Archive for July, 2011

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Awwissu 2011

 logonewsheet.jpg

Niżżel in-newsheet ta’ Awwissu mill-link ta’ hawn

L-Isqof Mario Grech jiċċelebra l-festa ta’ Santa Margerita mal-komunità parrokkjali ta’ Sannat

Dalgħodu, il-Ħadd 24 ta’ Lulju, Mons Isqof Mario Grech mexxa pontifikal solenni fil-parroċċa ta’ Sannat li kienet qed tiċċelebra l-festa ta’ Santa Margerita. Fl-omelija tiegħu, Mons Isqof wassal dan il-messaġġ:

Il-kontribut awtentiku tal-awtorità lejn soċjetà b’saħħitha

Skont il-filosfa Amerikana Hannah Arendt, fost il-vittmi tal-modernità, deskritta bħala “pluri-omiċida”, hemm il-kunċett tal-awtorità! Minkejja li qatt daqs illum ma kellna għamliet ta “awtorità”, huwa fatt li hemm ir-riskju ta’ kriżi tal-awtorità!

“Vacuum” ta’ awtorità
Waħda mir-raġunijiet tan-nuqqas ta’ direzzjoni żgura fil-ħajja tal-individwu hija propju għax mhux faċli li wieħed isib “awtorità” li fiha jista’ jqiegħed il-fiduċja tiegħu. Il-frakass fil-familja huwa l-kaġun li l-ulied iħossuhom sprovvisti mis-servizz tal-awtorità li joffru l-ġenituri. Il-kważi anarkija fis-soċjetà ġejja wkoll mill-fatt li għandna awtorità li mhix serja – x’serjetà tispira awtorità li tħaddem kriterji differenti ma’ persuni differenti? Anke fil-Knisja jiġri li xi drabi l-awtorità hija mifhuma l-kuntrarju ta’ dak li suppost tkun – mezz ta’ qadi.

Dan kollu jindika li jista’ għandna “vacuum” ta’ awtorità awtorevoli. L-awtorità tbattlet mit-tifsira propja tagħha. Għal xi wħud flok ma hija servizz biex iġġib ’il quddiem il-ġid tal-individwu u dak komuni, l-awtorità saret poter, arbitrarjetà, impożizzjoni, u f’xi każi wkoll repressjoni. Meta l-awtorità hija mmanipulata u ssir “awtoritariżmu”, min huwa fl-awtorità jibda jaħkem fuq l-oħrajn u jinqeda bl-oħrajn. Continue reading >>

TISLIMA LIL TEKLEAB HAILE
Stqarrija ghall-istampa mill-Kummissjoni Emigranti tal-Knisja f’Malta

ashih-tekleab-haile.jpgIt-Taqsima Refuġjati tal-Kummissjoni Emigranti ssellem mill-qalb lil Ashih TEKLEAB HAILE, refuġjat mill-Eritrea li ħarab minn artu biex isalva ħajtu u li miet Malta l-bieraħ, 20 ta’ Lulju 2011, wara li salva wieħed Franciz mill-għarqa.
Tekleab ta’ 32 sena hu miżżewweġ lil Selemawit Hagus Belay. Huma ltaqgħu u żżewwġu s-Sudan fl-2006 u waslu Malta bil-baħar f’Ottubru 2009.
F’dan iż-żmien ta’ luttu, Selemawit sabet il-faraġ ta’ sħaba. Il-Kummissjoni Emigranti tagħti l-għomor lil mart Tekleab, lil ommu u lil ħutu. Id-data tal-funeral tiġi mgħarrfa aktar tard.
Il-Kummissjoni Emigranti qalet li “Franza li uriet simpatija kbira mar-refuġjati f’Malta għandha tħossa ferħana li wieħed minn ulieda ġie salvat minn refuġjat.”

Mons Isqof jiltaqa’ mal-komunità tal-parroċċa ta’ San Ġorġ fl-okkażjoni tal-festa

“Il-Bitħa tal-Ġentili”

Nhar il-Ħadd 17 ta’ Lulju 2011 l-Isqof Mario Grech ingħaqad mal-komunità parrokkjali ta’ San Ġorg, Viċtoria, fejn iċċelebra quddiesa pontifikali fl-okkażjoni tal-festa f’ġieħ il-Martri San Ġorġ. Dawn li ġej huwa sintesi tal-omelija li għamel l-Isqof:

Soċjetà multikulturali
Fir-rigward tat-twemmin, is-soċjetà tagħna m’għadhiex waħda omoġenja. Għax apparti l-preżenża ta’ reliġjonijiet differenti, in-Nisrani jrid jitgħallem jgħix mal-“Umanisti” ta’ żminijietna – kategorija li fiha tiġbor fost l-oħrajn lil-Lajċisti, il-Liberali u l-Anjostiċi. Dawn huma dawk li, filwaqt li jagħtu importanza lir-raġuni umana, huma magħluqin għat-traxxendent.

Mid-diffidenza għad-djalogu
Sfortunatament bejn l-Insara u l-umanisti teżisti ċerta diffidenza u ma japprezzawx lil xulxin! Xi drabi bejnietna tinħoloq ċerta konfrontazzjoni aggressiva fejn jintuża kliem dispreġjattiv u polemikuż! Din l-attitudni ma tagħmel ġieħ lil ħadd u anqas tawgura ftuħ u progress.

Huwa fatt li li wara kull xorta ta’ twemmin hemm il-bniedem li qed jagħmel mistoqsijiet kbar u tqal! Irrispettivament jekk wieħed jkunx Nisrani, Musulman jew Umanista, il-bniedem qed jagħmel mistoqsijiet kbar u tqal dwar x’sens fiha l-ħajja, x’inhi l-verità, x’inhi l-isfida tal-misteru tal-ħażen, x’inhi l-ġustizzja, dwar il-problema tal-faqar, eċċ. Kemm ir-raġuni kif ukoll il-fidi jgħinuna naslu biex insibu t-tweġibiet għal dawn id-domandi eżistenzjali!

Ir-raġuni għandha potenzjal enormi biex timraħ u tiskopri tweġibiet tajba! Imma billi r-raġuni hija fakultà umana faċli li titgħawweġ taħt il-pretensjoni tal-interessi tal-individwu jew ta’ xi grupp: l-attrattiva ta’ x’inhu l-aktar utli kapaċi tissagrifika l-verità! Minħabba r-riskju li r-raġuni kapaċi tfellaq, ir-reliġjon għandha rwol “korrettiv” għax tgħin lill-bniedem juża r-raġuni biex jasal għall-verità. Continue reading >>

Mons Isqof Mario Grech iżur il-Fundazzjoni OASI

It-traffikar tad-droga sar “taboo”

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-ftuħ tas-Sala San Mikiel fiċ-Ċentru tal-Oasi, Għawdex, 25 ta’ Gunju 2011.

« Nistħajjel il-Fundazzjoni Oasi bħala “katidral żgħir” – għaliex kif iseħħ fil-“katidral”, hawnhekk ukoll tippresiedi l-imħabba! Mhux biss għaliex hija l-imħabba li timmotiva lil dawk li jagħtu sehemhom f’din il-Fundazzjoni f’ħidma b’risq dawk li huma dipendenti mid-droga u l-alkoħol; imma wkoll għaliex dak li huwa mistenni li toffri din il-Fundazzjoni lill-klijenti tagħha hija l-imħabba!

Huwa fatt ikkonfermat li ħafna drabi r-raġuni għaliex persuna tagħtiha għax-xorb jew taqa’ fin-nasba tad-droga hija għax din tkun nieqsa mill-imħabba vera! Il-frustrazzjoni li ġġib magħha n-nuqqas tal-imħabba hija tremenda! Sfortunatament illum diversi jħabbtu “bieb” biex isibu min jista’ jħobbhom sinċerament u jibqgħu delużi – jew għax il-bieb jibqa’ mbarrat, jew għax jiġri li min jiftħilhom ikun iħobb lilu nnifsu u għalhekk “jużahom” għall-iskopijiet tiegħu! F’dan il-kuntest, l-aqwa terapija li tista’ toffri hija l-imħabba li twassal biex taċċetta lil dak li jkun kif inhu u tgħinu jikseb fiduċja fih innifsu. Mingħajr ma tikkundannah jew taqlagħlu l-iskeletri tal-imgħoddi, l-attenzjoni kollha mħabba twassal biex il-bniedem jiskopri li hu ta’ min iħobbu.

Imma din it-terapija kollha mħabba li toffri l-Oasi tista’ tkun effettiva biss jekk ikun hemm għassa biex l-ambjent li qed ngħixu fih ikun “nadif”. Hemm barra hemm min, animat minn kull tip ta’ interess imma mhux mill-imħabba, qed ibiegħ il-qerda! Kulhadd jaf b’dan in-negozju, imma ħadd ma jitkellem dwaru. It-traffikar tad-droga sar “taboo”. Huwa ovvju li qed nitkellmu dwar prattika kriminali li warajha hemm poteri enormi. Allura s-soċjetà tagħna hija daqshekk falza li minn barra tagħti bixra li tgħożż il-prinċipju tal-legalità, li huwa s-sinsla tas-soċjetà, imbagħad għal motivi varji tittollera dawn l-atti barbari?

Bdejna l-istaġun tal-festi titulari u nħossni preokkupat meta nisma’ lil xi kappillani jgħiduli li saħansitra anke fil-marċi tal-festi jkun hemm tiġri d-droga! Dawn l-abbużi hemm bżonn li jiġu mrażżna sewwa. Il-protezzjoni hija dritt taċ-ċittadin onest biss.

Filwaqt li nawgura li l-Oasi tibqa’ toffri dan is-servizz tal-imħabba, jien kuntent li l-Knisja f’Għawdex għandha sehem minn din il-ħidma. »

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Lulju 2011

logonewsheet.jpg

 

Niżżel n-newsheet mill-link ta’ hawn

 

 

L-Isqof Grech jiltaqa’ mal-komunità parrokkjali tal-Għarb

Fl-okkażjoni tal-festa li saret ilbieraħ, il-Ħadd 3 ta’ Lulju 2011, fil-parroċċa tal-Għarb, Għawdex, ad unur tal-Viżitazzjoni tal-Madonna lil Santa Eliżabetta, l-Isqof Mario Grech mexxa quddiesa pontifikali fil-knisja parrokkjali u fl-omelija wassal dan il-messaġġ:

Il-Volontarjat – sinjal pożittiv ta’ żminijietna

Fis-“sinjali taż-żminijiet” nistgħu naqraw x’inhu l-“kredu” tas-soċjetà, għaliex dawn is-sinjali huma rifless tal-valuri li tkun tħaddan is-soċjetà. Jekk naslu biex naqraw tajjeb dawn is-sinjali ta’ żminijietna, anke meta s-sħab iswed jaħbat idallam il-ħajja, xorta jirnexxilna naslu biex niskopru għadd ta’ sinjali li jqawwu fina t-tama dwar il-ġejjieni tas-soċjetà u tal-Knisja!

Fid-dawl tat-tagħlim tal-Konċilju Vatikan II, huwa dmir tal-Knisja li l-ħin kollu teżamina s-sinjali taż-żminijiet u tinterpretahom fid-dawl tal-Evanġelju biex tkun tista’ twieġeb għal dak li l-bnedmin dejjem jistaqsu dwar is-sens tal-ħajja! Għalina li nemmnu f’Alla, ċerti fenomeni li hawn madwarna jixhdu li Alla huwa preżenti u qed jaħdem fl-istorja tagħna llum. Continue reading >>