Archive for the '2009' Category

ĦTIEĠA TA’ RIKONĊILJAZZJONI TAL-BNEDMIN MAL-ĦAJJA

ĦTIEĠA TA’ RIKONĊILJAZZJONI TAL-BNEDMIN MAL-ĦAJJA

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ Santa Luċija, Santa Luċija, Għawdex
Il-Ħadd, 13 ta’ Diċembru 2009

Ftit aktar minn 40 sena ilu, fi tmiem il-Konċilju Vatikan II, fil-messaġġ tagħhom lill-umanità, l-isqfijiet appellaw lin-nisa biex jagħtu sehemhom ħalli “il-bnedmin jirrikonċiljaw ruħhom mal-ħajja”. Meta tqis kemm illum il-ħajja tal-bniedem hija vulnerabbli, inħoss li għandi nagħmel eku ta’ dik il-vuċi profetika tal-Konċilju u mill-ġdid nappella lin-nisa biex b’mod attiv jirrikonċiljaw lill-bniedem mal-ħajja.

Femminiżmu ġdid

L-esperjenza tal-maternità tnissel sensibilità qawwija favur il-ħajja. Il-maternità ġġorr magħha rabta speċjali mal-misteru tal-ħajja umana li titnissel fi ħdan il-mara. Dan il-kuntatt uniku mal-bniedem li jissawwar fil-ġuf, inissel fil-mara atteġġjament għal kollox uman mhux biss lejn il-wild li jitwieled mill-mara, imma lejn kull bniedem. Dan jagħti timbru speċjali favur il-ħajja lill-personalità tal-mara. Continue reading >>

BIEX JINBNEW TOROQ TA’ KOMUNIKAZZJONI

BIEX JINBNEW TOROQ TA’ KOMUNIKAZZJONI

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat
Parroċċa San Lawrenz, Għawdex – Il-Ħadd, 6 ta’ Diċembru 2009

Esperjenzi ta’ qtiegħ il-qalb

Hija l-esperjenza tal-bniedem ta’ llum li jiġri li nagħtu bidu għal xi proġett u mmiddu għonqna għal ċerta direzzjoni imma ma nwasslux, għax qisu naqtgħu jiesna li dak l-iskop li nkunu ffissajna naslu biex nilħquh.Dan narawh fil-ħajja individwali tagħna; per eżempju, l-instabilità tal-bniedem illum li ma jafx x’irid – filli miexi f’direzzjoni u filli f’oħra.Dan narawh fil-ħajja tal-familja tagħna, fejn sfortunatament għandna koppji li jibdew il-ħajja taż-żwieġ u tal-familja u ma jwasslux imma jieqfu f’nofs it-triq.Narawh ukoll xi drabi fil-ħajja tagħna s-saċerdoti.Dan narawh fil-ħajja tas-soċjetà li tagħmel ħafna proġetti imma ħafna drabi tħalli x-xogħol nofs kedda u jkollha tibdel u taghmel adattamenti għaliex jew it-triq hija twila u mħarbta jew għax insibuha magħluqa u ma nistgħux ninfdu. Continue reading >>

SOĊJETÀ MINGĦAJR ĊERTEZZI MORALI TITFARRAK U TFARRAK IL-FAMILJI
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Manifestazzjoni Marjana favur Ambjent Moralment Nadif
Marsalforn – Il-Ħamis, 24 ta’ Lulju 2009

 

Ambjent moralment nadif

Qegħdin nagħmlu din il-manifestazzjoni biex nitolbu lil Alla bl-interċessjoni ta’ Marija biex iżomm idejh fuqna u fuq il-poplu tiegħu f’pajjiżna; fl-istess waqt iltqajna biex bil-preżenza tagħna nibagħtu messaġġ lis-soċjetà u ngħidulha li aħna għandna għal qalbna ambjent li huwa moralment nadif.

Il-frażi “ambjent moralment nadif” tista’ tingħata żewġ tifsiriet. Nistgħu nagħtuha t-tifsira li nittama li aħna lkoll nixtiequ nagħtuha, jigifieri li nixtiequ li l-ambjent ta’ madwarna jkun tassew nadif f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħajja etika u morali tagħna.

Riskju ta’ soċjetà mingħajr riferiment etiku preċiż

Però wieħed jista’ jifhem din il-frażi bil-kontra, fis-sens li llum l-bniedem irid ambjent “nadif” minn dak kollu li huwa etiku u morali! Nibża’ li fis-soċjetà tagħna għandna min mhux biss jagħti din l-interpetazzjoni, imma qed jaħdem biex ikollna soċjetà ħielsa minn kull prinċipju etiku u morali. Il-preżenza ta’ dan il-kurrent fis-soċjetà tinkwetani mhux biss bħala ragħaj spiritwali imma wkoll bħala ċittadin tar-Repubblika tagħna! Għax meta soċjetà tfassal sistema li tkun miftuma minn kull forma ta’ riflessjoni u rabta etika, tkun qegħda tibni fuq ir-ramel.

Continue reading >>

L-EVANĠELIZZAZZJONI BĦALA S-SERVIZZ TAL-KNISJA LILL-BNIEDEM
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Velja ta’ Pentekoste – Konkluzzjoni tal-Missjoni Djocesana
Pjazza il-Vitorja, Xagħra – Is-Sibt, 30 ta’ Mejju 2009

L-EVANĠELIZZAZZJONI BĦALA S-SERVIZZ TAL-KNISJA LILL-BNIEDEM

Il-bniedem tal-lum għandu ħafna mistoqsijiet

Min huwa l-bniedem? Il-kittieb Edmond Jabes  jgħid li l-bniedem tal-lum jismu “domanda”, għaliex huwa kontinwament qiegħed jistaqsi u jfittex. Ħajtu hija damma ta’ mistoqsijiet, waħda wara l-oħra. Sakemm il-bniedem ma jsibx risposta u ma jiltaqax mal-verità, la ħa jsib mistrieħ u lanqas ħa jkun ħieles.  Fin-nuqqas  ta’ twegiba bis-sens, il-bniedem jibqa jitfixkel l-identita tiegħu.

Nitlobkom biex illejla b’kuraġġ titfgħu l-ħarsa tagħkom fuq is-soċjetà tagħna u taraw jekk din id-deskrizzjoni tapplikax għal ġensna. Forsi ma nindunawx bid-domandi li qed jagħmel il-ġar tagħna, imma żgur li nindunaw li dak ta’ ħdejna għadu ma sabx is-serħan u għadu mhux ħieles.
Continue reading >>

NIBŻGĦU GĦAX-XOGĦOL
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem
Knisja Parrokkjali tal-Qala, l-Erbgħa 1 ta’ Mejju 2009

NIBŻGĦU GĦAX-XOGĦOL

Ix-xogħol u l-familja

Ġesù kien magħruf bħala Iben il-Mastrudaxxa, iben il-Ħaddiem. F’din il-festa li l-Knisja tagħmel f’ġieħ San Ġużepp, il-missier putattiv ta’ Ġesù, hija tistedinna nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq San Ġużepp ħaddiem u nitolbuh biex idawwal aspett importanti ħafna tagħna l-bnedmin li huwa x-xogħol. Bħala l-kap tal-Familja Mqaddsa, Ġużeppi jagħti dimensjoni familjari lix-xogħol. Ġużeppi kien iwettaq ix-xogħol b’servizz lejn il-familja. Ħafna drabi x-xogħol tagħna huwa xogħol marbut mal-ħajja tal-familja.
Continue reading >>

NAGĦTU TWEĠIBA EVANĠELIKA LID-DINJA TAL-LUM
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa liturġika ta’ San Ġorġ martri
Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria – Il-Ħamis, 23 ta’ April 2009

Pellegrinaġġ fl-art tal-Apokalissi

L-ewwel qari li tħabbrilna llum, f’din il-festa ta’ San Ġorġ, huwa proprju meħud mill-ktieb tal-Apokalissi, li hu l-aħħar ktieb tat-Testment il-Ġdid. Jiena u nisma’ din il-Kelma, ġieni f’moħħi meta San Ġwann, l-awtur tal-Apokalissi, jikteb lis-seba’ Knejjes. Fl-Apokalissi San Ġwann jgħid li Alla jibgħat l-anġlu tiegħu lil seba’ Knejjes fl-Asja Minuri: lill-Knisja f’Efesu, fi Smirna, f’Pergamu, f’Sardi, f’Filadelfja, f’Loadiċija u f’Tjatira. Ftit tal-jiem ilu kont fuq pellegrinaġġ it-Turkija, illi tagħmel dik li kienet magħrufa bħala l-Asja Minuri, u stajt nara x’fadal minn dawn is-seba’ Knejjes u Knejjes oħrajn; hemmhekk rajt x’fadal minn dak li kien wieħed miċ-ċentri tal-Knisja ta’ Kristu: Biżanzju jew Kostantinopli, dik li mbagħad illum tissejjaħ Istanbul! B’għafsa ta’ qalb ikolli ngħid illi ma rajt xejn, jew rajt ftit li xejn mill-fdalijiet ta’ din l-esperjenza ta’ poplu Kristjan f’dan il-pajjiż! Illum fit-Turkija, li tgħodd madwar sebgħin miljun ruh, m’hemmx tlitt elef Kristjan!

Qed ngħid dan biex nirriflettu ftit, għax l-istorja tgħallimna. Bħalma llum, x’ħin nisimgħu bil-Knisja ta’ Loadiċija, il-Knisja ta’ Efesu, dawn huma biss fdalijiet, rovina, nistaqsi b’responsabbiltà kbira, u nixtieq li anki intom tistaqsu: X’futur għandha l-Knisja fl-Ewropa u f’pajjiżna? X’garanzija għandna aħna illi ma tiġix mewġa – bħalma kien l-imperu Ottoman bir-reliġjon Iżlamika, – u tħott il-Knisja mwaqqfa minn Pawlu fil-gżejjer tagħna? Jekk fit-Turkija hemm preżenza kbira Iżlamika, f’dan il-pajjiz dieħla mewġa “religjuza” oħra: il-lajċiżmu. Jekk s’issa l-Iżlam mhux sfida qawwija, żgur li għandna t-theddida tal-lajċiżmu li bil-mod il-mod qiegħed iġarraf il-binja tal-Knisja fostna.

Continue reading >>

IS-SAĊERDOT MINISTRU TAL-WEGĦDIET TA’ ALLA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni ta’ Tberik taż-żjut u tal-wegħdiet saċerdotali.
Knisja Kattidrali - 9 ta’ April 2009

 

Bħall-poplu Lhudi, il-poplu tagħna jgħix f’ċerta stennija biex jara jitwettqu ċerti ħwejjeg li ħaddieħor iwebbillu qalbu u moħħu bihom. Il-poplu tagħna, bħall-poplu Lhudi, jemmen u jistenna li min għamillu ċerti wegħdiet xi darba jwettaqhom!

Wegħdiet materjali

Kien hemm wegħdiet ta’ ħajja soċjali aħjar li saru lill-poplu Lhudi minn min kellu l-poter pubbliku, kemm dak lokali, bħalma kellu Erodi, u kemm dak barrani, bħalma kienu r-Rumani. Imma baqgħu wegħdiet fiergħa. Dan id-diskors nistgħu napplikawh għal żminijietna!

Wegħdiet ta’ natura reliġjuża

Imbagħad il-Lhud kellhom ukoll wegħdiet ta’ natura reliġjuża. L-aqwa fosthom kienet il-wegħda li Alla jibgħatilhom il-Messija. Il-poplu Lhudi kien jgħix fl-istennija li jara din il-wegħda titwettaq. Dawn il-wegħdiet sarulu sa minn żmien il-Patrijarki; u l-istorja tad-diversi pattijiet li kien hemm bejn Alla u l-poplu tiegħu hija storja ta’ wegħdiet li kien jagħmel Alla.

San Pawl jgħid li “tagħhom (tal-Lhud) huma l-wegħdiet” (Rum 9:4). Pawlu jkompli jfisser li “Kristu sar qaddej tal-Lhud ċirkonċiżi minħabba l-fedeltà ta’ Alla biex seħħew il-wegħdiet li għamel lill-Patrijarki” (Rum 15:8). Fl-Atti tal-Appostli nsibu “li min-nisel ta’ David, Alla skond il-wegħda tiegħu ġab lil Israel is-Salvatur li hu Ġesù” (13:23).
Continue reading >>

ID-DULURI PREŻENTI FL-IMMIGRANTI IRREGOLARI
Omelija ta l-Isqof Mario Grech
Manifestazzjoni pubblika fl-okkażjoni tal-festa tal-Addolorata
Pjazza Indipendenza, Rabat – il-Ġimgħa, 3 ta’ April 2009

Traġedja umana li ma tħalliniex indifferenti

Għada friska t-traġedja ta’ ’l fuq minn 300 ruħ li fil-ġranet li għaddew għerqu f’baħar qawwi ftit ’il barra mill-kosta tal-Libja, huma u jippruvaw jaslu l-Ewropa b’mod irregolari. Kemm-il ħajja mitmuma ħesrem! Kemm tamiet ta’ ħelsien u ħajja ġdida spiċċaw f’qiegħ il-baħar! X’wied ta’ dmugħ iġelben ma’ ħaddejn dawk li tħallew jibku t-telfa! Bħalma darba ħarset lejn Binha fuq is-salib, hekk Omm Kristu, Omm il-bnedmin kollha tħares lejn it-traġedja umana ta’ dawk li qed jaħarbu l-persekuzzjoni, il-gwerra jew il-faqar insopportabbli f’pajjiżhom. Il-biċċa l-kbira tal-immigranti li qed jaqsmu l-baħar Mediterran u li xi ftit eluf minnhom sabu ruħhom fuq xtutna, huma nies qed jaħarbu minn pajjiżhom u jfittxu l-protezzjoni ta’ pajjiżi oħra, proprju għax pajjiżhom jew il-pajjiż li jinsabu fih mhux biss ma jħarisx id-drittijiet u l-libertà tagħhom, imma saħansitra jiċħdilhom dawn id-drittijiet u forsi jhedded l-istess ħajja tagħhom. Jibqa’ l-fatt li l-maġġoranza tar-rifuġjati fid-dinja llum ma jinsabux fil-pajjiżi sinjuri, imma f’uħud mill-ifqar pajjiżi tad-dinja. Continue reading >>