Ċirkulari 434/2004 (20 ta’ Mejju 2004)

Nru. 434/2004

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Hija drawwa sabiħa li fix-xahar ta’ Mejju, ddedikat lill-Imqaddsa Verġni Marija, issir il-konsagrazzjoni lill-Qalb Immakolata tagħha.

Iktar minn tletin sena ilu, fiċ-ċirkulari tat-13 ta’ Mejju 1971 (53ċ71) kont irrikmandajt li “fil-knejjes parrokkjali, fil-funzjoni tal-għeluq tad-devozzjonijiet tax-xahar ta’ Mejju, jsir b’mod solenni l-att tal-konsagrazzjoni tal-parroċċa lill-Qalb Immakolata ta’ Marija, wara li l-insara jkunu ġew imħejjija b’mod xieraq biex jifhmu sewwa xi tfisser din il-konsagrazzjoni.”

Għal darb’oħra għalhekk nerġa nirrikmanda li nhar it-Tnejn 31 ta’ Mejju, issir din il-konsagrazzjoni f’kull parroċċa tad-djoċesi tagħna. B’dan il-att aħna nqegħdu uffiċċjalment taħt il-ħarsien tal-Madonna, lilna nfusna u l-familji tagħna, waqt li nipproponu li ngħixu dejjem aħjar il-ħajja nisranija tagħna.

“Hekk fil-waqt li nkunu żgur li qegħdin nagħmlu xi ħaġa li togħġob lill-Madonna, niġbdu l-barka tagħha fuq il-ħidma pastorali tagħna u jkollna garanzija  biex nittamaw li fil-parroċċi tagħna ssaltan il-karità nisranija u l-paċi ta’ Kristu.”

Il Verġni Mbierka Marija tidħol quddiem Binha Ġesù biex jagħtina l-Barka u s-sliem tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum   20 ta’ Mejju 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex