Archive for the 'Homilies' Category

“IL-ĦARSA TA’ ĠESÙ TISRAQ IL-QLUB” - L-Isqof Mario Grech

Omelija fil-Funeral tal-Kan. Ġużepp Hili
Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur
It-Tnejn 28 ta’ Mejju 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

funeral-dun-guzepp-hili.jpg

Ħafna minna fil-memorja għandna merfugħa l-ħarsa ta’ ċerti persuni li nkunu ltqajna magħhom f’ħajjitna. Niftakru f’dawk l-għajnejn li jkexkxuna, imma hemm ukoll dik il-ħarsa kollha mħabba u ħniena li tkun serqitilna qalbna! Hemm għajnejn irrabjati u għajnejn miksura bl-uġigħ. Hemm għajnejn kollha qilla u rabja u hemm għajnejn jixegħlu bil-ferħ. Continue reading >>

Iċċelebrati l-Kwaranturi Mqaddsa fil-Belt Victoria

Omelija fl-Għeluq tal-Kwaranturi Mqaddsa fil-Belt Victoria
Il-Ħadd 6 ta’ Mejju 2018, is-Sitt Ħadd tal-Għid
Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

L-EWKARISTIJA ĦOBŻ TAL-ĦAJJIN

31950225_10157433726584358_2947947895640293376_n.jpg

Meta nħares lejn is-soċjetà ta’ madwarna, ma nistax ma nħossx ma’ dawk il-persuni li tant huma mtaqqlin bit-tħassib u l-problemi tal-ħajja, li nsew meta tbissmu l-aħħar! Uħud (individwi, koppji u familji) huma konfużi għax ma jarawx soluzzjoni għall-isfidi eżistenzjali li għandhom; oħrajn jinsabu mħawda sew, għax għalkemm is-suq jidher li qed joffri s-soluzzjoni għad-dilemma li għandhom, mhumiex ċerti x’għażla għandhom jagħmlu! Oħrajn għandhom qalbhom tqila u moħħhom imdallam, għax ma jistgħux jegħlbu s-sens ta’ ħtija jew falliment. Imbagħad hemm oħrajn li qegħdin il-ħin kollu jissieltu mad-dubji tal-fidi u l-kunflitti wegħrin tal-kuxjenza! Continue reading >>

Il-Knisja ta’ Għawdex tifraħ ma’ Dun Giovann Tabone MSSP fl-Ewwel Quddiesa Solenni tiegħu

Omelija fl-Ewwel Quddiesa Solenni ta’ Dun Giovann Tabone MSSP
Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur
Is-Sibt 28 ta’ April 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ATTITUDNI PASTORALI FRISKA

 

a_2452.jpg

F’pajjiżna drajna ngħixu f’soċjetà li l-valuri tagħha kienu mkenna b’qafas ta’ liġijiet ċivili. Il-fatt li dan il-qafas legali qed jinħatt ma jfissirx li l-valuri għebu; imma l-ambjent soċjali qed joffrilna sfida akbar biex il-pakkett ta’ valuri li għandu jservina bħala boxxla għall-ħajja, ikun frott ta’ għażla matura u konvinta. Jekk dawn il-valuri ma jibqgħux miktuba fuq il-kodiċi tal-liġi ċivili, Alla xorta jibqa’ jnaqqaxhom fil-qlub tal-bnedmin. Għalhekk, dak li huwa assolutament meħtieġ hu li Alla ma jgħibx mix-xefaq. Għalkemm madwarna jidhru sinjali li jindikaw li s-soċjetà tagħna qed tagħlaq il-bieb lil Kristu, dan ma jfissirx li Kristu għalaq il-bieb għalina. Proprju għax iħobbna, jaf jgħaddi mill-bibien magħluqa u jagħmel lilu nnifsu preżenti fostna. Għax jekk xi wħud qatgħu qalbhom minn Alla, Alla qatt ma jaqta’ qalbu minna! Continue reading >>

L-Azzjoni Kattolika tiftaħ il-”Kampanja għal Ambjent Moralment Nadif”

Omelija fil-Ftuħ tal-Kampanja favur Ambjent Moralment Nadif
u b’Saħħtu organizzata mill-Azzjoni Kattolika Għawdxija
Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb
L-Erbgħa 25 ta’ April 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

GĦAL AMBJENT MORALMENT NADIF

ftuh-tal-kampanja-favur-ambjent-moralment-nadif-25apr2018.jpg


Meta fl-2012 iltaqa’ ma’ grupp ta’ isqfijiet Franċiżi, il-Papa Benedittu XVI fisser it-tħassib tiegħu għall-fatt li fl-Ewropa, li hija l-benniena tal-Kristjaneżmu, hawn “injoranza reliġjuża”. Din l-injoranza ma teżistix biss fis-soċjetà lajka u sekularizzata, imma wkoll fi ħdan il-poplu Nisrani. Minkejja li aħna l-Ewropej għandna tradizzjonijiet u kultura Kristjana, fostna hawn din l-injoranza reliġjuża li fi kliem il-Papa Benedittu hija “doppja” għax ħafna la jafu xejn dwar il-persuna ta’ Ġesù Kristu u lanqas dwar it-tagħlim tiegħu li jagħti sens lill-ħajja tal-bniedem. Minħabba din l-injoranza, il-ġenerazzjonijiet li telgħin ma jħossuhomx werrieta ta’ dik it-tradizzjoni li sawret il-ħajja, is-soċjetà, l-arti u l-kultura Ewropea. L-injoranza reliġjuża tfixkel l-iżvilupp sħiħ tal-bniedem u tas-soċjetà; fil-fatt, frott ta’ din l-injoranza l-bniedem jagħmel għażliet li bihom iweġġa’ lilu nnifsu. Continue reading >>

MINGĦAJR MARTRI M’HEMMX KNISJA - L-Isqof Grech

Omelija fil-Festa liturġika ta’ San Ġorġ Martri
Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria
It-Tnejn 23 ta’ April 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

MINGĦAJR MARTRI M’HEMMX KNISJA

 

dsc_0234.jpg

“Gaudete et exsultate – ‘Ifirħu u thennew’, jgħid Ġesù lil dawk li huma ppersegwitati jew umiljati minħabba f’ismu” (GE, 1). Dawn huma l-ewwel kelmiet tal-Eżortazzjoni appostolika li l-Papa Franġisku tana xahar ilu!

“Ifraħ u tenna” jgħid Ġesù lill-Patrun tagħna San Ġorġ Martri, illum fis-Solennità tal-Festa tiegħu. Continue reading >>

Festa ta’ Sant’Anton Abbati fix-Xagħra

2018-01-21-santanton-abbati.jpg

Omelija fil-Festa ta’ Sant’Anton Abbati
Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, ix-Xagħra
Il-Ħadd 21 ta’ Jannar 2018
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

INNEĦĦU L-KAPPESTRU RELIĠJUŻ

Kienu għaddew kważi tliet mitt sena u l-kelma ta’ Ġesù Kristu li smajna titħabbar fil-Vanġelu tal-lum (Mk 1:14-20) heżżet il-ħajja ta’ Anton, żagħżugħ minn Coma fl-Eġittu – illum meqjum bħala Sant’Anton Abbati (250-356). Ta’ għoxrin sena, Anton jilqa’ s-sejħa li Ġesù jagħmel biex il-bniedem jikkonverti: “Indmu u emmnu fl-Evanġelju”. Continue reading >>

Imxennqa għal Alla: L-Awgurju tal-Ewwel tas-Sena mill-Isqof Mario Grech

Omelija b’messaġġ lill-Knisja fil-bidu tas-Sena l-ġdida 2018
Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria
It-Tnejn 1 ta’ Jannar 2018, Solennità ta’ Marija Omm Alla
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

IMXENNQA GĦAL ALLA

celebrazzjoni-tal-ewwel-tas-sena-fsan-gorg-1jan18.jpg

Huwa fatt li fis-soċjetà tagħna ħafna għandhom ħalqhom fix-xgħir. Dan huwa riżultat tal-fatt li l-ekonomija tal-pajjiż sejra tajjeb. Jien nawgura li dan il-ġid ikompli joktor u jinfirex, għax nixtieq nara lil kulħadd kuntent. Imma biżżejjed il-ġid materjali biex jiżguralna l-kuntentizza? Ma nkun nagħmel ebda skoperta jekk ngħid li hawn min, għalkemm ħobżu maħbuż u żejtu fil-kus, għandu dejjem subgħajh f’rasu għax ma jafx x’għandu jagħmel biex ikollu l-paċi f’qalbu! Għax kif jgħid Santu Wistin, il-qalb tal-bniedem ma ssibx mistrieħ jekk mhux f’Alla.

Jien konvint li daqskemm f’moħħna jitqanqlu mistoqsijiet dwar x’ser nagħmlu biex fl-aħħar tal-ġurnata jkollna l-kartieri mimlija, daqstant ieħor ikun itektek b’mistoqsijiet dwar Alla. Niżgurakom li dan jgħodd anki għal min jiddikjara li huwa atew. Fil-fatt, mhux bilfors wieħed ikun jaħseb b’mod espliċitu dwar Alla! Kif jikteb filosfu modern, André Comte-Sponville, “il-bniedem jista’ jgħaddi mingħajr reliġjon imma mhux mingħajr il-komunjoni mal-oħrajn, il-fedeltà u l-imħabba”. Għax il-bniedem li jixxennaq biex jgħix ħajja bis-sens, indirettament qed jixxennaq għal Alla; min joħlom li madwarna jkun hawn dinja aħjar, dan qed joħlom dwar Alla! Continue reading >>

L-Isqof Grech jiltaqa’ mas-saċerdoti waqt l-irtir annwali f’Dar Manresa

Fostna hemm it-tajjeb li ma jidhirx

Omelija f’Quddiesa waqt l-Irtir tas-Saċerdoti
Dar Manresa, il-Belt Victoria
Il-Ħamis 16 ta’ Novembru 2017
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

Illum hawn min – anki saċerdoti – qed jistqasi l-istess mistoqsija li l-Fariżej għamlu lil Ġesù: “Meta ser tiġi s-Saltna ta’ Alla” (Lq 17:20). Bħall-Fariżej li kienu mħassba dwar x’sar minnha s-Saltna ta’ Alla, illum hawn min huwa inkwetat dwar x’sar minnha l-“Kristjanità” jew bil-qagħda fil-Knisja. Hawn min minna s-saċerdoti qed jikteb fil-ġurnali li bħalissa fil-Knisja qed tirrenja l-konfużjoni dwar il-morali u t-twemmin; (sewwa tkunu tafu li dan mhux diskors skont il-qalb tal-Isqof tagħkom).

It-tweġiba jagħtihielna Ġesù nnifsu: “Is-Saltna ta’ Alla ma tiġix b’sinjali li jidhru… is-Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda”. Minkejja l-kontradizzjonijiet li qed ngħixu fihom, Ġesù jiżgurana li Alla huwa preżenti fostna. Imma aħna neħtieġu dik il-kapaċità biex naqraw is-sinjali tal-preżenza ta’ Alla fostna. Din il-preżenza ma tidhirx. Ma tistax tgħid li tinsab hawn jew hemm. Anzi, jien ngħid li għandna nibżgħu minn dawk l-elementi li aħna nqisuhom bħala sinjali li jagħmlu wisq evidenti l-preżenza ta’ Alla. Għandi f’moħħi kemm dawn il-fenomeni psewdo-sopranaturali li kultant żmien ifaqqsu madwarna u jġennu ħafna nies, u kemm dawk ir-ritwali tradizzjonali li kienu jintużaw fl-antik (u donnu hawn min irid jerġa’ jqajjimhom) li hemm min jikkonsagrahom bħala garanzija li tikkonferma l-preżenza tas-Saltna ta’ Alla fostna! Din il-forma mentis tinkwetani daqskemm jinkwetawni fenomeni oħra bħalma huma s-sekulariżmu, il-lajċiżmu, l-ateiżmu… Continue reading >>