Ad Clerum Nru 355 - Jannar 2004

Nru. 355

JANNAR 2004

Bdejna sena ġdida, u jeħtieġ li nġeddu wkoll l-ispirtu u l-ħeġġa tagħna. Dan nistgħu nagħmluħ mhux bil-ħila tagħna biss iżda bil-qawwa tal-grazzja t’Alla “ferħ u hena tiegħi” (Salm 43,4)

Iżda min-naħa tagħna rridu ngħinu wkoll lilna nfusna biex ma nitmewtux u l-anqas inħallu idejjna jintelqu. Iż-żgħożija spirtiwali tagħna jeħtieġ li nsostnuha b’ċerti mezzi li jissuġġerulna xi ekkleżjastiċi ta’ ħajja qaddisa u mimlija biż-żelu għas-salvazzjoni tal-bniedmin.

Ir-rizoluzzjoni li kien ħa għalih innifsu l-Beatu Papa Ġwanni XXIII, tgħodd ħafna għalina wkoll, membri tal-Kleru, sewwa jekk għadna żgħażagħ fl-età, kif ukoll jekk għaddew ħafna snin minn fuqna: “Kun fidil għall-programm ta’ pietà saċerdotali: l-Quddiesa, meditazzjoni fil-qosor, Brevjarju, Rużarju, żjara lil l-Imqaddes Sagrament, l-eżami tal-kuxjenza, il-qari ta’ kotba tajbin, iżda kollox b’entużjażmu ikbar ta’ karità” (Journal of a Soul, paġna 222).

Fost it-talb li aħna bħala saċerdoti nagħmlu ta’ kuljum, jixraq li nkunu familjari ma’ forma ta’ talb li kull ma jmur, qegħda ssir dejjem iktar popolari, anki fost il-lajċi li jridu jgħixu ħajja qrib lejn Alla; l-hekk imsejjħa “Lectio Divina.” Il-Patri Raniero Cantalamessa fil-ktieb tiegħu Amare la Chiesa, Meditazioni sulla Lettera agli Efesini, jagħtina ħjiel dwar il-Lectio Divina, fejn jgħidilna “La caratteristica della lettura spirituale della Bibbia, la lectio divina, rispetto a ogni altra forma di meditazione è che in essa la Scrittura rappresenta la “base”, non l’ “esponente”; non interviene, cioè, nel corso della meditazione per illustrare il tema prescelto, ma costituisce essa stessa il tema da cui tutto parte e a cui tutto riconduce. Altra nota caratteristica è che essa è anche di solito una lectio continua, lettura continuativa di un certo libro della Bibbia.” (paġna 5).

Biex niġġeddu fl-ispirtu, jiswa, wkoll li kemm nistgħu nżommu ruħna aġġornati f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħajja tal-Knisja. Għal dan l-aġġornament barra minn dak li nsibu fir-rivisti kattoliċi, u fl-aħbarijiet u programmi tar-radju u tat-televiżjoni, żgur li hemm ukoll sors jew għajn bla ma taqta f’ċerti websites ta’ l-internet bħal ma huma dak tal-Vatikan, tal-Kongregazzjoni tal-Kleru etċ.

Żgur li jkun utli ħafna għalina, li nagħżlu xi persunaġġi ħajjin jew mejtin, minn pajjiżna u barra minn pajjiżna biex inżommuhom bħala xempju jew “patterns” li fuqhom nipprovaw infasslu l-ħajja tagħna. Dawn jistgħu jkunu xi fundaturi ta’ ordnijiet reliġjużi jew il-pijonieri ta’ xi opri ta’ karità u ta’ apostolat, bħal ma kienu biex insemmi xi ftit minnhom, il-Beatu Dun Ġorġ Preca, il-Monsinjur Ġużeppi De Piro u Monsinjiur Mikiel Azzopardi: l-eżempju ta’ nies iddedikati għal ħidma qaddisa fil-qasam pastorali u ta’ l-apostolat, jurina t-triq li minnha għandna ngħaddu u li żgur li twassalna biex nilħqu l-ideal tagħna ta’ saċerdoti wisq iktar malajr u bla tfixkil mit-triq tal-liġijiet u ta’ l-istruzzjonijiet tal-bniedmin.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex