Archive for the 'May' Category

IL-VALUR TAL-QUDDIESA FIL-MIXJA TAN-NISRANI
Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej
Knisja Katidrali – Il-Ħadd 25 ta’ Mejju 2008

IL-VALUR TAL-QUDDIESA FIL-MIXJA TAN-NISRANI

 

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech

Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

Knisja Katidrali – Il-Ħadd 25 ta’ Mejju 2008

“Jien hu l-ħobż nieżel mis-sema” (Ġw 6,41)

Il-poplu Lhudi meta telaq mill-eżilju tal-Eġittu biex jasal fl-Art Imwiegħda, esperjenza li ħaditlu żmien twil ta’ erbgħin sena, irrikonoxxa l-providenza ta’ Alla fl-għoti tal-manna: il-ħobż nieżel mis-sema. Kien dan l-ikel li bih il-poplu kien jitrejjaq u saħħu biex jeħodha kontra t-tfixkil li ltaqa’ miegħu fid-deżert u kontra n-nixfa tad-deżert. Meta trejjaq b’dan l-ikel, huwa għamel il-qalb u wasal fl-Art Imwiegħda. B’danakollu, għalkemm kellhom il-manna, il-Lhud mietu.

Ġesù jgħin lilna lkoll li ninsabu f’pellegrinaġġ li jrid jwassalna minn din id-dinja – li ħafna drabi hija esperjenza tad-deżert – biex ngħaddu minn diversi forom ta’ skjavitù għall-ħelsien veru fis-sema pajjiżna. Ġesù lilna tana l-ikel tal-ħajja: il-ħobż nieżel mis-sema. Mhux aktar il-manna imma l-Ewkaristija, bid-differenza li min jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Waqt li llum niċċelebraw il-festa tas-solennità tal-Ġisem u d-Demm Mqaddes ta’ Sidna Ġesù Kristu, ejjew nitħeġġu biex ma nittraskurawx dan l-ikel li Alla jipprovdielna.

“Kif jista’ dan jagħtina ġismu biex niekluh?” (Ġw 6,52)

Jien nibża’ li bħan-nies ta’ żmien Kristu, li quddiem id-diskors li huwa għamel dwar l-Ewkaristija tħawdu u staqsew: “Dan kif jista’ jagħtina ġismu biex niekluh u demmu biex nixorbuh?”, anke llum hawn min jagħmel l-istess domanda b’mod dirett jew b’mod sieket; anke llum għandna mhux biss dawk li qatt ma semgħu bi Kristu, imma wkoll dawk li huma membri fil-Knisja ta’ Kristu li mhumiex konvinti li l-Ewkaristija hija l-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu – dak l-ikel li għandna bżonn fil-ħajja spiritwali tagħna.

Nagħmel osservazzjoni waħda: il-parteċipazzjoni tagħna fil-quddiesa sejra ’l quddiem jew lura? Kif nispjegaw li għandna numru mhux żgħir minn ħutna li jgħaddu mingħajr il-quddiesa tal-Ħadd? Anke l-quddiesa ta’ kuljum hija bżonn, għaliex aħna ma nieklux darba fil-ġimgħa biss imma kuljum! Imma almenu l-quddiesa tal-Ħadd għandha tkun appuntament li ma nibdluh ma’ xejn.

Barra minn hekk huwa importanti mhux biss li nipparteċipaw fl-Ewkaristija imma ukoll li neżaminaw il-mod kif nipparteċipaw, għaliex hemm min forsi jmur għall-quddiesa imma imbagħad ma jersaqx biex jirċeivi l-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu.

Imbagħad xi ngħidu għall-attenzjoni li għandna nuru biex inħarsu s-sbuħija tal-Ewkaristija? Meta qed ngħid sbuħija ma nifhimx biss l-aspett estetiku, jiġifieri dak li jidher madwarna li huwa meħtieġ li nħarsuh, għaliex hekk jixraqlu Kristu preżenti magħna fl-Ewkaristija – Kristu veru Alla u veru bniedem bl-umanità u d-divinità tiegħu; imma bi sbuħija nifhem ukoll il-mod kif qed ngħixu dan is-sagrament tal-imħabba.

Nitħeġġu biex nilqgħu dan il-ħobż nieżel mis-sema u nitmantnew bih għax huwa biss jista’ jissodisfa l-ġuħ tagħna; huwa biss jista’ jqawwina biex naslu fid-destinazzjoni tagħna. Nitħeġġu biex kemm jista’ jkun ma nittraskurawx il-quddiesa ta’ kuljum. Jekk insibu ħin għal kollox, kif nistgħu ma nsibux ħin għal din il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù?

Is-sehem tan-Nisrani fil-quddiesa

F’xi wħud mis-sagristiji tagħna hemm miktub messaġġ li aħna l-qassisin naqrawh qabel noħorġu nqaddsu: “Qis li din tkun l-ewwel quddiesa tiegħek, l-unika quddiesa tiegħek u l-aħħar quddiesa tiegħek”. Kieku ahna, jien flimkien magħkom is-saċerdoti, inżommu dan il-messaġġ quddiem għajnejna kuljum, kieku żgur li jagħmlilna ħafna ġid. Dan jgħodd għalikom ukoll, għeżież lajċi, intom li għandkom tfittxu mhux biss il-quddiesa tal-Ħadd u tiċċelebrawha daqs li kieku hija l-ewwel u l-aħħar quddiesa tagħkom – biex hekk tgħixuha b’tant devozzjoni u mħabba – , imma wkoll il-quddiesa ta’ kuljum.

Għalhekk, filwaqt li nkomplu naduraw lill-Iben ta’ Alla preżenti fostna u nissieħbu fis-sagrifiċċju tal-quddiesa, fejn Kristu joffri lilu nnifsu lill-Missier għall-fidwa tagħna, ningħaqdu b’mod sħiħ miegħu biex dan il-ħobż ħaj jagħtina l-ħajja ta’ dejjem.

IS-SAĊERDOT IĦALLI KOLLOX BIEX IKUN TA’ KRISTU GĦALL-KNISJA TIEGĦU
Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tas-60 Sena Saċerdozju ta’ Mons Girgor Vella
Parroċċa Kerċem – Il-Ġimgħa 23 ta’ Mejju 2008

IS-SAĊERDOT IĦALLI KOLLOX BIEX IKUN TA’ KRISTU GĦALL-KNISJA TIEGĦU

Sittin sena ta’ ħajja saċerdotali mhijiex ċirkostanza li għanda tgħaddi mar-riħ, la għalik, għażiż Dun Girgor, u laqas għalija, li jiena wkoll bħalek il-Mulej sejjaħli biex inkun saċerdot. Min jaf x’jgħaddi minn moħħok u minn qalbek, għażiż Dun Girgor, meta titfa’ ħarstek lura fuq dawn is-sittin sena li għaddew! Min jaf x’faraġ għandek, anke jekk mhux nieqes il-mument tad-dulur! U jiena nixtieq ngħinek tagħmel din ir-riflessjoni – biex ma nsejħulhiex ukoll eżami tal-kuxjenza – fid-dawl tal-kelma ta’ Alla li għadha kif ixxandritilna, partikularment mill-Evanġelju.

“Il-ħdax telqu lejn il-Galilija”

Xi smajna fl-Evanġelju? Smajna li l-Ħdax telqu lejn il-Galilija. In-numru ħdax lili jfakkarni f’żewġ ffarijiet. L-ewwelnett li kienu dawk il-ħdax li Kristu ħa grazzja magħhom, sejħilhom, għamlilhom proposta; u l-Evanġelju jgħidilna li ħallew kollox u marru warajh.

Hekk għamilt int sittin sena ilu, u hekk għadu jagħmel kull min iwieġeb b’ġenerożità lill-Mulej li jsejjaħlu biex ikun saċerdot. Hekk għamlu dawn ħutna saċerdoti li llejla nġabru madwarek, u hekk nixtieq li jkomplu jagħmlu l-ġenerazzjonijiet li ġejjin, għax anke llum Kristu għadu jsejjaħ għas-saċerdozju. Anke llum Kristu għadu jitfa’ l-ħarsa tiegħu kollha mħabba fuq xi wħud. Forsi mhux dejjem għadu jsib dik ir-risposta ġeneruża u mhux dejjem isib dak l-ambjent li jiffavorixxi l-vokazzjoni, speċjalment il-vokazzjoni saċerdotali. U għalhekk f’din iċ-ċirkostanza tal-lum meta għandna saċerdot li qed jiċċelebra sittin sena saċerdozju, ilkoll kemm aħna għandna nħossuna msejħin biex b’mod jew ieħor nikkoperaw ma’ Kristu li llum ukoll għadu jgħid: “Il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema huma ftit”. Ilkoll kemm aħna nistgħu ngħinu biex anke llum il-ġurnata l-Knisja ma tkunx nieqsa minn numru ta’ vokazzjonijiet.

Ipperseveraw fl-appostolat

In-numru ħdax ifakkarni li fil-bidu ma kienux ħdax. Kienu tnax, u dan ifisser li jekk kien hemm wieħed li nqata’ barra kien hemm ħdax li pperseveraw fid-dixxepolat tagħhom. Hekk għamilt int, għażiż Dun Girgor. Inti pperseverajt għal sittin sena, imma żgur li l-grazzja ta’ Alla kienet miegħek. Bħal kulħadd issib it-tfixkil u bħal kulħadd taħbat taqta’ qalbek; imma int għażilt li tibqa’ fidil għas-saċerdozju tiegħek.

Għeżież, itolbu għalina s-saċerdoti ħalli aħna wkoll nipperseveraw fil-vokazzjoni tagħna. Mhix ħaġa ħafifa li saċerdot jippersevera u jgħix b’fedeltà l-vokazzjoni tiegħu; però jien konvint li hawn ħafna li jħobbuna u li jsostnuna bit-talb tagħhom ħalli ma jiġrilniex bħal dak li l-Mulej sejjaħlu, qabad it-triq imma waqaf fin-nofs – biex ma ngħidx li abbuża mill-ħbiberija li kellu ma’ Ġesù u ttradieh.

Obdew anke jekk ma fehmux kollox

X’tgħidli aktar din is-silta tal-Vanġelu? Il-Vanġelu jgħidilna li dawn il-ħdax telqu lejn il-Galilija. Dan ifisser li dawn obdew lil Kristu li meta qam mill-mewt qal lin-nisa: “Morru għidu lid-dixxipli biex imorru l-Galilija; lili jarawni hemmhekk”. Dawn il-ħdax obdew lil Kristu, qagħdu għall-kelma tiegħu anke jekk ma fehmux kollox, tant li l-vanġelu jgħid li xi “wħud minnhom iddubitaw”.

Anke din hija karatteristika importanti tas-saċerdozju Kattoliku: li aħna nissottomettu r-rieda tagħna għar-rieda ta’ Alla. Aħna ma nagħmlux voti bħal ma jagħmlu ħutna r-reliġjużi, li jagħmlu l-voti tal-kastità, tal-faqar u tal-ubbidjenza. Aħna s-saċerdoti nagħmlu wegħda li hija dik tal-ubbidjenza. Anke din mhix xi ħaġa ħafifa, u għalhekk inħeġġeġ għat-talb tagħkom biex aħna mhux biss inkunu fidili għal din il-wegħda imma biex aħna nkunu ta’ eżempju tajjeb.

“Marru fuq il-għolja u nxteħtu jadurawh”

Imbagħad hemm ħaġa oħra fil-Vanġelu li naraha karatteristika tas-saċerdozju: “il-ħdax marru fuq il-għolja u nxteħtu jadurawh”. Fi kliem ieħor huma daħlu f’dik l-attitudni ta’ talb u ta’ adorazzjoni quddiem il-misteru ta’ Alla. Il-vokazzjoni tagħna l-ewwel u qabel kollox hija vokazzjoni li, kif jgħid l-awtur ta’ l-ittra lil Lhud, aħna meħudin minn fostkom mhux għax għandna xi vokazzjoni speċjali imma għaliex il-Mulej għoġbu jagħtina din il-missjoni li aħna nidħlu għalikom f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Alla.

Għażiż Dun Girgor, min jaf kemm għamilt affarijiet tajbin f’dawn is-sittin sena: ħamsa u għoxrin sena kappillan, tlieta u tletin sena oħra bħala kanoniku fil-Knisja Kattidrali tagħna… flimkien ma’ tant impenji oħra. Dan kollu sewa ta’ ġid daqskemm int għaraft titlob, tinxteħet quddiem Alla biex titlob għall-poplu li l-Mulej afdalek u li int bħal kanoniku tal-Kattidral stajt twettaq. Intom tafu, għeżież tiegħi, li l-kanoniċi tal-Kattidral tagħna jiltaqgħu kuljum inkluż darbtejn kull nhar ta’ Ħadd biex jitolbu, u jitolbu għalina lkoll.

“Morru fid-dinja kollha”

L-aħħar karatteristika li jnebbaħni l-Vanġelu tal-lum hija dik ta’ meta Ġesù lill-appostli qalilhom: “Morru fid-dinja kollha u għallmuhom il-Vanġelu”. Dimensjoni importanti tal-ħajja saċerdotali hija il-katekiżmu. Int, Dun Girgor, kont tagħmel il-katekiżmu ta’ nhar ta’ Ħadd. Però mhux dan biss. Int kont impenjat f’diversi għaqdiet Kattoliċi, u jien nara lilek impenjat anke fl-apostolat tal-lajċi. Itolbu għalina f’dan ir-rigward. Hemm ċertu xogħol li jista’ jagħmlu kulħadd, imma hemm xogħol li jekk ma nagħmluhx aħna s-saċerdoti ma jistax isir. Fost dan hemm il-mandat li tana Kristu biex nxandru l-Bxara t-Tajba u li ngħinukom tgħixuha f’ħajjitkom.

Dawn huma erba’ noti mill-vanġelu dwar il-ħajja saċerdotali li jiena ċert li inti wettaqthom b’responsabiltà, biex ma ngħidx ukoll bi skrupulożità. Dawn huma erba’ noti li nipproponihom lilna lkoll saċerdoti hawn miġbura, ħalli nkomplu nagħmlu l-ġid fuq l-eżempju tiegħek, għażiż ħija fis-saċerdozju Dun Girgor.

IL-PARROĊĊA GARANTI TAL-FUTUR
Omelija fil-festa tal-Madonna ta’ Fatima
Parroċċa Madonna ta’ Fatima, Gwardamangia (13 ta’ Mejju 2008)

Festa tal-Madonna ta’ Fatima, Parroċċa Madonna ta’ Fatima, Gwardamangia, Malta – it-Tlieta 13 ta’ Mejju 2008 fl-okkażjoni meta il-parroċċa tal-Kunċizzjoni (Ħamrun) u dik ta’ Gwardamangia ċċelebraw l-erbgħin sena mit-twaqqif tagħhom bħala parroċċi.
X’futur għandhom it-tfal tagħna?

Il-futur li kellhom it-tfal ta’ Fatima, Giacinta, Luċija u Francesco kien futur imċajpar għaliex kienu qegħdin jgħixu fi żmien meta s-soċjetà kienet qed tagħmel ċerti għażliet. Kien hemm ir-riħ li ġej minn fuq ir-Russja: il-Komuniżmu u l-Ateiżmu. Fil-Polonja kien hemm mewġa qawwija ta’ mażunerija u mewġa antiklerikali, u forsi dawn iċ-ċirkustanzi kienu l-okkażżjoni biex il-Verġni Marija tafdalhom din il-viżjoni u dan il-messaġġ.

Continue reading >>

ALLA JIRBAĦ IS-SOLITUDNI TAGĦNA BIL-KELMA TIEGĦU
Omelija waqt il-pellegrinaġġ djoċesan fl-okkażżjoni tal-festa ta’ San Ġorġ Preca
Blata l-Bajda (8 ta’ Mejju 2008)

Pellegrinaġġ Djoċesan u quddiesa fil-Kappella tal-Medalja Mirakoluża, Blata l-Bajda fejn hemm il-fdalijiet ta’ San Ġorġ Preca, 8 ta’ Mejju 2008.

Waqt li l-Knisja llum qed tiċċelebra l-festa tal-Madonna ta’ Pompej, f’pajjiżna llejla aħna dħalna f’festa oħra: festa lil San Ġorġ Preca. Jien u nirrifletti x’meditazzjoni għandi naqsam magħkom fl-okkażjoni tal-lum, ħassejt li għandi nieqaf naħseb ftit dwar x’kienet tfisser Marija għal Dun Ġorġ, biex fuq l-eżempju tiegħu aħna nikbru u nsaħħu din ir-rabta li għandna ma’ Ommna Marija.

Continue reading >>

L-ISPIRTU S-SANTU HU L-ĦAJJA TAL-KNISJA U TAS-SOĊJETÀ
Omelija fil-Velja ta’ Pentekoste
Santwarju Madonna Ta’ Pinu (10 ta’ Mejju 2008)

Nhar is-Sibt 10 ta’ Mejju 2008, Mons Isqof Mario Grech mexxa l-Velja ta’ talb ta’ Pentekoste li saret fis-Santwarju Madonna ta’ Pinu, u waqt iċ-ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija għamel din l-omelija:

Dan huwa lejl li għandu jimliena bit-tama. Din hija velja li matulha l-Knisja ssejjaħ lill-Ispirtu s-Santu li huwa r-ruħ u l-ħajja tagħna. Il-qari li xxandar il-lejla jippreżentalna diversi episodji li minkejja kollox jimlewni bil-qawwa u bil-kuraġġ.

Continue reading >>