Archive for the '2005' Category

Ċirkulari 441/2005 (6 ta’ Jannar 2005)

Nru. 441/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Wara t-traġedja li laqtet deversi artijiet fix-Xlokk ta’ l-Asja, il-poplu tagħna ma baqgħax lura li jagħti prova tal-ġenerosita tiegħu mal-vittmi li żalliet warajjha.  Jixraq iżda li ma’ l-għotjiet nżidu ukoll it-talb tagħna kemm personali kif ukoll kommunitarju, għax aħna nemmnu fil-qawwa li t-talb għandu quddiem Alla.

Nitolbu fost l-oħrajn biex Alla jagħti l-premju ta’ dejjem lill-ħutna l-bnedmin li ħajjithom ġiet maħsuda f’dawk iċ-ċirkustanzi traġiċi.  Ma nistgħux imbagħad ninsew fit-talb tagħna lil dawk li sfaw feruti u tilfu l-maħbubin tagħhom, inġarritilhom darhom u ħwejjiġhom u dawk li b’xi mod jew ieħor qegħdin iġarrbu xi konsegwenzi koroh ta’ l-istess ġrajja.  Nitolbu wkoll lil Alla biex ibierek u jgħin lil dawk li taw xi għajnuna ta’ flus, oġġetti u kif ukoll is-servizz personali tagħhom sabiex itaffu t-tbatija lill-bnedmin milquta mit-Tzunami.

Nixtieq ukoll li f’dawn il-ġranet fil-knejjes sagramentali, tiġi organizzata Siegħa Adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat skond l-intenzjonijiet li semmejna.

Il-Mulej Alla jberikhom u jpattilkom tal-ġenerosita tagħkom.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 6 ta’ Jannar 2005

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 449/2007 (27 ta’ Diċembru 2005)

Nru. 449/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Kif jgħid il-qawl Malti “kull mibdi mitmum,” hekk il-missjoni tiegħi bħala Ragħaj ta’ din id-djoċesi dalwaqt tasal fi tmiemha. Fid-data tas-26 ta’ Marzu 1967 ktibtilkom l-ewwel ċirkulari tiegħi, u din hija l-aħħar waħda li ser nikteb bħala isqof djoċesan t’Għawdex.

Fil-waqt li nrodd ħajr lil Alla u lill-Omm Imqaddsa tiegħu għall-kotra ta’ grazzi li rċivejt matul is-snin ta’ l-episkopat tiegħi, nixtieq ukoll nurikhom il-gratitudni tiegħi lejkom għat-talb tagħkom u għall-kooperazzjoni li tajtuni.

Sabiex flimkien nirringrazzjaw lil Alla għall-barkiet u l-għajnuniet li rċivejt, ser immexxi konċelebrazzjoni fil-Kattidral nhar il-Ħadd, 15 ta’ Jannar 2006 fil-għaxija; nistieden biex jieħdu sehem fiha l-membri tal-Kleru u l-poplu nisrani ta’ għiritna.

Wara li lqajna bil-ferħ, l-aħbar tal-għażla ta’ Mons Mario Grech bħala suċċessur tiegħi ngħarrafkom uffiċjalment li l-ordinazzjoni episkopali Tiegħu ser tinżamm fil-Kattidral nhar il-Ħadd, 22 ta’ Jannar 2006, fil-għodu. Huwa dmir tagħna lkoll li noffru talb ħerqan lil Alla, għall-isqof il-ġdid u nwegħduh rispett, lealtaċ u l-kooperazzjoni sinċiera fil-ħidma pastorali tiegħu.

Kif jgħallem il-Konċilju Vatikan II “L-Isqfijiet, b’istituzzjoni divina, huma s-suċċessuri ta’ l-Appostli bħala ragħajja tal-Knisja, li min jisma’ lilhom, jisma’ lil Kristu, min iwarrab lilhom, iwarrab lil Kristu u lil Dak li bagħat lil Kristu” (Lumen Gentium, n.20).

Għal din l-okkażjoni tal-konsagrazzjoni ta’ l-isqof il-ġdid jixraq li lejlietha tindaqq mota ta’ kwarta fl-Ave Marija, u nhar is-Sibt u l-Ħadd jiġu mixgħulin il-faċċati tal-knejjes u l-istituti tad-djoċesi u jiġu mtellgħin il-bnadar fuq il-bjut.

Waqt li nirrikmanda ruħi fit-talb tagħkom, nitlob fuqkom il-barka tar-Ragħaj it-Tajjeb Sidna Ġesu Kristu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 27 ta’ Diċembru 2005 .

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 448/2005 (26 ta’ Ottubru 2005)

Nru. 448/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

F’diversi djoċesijiet tad-dinja fil-festa tal-Qaddisin kollha li taħbat fl-1 ta’ Novembru, jiġi ċċelebrat il-“Jum tal-Qdusija Universali”. Din iċ-ċelebrazzjoni tfakkarna fir-rigal kbir li tana l-Mulej meta tana l-grazzja li nirċievu l-Magħmudija u nsiru nsara.

Iż-żerriegħa li ntefgħet fir-ruħ, fil-Magħmudija, minn natura tagħha stess jeħtieġ li tikber u timmatura. Is-sagramenti kollha jgħinu f’dan it-trawwim tal-grazzja, iżda b’mod partikolari l-Ewkaristija. F’dan is-sagrament, l-awtur tal-grazzja jingħata bħala ikel u xorb lill-bniedem, Kristu li jagħtina xi ftit mill-qdusija tiegħu u jagħmilna nixbħu lilu.

Imma dan il-Jum tal-Qdusija Universali ma għandhux ikun biss għalina tifkira ta’ l-imgħoddi, iżda wkoll impenn għal li ġej, li nieħdu bis-serjeta s-sejħa nisranija tagħna u ngħixu ta’ kuljum, is-Sagrament tal-Magħmudija li ħadna fi ċkunitna. L-Appostlu Missierna San Pawl (I Tess, 4,3-4) jgħidilna bla tlaqliq: “Din irid Alla minnkom: il-qdusija tagħkom, li titbiegħdu miż-żina, u li kull wieħed minnkom iżomm ’il ġismu fil-qdusija u l-ġieħ.” Il-qdusija hija l-frott tal-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu u iżda meħtieġa wkoll il-koperazzjoni tal-bniedem. Li tkun nisrani, jfisser tkun f’għaqda ma’ Kristu, tingħata lilu u tgħix il-ħajja tiegħu.

Il-Knisja m’għandhiex skop ieħor ħlief li twassal għand Ġesuċ, li tifrex saltnatu u li tipperswadi l-bniedem li jaċċetta l-liġi mqaddsa tal-Mulej. Meħtieġ għalhekk li ma nikkontentawx biss b’suriet esterni tar-reliġjon, iżda li nikkoltivaw il-ħajja interjuri li hija l-ħajja sopranaturali tal-grazzja. “Il-qdusija nisranija - kif insibu fil-Kompendju tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika (n 428) - hija l-milja tal-ħajja nisranija u l-perfezzjoni tal-karitaċ, li sseħħ fl-għaqda intima ma’ Kristu, u permezz tiegħu, mas-Santissima Trinitaċ. Il-mixja tat-tqaddis tan-nisrani, wara li tgħaddi mis-salib, tilħaq il-qofol tagħha fil-qawmien finali tal-ġusti, li fih Alla jsir kollox f’kollox.”

Il-għan li għalih ġiet imwaqqfa l-Knisja hija l-qdusija, jiġifieri dak li twassal il-bnedmin għall-għaqda tagħhom ma’ Alla. “L-għemil kollu tal-Knisja għandu bħala għan il-qdusija tal-bniedem fi Kristu u l-glorifikazzjoni ta’ Alla” (Sacrosanctum Concilium, n 10). Permezz tal-Magħmudija l-Knisja lill-uliedha tnissilhom mill-ġdid għall-ħajja divina u tiżviluppaha fihom sa ma tilħaq il-milja tagħha. “Dawk li jimxu wara Kristu - jgħidilna l-Konċilju Vatikan II fil-Kostituzzjoni Dommatika Lumen Gentium 40 - msejjħin minn Alla u ġġustifikati f’Ġesu Kristu mhux b’xi ħidma tagħhom iżda skond il-pjan ta’ Alla u bil-grazzja tiegħu, bil-Magħmudija tal-fidi saru tassew ulied Alla u jagħmlu sehem min-natura tiegħu. B’hekk huma saru tassew qaddisin. Jeħtieġ għalhekk li, bl-għajnuna ta’ Alla, huma jħarsu u jipperfezzjonaw fil-ħajja tagħhom din il-qdusija li rċievew.”

San Pawl jgħallimna (Rum.8,29) li l-qaddisin huma dawk li Alla “għarafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbieha ta’ Ibnu.” Il-qdusija għalina l-insara tikkonsisti filli wieħed isir xbieha ta’ Kristu, l-Iben ta’ Alla, magħmul bniedem. Il-qdusija hija kristoċentrika. Dan ifisser li iktar ma nikbru fix-xebħ tagħna ma’ Kristu, ikbar ikun il-progress tagħna fil-qdusija.

L-obbligu li nħabirku għall-qdusija mhux qiegħed biss għal xi wħud mill-insara bħal ma huma s-saċerdoti u r-reliġjużi iżda għall-insara kollha mingħajr eċċezzjoni. Kollha kemm aħna, wlied Alla, Missier li jħobbna, nafu l-eżistenza tagħna u l-fidi tagħna lill-imħabba tiegħu, aħna wlied l-imħabba, kollha kemm aħna msejħin għall-qdusija, jiġifieri biex inwieġbu għall-imħabba divina, billi nħobbu lilu u l-proxxmu tagħna, li fih hemm ix-xbieha ta’ Alla.

L-imħabba infinita ta’ Alla, tistenna minn għandna tweġiba għall-imħabba u dan ifisser xewqa sinċiera li nilħqu l-perfezzjoni morali, li għaliha jistedinna Kristu “Kunu perfetti bħalma huwa perfett Missierkom li huwa fis-smewwiet” (Mt. 5,48).

Il-qdusija hija frott u konsegwenza ta’ l-imħabba, hija l-aċċettazjoni ta’ l-imħabba ta’ Alla. Biex nimxu ’l quddiem f’din it-triq, barra mill-għajnuna tal-grazzja tal-Mulej, li żgur ma hix ser tiġi nieqsa, huwa meħtieġ ukoll sforz ġeneruż da parti tagħna, u persważjoni soda li l-qdusija mhix xi lussu, jew xi ħaġa li ngħaddu mingħajrha, iżda hija eżiġenza tal-ħajja tal-grazzja, li hija r-ruħ tal-Kristjaneżmu.

“Dawk kollha li jemmnu fi Kristu, ta’ kull qagħda u ta’ kull kundizzjoni, kull wieħed huwa msejjaħ għall-milja tal-ħajja nisranija u għall-perfezzjoni.” (Lumen Gentium, n 40). Ejjew mela, nagħrfu sewwa l-vokazzjoni nisranija tagħna, inħabirku għall-perfezzjoni li jrid Alla minna, u waqt li nosservaw il-liġi Mqaddsa tal-Mulej u nwettqu d-dmrijiet ta’ l-istat tagħna, nitqaddsu bis-Sagramenti li ħallielna Kristu, u nisaħħu bit-talb li nagħmlu.

Alla li huwa l-istess qdusija, jitfa fuqkom il-barka tiegħu biex tkunu lkoll il-poplu qaddis tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 26 ta’ Ottubru 2005.

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ad Clerum Nru 376 - Ottubru 2005

Nru. 376

OTTUBRU 2005

In-nisrani denn ta’ dan l-isem għandu jagħti xhiedha tal-fidi tiegħu, kemm bi kliemu kif ukoll bl-imġieba kollha tiegħu. Dan id-dmir jolqot anki lilna s-saċerdoti, anzi aħna wisq iktar mill-insara komuni obbligati nagħtu xhiedha ta’ Kristu, li għażilna bħala ministri tiegħu.

Hemm ħafna x’wieħed jgħid dwar it-testimonjanza nisranija tal-Kleru quddiem il-Poplu ta’ Alla. Qabel xejn jeħtieġ li jkollna ħjiel ċar x’inhi l-fidi jew it-twemmin. Kif jgħallem S. Tumas d’Aquino (S. Theol. 2-2q,2a9) “Il-fidi hija att ta’ l-intellett li jaċċetta l-verità divina, b’ordni tar-rieda mqanqla mill-grazzja ta’ Alla.” Biex ikun hemm il-fidi jeħtieġ li l-intelliġenza u r-rieda tal-bniedem jikkoperaw mal-grazzja.

In-nisrani obbligat li jemmen f’Ġesu Kristu u f’Dak li bagħtu fid-dinja għas-salvazzjoni tagħna. Ħadd ma jista jikseb il-ħajja ta’ dejjem jekk ma jipperseverax fil-fidi, sa mewtu. Biex ngħixu fil-fidi, nikbru fiha u nipperseveraw sa l-aħħar, jeħtieġ li nsaħħuha bil-kelma ta’ Alla u billi nitolbu l-Mulej ikkabbarhielna bħalma qal missier it-tifel bi spirtu mniġġes: “Jiena nemmen! Għinni fil-fidi nieqsa tiegħi!” (Mk 9,24). Biex tkun fidi soda u ħajja, jeħtieġ li tkun sostnuta bit-tama u li tiġi mħaddma permezz tal-karità “Għaliex fi Kristu Ġesù, biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajrha, xejn ma jkun jiswa ħlief biss il-fidi li taħdem permezz ta’ l-imħabba” (Gal 5,6).

Il-fidi nisranija hija t-tweġiba tal-Knisja għar-Rivelazzjoni li Alla fil-ħniena tiegħu għoġbu jagħti lil bniedmin. Hija wkoll t-tweġiba voluntarja li jagħti l-bniedem għas-sejħa li jagħmillu Alla biex jaqdih fl-ispirtu u fil-verita, fuq l-eżempju u skond it-tagħlim ta’ Kristu.

Bħala saċerdoti l-fidi nisranija, jeħtieġ li (i) nistqarruha (ii) nippriedkawha (iii) iżda fuq kollox nipprattikawha fil-ħajja ta’ kuljum.

(i)    Aħna nistqarru l-fidi tagħna mhux biss meta nirreċitaw il-Kredu, iżda wkoll fi kliemna u fil-kitbiet tagħna, jeħtieġ li tidher, li jkun hemm din l-istqarrija tal-fidi: Din hija obbligazzjoni negattiva u pożittiva. Difatti huwa pprojbit għall-Kattoliku li jiċħad il-fidi tiegħu, jistqarr reliġjon oħra, jew jesprimi opinjonijiet jew jgħid kliem li ma huwiex kompatibbli mat-tagħlim tal-Knisja. Hemm dmir pożittiv li nistqarru l-fidi tagħna, meta s-silenzju jista jiġi interpretat bħala ċaħda tal-Fidi jew disprezz ta’ Alla, jew tal-Knisja tiegħu. F’dan ir-rigward, ta’ min jeżamina jekk fil-konversazzjonijiet tagħna kienx hemm xi diskors, li ma kien xejn espressjoni tal-fidi nisranija.

(ii)    Il-messaġġ tal-fidi, aħna s-saċerdoti, rridu nwassluh ukoll lill-oħrajn; kemm fil-priedki li nagħmlu, kif ukoll fil-pariri li nagħtu, fil-qrar, fid-direzzjoni spiritwali u f’okkażjonijiet oħra. Jeħtieġ li kliemna jkun imdawwal bit-tagħlim tal-fidi. Il-messaġġ li rridu nwasslu, mhux dak li nħaddnu bħala opinjoni personali tagħna, iżda jeħtieġ li jkun il-messaġġ ta’ Kristu u tal-Knisja tiegħu, fl-integrità u bil-ġenwinità tiegħu.

(iii)    Fuq kollox, biex inkunu kredibbli, huwa indispensabbli li jkun hemm konformità bejn dak li nistqarru b’fommna u dak li nagħmlu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Il-fidi nisranija tagħna jeħtieġ li nuruha wkoll esternament bl-għemejjel tagħna; “sabiex jaraw l-opri tajba tagħna u jfaħħru lil Missier” (Mt.5,16) Niftakru li fuq kollox il-fidi hija adeżjoni ma’ Kristu, u mhux biss aċċettazzjoni tat-tagħlim tiegħu.

Peress li qegħdin noqorbu lejn it-tmiem tas-Sena ta’ l-Ewkaristija nixtieq li b’mod speċjali nsaħħu u nesprimu l-fidi tagħna fil-misteru Ewkaristiku, waqt li nżommu quddiemna wkoll il-misteri l-oħra li tgħallimna r-Rivelazzjoni. Ta’ kuljum fil-Quddiesa s-saċerdoti għandhom iġeddu l-fidi tagħhom fi Kristu, Saċerdot u vittma li jkun preżenti fuq l-artal, u jagħtu wkoll xhieda ta’ din il-fidi, biċ-ċelebrazzjoni devota u mħeġġa tagħhom. Dan ifisser mhux biss l-adorazzjoni tiegħu, iżda wkoll għaqda miegħu bil-fidi u bl-imħabba, li nesternaw bis-sagrifiċċi li nkunu lesti li nagħmlu għalih.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 447/2005 (28 ta’ Settembru 2005)

Nru. 447/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

It-talba tar-Rużarju Mqaddes, hija drawwa għażiża fil-Knisja Kattolika li ġiet imfaħħra u rrikmandata ħafna drabi mill-Papiet u mir-Ragħajja Spiritwali tal-Poplu ta’ Alla. Hija talba li biha nagħrfu aħjar lill-Imqaddsa Verġni Marija, nikbru fl-imħabbitna lejjha u nersqu iktar qrib tagħha, għaliex tħajjarna biex nimitaw l-Omm Imqaddsa ta’ Ġesuċ.

Marija hija t-triq li twassal għand Kristu, l-Iben ta’ Alla u Binha, kif ukoll il-Feddej waħdieni tagħna. Ir-Rużarju ta’ Marija bil-kontemplazzjoni tal-misteri tiegħu huwa għalhekk mezz qawwi li jsaħħaħ fina l-fidi tagħna fi Kristu, jagħmel aktar soda t-tama tagħna fil-wegħdiet tiegħu, u jkebbes f’qalbna imħabbitna lejh.

Marija u Kristu, dejjem ma’ xulxin fil-provi tal-ħajja tagħhom fuq l-art u fil-glorja tagħhom fis-sema, meta naħsbu fuqhom u nikkontemplawhom fir-Rużarju Mqaddes, nilmħuhom fil-kobor ta’ qdusithom u fis-sbuħija spiritwali tagħhom. Huma għalina l-mudell li fuqu għandna nfasslu ħajjitna bħala nsara hawn fuq l-art, kif ukoll il-pedament sod li fuqu nibnu tamietna għall-ħajja li tibqa’ għal dejjem.

Bħala Omm ta’ Kristu,Marija tista tissejjaħ l-oriġini jew il-bidu tal-Knisja, għaliex nisslet u ġabet fid-dinja l-Kristu, ir-Ras tal-Ġisem Mistiku; bħala membru ta’ dan il-Ġisem Mistiku ta’ Kristu, Marija hija l-qalb tal-Knisja; bħala sieħba ta’ Kristu, hija x-xempju għall-Knisja u għall-membri tagħha. Marija hija bħalna bint il-Knisja, iżda hija l-uniku membru tal-Knisja li jirrapreżentaha perfettament, li fiha l-ideal tal-Knisja seħħ fil-milja kollha tiegħu.

Il-Konċilju Vatikan II li għandu tagħlim mill-isbaħ dwar il-Madonna, fil-Kostituzzjoni “Lumen Gentium” waqt li jinsisti li l-ulied kollha tal-Knisja għandhom iġibu ’l quddiem il-qima lejn il-Verġni Mbierka, jħeġġiġhom ukoll “biex igħożżu ħafna d-drawwiet ta’ devozzjoni lejjha, li l-Maġisteru tal-Knisja inkoraġġixxa matul is-sekli li għaddew” (n.46). Bla dubju ta’ xejn, fost dawn id-drawwiet ta’ devozzjoni, lejn il-Madonna, li kellhom tifħir u appoġġ mir-Ragħajja spiritwali tal-Knisja, għandna ngħoddu r-Rużarju Mqaddes, u nagħtuh post minn ta’ quddiem.

Biżżejjed insemmu xi ftit mill-istediniet li għamlulna il-Papiet ta’ żmienna u ta’ sekli ta’ qabel. Hekk per eżempju l-Beatu Papa Piju IX jgħidilna li “r-Rużarju għandu jingħadd flimkien kull fil-għaxija fi djarkom; il-missier, l-omm u l-ulied, kulħadd għandu jieħu sehem f’din it-talba sempliċi u sabiħa”. San Piju X itenni: “Ħobbu r-Rużarju u għiduh kuljum bid-devozzjoni. Dan hu t-testment li nħallilkom, biex tiftakruni bih.” Il-Papa Ljun XIII fl-1898, tkellem hekk dwar ir-Rużarju: “Aħna ilna ħafna nixtiequ li nġibu il-quddiem l-ġid tal-ġens uman permezz tat-tisħiħ tad-devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka…u qatt ma waqafna li ninkoraġġixxu fost l-insara l-użu kostanti tar-Rużarju, billi nippubblikaw ta’ kull sena sa mill-1 ta’ Settembru 1883, ittra enċiklika fuq dan is-suġġett, barra mid-digrieti, frekwenti li tajna.” Il-mibki Papa Ġwanni Pawlu II fl-ittra appostolika “Rosarium Virginis Mariae” tas-16 t’Ottubru 2002 kiteb: “Il-familja li titlob flimkien, tibqa’ flimkien. Bi tradizzjoni antika, ir-Rużarju Mqaddes wera li hu effettiv biex jiġbor il-familji flimkien. Il-membri kollha tal-familja, waqt li jdawwru ħarsithom lejn Ġesu, jiksbu mill-ġdid il-ħila biex Iħarsu lejn xulxin, jikkomunikaw, juru solidarjeta, jaħfru lil xulxin u jaraw il-patt ta’ l-imħabba tagħhom imġedded bl-Ispirtu ta’ Alla” (n.41).

F’kull dar fejn tgħix familja nisranija, m’għandux jonqos it-talb ta’ kuljum u fost dan it-talb għandu jkun minn ta’ quddiem ir-Rużarju Mqaddes. Tkun ħasra kbira jekk it-televiżjoni, il-computer jew xi mezzi oħra moderni ma jħalluniex ħin biżżejjed biex niftakru f’ruħna u nwettqu d-dmirijiet reliġjużi tagħna. Anzi b’dak li toffrilna t-teknoloġija moderna għandna ninqdew ukoll biex ngħixu aktar ta’ nsara u nagħtu xhieda ta’ twemmienna. Illum, fuq diversi stazzjonijiet tar-radju, jiġi reċitat ir-Rużarju, l-ulied spiritwali tagħna għandhom iqisu din ix-xandira bħala mument għażiż u stedina ħelwa sabiex ma jħallux tgħaddi l-ġurnata mingħajr ma jagħtu qima xierqa lis-Sultana tal-Familja.

Meta r-Rużarju jingħad fl-iskejjel, fl-għaqdiet u f’komunitajiet żgħar, jistgħu jintużaw il-mezzi awdjoviżivi bħal video-tapes, DVD, eċċ, li jista jkunu ta’ għajnuna biex il-moħħ jikkonċentra fuq il-misteru li jkun qed jiġi kontemplat waqt ir-reċita tar-Rużarju.

B’fiduċja kbira, fl-għajnuna tal-Verġni Mbierka, nerġgħu naqbdu f’idejjna il-kuruna tar-Rużarju ta’ Marija. Ngħożżu din it-talba sempliċi, iżda b’messaġġ ta’ tagħlim hekk profond u siewi għall-ħajja spiritwali tagħna. Taħt il-ħarsa ħanina ta’ l-Omm setgħana, li għandna fis-sema, nistgħu nħarsu b’qalbna qawwija lejn il-ġejjieni, u nistennew żminijiet isbaħ u aħjar għall-Knisja Mqaddsa u għall-umanitaċ.

Nitlob fuqkom, bl-interċessjoni ta’ l-Omm tagħna tas-sema, il-barka tal-Mulej.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 28 ta’ Settembru 2005.

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 446/2005 (18 ta’ Lulju 2005)

Nru. 446/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Fl-aħħar Kungress Pastorali Djoċesan, jiġifieri dak li kien sar f’Novembru 2003 kienu ttieħdu xi riżoluzzjonijiet li jixraq li niftakru fihom biex inwettquhom.

Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu passi għat-twettiq ta’ xi wħud minn dawn ir-riżoluzzjonijiet twaqqfet Kummissjoni Djoċesana oħra, hekk imsejjħa “Kummissjoni għall-Ġustizzja, il-Paċi u l-Ambjent” li għandha taħdem id f’id mal-Karitas Djoċesana u l-Kummissjonijiet Djoċesani l-oħra, fil-waqt li jkollha dan ir-rwol, li:

1.    Tħabrek għall-progress soċjali u għat-tisħiħ tal-valuri morali bil-għan li jkun hemm iktar solidarjetà fil-komunitajiet tagħna f’relazzjoni mal-ħajja ekonomika-soċjali ta’ pajjiżna.

2.    Tippromovi attivitajiet, favur il-paċi u l-ġustizzja, mhux biss bit-tagħlim, iżda wkoll billi, b’mod konkret, toffri l-appoġġ li tista lil min ikun jeħtieġu.

3.    Tieħu ħsieb it-tħejjija u ċ-ċelebrazzjoni ta’ “Jum il-Paċi”, li jiġi ċċelebrat ta’ kull sena fil-bidu ta’ Jannar.

4.    Tħeġġeġ lill-insara sabiex f’kull emerġenza tingħata għajnuna lill-immigranti, anki dawk klandestini fil-limiti li tippermetti l-liġi u skond l-possibilitajiet u r-riżorsi ta’ pajjiżna”.

5.    Tagħti għajnuna sabiex ikunu magħrufa aħjar u mħarsa l-jeddijiet fundamentali umani ta’ kull persuna.

6.    Tipprova tqanqal kuxjenza dwar il-kwistjoni ekoloġika li qed tinħass dejjem iktar il-ħtieġa tagħha.

L-insara tad-Djoċesi, membri tal-Kleru u Lajċi huma mitlubin jikkoperaw ma’ din il-Kummissjoni sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu l-għanijiet li għalihom ġiet imwaqqfa.

Nitlob fuqkom il-barka tal-Mulej.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum  18 ta’ Lulju 2005.

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 445/2005 (22 ta’ Ġunju 2005)

Nru. 445/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Bħala wieħed mill-frott tal-Kungress Ewkaristiku Nazzjonali, huwa mistenni li tingħata iktar attenzjoni għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u li jkun hemm impenn ikbar sabiex jiġu evitati xi żbalji jew abbużi li forsi hemm periklu li jidħlu fiha. In-normi tal-Liturġija, bħal meta wieħed joqgħod għarkupptejh, bil-wieqfa jew bil-qegħda, għandhom jiġu osservati minn kulħadd ħlief dawk li saħħithom ma tippermettilhomx. Għalhekk ta min ifakkar li:

1. Meta wieħed imur fil-knisja biex jieħu sehem fil-Quddiesa, jixraq li jieħu l-ilma mbierek, u jrodd is-salib bil-qima, wara li jkun għamel ġenuflissjoni.

2. Il-qagħda tan-nisrani, fil-knisja għandha tkun dejjem waħda reverenti, u mhux bħal meta jkun f’xi post tad-divertiment.

3. Wara t-tqarbin, wieħed m’għandux joqgħod bil-qegħda mill-ewwel, jew joħroġ dritt mill-knisja, iżda għandu jinġabar jitlob għal xi ftit tal-ħin.

4. Meta jkun hemm is-Santissimu Sagrament espost, jew tkun għaddejja purċissjoni Ewkaristika, wieħed ma għandux jibqa’ bil-qegħda, iżda, għandu jagħmel ġenuflessjoni jew xi sinjal ieħor ta’ qima.

5. Fil-Quddiesa għandhom jitħallew mitfijin l-mobile phones, biex ma jiddisturbawx il-ġemgħa, x’ħin iċemplu.

6. Fl-okkażjoni ta’ funerali, tiġijiet, l-Ewwel Quddiesa, ċelebrazzjoni ta’ Ġublew tal-Fidda jew okkażjonijiet oħra ġie li jkun hemm min jixtieq, jaqra messaġġi, poeżiji, jew jagħmel diskorsi taċ-ċirkostanza. Fejn u meta ikun jaqbel li jsir dan, l-iskript tagħhom għandu jkun mressaq għall-approvazzjoni tal-Kappillan jew Rettur tal-knisja fejn isir, fi żmien xieraq minn qabel.

Barra minn hekk, dan il-qari jew diskorsi simili m’għandhomx isiru wara l-prietka jew l-omelija, u l-anqas matul iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, iżda biss wara li tintemm il-Quddiesa.

Nitlob fuqkom il-barka tal-Mulej.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 22 ta’ Ġunju 2005.

Kan Edward Xuereb
Għall-Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex


Ċirkulari 444/2005 (3 t’April 2005)

Nru. 444/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Ma’ kull rokna tad-dinja, permezz tal-mass media ġiet mxandra b’ħeffa kbira, l-aħbar ta’ niket tal-mewt tal-Papa Ġwanni Pawlu II li ġrat il-bierah bil-lejl, nhar is-Sibt, 2 t’April, lejliet il-festa tal-Ħniena Infinita ta’ Alla.

Nies minn kull nazzjon u ta’ diversi reliġjonijiet stqarrew publikament ir-rispett li kellhom lejn dan il-mexxej qalbieni tal-Knisja Kattolika. Wisq u wisq aktar aħna l-kattoliċi ta’ dawn il-għejjer, kif għamilna matul ħajjtu, hekk ukoll wara mewtu, nħossuħ bħala dmirna li nuru mħabbitna u l-qima tagħna lejn ir-Ragħaj u l-Missier Spiritwali tagħna u tal-Knisja Universali.

Barra milli nfissru s-sogħba tagħna għat-telfa hekk kbira, aħna li nemmnu għandna nfittxu wkoll li ngħinuh bit-talb tagħna u billi noffru s-suffraġi għar-ruħ għażiża tiegħu, biex il-Mulej jagħtih il-premju tal-hena ta’ dejjem.

Nirrikmanda għalhekk li:
1.    Fis kemm jista’ jkun, jekk ma ndaqqitx diġa, tindaqq bil-qniepen mota tal-mewt u oħra, fil-jum u fil-ħin li jkun qed isir il-funeral tiegħu ġewwa Ruma.
2.    Jiġi osservat il-vistu millum sa jum il-funeral u fit-tliet tijiem ta’ wara.
3.    Dawk li għandhom il-kura ta’ l-erwieħ, iħeġġu lill-insara biex jitolbu għar-ruħ il-Papa, li daħlet fl-eternità.
4.    Il-membri tal-Kleru huma mitlubin li jiftakru fih fis-Sagrifiċċju tal-Quddiesa, li jqaddsu f’dawn il-ġranet.
5.    Fit-talba tal-Fidili fil-Quddies tingħad l-invokazzjoni: “Xierek fil-Liturġija tas-Sema lill-Qaddej tiegħek il-Papa Ġwanni Pawlu II, li inti għażiltu biex fuq l-art, ikun Kap tal-Knisja u l-Vigarju ta’ Ibnek il-Għażiż.”
6.    Fil-ġranet li ġejjin, meta l-Liturġija tippermetti, fil-knejjes parrokkjali, tiġi ċċelebrata Quddiesa b’suffraġju ta’ ruħ il-Papa, fil-jum u fil-ħin l-iktar adattati biex jattendu n-nies.
7.    Nhar is-Sibt 9 t’April, f’għeluq it-tmint ijiem minn mewtu, ser nikkonċelebra fil-Katidral Quddiesa għar-ruħ il-Papa Ġwanni Pawlu II.  Nistieden lis-saċerdoti tagħna biex jieħdu sehem f’din il-konċelebrazzjoni li l-ħin tagħha jiġi mħabbar iltar il-quddiem.  Anki l-lajċi mistiedna biex jieħdu sehem.
8.    Fl-aħħarnett inħeġġeġ lill-insara kollha sabiex noffru t-talb tagħna u l-atti ta’ karità li nagħmlu b’suffraġju għar-ruħ għażiża tal-Papa, biex bihom għal darba oħra, nistqarru imħabbitna u r-rispett tagħna lejh, kif inhu dmirna.

Nitlob fuqkom il-Barka tal-Mulej.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 3 t’April 2005.

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex