Archive for the '2009' Category

At the service of Conscience

At the service of Conscience

 

by

 

Bishop Mario Grech

Our future depends on the human capacity to choose between what is good and what is bad, between truth and falsity. Woe to that society which endorses as good that which is bad!

Although material and scientific progress is a formidable gain, moral illiteracy can turn this progress into a destructive force against humanity.

Along the years, human beings have achieved greater freedom through the attainment of many civil rights. But if this freedom is severed from truth, it becomes just a license to act according to individual whims, trampling on others’ rights.

The antidote against this pernicious threat is the cultivation of one’s moral conscience. Although the exercise to foster a true and upright conscience is difficult and delicate yet it is a necessary process. Since conscience is the helm that gives direction to life, it would be a great pity for the citizen and for society if conscience becomes sick, persists in error and more gravely, loses its sensibility.
Continue reading >>

Messaġġ tal-Milied ta’ Mons. Isqof Mario Grech

mario_grech.jpg

Biex tisma’ l-mesaġġ ta’ Mons. Isqof Grech klikkja fuq din il-link  - Messagg Milied 2009

L-Għażla tar-Rappreżantati fil-Parlament Ewropew
Messaġġ tal-Isqfijiet Maltin

Messaġġ tal-Isqfijiet Maltin “L-Għażla tar-Rappreżantatifil-Parlament Ewropew” fl-okkazzjoni tal-eleżżjonijiet għall-membri fil-Parlament Ewropew.

FAMILJA, KUN DAK LI INT!
Diskors tal-Isqof Mario Grech fil-konferenza “Il-Futur tal-Familja”
Sala Robert Sammut, Floriana – 15 ta’ Mejju 2009

FAMILJA, KUN DAK LI INT!

Waħda mill-ikbar sfidi li għandha s-soċjetà tal-lum hija l-familja. Dan għaliex mill-għazliet li llum qegħdin nagħmlu dwar il-familja ser nikkontribwixxu jew fil-proċess ta’ ċivilizzazzjoni jew fil-proċess ta’ dekadenza tal-istess ċivilità. “Lo sviluppo armonioso e il progresso di un popolo dipendono in larga misura dalla capacità di investire sulla famiglia, quella vera, fondata sul matrimonio, che in nessun modo si può equiparare ad altre forme di aggregazione affettiva” (Giovanni Paolo II, 19 ottobre 2001)

Il-viżjoni ta’ familja li l-poplu tagħna hemm bżonn jiddeċidi li jħaddan, ser issawwar il-qafas għal dawk l-għażliet politiċi u inizjattivi leġiżlattivi li joffru lill-familja kontenuti preċiżi ta’ rwol soċjali, dmirijiet u valuri. Mingħajr din il-viżjoni, il-futur, mhux biss tal-familja imma wkoll tal-komunità, huwa mċajpar u dgħajjef ħafna għaliex ma jistax ikun hemm żvilupp sħiħ tal-persuna u tas-soċjetà. Fin-nuqqas ta’ definizjoni ċara ta’ x’inhi l-familja, ikun diffiċli ħafna li nġibu ’l quddiem il-kapital uman, soċjali u ċiviku tal-komunità.
Continue reading >>

Messaġġ ta’ Mons Isqof Mario Grech lill-E.T. Dr George Abela, President tar-Repubblika ta’ Malta

Dalgħodu, it-Tnejn, 6 ta’ April 2009, Mons Isqof Mario Grech kellu laqgħa privata mal-President il-ġdid ta’ Malta, l-E.T. Dr George Abela. Mons Isqof Grech wassal dan il-messaġġ:
 
 
Eccellenza,
 
Fuq l-amar tal-Imgħallem tagħna l-Mulej Ġesù, li qalilna biex xħin nidħlu f’xi dar “insellmu lin-nies tagħha u jekk tkun dar li jixirqilha, ħa jiġi fuqha s-sliem tagħkom” (Mt 10,12), illum nitlob is-sliem fuqek u fuq id-“dar tiegħek” – nitlob is-sliem fuq il-familja tiegħek li hija l-għożża tiegħek, imma nitolbu wkoll fuq id-dar li int ser tippresiedi għal dawn il-ħames snin li ġejjin: id-dar komuni tagħna l-Maltin u l-Għawdxin.
 
F’din id-dar hemm xewqa kbira biex kull ċittadin ikun ħieles, u żgur li matul il-Presidenza tiegħek ser tisma’ l-għajta ta’ min irid ikun aktar ħieles – għajta li ma tistax tiġi fgata jew titħalla tidwi fid-deżert.
 
Però, nifhem li f’dan il-kuntest soċjali huwa meħtieġ li jkollna tifsira tajba ta’ x’nifhmu b’eżerċizzju tal-libertà – espressjoni li tista’ tiġi invokata biex wieħed jiġġustifika ċerti eċċessi. Infatti, kull ma jmur, dan l-eżerċizzju qed jiġi interpretat biss bħala valur assolut u bħala dritt inaljenabbli tal-individwu. Din l-interpretazzjoni tittraskura l-aspett ontoloġiku u komunitarju tal-libertà tal-bniedem. Hekk, skont din l-interpretazzjoni, l-individwu jemmen li waħdu biss jista’ jiddeċiedi u jagħżel x’inhuma l-elementi kostitutivi u l-finalità tal-ħajja, il-mewt u ż-żwieġ.
 
Il-ħelsien veru għandu l-fundament aħħari tiegħu f’Alla. Kull diskors dwar il-libertà tal-bniedem jagħmel sens jekk isir b’riferiment għal-liġi morali naturali, li huwa ordni universali li jiġi qabel id-damma ta’ drittijiet u dmirijiet li għandu l-bniedem. Il-libertà hija rigal offrut minn Alla lill-bniedem bħala żerriegħa ċkejkna. Maż-żmien, frott ta’ riflessjoni serja tal-ħsieb, din iż-żerriegħa timmatura u tinfirex b’mod responsabbli li tassew tkun ta’ ġid għall-persuna u s-soċjetà.
 
Għażiż President, il-“bagalja” personali li inti ġibt miegħek f’din “id-dar tagħna”, flimkien mal-awtorità afdata f’idejk, jawguraw li int tgħinna nsibu t-tifsira meqjusa u korretta ta’ dan l-eżerċizzju tal-libertà, u hekk tkun strument tal-paċi.

IT-TRIQ TAS-SALIB ILLUM
Messaġġ ta’ Mons Isqof Mario Grech
Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja t’Għammar – Il-Ħadd 5 ta’ April 2009

Nhar il-Ħadd filgħaxija, fi tmiem Via Crucis djoċesana li tmexxiet mill-Isqof Mario Grech fuq l-Għolja ta’ Għammar quddiem is-Santwarju Ta Pinu, l-Isqof għamel dan il-messaġġ:
 
“Għamilna flimkien it-‘Triq tas-Salib’. Akkumpanjajna u kkontemplajna lil Kristu, vittma ta’ għażliet li saru mill-bniedem li, għax kellu għamad, irreżista għas-sewwa u l-imħabba.
 
Billi “it-Triq tas-Salib” mhix biss grajja li seħħet ilbierah u f’post wieħed, imma hija t-triq tal-umanità li għadha tbati – peress li anke llum il-bniedem jibqa’ jsallab lil ħutu, – għandna nħossu mhux biss għal Kristu, imma għal kull min għandu l-ħajja mhedda; għal min l-istabilità tal-familja tiegħu qed tiddgħajjef; għal min huwa vittma tas-sistema ta’ tmexxija; għal min qed jiġi injorat u msikket; għal min qed ikollu jittallab biex isib xogħol jew ikollu x’jiekol, għax min għandu l-mezzi ma jridx jagħti każ tiegħu!

Continue reading >>

Diskors tal-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni taż-Żjara tal-E.T. Dr Edward Fenech Adami, President ta’ Malta - Is-Sibt 24 ta’ Jannar 2009

 

Diskors ta’ merħba mill-Arċipriet Tarcisio Camilleri 

More photos from here

Diskors tal-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

fl-okkażjoni taż-Żjara tal-E.T. Dr Edward Fenech Adami, President ta’ Malta lill-Kulleġġ tal-Kappillani u lill-Kulleġġ tal-Konsulturi tad-Djoċesi ta’ Għawdex

Ċentru Ragħaj it-Tajjeb, Victoria – Is-Sibt 24 ta’ Jannar 2009

Eċċellenza President tar-Repubblika,

Nilqgħek fostna bħala l-ogħla awtorità Kostituzzjonali tagħna ċ-ċittadini, u għaldaqstant kustodju tal-identità tan-nazzjon tagħna.

Nilqgħek fostna wkoll bħala “ħuna” fi ħdan il-Knisja – il-komunità tad-dixxipli ta’ Ġesù Kristu.

Bħala ċittadini  u bħala ragħajja spiritwali tal-poplu t’Alla, aħna napprezzaw din il-laqgħa miegħek li nemmnu li tista’ tirrisolvi ruħha f’opportunità fejn nistgħu nirriflettu flimkien dwar kif il-Knisja ta’ Kristu tista’ tkompli tagħti sehemha biex bil-qawwa tal-Evangelju ġensna jsarraf iċ-ċittadinanza tiegħu b’impenn soċjali li jkattar il-ġid komuni.

Bħala Knisja aħna nemmnu bi sħiħ li Ġesù Kristu għandu messaġġ relevanti għall-bniedem ta’ kull żmien. Kif jikteb S. Irinew: “Il-Verb t’Alla waqqaf l-għamara tiegħu fost il-bnedmin u sar bin il-bniedem biex il-bniedem jidra jifhem lil Alla u biex Alla jidra jgħammar fil-bniedem.” F’soċjetà fejn nara indikazzjonijiet qawwija li qed jiġi applikat il-prinċipju ġusnaturalista ta’ Grotius: “Etiamsi daremus non esse Deum”  (daqslikieku Alla ma jeżistix), dan huwa mument ta’ grazzja għall-Knisja li terġa’ tipproponi lil Kristu, għax fi kliem San Tumas t’Akwinu huwa biss f’relazzjoni mal-Assolut li l-bniedem jista’ jiddefinixxi l-istess eżistenza tiegħu.

Continue reading >>

Kooperaturi fix-xandir tal-Evanġelju

Is-Sibt filgħdou, 3 ta’ Jannar 2009, fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria, Għawdex, saret il-laqgħa ta’ bdil tal-awguri bejn is-saċerdoti tad-djoċesi u l-Isqof Mario Grech. Fl-okkażjoni ta’ din il-laqgħa, l-Isqof Grech għamel dan id-diskors li fih jagħti linji programmatiċi ta’ pastorali għall-Knisja f’Għawdex:

“Kooperaturi fix-xandir tal-Evanġelju” (Fil 1,3)

Għeżież Saċerdoti, “kooperaturi fix-xandir tal-Evanġelju”,

Illum bħala Knisja f’diversi oqsma tal-ħajja nesperjenzaw distanza kulturali bejn it-twemmin Nisrani u l-mentalità kontemporanja. Dan narawh f’dak li għandu x’jaqsam mal-affettività, l-edukazzjoni, l-ekonomija, is-sanità, l-politika, eċċ. Għalkemm prima facie dan jista’ jidher bħala fenomenu negattiv għax jimplika telfa jew daqqa fatali, għall-kuntrarju nixtieq li nħarsu lejh bħala opportunità li għandha tixprunana biex bħala Nsara u bħala Knisja lokali nagħmlu għażliet prijoritarji. Huwa fatt li l-istrutturi, partikularment il-komunitajiet parrokkjali, huma mgħobbija b’ħafna attività; għalhekk fil-kuntest ta’ żmienna, fejn is-soċjetà qed tinbidel, huwa urġenti li nagħmlu għażliet prijoritarji biex anke l-Knisja tkun tista taġġorna ruħha.

Continue reading >>