Archive for January, 2003

Ċirkulari 420/2003 (29 ta’ Jannar 2003)

Nru. 420/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

F’dawn l-aħħar snin, fid-djoċesi tagħna qed jiġi ċċelebrat “Jum il-Ħajja,” fl-ewwel ġranet ta’ Frar kif jiġri wkoll f’xi doċesijiet oħra fid-dinja.

Nistgħu ngħidu li l-iskop ta’ din iċ-ċelebrazzjoni huwa doppjuġ l-ewwelnett sabiex nifhmu sewwa, nassimilaw u niddefendu t-tagħlim dwar il-valur tal-ħajja umana, kif tagħlimulna Ommna l-Knisja  Imqaddsa. Bħala wlied l-Knisja, aħna kommunità li nemmnu u nistqarru li l-ħajja umana mill-bidu sat-tmiem naturali tagħha hija sagra u invjolabbli. Alla biss huwa s-Sid assolut tagħha u huwa biss li jista’ jiddisponi minnha skond ir-rieda tiegħu. Il-bniedem ma hux sid la ta’ ħajjtu u l-anqas tal-ħajja ta’ ħaddieħor, huwa biss amministratur ta’ ħajtu li ġiet mislufa lilu minn Alla.  Huwa għalhekk għandu jieħu ħsieb ħajjtu u jipproteġiha u għalhekk ma jistax jippreġudika jew bla bżonn ipoġġiha fil-periklu tal-mewt jew ta’ ħsara fiżika.

Dak li ma jistax jagħmel b’ħajjtu, inqas u inqas jista’ jagħmlu b’ħajjiet ħaddieħor.  Għalhekk il-Knisja tqis bħala dnubiet li jistgħu jkunu ukoll gravi ħafna, l-abort, l-ewtanasija, s-suwiċidju u dak li jħedded serjament il-ħajja tal-bniedem.

It-tieni skop li għalih jiġi ċċelebrat “Jum il-Ħajja” huwa sabiex insiru aktar konxji mid-dmirijiet li għandna f’dan il-kamp.  Mhux biżżejjed li nikkundannaw l-abort u neħduha kontra tiegħu, iżda jeħtieġ li b’kull mezz ngħinu lil dawk li jistgħu jkunu fil-periklu li jikkommettu l-abort.  Mhux biżżejjed li ngħidu li l-ewtanasija hija moralment ħażina, iżda jeħtieġ ukoll li bil-kliem u b’għemilna nfarrġu u nagħmlu l-kuraġġ lil dawk li jkunu ttentati li jagħmlu dan il-pass żbaljat.  }gur li jekk noffrulhom is-solidarjetà tagħna, ħafna persuni jsibuha iktar ħafifa li ma jċedux għal ebda azzjoni li thedded il-ħajja tagħhom jew ta’ ħaddieħor.

Fuq kollox niftakru li l-ħajja ta’ kwalunkwe bniedem, hija valur wisq aqwa mid-deheb, il-fidda, l-flus u kull ħaġa oħra materjali u għalhekk ma nistgħu nibdluha ma xejnġ il-ħajja umana la tinbiegħ u l-anqas tinxtara.  Il-ħajja umana għandha l-jedd li tiġi mħarsa u tiġi mmexxija għad-destin li għalih ħalaqha il-Mulejġ cioè biex tilħaq il-perfezzjoni tagħha fil-ħajja ta’ dejjem.

Il-Mulej Sid il-ħajja  jħariskom dejjem u kullimkien.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum  29 ta’ Jannar 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 419/2003 (17 ta’ Jannar 2003)

Nru. 419/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX


Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Nixtieq qabel xejn nirripeti u nikkonferma dak li ntqal fis-Sinodu Djoċesan, fl-artiklu 192 li “ċ-Ċentru Parrokkja li għadu strument validu li permezz tiegħu, l-parroċċa tkun tista’ twettaq attivitajiet formativi u kulturali, Iżda jeħtieġ li dan ikun aġġornat bla waqfien skond it-tibdil tal-kuntest edukattiv u soċjali.” Is-Sinodu  fil-paragrafu c(iii) ta’ l-istess artiklu jirrikmanda wkoll xi wħud mid-diversi ħidmiet li ċ-Ċentru jista’ jwettaq u fost l-oħrajn isemmi l-formazzjoni kontinwata.  Huwa ovvju li biex iċ-Ċentru Parrokkjali jilħaq l-għanijiet tiegħu, jeħtieġ li jiffunzjona tajjeb u jkun immexxi kif imiss.

Dawn il-postijiet edukattivi fid-djoċesi tagħna, llum insejħulhom “Ċentru Parrokkjali” u ma għadhomx jissejħu kif kienu jissejħu oriġinarjament “Ċentri taż-żgħażagħ,” madankollu, xorta waħda ma għandux jonqos fihom l-interess għaż-żgħażagħ u ż-żelu għall-apostolat fost din il-kategorija ta’ parroċċani, li għandha mportanza hekk kbira.

Il-Pjan Pastorali Kwinkwennali jirrileva dan il-fatt fil-paragrafu 181 fejn jgħid li “ċ-Ċentru Parrokkjali huwa struttura maħsuba għall-kategoriji kollha tal-parroċċa, però jista’ jagħti kontribut importanti f’dik li hija pastorali maż-żgħażagħ.  Miċ-ċentru parrokkjali, iż-żgħażagħ jistennew programm ta’ attivitajiet rikreattivi, kulturali u anki reliġjużi.  Jixtiequ wkoll il-preżenza ta’ saċerdot li jifhimhom u jkun ‘point of reference’ għalihom.”

F’dawn l-aħħar snin, il-parroċċi ġew mitlubin jorganizzaw “Jum iċ-Ċentri Parrokkjali” f’xi jum li jaħbat qrib il-festa ta’ San Ġwann Bosco, 31 ta’ Jannar, u preferibilment fil-Ħadd ta’ qabel.

Nixtieq għalhekk ninsisti sabiex fil-parroċċi kollha fejn jinsabu Ċentri Parrokkjali jew lokali simili, l-insara jiġu mħeġġin joffru t-talb tagħhom għal dawn l-inizjattivi hekk utli fi żminijietna u jgħinuhom wkoll biex jissaħħu dejjem iktar fil-ħidmiet tajba li huma jwettqu.

Ninqeda b’din l-okkażjoni biex infakkar li jeħtieġ li ċ-Ċentru Parrokkjali jkollu l-Kumitat tiegħu u jixraq li dan il-Kumitat jkollu fi ħdanu rappreżentant taż-żgħażagħ.  Hemm bżonn ukoll li fiċ-Ċentru jiġi osservat l-Istatut li kien deher fl-appendiċi tat-Tieni Sinodu Djocesan u b’mod speċjali jiġi evitat dak kollu li ma jaqbilx mal-artikli numru 12 u 13 ta’ dan l-istatut.

Fl-aħħarnett nixtieq li kif għadna fil-bidu tas-sena 2003 nfakkar lil kumitati taċ-Ċentri Parrokkjali li huma mitluba jfasslu programm ta’ ħidmiet li jistgħu jitwettqu fiċ-Ċentru, mqassmin matul is-sena kollha, u kopja ta’ dan il-programm, għandha tintbagħat lill-Uffiċċju ta’ l-Attivita Kulturali tal-Kurja.

Il-Mulej ibierek l-isforzi kollha tagħkom biex tikbru fil-virtujiet insara u fl-imħabba tagħkom lejH.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum  17 ta’ Jannar 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ad Clerum Nru 343 - Jannar 2003

Nru. 343

JANNAR 2003

Dokument li jistħoqqlu mhux biss li jinqara, iżda wkoll li jiġi meditat minn kull saċerdot hija l-istruzzjoni li ppublikat il-Kongregazzjoni tal-Kleru fl-4 ta’ Awissu 2002 taħt it-titlu Is-Saċerdot Ragħaj u Mexxej tal-Komunità Parrokjali u li deher fil-Bullettin ta’ l-Arċidjoċesi. Jixraq ukoll li nagħmlu riferenza għall-istess dokument f’din il-ħarġa u ħarġiet oħra tal-Ad Clerum.

Fl-ewwel parti fin-numru 4 naqraw li “aħna l-qassisin ġejna ikkonsagrati fil-Knisja għal dan il-ministeru speċifiku. Aħna ġejna msejjħin b’modi varji, biex nagħtu s-sehem tagħna, kull fejn tqegħdna l-Providenza, għall-formazzjoni tal-komunità tal-Poplu ta’ Alla. Dmirna hu li nagħmlu dak li qalilna San Pietru: “Jirgħu l-merħla ta’ Alla li hemm fostkom. Ħudu ħsiebha, mhux mġegħlin, imma minn ragħjkom, kif irid Alla; mhux għall-qligħ moqżież, imma bil-ħeġġa tal-qalb; mhux qieskom taħkmu fuq dawk li messewkom b’xortikom, imma billi ssiru mera tal-merħla’(I Pt. 5,2-3). Din hija t-triq tagħna tal-qdusija, li twassalna gall-aħħar laqgħa tagħna, mar-Ragħaj il-Kbir li għandu f’idejh ‘il-kuruna tal-glorja.’ Din hija l-missjoni tagħna fis-servizz tal-poplu nisrani.”

Dawn il-kelmiet iħeġġuna biex inżommu ħaj fina ż-żelu apostoliku jiġifieri l-ħeġġa li ngħamlu l-ġid spiritwali lill-oħrajn kull fejn inkunu u b’kull mod li nistgħu. Ifakkarna wkoll li aħna amministraturi, cioè qaddejja u mhux sidien u għalhekk mhux billi naħkmu bl-arja fuq l-oħrajn iżda bl-eżempju tajjeb li nagħtuhom.

Dan id-dokument jgħallimna li għalina s-saċerdoti, mhux biżżejjed li nqaddsu, nippriedkaw, inqarru u namministraw is-sagramenti l-oħra, iżda jeħtieġ ukoll li nikkontribwixxu biex tiġi ffurmata l-komunità. Dan jitlob fuq kollox prudenza u mħabba; prudenza biex ma ngħidux xi kliem li jista’ jġib firdiet u tensjonijiet u l-anqas ngħidu kliem li joħloq suspetti u li jġib xi dubbji li jimminaw il-karità nisranija.

Id-dokument imsemmi, mbgħad jgħaddi biex isemmi t-tliet aspetti tal-identità saċerdotali cioè l-identità pneumatoloġika, identità kristoloġika u ekkleżjoloġika.

Immexxi mill-Ispirtu s-Santu, s-saċerdot iwettaq dmirijietu bħala qaddej ta’ Kristu, permezz ta’ Kristu huwa ministru tal-Knisja, tal-umanità kollha. Huwa ġie ordnat għas-servizz tal-komunità. Permezz taċ-ċelibat huwa jagħti xhiedha u jwettaq l-affidament totali lil Kristu biex ikun jista’ jaqdi aħjar lill-oħrajn.

“Il-Komunità ekkleżjali għandha bżonn assolut tas-saċerdozju ministerjali, sabiex ikollha lil Kristu, Kap u Ragħaj, preżenti fi ħdanha” (n.5).

Id-dokument (n.7) jsemmi wkoll il-perikli li l-lajċi jiġu klerikalizzati, u l-membri tal-kleru jiġu sekolarizzati.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex