ITTRA MIFTUĦA LILL-PARROĊĊA TIEGĦI
Ittra lill-parruċċani ta’ Kerċem meta Mons Mario Grech ġie maħtur isqof - 27 ta’ Diċembru 2005

ITTRA MIFTUĦA LILL-PARROĊĊA TIEGĦI

Għeżież,

Temmejna sena flimkien; mhux biss is-sena tal-kalendarju, imma wkoll sena ta’ ħajja ekkleżjali! Kienet sena fejn jien tajt ftit imma rċivejt ħafna. Forsi wieħed mill-isbaħ kumplimenti li għamiltuli f’dawn l-aħħar ġimgħat kienet stqarrija li għamilli raġel meta kien bil-karozza u waqt li tani lift sar Rabat, qalli: “Inħobbok”! Affermazzjoni bħal din tagħtini konsolazzjoni kbira bħala saċerdot/kappillan, għax kliem bħal dan jixhed li bejni u bejn dan ir-raġel matul din is-sena inħolqot relazzjoni bħal dik li għandu jkun hemm bejn ir-“ragħaj” u n-“nagħaġ” tiegħu! Il-konsolazzjoni tiegħi hija kbira għax konvint li dan ir-raġel mhux l-unika persuna li espremiet dan is-sentiment, imma l-parroċċa kollha b’mod jew ieħor wasslitli dan il-messaġġ!

Da parti tiegħi, matul din is-sena ta’ parrokat għamilt ħilti biex inħobbkom ilkoll, speċjalment lil dawk il-persuni li sabu ruħhom f’sitwazzjonijiet iebsa tal-ħajja. L-imħabba mbuttatni biex noffrilkom dak li kelli nagħtikom bħala “missier” spiritwali, u għandi sodisfazzjon ngħid li fil-kotra l-kbira ta’ l-okkażjonijiet sibtkom mhux biss lesti li tilqgħu din l-imħabba, imma wkoll pronti biex tirreċiprokawha b’diversi modi, prinċipalment bil-kollaborazzjoni u l-parteċipazzjoni tagħkom.

Bħala kappillan ħassejtni fid-dmir li naqsam magħkom in-niket u l-ferħ tagħkom; li noffrilkom gwida spiritwali; li bix-xandir tal-Kelma t’Alla ndawwal il-kuxjenza tagħkom; li biċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti ngħinkom tiltaqgħu ma’ Kristu u timtlew sax-xfar bil-grazzja t’Alla; biċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi noffrilkom mumenti ta’ talb u tifħir lil Alla. F’dan iż-żmien qasir li għamilna flimkien wettaqna ftit riformi importanti u l-approvazzjoni tagħkom kienet evidenti. Kelli għal qalbi kull familja fil-parroċċa u bil-preżenza tiegħi fittixt li ngħin fit-tisħiħ ta’ l-għaqda fil-familja u fil-parroċċa. F’din ta’ l-aħħar ma nistax ngħid li jien sodisfatt għal kollox, imma quddiem Alla nistqarr li għamilt dak li fil-kuxjenza ħassejt li kelli nagħmel fir-rispett tal-verità u tal-ġustizzja lejn kulħadd.

Matul din is-sena tgħallimt ħafna minn għandkom! Għintuni nitlob; għintuni nkompli napprezza d-don tas-saċerdozju; għintuni nibni relazzjoni sabiħa ma, diversi kategoriji fil-parroċċa, speċjalment iż-żgħazżagħ u t-tfal; għintuni nsawwar qalb ta’ “ragħaj”. Fuq kollox għintuni nikber fl-imħabba tiegħi lejn il-Madonna, Ommna tas-Sokkors, u lejn il-Papa San Girgor – devozzjoni li għandi bżonn nikkuraha anke issa bħala isqof tagħkom, għax barra li nkompli nitlob il-ħarsien tagħhom, irrid inżommhom bħala mudell biex inkun “missier” u “omm” għal dawk kollha li Alla qed jafdali!

Temmejt din l-esperjenza magħkom, imma mhux ser inħallikom: il-ministeru ġdid ta’ isqof djoċesan afdat lili ser iqegħdni f’rabta oħra magħkom; u jekk sal-lum kont kommess li nħobbkom, issa dan l-impenn nerġa’ nġeddu, għax għalkemm b’mod differenti xorta għandi r-responsabilità li nkun r-ragħaj tagħkom.

Grazzi ta’ kollox lil kulħadd, speċjalment lil ħuti s-saċerdoti li magħhom u bl-għajnuna tagħhom għamilna dak li għamilna matul is-sena li għaddiet.

Dan nirrakkomandalkom: ħobbu lil xuxlin kif Kristu ħabb lilna. Fittxu mingħand il-Knisja dak li l-Knisja hija fid-dmir li tagħtikom. Agħmlu kull ma tistgħu biex tbewġu minn fostkom kull dnub, speċjalment id-dnub tal-firda. Komplu għożżu lil ħuti s-saċerdoti.

Alla tas-sliem iberrikkom.

27 ta’ Diċembru 2005

+ Mario Grech
Isqof/Kappillan għall-qadi tagħkom

________________________________

Stedina:

Kulħadd mistieden jieħu sehem fil-Konsagrazzjoni Episkopali tal-Kappillan tagħna Dun Mario nhar il-Ħadd 22 ta’ Jannar 2006.