-hajja-2012.jpg

Żgħażagħ miftuħa għall-ħajja hi t-tema magħżula mill-Konferenza Episkopali Taljana  għal Jum il-Ħajja 2012.  Dar Ġużeppa Debono, li qed twettaq diversi inizjattivi interessanti biex ixxerred il-“kultura tal-ħajja” fost id-diversi kategoriji tas-soċjetà Maltija, sa tfakkar dan il-Jum b’għadd ta’ attivitajiet, għax temmen bis-sħiħ li “iż-żgħożija vera tinsab u tiffjorixxi f’min ma jingħalaqx għall-ħajja”.  Fil-fatt, bosta huma ż-żgħażagħ li jwettqu ħidma volontarja fi ħdan din l-entità Għawdxija.

Nhar il-Ħadd 5 ta’ Frar, fil-5.00pm, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech sa jmexxi Konċelebrazzjoni Solenni fis-Santwarju Ta’ Pinu.  Imma siegħa qabel, fl-4.00pm, il-pubbliku hu mistieden jieħu sehem f’mixja simbolika, bis-sehem tal-voluntiera u l-istudenti ta’ l-iskejjel Għawdxin, li titlaq mnejn is-siġra li tinsab fil-bidu tat-triq li tieħu għas-santwarju.  Tul din il-mixja, sa jsiru disa’ waqfiet żgħar li fihom jinqraw riflessjonijiet qosra fuq diversi temi marbuta mal-valur tal-ħajja miktuba minn Dun Richard N. Farrugia.  Dawn il-waqfiet ikunu animati wkoll bi preżentazzjoni koreografika mill-istudenti ta’ l-Academy of Dance.  In-numru disgħa ġie magħżul apposta biex jissimbolizza x-xhur tat-tqala fil-ġuf ta’ l-omm.

Fl-istess ġurnata, fuq iz-zuntier jew fit-taraġ prinċipali ta’ diversi knejjes parrokkjali f’Għawdex sa jitwaħħlu ma’ l-art speċi ta’ passi kkuluriti li jwasslu messaġġi pożittivi fuq il-ħajja lil min ikun dieħel fil-knisja għall-Quddiesa.  Sa jsiru wkoll Quddies u adorazzjonijiet b’talb speċjali għall-ħidma favur il-ħajja.
Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattolici - Frar 2012

logonewsheet.jpg

 Niżżel in-newsheet minn hawn

60 anniversarju mill-mewt ta’ Madre Margerita De Brincat

Madre Margerita u l-Ispirtu ta’ Konverżjoni

Diskors dwar l-ispiritwalità tal-Fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, Madre Margerita De Brincat,
li sar minn Mons. Ġużeppi Gauci waqt il-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr
li ġiet iċċelebrata mill-Isqof Mario Grech fil-knisja tal-Casa Madre tal-istess sorijiet,
fl-okkażjoni tas-sittin anniversarju mill-mewt glorjuża tagħha
Il-Ħadd 22 ta’ Jannar 2012

“Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba” (Mk 1:15)

Il-qari liturġiku ta’ dan it-Tielet Ħadd Matul is-Sena B hu sejħa qawwija għall-konverżjoni u fl-istess ħin jindikalna kif għandha tkun it-tweġiba tagħna għal din is-sejħa.  Kliem Kristu, “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba” (Mk 1:15), hu l-messaġġ ċentrali tal-Liturġija.  L-istess messaġġ jagħtihulna San Pawl fis-silta tat-tieni qari mill-Ewwel Ittra lill-Korintin, meta jitlobna ma nkunux tad-dinja aħna u ngħixu fiha, “għax is-sura ta’ din id-dinja għad tgħaddi” (7:31).  L-ewwel qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġona fissrilna kif il-Mulej talab lil Ġona jmur Ninwè jsejjaħ lill-poplu għall-konverżjoni: “Qum, mur f’Ninwè, il-belt il-kbira, u xandrilha l-messaġġ li ngħidlek jien” (3:1).

Min-naħa l-oħra, l-istess Liturġija tenfasizza l-mod kif għandha tkun it-tweġiba għal din is-sejħa tal-konverżjoni.  Il-Vanġelu jitlob prontezza mingħajr kundizzjonijiet, kif ġara fit-tweġiba tal-Appostli li “minnufih telqu kollox u marru warajh” (Mk 1:17, 20), jiġifieri wara Ġesù.  San Pawl talab lill-Korintin biex “dawk li jgawdu d-dinja jgħixu bħallikieku ma jgawduhiex” (1 Kor 7:31), filwaqt li n-nies ta’ Ninwè, meta semgħu l-predikazzjoni ta’ Ġona, “emmnu f’Alla, nedew sawma u libsu lbies tal-ixkejjer mill-kbar saż-żgħar” (Ġona 3:5). Continue reading >>

Stedina lill-operaturi tal-midja Għawdxin

Quddiesa għall-operaturi tal-midja Għawdxin

Nhar it-Tlieta, 24 ta’ Jannar 2012 taħbat il-festa ta’ San Franġisk de Sales, Isqof ta’ Ġinevra u Patrun tal-Ġurnalisti u Kittieba.  Għal din l-okkażjoni. Mons Isqof Mario Grech se jqaddes u jwassal messaġġ għall-Gurnalisti u kittieba Għawdxin u għal dawk kollha li huma impenjati fil-qasam tal-midja. Il-quddesa tkun fil-5pm fil-knisja tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù fi Triq Palma Victoria.  Wara l-quddiesa Mons Isqof jieqaf jitkellem ma’ dawk preżenti f’waħda mis-swali tal-kunvent ta’ dawn is-sorijiet li ta’ kull sena jilqgħu din l-okkażjoni organizzata mill-Għaqda Ġurnalisti Għawdxin imwaqqfa lura fis-sena 1960 mill-Kav Koli Apap u l-Isqof Mons Nikol Cauchi.

Kav Joe M Attard
Segretarju

Id-Djoċesi tfakkar is-sitt anniverarju mill-Konsagrazzjoni tal-Isqof Mario Grech

Illum il-Ħadd, 22 ta’ Jannar jaħbat is-sitt anniversarju mill-Konsagrazzjon ta’ Mons Mario Grech bħala Isqof ta’ Għawdex. Nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ Jannar, Mons Isqof Grech mexxa konċelebrazzjoni ta’ radd il-ħajr fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb biex ifakkar dan l-anniversarju.

Is-sens tal-misteru fl-esperjenza tal-fidi

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Quddiesa fl-okkażjoni tas- Sitt Anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu
Knisja Ragħaj it-Tajjeb, Il-Ġimgħa 20 ta’ Jannar 2012

Il-“misteru” bħala metodoloġija ta’ Alla
F’soċjetà bħal tagħna, li qed issir dejjem aktar konvinta li bir-raġuni tista’ tfisser kollox u jimpurtaha biss milll-effiċjenza, faċli li nitilfu s-sens tal-misteru f’dak li jirrigwarda lil Alla u dak li għandu x’jaqsam miegħu. F’dan il-kuntest jeżisti r-riskju li l-Knisja nikkunsidrawha bħala organizzazzjoni umana b’għanijiet umani, u l-ministri tagħha nqisuhom sempliċi funzjunarji li qegħdin hemm biex jassiguraw li l-istituzzjoni tibqa’ wieqfa! Continue reading >>