Ċirkulari 445/2005 (22 ta’ Ġunju 2005)

Nru. 445/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Bħala wieħed mill-frott tal-Kungress Ewkaristiku Nazzjonali, huwa mistenni li tingħata iktar attenzjoni għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u li jkun hemm impenn ikbar sabiex jiġu evitati xi żbalji jew abbużi li forsi hemm periklu li jidħlu fiha. In-normi tal-Liturġija, bħal meta wieħed joqgħod għarkupptejh, bil-wieqfa jew bil-qegħda, għandhom jiġu osservati minn kulħadd ħlief dawk li saħħithom ma tippermettilhomx. Għalhekk ta min ifakkar li:

1. Meta wieħed imur fil-knisja biex jieħu sehem fil-Quddiesa, jixraq li jieħu l-ilma mbierek, u jrodd is-salib bil-qima, wara li jkun għamel ġenuflissjoni.

2. Il-qagħda tan-nisrani, fil-knisja għandha tkun dejjem waħda reverenti, u mhux bħal meta jkun f’xi post tad-divertiment.

3. Wara t-tqarbin, wieħed m’għandux joqgħod bil-qegħda mill-ewwel, jew joħroġ dritt mill-knisja, iżda għandu jinġabar jitlob għal xi ftit tal-ħin.

4. Meta jkun hemm is-Santissimu Sagrament espost, jew tkun għaddejja purċissjoni Ewkaristika, wieħed ma għandux jibqa’ bil-qegħda, iżda, għandu jagħmel ġenuflessjoni jew xi sinjal ieħor ta’ qima.

5. Fil-Quddiesa għandhom jitħallew mitfijin l-mobile phones, biex ma jiddisturbawx il-ġemgħa, x’ħin iċemplu.

6. Fl-okkażjoni ta’ funerali, tiġijiet, l-Ewwel Quddiesa, ċelebrazzjoni ta’ Ġublew tal-Fidda jew okkażjonijiet oħra ġie li jkun hemm min jixtieq, jaqra messaġġi, poeżiji, jew jagħmel diskorsi taċ-ċirkostanza. Fejn u meta ikun jaqbel li jsir dan, l-iskript tagħhom għandu jkun mressaq għall-approvazzjoni tal-Kappillan jew Rettur tal-knisja fejn isir, fi żmien xieraq minn qabel.

Barra minn hekk, dan il-qari jew diskorsi simili m’għandhomx isiru wara l-prietka jew l-omelija, u l-anqas matul iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, iżda biss wara li tintemm il-Quddiesa.

Nitlob fuqkom il-barka tal-Mulej.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 22 ta’ Ġunju 2005.

Kan Edward Xuereb
Għall-Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex