Archive for December, 2007

Jannar 2008

Niżżel: Newsheet - Jannar 2008

L-EWWEL TA’ JANNAR
JUM IL-PAĊI

Is-suġġett tal-Messaġġ tal-Papa Benedittu XVI għal dan il-Jum Dinji tal-Paċi 2008 huwa:

“IL-FAMILJA UMANA, KOMUNITA’ TA’ PAĊI”

Il-Papa fost ħwejjeg oħra qal “Kulma jgħin biex idgħajjef il-familja bbażata fuq iż-żwieġ bejn raġel u mara, kulma jmur direttament jew indirettament, kontra  l-ftuħ tagħha biex taċċetta b’mod responsabbli ħajja ġdida, kulma jfixkel id-dritt għar-responsabbilita’ primarja tagħha fl-edukazzjoni ta’ l-ulied, jikkostitwixxi ostaklu oġġettiv fit-triq tal-paċi.  Mingħajr il-familja, is-soċjeta’ hija sempliċi aggregazzjoni ta’ ġirien u mhux komunita’ ta’ aħwa rġiel u nisa msejħa biex jiffurmaw familja kbira waħda.”

Continue reading >>

Solidarjetà ta’ l-Isqfijiet ma’ Dr. Alfred Sant

Mons. Pawl Cremona O.P., Arċisqof ta’ Malta u Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, il-bieraħ, l-Erbgħa, ittelefonaw lil Dr. Alfred Sant, Kap ta’ l-Oppożizzjoni u Mexxej tal-Malta Labour Party, biex iwasslulu s-solidarjetà tagħhom u t-tama li l-intervent kirurġiku fuqu jirnexxi.

L-Arċisqof ta’ Malta u l-Isqof ta’ Għawdex qed jinżammu infurmati dwar il-qagħda ta’ Dr. Sant.

L-Isqfijiet iġeddu l-awgurju tagħhom li Dr. Sant ikollu fejqan sħiħ kmieni kemm jista’ jkun.

Il-Knisja turi s-solidarjetà tagħha ma’ Dr. Sant anke bit-talb.

Messaġġ tal-Papa għall-Jum Dinji tal-Paċi 2008

Il-Familja Umana, Komunità ta’ Paċi

English version click here

popebenedictwithchildren.jpgIl-Messaġġ tal-Papa Benedittu XVI għall-41 Jum Dinji tal-Paċi, li se jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Jannar 2008, jiffoka fuq it-tema, “Il-Familja Umana, Komunità ta’ Paċi”. Fil-Messaġġ, il-Papa juri kif bejn il-familja u l-paċi hemm rabta dejjiema.  L-ewwel parti tal-Messaġġ tiffoka fuq it-tifsira u l-valur tal-konnessjoni bejn il-familja u l-paċi, waqt li t-tieni parti teżamina l-familja umana fid-dawl ta’ għadd ta’ problemi li direttament jolqtu l-paċi.

Continue reading >>

It-tnax il-sessjoni tal-Kunsill Presbiterali - 23 ta’ Diċembru 2007

XII/5                                                                23 ta’ Diċembru 2007

TA G Ħ R I F     L I L L – K L E R U

19.       Is-Sibt, 15 ta’ Diċembru 2007, saret il-ħames laqgħa tat-12-il Sessjoni tal-Kunsill Presbiterali fiċ-Ċentru Pastorali tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, immexxija mill-Isqof Mario Grech, fil-preżenza tal-Moderatur il-ġdid, Dun Daniel Xerri, Rettur tas-Seminarju. Attendew 75 % tal-membri.
 
20.       L-Accountant Mario Grech ta tagħrif dwar ir-rapport finanzjarju annwali tal-Fond Ċentrali tad-Djoċesi għas-sena 2006. Qal li kien hemm żbilanċ ta’ Lm 40,000 derivat minn nuqqas ta’ madwar Lm 30,000 fid-dħul mill-imgħax fuq l-investimenti u anke minn spejjes kapitali straordinarji, bħal fil-każ tal-bini ta’ l-iskola tal-Konservatorju. Qal li l-item prinċipali tad-dħul (madwar Lm 190,000 netti wara li jinqata’ l-imgħax mogħti lill-parroċċi u entitajiet oħra) ġej mill-imgħax mill-investimenti waqt li l-item ewlieni ta’ ħruġ jikkonsisti fil-ħlas u għotjiet lill-qassisin (madwar Lm 171,000). Il-ħruġ jikkomprendi wkoll operational costs li jinkludu spejjes ta’ manutenzjoni u xogħlijiet ta’ refurbishment li saru fit-Tribunal Ekklesjastiku.
 
21.       Fost id-diversi interventi tal-Membri:
(a)        ġie mistoqsi hux possibbli li bħall-N.G.O.s, il-Knisja tiġi eżentata mit-taxxa fuq l-income;
(b)        issemma’ li l-Kunsill Presbiterali jista’ jipproponi li għall-futur, meta titwaqqaf fundazzjoni pija meta din tagħlaq, parti minnha tmur għall-Fondo Clero. L-Isqof qal li jista’ jindika din l-idea lill-kappillani bħala desideratum;
(ċ)        intwera qbil minn diversi Membri li jeħtieġ ikun hawn aktar sensibilità għall-kontribuzzjonijiet u li jingħata tagħrif lin-nies in ġenerali f’dan is-sens;
(d)        f’dan ir-rigward, ġie propost li l-Isqof jagħmel programm fuq ir-radju dwar il-qagħda ekonomika tad-Djoċesi u dan jixxandar f’peak time mir-radjijiet tal-parroċċi;
(e)        ġie suġġerit li fil-parroċċi jkun hemm lajċi li jitrattaw il-materji finanzjarji. L- Isqof fakkar li skond il-Kodiċi tad-Drittu Kanonku hu previst li jkun hemm kunsill finanzjarju fil-parroċċi.
 
22.       Mons. Isqof jipproponi li kull saċerdot almenu jikkontribwixxi Lm 1,000 għall-Fondo Clero Djoċesan, jew meta għadu ħaj jew inkella bħala lascito għal wara mewtu. Sad-data ta’ dan it-Tagħrif, ingħataw Lm12,000 mingħand saċerdoti individwali.
 
23.       Ġie mfakkar li s-Santa Sede tinsisti ma’ l-impjegati tagħha li jaħsbu fil-Knisja fit-testment tagħhom.
 
24.       Rigward il-kontribuzzjonijiet versu l-fond ċentrali, ġie rrimarkat illi:
(a)        skond regolament tal-Provinċja Ekklesjastika Maltija, meta tinbiegħ xi proprjetà ta’ enti ekklesjastiku, terz tar-rikavat imur għall-enti li tkun, terz għall-Fondo Clero u terz għall-iskejjel tal-Knisja;
(b)        meta jsiru opri ġodda, jitħallsu 10 % ta’ l-ispejjes ta’ l-opra lill-fond ċentrali.
 
25.       F’konnessjoni max-xogħol ta’ bini fl-iskola sekondarja tal-Konservatorju ta’ l-Isqof, Mons. Isqof semma li rċieva programm preventiv dwar dak li fadal għall-iskola li jammonta għal madwar Lm100,000 oħra. Saru kummenti pożittivi mill-Isqof u minn xi Membri dwar l-utilità ta’ din l-iskola.
 
 
Dun Edward Xuereb (Segretarju)

Programm taċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi li Mons. Isqof Mario Grech ser imexxi fil-Kattidral ta’ Għawdex

It-Tnejn 24 ta’ Diċembru - Lejliet il-Milied
17:30 Mons. Isqof Mario Grech flimkien mall-Kapitlu tal-Kattidral imexxi l-Għasar Kantat tal-Viġili tas-Solennita tat-Twelid ta’ Sidna Gesu Kristu.

Continue reading >>

Bullettin - 23 ta’ Diċembru 2007

Logo tal-Bullettin tal-Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd ta’ L-Avvent (Sena A)

Bullettin tal-Ħadd - 23 ta’ Diċembru 2007

Quddiesa b’tifkira ta’ l-Isqof Awżiljarju Rosario Farrugia

Il-Ħamis 20 ta’ Diċembru Mons Isqof Mario Grech mexxa l-quddiesa tan-Novena fil-parroċċa tax-Xagħra li kienet qed tfakkar il-mitt sena mill-Ordinazzjoni Episkopali u mill-mewt ta’ l-Isqof Awżiljarju Rosario Farrugia mwieled ix-Xagħra.

18 ta’ Diċembru 2007

themalteseheraldpicture.jpgFil-paġna dwar Għawdex f’ The Maltese Herald ta’ 18 ta’ Diċembru 2007,  il-ġurnalist Għawdxi Charles Spiteri, fost l-oħrajn jirraporta dwar il-pussess ta’  Mons. Ġużepp Attard bħala Arċipriet tal-paroċċa tal-Katridal u dwar zjara li saret mill-President ta’ Malta fis-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu.

The Maltese Herald - 18 December 2007