Archive for March, 2005

Ċirkulari 444/2005 (18 ta’ Marzu 2005)

Nru. 443/2005

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Alla Missierna tas-smewwiet dejjem u kull fejn inkunu jaħseb fina u bi ħniena bla tarf jmexxina bl-imħabba u bit-tjubija għall-ġid veru tagħna.

Alla huwa bla qies fil-perfezzjonijiet kollha Tiegħuġ hekk ukoll il-ħniena li huwa għandu għalina hija infinita, u hekk setgħana li tista’ tirbaħ kull tfixkil.

Aħna neħtieġu din il-ħniena ta’ Alla, għaliex kbira ħafna l-miżerja tagħna.  Bħala bnedmin aħna dgħajfa u neħtieġu min jitfa ħarsa ta’ ħniena fuqna u jgħinna fid-debolizzi tagħna.  Iżda wisq iktar, bħala midinbin, hija bħal toqol kbir għalina il-miżerja spiritwali tagħna, jiġifieri d-dnubiet li bihom tgħabbejna.  Kien dan il-pis enormi tad-dnubiet ta’ l-umanità, li Kristu ra quddiem għajnejh meta kien fil-ġnien tal-Ġetsemani u ħassu mbeżża u mdejjaq u qal: “Nħossni mnikket għall-mewt”(Mk. 14,33-34).

Imma jekk kbar u bla għadd huma d-dnubiet, hija wisq akbar il-ħniena infinita ta’ Alla, li dehret fi Kristu, u kif hu ħafer id-dnubiet dejjem lest li jaħfer lil min jindem minn ħtijietu.

F’dawn l-aħħar snin, bdiet issir fil-Knisja Kattolika l-festa tal-Ħniena Infinita ta’ Alla, fil-Ħadd ta’ wara l-Għid.  Jixraq li f’dan il-jum, nroddu ħajr lill-Ħniena infinita ta’ Alla, u nagħmlu wkoll proponiment li noffrulu tpattija għall-offiżi li jsirulu bi dnubietna.

Fil-Ħadd 10 t’April 2005 ser jiġi ċċelebrat fil-parroċċa tal-Fontana t-42 Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes ta’ Alla, biex flimkien infaħħruħ u npattulu għad-dagħa li bih ħafna bnedmin joffenduh.  Is-suġġett ser ikun “Tpattija Ewkaristika għad-dnubiet ta’ l-umanità.”

Difatti, permezz tal-Ewkaristija, cioè fil-Quddiesa, aħna nistgħu mhux biss naduraw lil Alla, nroddulu ħajr, nitolbuh l-grazzi għalina u għall-oħrajn, iżda wkoll noffrulu tpattija xierqa għall-ħtijietna.

Nistedinkom, sabiex bħal fis-snin l-imgħoddija issegwu l-programm ta’ dan il-Kungress, u tieħdu sehem ukoll f’għadd sabiħ fil-konklużjoni tiegħu li ssir nhar il-Ħadd 10 t’April 2005 wara nofs in-nhar.

Il-Mulej ikollu ħniena minna u jberikna lkoll.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 18 ta’ Marzu 2005.

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ad Clerum Nru 369 - Marzu 2005

Nru. 369

MARZU 2005

Hija drawwa lodevoli f’pajjiżna li fil-ġranet tar-Randan, speċjalment wara li jkunu semgħu l-priedki ta’ l-eżerċizzi mqaddsa, ħafna nies, jersqu għas-Sagrament tal-Qrar, biex jeħilsu mit-toqol ta’ dnubiethom u jħossuhom iktar qrib lejn Alla u fil-paċi tal-kuxjenza tagħhom.

Dan ifisser li ħafna saċerdoti forsi wisq iktar mill-ġranet l-oħra tas-sena jkunu mpenjati, fl-amministrazzjoni ta’ dan is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Din hija ħidma pastorali li tistà tħalli ħafna frott fil-ħajja spiritwali ta’ l-insara, u żgur li meta ssir kif imiss hija meritorja ħafna quddiem Alla.

Ikun żball però jekk il-konfessuri iwettqu dan l-appostolat ta’ konverżjoni ta’ l-erwieħ, b’mod mekkaniku, bħala rutina, u bla ma jiftakru li l-maħfra tad-dnubiet hija opra divina, u li aħna s-saċerdoti għandna din is-setgħa li ġejja minn għand Kristu u li rridu nagħtuh kont ta’ kif ħaddimniha. L-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-penitenza, hija għalina s-saċerdoti fl-istess ħin dinjità u responsabbiltà mhux żgħira.

Is-setgħa tal-maħfra tad-dnubiet li Kristu kien iwettaq matul ħajtu, huwa taha wkoll lill-ministri tiegħu u dawn jeżerċitawha ta’ kuljum fis-Sagrament tal-Qrar.

Barra milli jkollna stima kbira għas-Sagrament tal-Qrar li tiegħu aħna ministri, jeħtieġ li jkollna ċar quddiem għajnejna d-dmirijiet li jġib miegħu għall-konfessuri. Huwa meħtieġ ukoll li kultant u tant, neżaminaw il-kuxjenza tagħna biex naraw jekk aħna nwettquhomx sewwa.

Il-kotba tal-morali, ifissrulna fid-dettalji kollha, mhux biss x’għandu jagħmel il-penitent, iżda wkoll x’għandu jagħmel il-Konfessur qabel il-qrar, waqt li qiegħed iqarar u wara l-qrar. Fil-qosor nistgħu niġbruhom fit-tliet aspetti ta’ l-uffiċċju tal-Konfessur, li huwa fl-istess waqt, Missier, tabib u għalliem, li jilqa’ l-penitenti bil-karità, jgħallimhom u jipprova jfejjaqhom mill-mard spiritwali tagħhom.

M’għandiex tonqos għalhekk il-preparazzjoni remota u prossima qabel ma s-saċerdot jibda jisma’ l-Qrar tal-penitenti li jersqu għandu. Huwa meħtieġ li jaġġorna ruħu fit-tagħlim tal-Knisja dwar il-problemi morali ta’ żminijietna; u għalhekk huma utli ħafna l-laqgħat ta’ l-aġġornament tal-Kleru, bħal ma huma dawk hekk imsejħa “tal-każijiet tal-kuxjenza” u ta’ l-ewwel Sibt tax-xahar.

Ħadd m’għandu jażżarda jqarar jekk ma jkollux il-fakoltà li jagħmel hekk, b’osservanza tal-kanoni 966 u 969. Għalhekk fid-djoċesi tagħna kull sentejn, jiġu mġedda u jinġabru mill-Kurja l-paġelli tal-Qrar.

Waqt li jkun iqarar is-Saċerdot għandu juża l-prudenza fi kliemu, s-sabar, karità kbira u żelu għall-konverżjoni tal-midinbin.

Kemm qabel, kif ukoll wara li jqarar, meħtieġ li jitlob, biex l-Ispirtu s-Santu jagħtih id-dawl meħtieġ għat-twettieq ta’ dmiru, u jitlob ukoll biex il-penitenti jkomplu miexjin dejjem fit-triq it-tajba.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex