Archive for the 'Homilies' Category

Iċċelebrat Jum Malta Kattolika

Sintesi tal-Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl Missierna
Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar
Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar 2017
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

san-pawl-statue.jpgĦADD MA GĦAMILNA ĠUSTIZZIERA TA’ ĦADD

Fil-qawl “jekk il-ġemel jara ħotobtu, jaqa’ u jmut sobtu”, l-antenati tagħna rnexxielhom jiddeskrivu aspett fid-DNA tagħna: li ħafna drabi aħna naraw it-tibna f’għajn il-proxxmu u ninsew it-travu li hemm f’għajnejna! Għalhekk nissindikaw lill-proxxmu, nerfgħulu salibu, u niġġudikawh. Donnu hawn min għamel lilu nnifsu ġustizzier u l-pjaċir tiegħu huwa li jiddikjara l-kundanna tal-mewt u jaqta’ l-irjus. Continue reading >>

Iċċelebrat il-funeral ta’ Dun Lino Vella

Omelija fil-Funeral tal-Kan. Lino Vella
Knisja parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem
Is-Sibt 4 ta’ Frar 2017
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ritratt-ray-grech-2.jpg

INTOM IL-MELĦ TAL-ART

Biex jgħix, il-bniedem jeħtieġlu l-ikel, imma l-ikel maż-żmien jitħassar u jispiċċa. Jekk l-ikel ikun skars, l-istess ħajja umana tkun mhedda. Għalhekk, biex ikun jista’ jikkonserva l-ikel fit-tul mingħajr ma jitħassar u hekk jiżgura li jgħix, il-bniedem beda juża l-melħ. Il-melħ tant sar prezzjuż li hemm min isejjaħlu “deheb abjad”. Il-melħ iserrħilna rasna li ser ikollna ikel biex ngħixu.

Imma aħna nafu li mhux biss l-ikel jitħassar, imma anki l-bniedem huwa suġġett għal taħsir. Anzi, ebda esperjenza umana ma hija meħlusa mit-taħsir. Dan narawh fl-esperjenza tagħna fil-familja, fir-relazzjonijiet ta’ bejnietna, fuq ix-xogħol, fid-diversi oqsma tas-soċjetà, u l-bqija. Mhux tant rari li niltaqgħu ma’ realtajiet umani minsusa mit-taħsir. It-taħsir, li jista’ jkun materjali, affettiv, morali, soċjali u spiritwali, huwa parti mill-ħajja tagħna. Din il-qagħda taf taqtgħalna qalbna, għax ladarba l-ħwejjeġ jibdew jitħassru, it-taħsir joktor. Continue reading >>

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej - Jum il-Ħajja Kkonsagrata

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej,
Jum il-Ħajja Kkonsagrata
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Il-Ħamis 2 ta’ Frar 2017
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

img_0021.jpg

BIEX INKUNU PAĊI MA’ ALLA

Kif mhux possibbli li wieħed jidħol fl-ilma u ma jixxarrabx, hekk ukoll mhux minnu min jgħid li jkun iltaqa’ ma’ Ġesù u jibqa’ ma jinbidilx. Meta l-Kelma ta’ Alla tasal f’widnejna u f’qalbna, hija tagħtina skoss qawwi u tqabbad fina moviment. Meta dan ma jseħħx, ifisser li l-kelma hija mejta – li mhix il-Kelma ta’ Alla. Imma bħal Xmun fit-Tempju aħna wkoll għandna bżonn tal-għajnuna biex nisimgħu tidwi f’qalbna din il-Kelma u nħalluha ġġib il-konverżjoni tagħna. L-Ispirtu s-Santu li għen lil Xmun, jassisti lilna wkoll. Fil-fatt, fir-rakkont tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju, San Luqa jgħidilna li l-Ispirtu s-Santu kien fuq Xmun u li dan kien imnebbaħ u mqanqal mill-Ispirtu s-Santu. Fil-magħmudija aħna rċivejna dan l-istess Spirtu s-Santu u għalhekk ma nibqgħux lura milli nsejħulu biex jgħinna nfasslu ħajjitna fuq il-Kelma. Neħtieġu t-tnebbiħ tal-Ispirtu biex nagħmlu r-rieda ta’ Alla. Għalhekk San Pawl jistedinna biex “nistħarrġu l-Ispirti” (1 Kor 12:10) u San Ġwann jiktbilna li “mhux kull xorta ta’ spirti għandkom temmnu. L-Ispirti stħarrġuhom biex taraw ikunux ġejjin minn Alla” (1 Ġw 4:1). Imma biex nagħmlu dan id-dixxerniment spiritwali, neħtieġu l-akkumpanjament tad-direttur jew direttriċi spiritwali. Continue reading >>

Tama għal min iħossu fid-dlam

Omelija fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej
Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria
Il-Ħadd 8 ta’ Jannar 2017
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

HEMM KEWKBA TIDDI GĦAL KULĦADD

dsc_0561.jpg

Il-lejl huwa ikrah. Huwa naturali li aħna neqirdu meta nkunu fid-dlam. Imma allaħares ma jkunx il-lejl biex aħna nkunu nistgħu ngawdu l-kwiekeb! Il-kwiekeb ma jidhrux f’nofs ta’ nhar imma fid-dalma tal-lejl. Aktar ma jkun daħal il-lejl, aktar tilma d-dija tal-kwiekeb.

L-esperjenza tal-lejl hija xi ħaġa komuni għalina lkoll. Kienet ukoll l-esperjenza tal-Maġi. Importanti li bħall-Maġi, meta nkunu għaddejjin mil-lejl mudlam tal-ħajja, niftħu għajnejna beraħ biex “naraw” il-kewkba. Fil-fatt, fi kliem San Mattew, il-Maġi kienu dawk li “raw il-kewkba tielgħa”, imxew warajha u sabu d-dawl. Kienu fid-dlam u rawha. Il-kewkba ma tidhirx lil min ikun fid-dawl imma lil min isib ruħu fid-dlam; il-kewkba ma titgawdiex minn “ulied id-dawl” imma minn “ulied id-dlam”. Continue reading >>

Mons. Isqof iwassal il-messaġġ tiegħu ta’ tmiem is-sena

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena
Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria
Is-Sibt 31 ta’ Diċembru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

img_8538.jpg

GĦAL AKTAR SPAZJU FIL-MEMORJA

Għalkemm fl-aħħar tas-sena niċċelebraw il-liturġija ta’ Marija Omm Alla, il-Quddiesa ta’ filgħaxija b’mod popolari hija magħrufa bħala “l-Quddiesa tat-Te Deum”. Hemm tradizzjoni antika li tgħid li kien Sant’Ambroġ li kkompona dan l-innu sabiħ tat-Te Deum meta għammed lil Santu Wistin. Għal Sant’Ambroġ tant kienet grazzja kbira li Wistin talab u rċieva l-Magħmudija, illi dan l-Isqof infexx f’din l-għanja ta’ radd il-ħajr: “Mulej, lilek infaħħru”. Aħna wkoll fi tmiem din l-Ewkaristija nkantaw dan l-innu biex infaħħru u rroddu ħajr lil Alla għal tant barkiet li xeħet fuqna matul din is-sena li qed tintemm. Continue reading >>

Alla ma jwarrab lil ħadd!

Omelija fil-Festa ta’ Ferħ
Kappella tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, il-Belt Victoria
Il-Ħadd 18 ta’ Diċembru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

festa-ta-ferh-2016-sggh.jpg

NOĦOLMU L-ĦOLMA TA’ ALLA

Għalkemm mhix ħaġa sabiħa, imma spiss jiġrilna li nsibu ruħna fis-sandli ta’ San Ġużepp! Meta sar jaf li Marija kienet qed tistenna tarbija mhux minn tiegħu, Ġużeppi daħal fi kriżi għax ma kienx jaf x’ser jaqbad jagħmel. Skont il-liġi, f’dik il-kundizzjoni Marija kienet tajba għar-rimi! Ġużeppi kien għadu fil-għama dwar x’kien seħħ f’Marija u għalhekk kien fid-dmir li jimxi mal-liġi ta’ Mosè li kienet tgħid li jekk ir-raġel ma jsibx provi tax-xbubija tax-xebba, dan jieħu “t-tifla fil-bieb ta’ missierha, u jħaġġruha l-irġiel tal-belt tagħha sakemm tmut għax tkun għamlet għajb f’Iżrael li żniet f’dar missierha. Hekk int teqred il-ħażen minn ġo nofsok” (Dt 22:20-21). Fl-istess waqt, Ġużeppi kien iħobbha lil Marija u għalhekk tħawwad: jobdi l-liġi jew iħenn għall-maħbuba tiegħu? Ġużeppi kien makakk u “għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies” (Lq 1:19). B’dan il-mod Ġużeppi kien ser ikun qed josserva l-liġi imma fl-istess waqt isalvalha wiċċha. Continue reading >>

Il-Pussess tal-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta’ San Ġorġ

Omelija fil-Pussess ta’ Mons. Joseph Curmi
bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ San Ġorġ
Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria
Il-Ħadd 11 ta’ Diċembru 2016, it-Tielet Ħadd tal-Avvent
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

img_6731.jpg

KRISTU JOĦROĠNA MILL-ĦABS

Meta mill-ħabs Ġwanni l-Għammiedi sema’ bl-għemejjel ta’ Ġesù, huwa bagħat jistaqsih: “Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħaddieħor?” (Mt 11:3). Għażiż ħija fis-saċerdozju,  nistħajjel li meta dalgħodu din il-komunità parrokkjali, li laqgħetek bi mħabba kbira, qed tagħmillek din il-laqgħa sabiħa, hawn min bħall-Battista qiegħed “fil-ħabs” u allura qed jistaqsi: Dan l-Arċipriet huwa dak li għandu jiġi biex jagħtina ftit tat-tama u jgħinna noħorġu minn dan l-għeluq, jew nistennew lil ħaddieħor? Din hija l-mistoqsija li nixtieqek tirrifletti dwarha fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Continue reading >>

IL-KUNĊIZZJONI ITTRA FL-ALFABETT TAL-IMĦABBA TA’ ALLA

Omelija fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija
Knisja tal-Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria
L-Erbgħa 7 ta’ Diċembru 2016, Vġili tas-Solennità
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

vgili-1.jpg

IL-KUNĊIZZJONI ITTRA FL-ALFABETT TAL-IMĦABBA TA’ ALLA

Mhux lakemm meta bniedem ikun iħobb lil xi ħadd, ikun kapaċi jostor, irażżan jew jifga mħabbtu. L-imħabba hija enerġija li timbuttana biex noħorġu minna nfusna u nikkomunikaw mal-persuna li nħobbu. Ġieli l-omm tant tkun tħobb lit-tarbija, li tant tagħfasha magħha waqt li tħaddanha, li tweġġagħha. Meta mara tisraq il-qalb ta’ raġel jew bil-kontra, ikun kollu ta’ xejn li wieħed jipprova jagħmel tabirruħu li ma jkun qed jiġri xejn fih, għax ħarstu, kliemu u mġibtu jikxfuh. L-ikbar tbatija li nistgħu nġarrbu hija meta nitilfu persuna li nkunu nħobbu. Għalhekk il-mewt hija kiefra, għax tkun trid tħobb lil xi ħadd imma dak ix-xi ħadd ma jkunx miegħek. Dan l-aħħar rajt xena ta’ mara miżżewġa tħaddan lil żewġha li kien għadu kif radd ruħu – xena ta’ qsim il-qalb nara lill-imħabba tibki lill-maħbub tagħha! Continue reading >>