Archive for the '2008' Category

IR-RESPONSABILITÀ U L-ARTI TAT-TMEXXIJA

Messaġġ li Mons Isqof Mario Grech għamel nhar il-Ħadd, 7 ta’ Diċembru 2008 fil-preżenza tal-Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi, li inawgura wirja tal-arti fil-Banca Giuratale,Victoria, fl-okkażjoni tal-15-il sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali.

“Napprezza li għażiltu li tistednuni għal din iċ-ċerimonja li tfakkar il-15-il sena tal-Kunsilli Lokali. Għax meta qed tistiednu “ministru t’Alla”, ifisser li intom tħossu l-bżonn ta’ Alla fit-twettiq tal-uffiċċju tagħkom bħala “gvern lokali”. Kif fissirna fl-aħħar żittra Pastorali, “Alla jrid ikun sieħeb fl-istorja tagħna, altrimenti mingħajru nitgerfxu”. F’kull qasam tal-ħajja ma jistax ikun hemm serħan ir-ras mit-tmexxija jekk Alla jkun inwarrab.

It-tmexxija tal-kollettività hija responsabilità u arti. Artist tajjeb ikun imżejjen b’sens ta’ kreattività biex joħloq il-ġdid, huwa kapaċi juża teknika kemm qadima kif ukoll ġdida, u għandu ħila jħallat bil-qies kuluri diversi ħalli joħroġ il-ġmiel. Dawn huma tliet kwalitajiet li jixirqu lil min ġie afdat bir-responsabilità ta’ tmexxija, bħalma huma s-Sindki u l-Kunsilliera.

Continue reading >>

Messagg by HL Mario Grech, Bishop of Gozo at MIA on 11th December 2008

The ‘Light of Peace’, a candle lit in Bethlehem, was brought to Malta yesterday afternoon as a reminder of seasonal peace and of the deeper meaning of Christmas. The candle was brought to Malta on the initiative of Malta International Airport, continuing a 22-year-Austrian tradition initiated by ORF Austrian Television in Upper Austria as a relief project for handicapped people.
The Light of Peace was today presented to President Eddie Fenech Adami and to Gozo Bishop Mario Grech who blessed the new MIA chapel.
 
On this occasion, Bishop Mario Grech delivered a message.

RESPECT OF HUMAN RIGHTS IS ESSENTIAL FOR PEACE

Messagg by HL Mario Grech, Bishop of Gozo
Malta International Airport
Thursday, 11th December 2008

When the promotion of the dignity of the person is the guiding principle and when the search of the common good is the overriding commitment, then solid and lasting foundations for building peace are laid. But when human rights are ignored and when the pursuit of individual or group interests  unjustly prevail over the common good, then the seeds of disorder are inevitably sown.

Continue reading >>

IL-PERSUNI B’DIŻABILITÀ FIL-KOMUNITÀ
Messaġġ ta’ Mons Isqof Mario Grech

IL-PERSUNI B’DIŻABILITÀ FIL-KOMUNITÀ
Seminar dwar il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Sala tal-Ministeru għal Għawdex – Il-Ġimgħa, 5 ta’ Diċembru 2008

F’Seminar li sar nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Diċembru 2008  fis-sala tal-Ministeru għal Għawdex, organizzat mill-Federazzjoni Għawdxija Persuni b’Diżabilità dwar il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità, Mons Mario Grech, Isqof t’Għawdex wassal dan il-messaġġ:

“Anke jekk is-soċjetà għad trid tagħmel aktar passi ’l quddiem biex tagħraf u timplimenta d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità, wasal iż-żmien li naħdmu aktar biex ikollna xibka ta’ relazzjonijiet fejn il-persuni kollha, il-persuni b’diżabilità inklużi, iħossuhom membri tal-istess komunità.

Continue reading >>

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni taż-żjara ta’ Dr Joseph Muscat, Kap tal-Partit Laburista

Dalgħodu, il-Ħadd 16 ta’ Novembru 2008, Dr Joseph Muscat, Kap tal-Partit Laburista, għamel żjara ta’ korestija lill-Isqof Mario Grech, fil-Kurja, ir-Rabat Għawdex. L-Isqof Grech għamel dan id-diskors.

Għażiż Dr Muscat,

Il-paċi miegħek!

Napprezza ħafna din iż-żjara tiegħek fil-bidu tal-missjoni tiegħek bħala Kap tal-Partit Laburista. Fil-persuna rispettabli tiegħek, nilmaħ mhux biss il-mexxej politiku ta’ parti sostanzjali tal-Poplu Malti u Għawdxi, imma wkoll il-Kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament, l-ogħla istituzzjoni ta’ pajjiżna – dik l-istituzzjoni fejn jinħmew u jiġu definiti l-liġijiet ċivili; u għaldaqstant membru distint ta’ dik l-istituzzjoni li għandha qawwa li tagħti direzzjoni lil ġensna.

Din iż-żjara tiegħek żgur li tqanqal riflessjoni dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat. Dwar ir-rapport bejn l-isfera politika u dik reliġjuża, l-Imgħallem tagħna, il-Mulej Ġesù tana prinċipju importanti li jgħinna nsibu tweġiba: “Agħtu lil Ċesari dak li huwa ta’ Ċesari, u lil Alla dak li huwa ta’ Alla” (Mk 12,17). Huwa importanti ħafna li tkun ċara din id-distinzjoni bejn il-politika u r-reliġjon biex jirnexxilna nħarsu u nippromovu kemm il-libertà reliġjuża taċ-ċittadini – individwalment u kollettivament – u r-responsabilità tal-Istat lejhom; kif ukoll biex ikun hemm għarfien ċar tar-rwol insostitwibbli tar-reliġjon fil-formazzjoni tal-kuxjenzi u s-sehem li r-reliġjon tista’ tagħti flimkien ma’ aġenti soċjali oħra biex fis-soċjetà jinħoloq consensus etico di fondo.

Continue reading >>

“Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej?”(Salm 24)

via-sagra2008-jpg.jpg

Fi tmiem Via Crucis li saret il-bierah, il-Ħadd 16 ta’ Marzu 2008 fuq l-għolja t’Għammar quddiem is-Santwarju ta’ Pinu, fil-messaġġ tiegħu l-Isqof Mario Grech fisser li l-“Mixja tas-Salib” hija espressjoni tal-mixja tal-bniedem wara Kristu. Imma mhux biżżejjed li wieħed jimxi fuq il-passi ta’ Kristu b’mod esterjuri biss; hija meħtieġa mixja interjuri. Li wieħed jimxi fit-triq wara vara ta’ Kristu jew wara s-salib ifisser ftit li xejn. Id-dixxiplu veru huwa dak li jfassal ħajtu u jagħmel għażliet imnebbħa mill-valuri ta’ l-Evanġelju. Għalhekk dak li jrid isegwi lil Ġesù huwa dak li jisma’ l-Kelma tiegħu u jipprova jwettaqha f’ħajtu.

Continue reading >>

IL-ĠID TAL-PERSUNA U TAL-KOMUNITÀ
Messaġġ fil-festa ta’ San Franġisk De Sales patrun tal-Ġurnalisti - 24 ta’ Jannar 2008

Waqt quddiesa għall-ġurnalisti li ċċelebra l-lejla, il-Ħamis 24 ta’ Jannar 2008, fir-Rabat, Għawdex, fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Franġisk de Sales, patrun tal-ġurnalisti, l-Isqof Mario Grech għamel dan il-messaġġ:

Il-Kelma t’Alla llum turina li Ġesù kien jattira n-nies; kien infuwenti fuq dawk ta’ madwaru. Għalkemm kien ikollu l-folla tisimgħu, Ġesù ma kienx jittraskura lill-individwu. Kellu attenzjoni personali għal kulħadd. Da parti tagħha, in-nies kienet tfittxu biex tisma’ l-kelma tiegħu; għan-nies, kliem Ġesù kien jagħmel sens u jagħti sens. Kliemu kien jirrifletti l-ħlewwa ta’ l-imħabba t’Alla lejn il-bniedem.

Continue reading >>

Indirizzo di SE Mons Mario Grech, Vescovo di Gozo, a SE Mons Tommaso Caputo, Nunzio a Malta, durante l’incontro con il Clero

Bishop Mario Grech addressing the Nuncio and priests (Good Shepherd Church, Victoria)

Chiesa del Buon Pastore, Victoria

Sabato 19 gennaio 2008

Eccellenza Reverendissima,

Sono molto contento che il Suo primo contatto con la nostra Diocesi è stato con il Presbiterio Diocesano, nonché con il nostro Seminario, “casa madre” di tutti i nostri sacerdoti presenti e futuri.

Per me, l’incontro con il presbiterio è un momento molto importante, perché come vescovo, il mio primo impegno è la comunione del mio presbiterio – vescovo e preti sono una cosa sola e il ministero presbiterale è un ministero di comunione o altrimenti semplicemente non è; è pure importante, perché insieme, vescovo e presbiteri, “siamo sacramento di Cristo Pastore”. Se fossimo solo dei pastori ognuno per conto proprio, possiamo anche essere in cento ottanta; ma siamo sacramento di Cristo pastore. Non ci sono cento ottanta pastori, ma ce ne uno solo, che è Gesù Cristo. Allora evidentemente noi possiamo rappresentare Gesù Pastore solo se noi siamo una cosa sola nell’amore, nella collaborazione, nella corresponsabilità.

Anche se L’ho conosciuta da poco, sono più che convinto che la Sua presenza come Nunzio Apostolico presso la nostra Chiesa offrirà un contributo proficuo per sostenerci nella nostra vocazione. Ritengo che posso far quest’affermazione, ricordandomi come il Santo Padre Benedetto XVI ha descritto il servizio diplomatico: “Il servio al quale siete destinati … è un servizio di testimoni qualificati presso le Chiese e le autorità dei Paesi. Ai testimoni del Vengelo è chiesto di restare fedeli in ogni circostanza alla missione che gli è affidata. Ciò comporta per voi [Nunzi Apostolici], in primo luogo, un’esperienza personale e profonda del Dio incarnato, un’amicizia intima con Gesù, nel cui nome la Chiesa vi invia per un singolare compito apostolico. Chi collabora con il Successore di Pietro, Pastore Supremo della Chiesa Cattolica, è chiamato a fare del suo meglio per essere lui stesso vero pastore, pronto come Gesù Buon Pastore a dare la vita per il suo gregge.”

In quell’occasione, il Santo Padre qualifica gli addetti al servizio diplomatico della Santa Sede come “pastori accanto agli altri pastori della Chiesa, prima di essere … promotori del dialogo e tessitori di fruttuosi rapporti con le autorità e le istanze civili, come vuole la peculiare tradizione cattolica. Coltivate questo vostro anelito [a conoscere sempre più il Signore], così che quanti si avvicineranno possono scoprire sempre il sacerdote che è in voi. Si renderà così a tutti noto con chiarezza il carattere atipico della diplomazia pontificia … una diplomazia che lungi dal difendere interessi materiali o visioni parziali dell’uomo, promuove valori che scaturiscono dal Vangelo come espressione degli alti ideali proclamati da Gesù, unico e universale Salvatore.” (Discorso ai Superiori e agli alunni della Pontificia Accademia Ecclesiastica, 2.06.07)

Eccellenza, non ho nessun dubbio che Lei è consapevole e convinto di quello che il Suo delicato ministero comporta; anzi, posso attestare che Lei incarna tutti questi valori. Ma l’ho sottolineato solamente per esprimere il perché sono molto contento di accoglierLa a nome di tutta la nostra Chiesa, particolarmente a nome dei miei fratelli nel sacerdozio. Auspico che la Sua presenza tra di noi ci aiuti ad approfondire la nostra intimità con il Signore, la comunione presbiterale, e la nostra vocazione come “sacramento di Cristo Pastore”. Grazie.

Welcome message of HE Mgr Mario Grech, Bishop of Gozo to HE Mgr Tommaso Caputo, Papal Nuncio to Malta, during the celebration of the Holy Eucharist

Cathedral Church, Saturday 19th January 2008

Your Excellency,

The Word of God which Mother Church provides us with today, states: “The Lord has spoken who formed me as his servant from the womb that Jacob may be brought back to him and Israel gathered to him” [Is 49,5] (from the First Reading of today, 2nd Sunday in Ordinary Time). The people of God gathered in this Cathedral to give you a deserved warm welcome as our new Apostolic Nuncio, can definitely greet you with the same words: the Lord has spoken who formed you as his servant from the womb that Jacob may be brought back to him and Israel gathered to him. In other words, the Lord has spoken through His Holiness the Pope, the Vicar of Christ on earth, and has sent you amongst us so that the Gozitans may be brought back and gathered to him.

On September 29th 2007, I was fortunate to take part in your Episcopal consecration, presided by His Holiness Pope Benedict XVI at St. Peter’s. On that occasion the Pope remarked that in the ancient Church, bishops were described as “angels” of their Church, whereby expressing a close connection between the Bishop’s ministry and theAngel’s mission. The Pope reminded you,Your Excellency [or should I say us!], that as God’s messengers, Angels bring God to men, they open heaven and thus open earth. Precisely because they are with God, they can also be very close to man and so they speak to man of what constitutes his true being.

Unfortunately modern trends surfacing in our society show that we need an angel [ a Nuncio] to announce the truth and help us to find our true nature and to discern and accept God’s plan for us. This is why we receive you with wide open arms: we firmly believe that you are an “angel” with a mission for our Church and for our society. The Apostolic Nuncio is an angel with a difference: as the representative of the Pope, you secure our filial bond with the Holy Father, a beacon of truth, guarantee of authentic Catholic faith and bulwark of human dignity.

For this pastoral year we are being accompanied by the icon of the Annunciation to Mary of the Incarnation of God. As we meditate this icon, we encounter the Archangel Gabriel who, in Pope Benedict’s words: “knocks at Mary’s door and through him God himself asks Mary for her “yes” to his project. Even today, God knocks again and again at the door of our heart. In the Book of Revelation, God says to the “angel” of the Church of Loadicea: “Behold, I stand at the door and knock: if any one hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him and be with him” (3,20).

Your Excellency, Christ’s Church in Gozo, today, is confident that during your stay amongst us you will keep echoing these words to us, so that we “may be brought back and gathered to Him”.