Archive for the 'Homilies' Category

IL-KUNĊIZZJONI ITTRA FL-ALFABETT TAL-IMĦABBA TA’ ALLA

Omelija fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija
Knisja tal-Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria
L-Erbgħa 7 ta’ Diċembru 2016, Vġili tas-Solennità
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

vgili-1.jpg

IL-KUNĊIZZJONI ITTRA FL-ALFABETT TAL-IMĦABBA TA’ ALLA

Mhux lakemm meta bniedem ikun iħobb lil xi ħadd, ikun kapaċi jostor, irażżan jew jifga mħabbtu. L-imħabba hija enerġija li timbuttana biex noħorġu minna nfusna u nikkomunikaw mal-persuna li nħobbu. Ġieli l-omm tant tkun tħobb lit-tarbija, li tant tagħfasha magħha waqt li tħaddanha, li tweġġagħha. Meta mara tisraq il-qalb ta’ raġel jew bil-kontra, ikun kollu ta’ xejn li wieħed jipprova jagħmel tabirruħu li ma jkun qed jiġri xejn fih, għax ħarstu, kliemu u mġibtu jikxfuh. L-ikbar tbatija li nistgħu nġarrbu hija meta nitilfu persuna li nkunu nħobbu. Għalhekk il-mewt hija kiefra, għax tkun trid tħobb lil xi ħadd imma dak ix-xi ħadd ma jkunx miegħek. Dan l-aħħar rajt xena ta’ mara miżżewġa tħaddan lil żewġha li kien għadu kif radd ruħu – xena ta’ qsim il-qalb nara lill-imħabba tibki lill-maħbub tagħha! Continue reading >>

IL-WIĊĊ UMAN TAL-KURĊIFISS - Mons. Isqof Mario Grech

16o_5260.jpgOmelija fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu
Rotunda Parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija
Il-Ħadd 20 ta’ Novembru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

IL-WIĊĊ UMAN TAL-KURĊIFISS

Ġesù fuq is-salib huwa konferma ta’ x’kapaċi tagħmel soċjetà li ma tafx x’inhi l-ħniena. Fil-fatt il-bniedem sajjem mill-ħniena ma għandux rispett lejn il-ħajja umana u kapaċi jeqridha, anki meta tkun għadha kemm tnisslet. Min ma jafx iħenn jagħlaq widnejh għall-karba tal-fqir u jagħlaq għajnejh biex ma jarax il-ġrieħi tal-proxxmu – għandi f’moħħi wkoll il-faqar u l-feriti affettivi u spiritwali. Fejn il-ħniena hija skarsa, faċli li l-bniedem jasal biex jeskludi u jemarġina lill-oħrajn. Continue reading >>

L-Isqof ta’ Għawdex dwar il-150 anniversarju tas-Seminarju

 

img_6368.jpg

Omelija fil-150 Anniversarju tas-Seminarju tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Il-Ġimgħa 4 ta’ Novembru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

IS-SEMINARJU SKOLA TA’ DIXXERNIMENT

Meta marret għand Eliżabetta, Marija marret ukoll biex tivverifika dak li kien qalilha l-anġlu meta dehrilha f’Nazaret. Dakinhar l-anġlu kkomunikalha li kienet ser tkun Omm Alla, u bħala prova ta’ dan qalilha li qaribtha Eliżabetta wkoll kienet nisslet iben fi ħdanha… “għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir”. Marija, oħtna fil-mixja tal-fidi, tmur Għajn Karem biex tmiss b’idejha dak li qalilha l-anġlu u tikkonferma li l-kelma “impossibbli” ma teżistix fid-dizzjunarju ta’ Alla.

Kemm għandna bżonn nisimgħu din il-bxara t-tajba li għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir! Anki jien, isqof, jeħtieġli nismagħha kuljum, għax fil-ħajja jkun hemm mumenti tqal. Continue reading >>

Il-Knisja tifraħ bil-Qaddisin tas-Sema

all-saints-day.jpgOmelija fis-Solennità tal-Qaddisin kollha
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
It-Tlieta 1 ta’ Novembru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

AĦNA NISTGĦU NAGĦMLUHA

Niftakar li meta għalaqt għaxar snin bħala isqof, saċerdot li qiegħed l-Awstralja kitibli biljett fejn qalli: “You made it, mate!”. Huma ħafna dawk li f’ħajjithom jistgħu jgħidu: “Għamiltha!”. Fil-fatt, il-qaddisin huma those who made it! Meta nagħmlu l-festa lill-qaddisin kollha f’daqqa, aħna nkunu qegħdin nirrikonoxxu li ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem u nstabu li kienu mħejjija, illum qegħdin igawdu lil Alla wiċċ imb wiċċ. Din hija sejħa tagħna lkoll; aħna msejħin biex nieħdu sehem mill-qdusija ta’ Alla billi minn din id-dinja stess nibdew ngħixu l-ħajja ta’ Alla. Continue reading >>

Iċċelebrat il-Ġublew Marjan tal-Ħniena

Omelija fil-Ġublew Marjan tal-Ħniena fid-Djoċesi ta’ Għawdex
Quddiem il-Knisja tal-Madonna ta’ Pompej, il-Belt Victoria
Il-Ħadd 9 ta’ Ottubru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

img_5285.jpg

ALLA HU POSSIBBILTÀ ĠDIDA

Is-sultan tas-Sirja kellu ħabib, Nagħman, li marad bil-lebbra. F’dak iż-żmien ma kienx hemm fejqan għal din il-marda u min jintmess biha kien ibati minn konsegwenzi kbar u koroh għal għomru kollu – fil-fatt kien ikollu jgħix ħajja fis-solitudni maqtugħ mill-familja, mill-ħbieb u l-komunità. Għalhekk is-sultan tas-Sirja kiteb ittra lis-sultan ta’ Israel fejn talbu jistax ifejjaq lil ħabibu – talbu biex lil Nagħman jagħtih il-possibbiltà li jerġa’ jibda jgħix ħajja normali. Imma hekk kif waslitlu l-ittra, is-sultan ta’ Israel saħan u ċarrat ħwejġu għax dritt għaraf li r-re tas-Sirja kien qed jitolbu xi ħaġa impossibbli – tant kien ċert li ma jistax jilqa’ dan ir-rikors, li ħaseb li b’din l-ittra s-Sirjan kien ser jiddikjara gwerra kontra tiegħu! Continue reading >>

Ftuħ tas-Sena Soċjali tal-Azzjoni Kattolika

Omelija fil-ftuħ tas-Sena Soċjali tal-Azzjoni Kattolika
Rotunda parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija
Il-Ħadd 16 ta’ Ottubru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ak1.jpg

DAKKARA TAL-FIDI

Kemm huwa minnu kliem il-profeta Isaija meta jgħid li l-bniedem mingħajr fidi ma jibqax sħiħ (ara 7:9)! Ħarsa ħafifa madwarna tagħtina konferma ta’ dan. Fil-fatt, waqt li l-fidi tal-poplu tagħna qiegħda tnin, qed naraw jiġġarrfu saħansitra bastjuni li konna konvinti li ħadd u xejn ma kien ser ibattihom. Biex nindika eżempju wieħed, min kien jgħidilna li s-soċjetà tagħna ser tibda tarma biex titfa’ taħt riġlejha l-ħajja umana li tkun għadha fil-ġuf?

Huwa fatt li llum qegħdin ngħixu f’kultura fejn faċli nkunu ttentati naħsbu li nistgħu nfendu mingħajr Alla. It-teknoloġija, il-kisbiet xjentifiċi u l-firxa tal-ġid materjali faċli jikkonvinċuna li kollox huwa umanament possibbli u għaldaqstant nistgħu nsolvu l-enigma tal-ħajja. F’dan il-kuntest, Alla joħroġ mix-xena u għalhekk illum id-diskors dwar il-fidi jsir qisu frotta barra minn żmienha. Continue reading >>

L-Isqof jiltaqa’ mas-Seminaristi u l-Għalliema

Omelija lis-Seminaristi
Kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria
Il-Ħamis 13 ta’ Ottubru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

l-isqof-mal-letturi-tas-seminarju-magguri-ta-ghawdex.jpg

MUFTIEĦ LI JIFTAĦ

Kif għamel ma’ Pietru, hekk il-Mulej jagħmel magħna s-saċerdoti: jafdalna l-imfietaħ f’idejna. Huma mfietaħ li jiftħu l-bibien għall-ħajja. Għalkemm imqiegħda f’idejna, dawn l-imfietaħ ma humiex tagħna imma ta’ Alla. Aħna rridu ngħassu fuqna nfusna biex ma jkunux japplikaw għalina l-kliem li Ġesù qal lill-kittieba u l-Fariżej: “Ħażin għalikom intom l-għorrief tal-Liġi. Intom ħtaftu l-muftieħ tal-għerf biex imbagħad intom stess ma dħaltux u żammejtu lura lil min ried jidħol” (Lq 11:53).

F’idejna għandna l-“muftieħ” biex niftħu l-bieb ta’ qalbna għal Kristu li huwa “l-għerf ta’ Alla” (1 Kor 1:24); lil dawk li jiftħulu qalbhom, Kristu jagħtihom “għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih” (Lq 21:15). Kull Nisrani, aktar u aktar kull saċerdot għandu jkollu f’qalbu din il-passjoni għall-Għerf. L-istudju tat-teoloġija hu xjenza meħtieġa biex inkomplu nixirfu fil-misteru ta’ Alla. Nafu kemm nafu teoloġija, qatt ma nistgħu ngħidu li nafu biżżejjed. Saċerdot (u seminarista) li ma jiħux bis-serjetà l-formazzjoni teoloġika, huwa saċerdot u seminarista medjokri. Fi kliem il-Papa Franġisku, it-teologu li jaħseb li l-ħsieb teoloġiku tiegħu huwa komplut u għalhekk ma għandux bżonn jistudja aktar, huwa “teologu medjokri”. “Teologu u filosfu ta’ stoffa huwa dak li l-ħsieb tiegħu jibqa’ dejjem miftuħ għax qatt ma huwa komplet – jibqa’ miftuħ għall-maius ta’ Alla u l-verità u għalhekk jibqa’ miftuħ għal kull żvilupp skont ir-regola ta’ San Vinċenz ta’ Lernis li jgħid: ‘Annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur ætate’ (Commonitorium primum 23, PL 50, 668). Għalhekk il-vera teoloġija tikkonsolida mas-snin, tikber maż-żmien u ssir profonda mal-età. Dan huwa t-teologu li għandu moħħ miftuħ” (Diskors lill-komunità tal-Gregorjana, 10 ta’ April 2014). Continue reading >>

Iċ-ċentralità ta’ Kristu fil-ħajja tan-Nisrani

san-frangisk-u-kristu.jpgOmelija fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi
Knisja tal-Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria
It-Tlieta 4 ta’ Ottubru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

SAKEMM KRISTU JISSAWWAR FINA

In-Nisrani huwa dak il-bniedem li jiskopri l-ġmiel ta’ Alla li deher fi Kristu. Maħtuf minn dan il-ġmiel, in-Nisrani ma jistrieħx sakemm jiddakkar mill-istess ġmiel u jsir jixbah lil Kristu. In-Nisrani li ma jimitax lil Kristu jkun Nisrani tal-isem. Jekk tonqosna din il-ħeġġa biex inkunu nixbhu lil Ġesù, it-twemmin Nisrani jibqa’ kultura, tradizzjonijiet u storja, u r-reliġjon Kristjana tiġi ridotta għal sempliċi reliġjon ċivili! Qed ngħid dan għax nibża’ li f’pajjiżna jeżisti dan ir-riskju!

Meta naqraw l-ittri ta’ Missierna Pawlu jidher ċar kemm għall-Appostlu ħaġa waħda kienet meħtieġa: li jsir jaf lil Ġesù Kristu biex isir jixbhu, tant li jasal biex jistqarr li “mhux jien li ngħix imma Kristu jgħix fija” (Gal 2:20). Qawwija hi kelmet Pawlu meta jgħidilna: “Ixbhu lili bħalma jien nixbah lil Kristu” (1 Kor 11:1). Tant kien jixbah lil Kristu li f’ġismu Pawlu kien iġib il-marki ta’ Kristu (ara Gal 6:17). Fil-fatt lin-nies tal-belt ta’ Korintu, Pawlu jgħidilhom li meta wasal għandhom “ma ppretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom, ħlief lil Kristu Ġesù u ’l dan imsallab” (1 Kor 2:2) Continue reading >>