WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_ig_caticons` ( `cat_id` INT NOT NULL , `priority` INT NOT NULL , `icon` TEXT NOT NULL , `small_icon` TEXT NOT NULL , PRIMARY KEY ( `cat_id` ))

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='user_count' AND type='28'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='raw_count' AND type='5'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits' AND type='6'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_year' AND type='0' AND val1='2018'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_month' AND type='1' AND val1='2018' AND val2='01'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_week' AND type='8' AND val1='2018' AND val2='03'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_day' AND type='10' AND val1='2018' AND val2='1516258800'

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
INSERT INTO wp_TABLE_STATISTICS_RAW ( remote_addr, http_user_agent, http_accept_language, page, pagetype, pageid, stamp, browser, browserversion, browsertype, os, referer, method, cid, searchstring, searchstringtype, referertype, entrypage ) VALUES ( '387379319', 'CCBOT/2.0(HTTP://COMMONCRAWL.ORG/FAQ/)', '', '/2017/09/30/l-isqof-grech-ir-ruzarju-hu-sellum-tas-sema/', '1', '3895', '1516311754', '0', '', '5', '', '', '1', 'b4edd2df4c183ba2237239fb487e8722', '', '0', '0', '0' )

WordPress database error: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS_RAW SET cid='' WHERE stamp<1516311694

L-Isqof Grech: “Ir-Rużarju hu Sellum tas-Sema” at Gozo DioceseL-Isqof Grech: “Ir-Rużarju hu Sellum tas-Sema”

57/2017

p10100892.jpgIttra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex


Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema

Hija l-għaxqa tiegħi meta nixref sa Ta’ Pinu u nara żgħażagħ, koppji u familji bil-kuruna tar-rużarju f’idejhom bilqiegħda quddiem il-mużajċi li minn ftit xhur ’l hawn iżejnu l-ispazju sagru ta’ quddiem is-Santwarju. Il-preżenza ta’ dawn il-pellegrini miġbura fit-talb tolqot l-għajn anki tard billejl. Nemmen li dawn il-persuni huma rifless ta’ dak li jsir fis-satra ta’ ħafna minn djarna, fejn il-familji jintasbu madwar il-mejda tal-ikel jew jitgeddsu fuq is-sodda biex iqasstu r-rużarju.

Issa li bdejna x-xahar ta’ Ottubru, magħruf bħala x-Xahar tar-Rużarju, nixtieq ngħid kelma ta’ apprezzament lil dawk li għandhom għal qalbhom ir-Rużarju, u fl-istess waqt nistieden oħrajn biex jitħajru jibdew jgħidu din it-talba tant sempliċi u fl-istess waqt profonda.

Fit-13 ta’ Ottubru ta’ mitt sena ilu, eżattament fl-aħħar dehra tagħha f’Fatima, Omm Ġesù ppreżentat ruħha lit-tliet ragħajja ċkejknin – Luċija, Ġjaċinta u Franġisku – bħala l- “Madonna tar-Rużarju”, u qaltilhom biex jgħidu din it-talba sikwit. 

Mitt sena ilu kien żmien ta’ qtigħ il-qalb u inċertezzi kbar. Il-Portugall kien għaddej minn kriżi politika, reliġjuża u soċjali, filwaqt li l-Ewropa kienet mhedda serjament minħabba l-Ewwel Gwerra Dinjija. Imma minkejja li kien hemm dak is-sħab iswed, filwaqt li l-Madonna tagħmel sejħa għall-konverżjoni, it-talb u l-penitenza, hija turihom li Ġesù qiegħed hemm biex jieqaf magħhom, u taċċertahom li fl-aħħar l-imħabba ta’ Alla tirbaħ fuq kull għawġ. Fil-fatt, il-messaġġ ta’ Fatima huwa wieħed kollu tama: f’Fatima, qisu Alla bexxaq it-tieqa tat-tama anki jekk il-bniedem għalaqlu l-bieb.

Għalhekk, biex nagħmlu l-qalb u ma nitfixklux quddiem l-isfidi varji li għandna llum, nipproponi li naqbdu f’idejna l-kuruna tar-rużarju.

Ir-Rużarju huwa talba li ddaħħalna fil-qalba tal-misteru tal-Feddej. Ir-riflessjoni fuq il-Misteri tal-Ferħ, tad-Dawl, tat-Tbatija u tal-Glorja tikxfilna kemm ħabbna u għadu jħobbna Ġesù. Meta ngħiduh bil-galbu, ir-Rużarju jgħinna nħossu lil Ġesù ħdejna, lest biex jaqsam magħna t-toqol tal-ħajja. Ir-Rużarju huwa kanal li minnu taslilna l-ħniena u t-tjubija ta’ Alla. Dan huwa motiv li jqawwina fit-tama. Għalhekk ir-Rużarju mhux piż, imma jħaffilna l-piżijiet.

Dan kollu tennieh il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku meta f’Ġunju li għadda bagħtilna vidjomessaġġ irrrekordjat fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-mużajċi f’Ta’ Pinu. Waqt li stqarr li huwa spiss jgħid ir-Rużarju quddiem mużajk tal-Madonna bil-Bambin f’idejha, il-Papa qal li jistħajjel li “idejn il-Madonna jsiru qishom sellum li Ġesù jużah biex jinżel fostna. Iċ-ċentru huwa dejjem Ġesù, li jitbaxxa biex ikun jista’ jimxi magħna l-bnedmin ħalli aħna nkunu nistgħu nitilgħu s-Sema miegħu. Fir-Rużarju aħna nitolbu lil Marija tressaqna qrib Ġesù biex insiru nafuh aktar u nħobbuh” (18/06/2017).

Il-Papa jkompli jgħidilna li t-talba tar-Rużarju tgħinna “nikkontemplaw dak kollu li Alla fl-imħabba tiegħu għamel għalina u għall-fidwa tagħna… Meta aħna nitolbu, aħna nqiegħdu kollox fi ħdan Alla: it-taħbit, il-ġerħat, il-biża’; imma wkoll il-ferħ, id-doni, il-persuni għeżież għalina. Meta nitolbu, aħna nħallu lil Alla jidħol fl-istorja tagħna biex jilqa’ u jibdel ħajjitna”.

Għalhekk nagħmel tiegħi l-appell tal-Papa, li jistedinna biex spiss naqbdu f’idejna din “l-għodda qawwija tat-talba tar-Rużarju biex ikollna l-paċi fi qlubna, fil-familji, fil-Knisja u fid-dinja”.

Għeżież familji, matul dan ix-xahar ta’ Ottubru, il-Verġni Mbierka, Omm il-Familja, tixtieq tiġi tpoġġi għandkom biex flimkien magħha tgħidu r-Rużarju. Idejn Marija huma s-sellum biex Ġesù jinżel jgħammar magħkom. B’mod speċjali nagħmel din is-sejħa lill-familji fejn hemm it-tfal iż-żgħar, għax ir-Rużarju flimkien jagħmel minnkom skola ta’ talb.

Inħeġġeġ minn qalbi lin-nanniet li, kif spiss itenni l-Papa Franġisku, jgħaddu l-fidi lin-neputijiet, biex jgħallmu din it-talba għażiża lin-neputijiet ċkejknin tagħhom u jdewquhom l-imħabba tal-Madonna għalihom.

Nirrakkomanda lill-iskejjel kollha kif ukoll liċ-ċentri tal-katekiżmu biex jgħinu lit-tfal jitgħallmu kif ir-Rużarju jingħad bl-imħabba u d-devozzjoni.

Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof, ir-Rabat, Għawdex, illum il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru 2017, Festa tal-Arkanġli Mikiel, Gabrijel u Rafel.

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Niżżel kopja pdf tal-Ittra tal-Isqof Grech:  57-2017-ir-ruzarju-huwa-sellum-tas-sema.pdf