Ċirkulari 449/2007 (27 ta’ Diċembru 2005)

Nru. 449/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Kif jgħid il-qawl Malti “kull mibdi mitmum,” hekk il-missjoni tiegħi bħala Ragħaj ta’ din id-djoċesi dalwaqt tasal fi tmiemha. Fid-data tas-26 ta’ Marzu 1967 ktibtilkom l-ewwel ċirkulari tiegħi, u din hija l-aħħar waħda li ser nikteb bħala isqof djoċesan t’Għawdex.

Fil-waqt li nrodd ħajr lil Alla u lill-Omm Imqaddsa tiegħu għall-kotra ta’ grazzi li rċivejt matul is-snin ta’ l-episkopat tiegħi, nixtieq ukoll nurikhom il-gratitudni tiegħi lejkom għat-talb tagħkom u għall-kooperazzjoni li tajtuni.

Sabiex flimkien nirringrazzjaw lil Alla għall-barkiet u l-għajnuniet li rċivejt, ser immexxi konċelebrazzjoni fil-Kattidral nhar il-Ħadd, 15 ta’ Jannar 2006 fil-għaxija; nistieden biex jieħdu sehem fiha l-membri tal-Kleru u l-poplu nisrani ta’ għiritna.

Wara li lqajna bil-ferħ, l-aħbar tal-għażla ta’ Mons Mario Grech bħala suċċessur tiegħi ngħarrafkom uffiċjalment li l-ordinazzjoni episkopali Tiegħu ser tinżamm fil-Kattidral nhar il-Ħadd, 22 ta’ Jannar 2006, fil-għodu. Huwa dmir tagħna lkoll li noffru talb ħerqan lil Alla, għall-isqof il-ġdid u nwegħduh rispett, lealtaċ u l-kooperazzjoni sinċiera fil-ħidma pastorali tiegħu.

Kif jgħallem il-Konċilju Vatikan II “L-Isqfijiet, b’istituzzjoni divina, huma s-suċċessuri ta’ l-Appostli bħala ragħajja tal-Knisja, li min jisma’ lilhom, jisma’ lil Kristu, min iwarrab lilhom, iwarrab lil Kristu u lil Dak li bagħat lil Kristu” (Lumen Gentium, n.20).

Għal din l-okkażjoni tal-konsagrazzjoni ta’ l-isqof il-ġdid jixraq li lejlietha tindaqq mota ta’ kwarta fl-Ave Marija, u nhar is-Sibt u l-Ħadd jiġu mixgħulin il-faċċati tal-knejjes u l-istituti tad-djoċesi u jiġu mtellgħin il-bnadar fuq il-bjut.

Waqt li nirrikmanda ruħi fit-talb tagħkom, nitlob fuqkom il-barka tar-Ragħaj it-Tajjeb Sidna Ġesu Kristu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 27 ta’ Diċembru 2005 .

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex