Ad Clerum Nru 345 - Marzu 2003

Nru. 345

MARZU 2003

Skond ix-xewqa tal-Papa Ġwanni Pawlu II kif fisrilna fl-Ittra Apostolika Rosarium Virginis Mariae tas-16 ta’ Ottubru 2002 is-sena li qegħdin fiha sa Ottubru 2003 għandha tiġi ddedikata għar-Rużarju Mqaddes. Il-Papa talab li matul din is-sena jsir talb speċjali għal familja u għall-paċi fid-dinja.

Nixtieq li nagħmel appell lill-membri tal-kleru ta’ Għawdex, sabiex inwettqu mill-aħjar li nistgħu din ix-xewqa tal-Papa u nħeġġu lill-insara afdati f’idejna sabiex jieħdu interess f’din il-Kampanja favur ir-Rużarju Mqaddes, sabiex ilkoll kemm aħna nipparteċipaw fil-ġid spirtiwali li tati bħala frott tagħha.

Huwa l-ħsieb tiegħi, għalhekk, li f’din il-ħarġa ta’ l-Ad Clerum nsemmilkom xi attivitajiet u inizjativi li jistgħu jkunu parti minn din il-kampanja favur ir-Rużarju Mqaddes. Ħafna minnhom diġa semmejthomkom drabijiet oħra. Oħrajn insibuhom irrikmandati fid-Direttorio sulla Pietà Popolare e Liturġia numru 197ss.

1.    Fil-knejjes fejn jingħad ir-Rużarju qabel il-Benedizzjoni Ewkaristika fil-għaxija għandha titkompla din id-drawwa.

2.    Inħajjru l-familji kollha, speċjalment il-ġodda, biex ma jgħaddux mingħajr it-talb ta’ kuljum u b’mod partikolari jkollhom stima lejn ir-Rużarju Mqaddes.

3.    Fix-xhur ta’ Mejju u ta’ Ottubru, li huma ddedikati lil Verġni Mqaddsa Marija, issir iktar insistenza fuq ir-Rużarju ta’ kuljum.

4.    Id-devozzjoni ta’ l-ewwel sibt tax-xahar, bil-meditazzjoni fuq il-5 misteri tar-Rużarju.

5.    Ir-Rużarju Ħaj, meta jinġabru flimkien 50 tifel u tifla u kull wieħed u kull waħda tgħid “l-Ave” u l-bqija jgħidu “l-Qaddisa.”

6.    It-tberik u t-tqassim tal-kuruni tar-Rużarju lit-tfal u lill-kbar.

7.    Ir-Rużarju li jingħad mat-triq f’pellegrinaġġi li jsiru.

8.    Ir-Rużarju li jista’ jingħad ukoll waqt il-Velja fil-funerali u waqt it-trasport tal-mejjet.

9.    Fl-aħħarnett ninqdew b’din is-sena tar-Rużarju, biex nintroduċu il-Ħames Misteri tad-Dawl kif qalilna l-Papa fl-Ittra li għadna jkemm semmejna.

Ix-xahar ta’ Marzu, kif tafu, huwa ddedikat lil San Ġużepp, nitolbuh jiggwidana hu fil-qima tagħna lejn il-Verġni Mbierka u bit-talb Tiegħu jakkwistalna hu minn għand Alla l-prosperità għall-pajjiżna u l-paċi fid-dinja.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex