Archive for February, 2011

Condolences - Fr Emanuel (Manny) Spiteri

SPITERI. - Fr Emanuel (Manny) Late of Malta - Retired Priest of the Catholic Diocese of Sale. Bishop Christopher Prowse and the Priests and Deacons of the Diocese were saddened to learn of his death on Feb. 17, 2011 followed by his burial on Feb. 21, 2011 in Malta. He served in the Parishes of Yarram, Trafalgar, Orbost, Yallourn and Morwell. Requiem Mass for the repose of the soul of Fr Manny Spiteri will be celebrated at St Mary’s Cathedral, Sale on THURSDAY (Mar. 3, 2011) at 12 noon. Priests and Deacons are requested to bring their own Alb. May he rest in peace.

(Published in Herald Sun on February 23, 2011)

Titħabbar il-mewt ta’ Dun Manwel Spiteri

IMUT DUN MANWEL SPITERI

Tard ilbieraħ bil-lejl, il-Ġimgħa 18 ta’ Frar 2011 tħabbret il-mewt ta’ Dun Manwel Spiteri minn Ta’ Sannat. Dun Manwel kellu 77 sena u kien ordnat saċerdot fit-2 ta’ April 1960. Għal 35 sena wettaq ħidma pastorali fl-Awstralja.

Il-funeral ta’ Dun Manwel se jsir nhar it-Tlieta li ġejja, 22 ta’ Frar. Fit-3.15pm jitlaq il-korteo mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex għal ħdejn l-iskola primarja, mnejn jiġi akkumpanjat bil-banda tar-raħal għall-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Margerita, Ta’ Sannat fejn Mons Isqof Mario Grech imexxi konċelebrazzjoni praesente cadavere fl-4.00pm.

Nitolbu lill-Missier tas-Sema jħaddnu miegħu u jimlieh bl-hena ta’ dejjem. RIP

L-Isqof Grech dwar il-Nawfraġju ta’ San Pawl

SAN PAWL U Z-ZKUK NIEXFA

Fl-omelja li għamel nhar l-10 ta’ Frar fil-parroċċa tal-Munxar, fl-okkażjoni tas-solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl, l-Isqof Mario Grech wassal dan il-messaġġ:

Meta Pawlu qabad iz-zkuk niexfa u tefagħhom fin-nar, huwa għamel ġest profetiku li jiswa għalina għax illum ukoll ħafna huma bħal dielja li fiha zkuk li ma jagħtux frott. Kulma jmur is-soċjetà tagħna qed tinxef minn ċerti valuri umani, bħalma huma r-rispett lejn il-ħajja, l-imħabba għall-familja, il-fedeltà fiż-żwieġ, is-sens ta’ ġustizzja, eċċ.

Anke l-Knisja f’pajjiżna għandha r-riskju li fi kliem il-profeta Eżekjel issir bħal “dielja niexfa” (Eżek 15). Il-komunità Nisranija taf issir “ħatab għall-ħruq” meta timla rasha bi ġmielha u tibdel lil Alla ma’ idoli oħrajn. Ħafna jiddependi mill-mudell ta’ Knisja li għandna għal qalbna: jekk hijiex Knisja mhedija fit-“tiżjin” estern u t-tradizzjonijiet jew Knisja mogħtija għall-evanġelizzazzjoni biex Kristu jerġa’ jkun iċ-ċentru tal-ħajja tal-bniedem.

F’dan il-kuntest, għalhekk, wieħed jistaqsi jekk kieku Pawlu jasal fostna llum, jerġax jaqbad “iz-zkuk niexfa” u jitfagħhom fin-nar! Dan in-nar mhux dejjem huwa qawwa qerrieda, imma huwa wkoll nar li jsaffi u jagħti l-enerġija. Fil-ħajja tal-komunità Nisranija dan in-nar pożittiv jiġi mill-Kelma li bħal “ġamra taħraq nar” tnaddaf ix-xufftejn u tgħallimna nitkellmu s-sewwa kollu, u mill-Ispirtu s-Santu li bħal nar mis-sema mhux biss iqabbad lil min hu dgħajjef imma kapaċi jagħti l-ħajja anke liz-zkuk mejta.

Meta wasal fostna, Pawlu ħallilna ħażna tajba minn dan in-nar.

Ktieb dwar l-Isqof Emeritu Nikol Cauchi

TNEDIJA TA’ KTIEB DWAR L-ISQOF EMERITU NIKOL Ġ CAUCHI

Waqt laqgħa għall-qraba tas-saċerdoti, li saret fis-Seminarju tad-Djoċesi nhar il-Ħadd 13 ta’ Frar, Mons Isqof Mario Grech ħabbar li fit-3 ta’ Marzu ser jiġi mniedi ktieb ġdid tal-Isqof Nikol Ġ Cauchi. Dan il-ktieb jinkludi artikli soċjo-reliġjużi u ritratti dwar il-ħajja tal-Isqof Cauchi. Id-Djoċesi ta’ Għawdex flimkien mal-”Fondazzjoni Isqof Nikol Cauchi” qed tieħu din l-inizjattiva għax temmen li l-kelma ta’ dan l-għalliem għadha ħajja. Din il-preżentazzjoni qed issir fl-okkażjoni ta’ jum it-twelid tal-Isqof Cauchi, li jitfakkar fit-2 ta’ Marzu. Programm dettaljat dwar it-tnedija tal-ktieb jitħabbar aktar ’il quddiem.

Ordinazzjoni episkopali tal-ET Mons Joe Bonello OFM

Nhar is-Sibt li għadda, 12 ta’ Frar 2011, Patri Joe Bonello OFM mix-Xagħra ġie ordnat isqof fil-Knisja ta’ Santa Ġeltrude f’Juticalpa, Ħonduras. Mons Bonello ġie ordnat mill-Kardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Arċisqof ta’ Tegucigalpa u president tal-Konferenza Episkopali tal-Ħonduras. Il-Kardinal kien assistit min-Nunzju Apostoliku fil-Ħonduras, l-Arċisqof Mons Luigi Bianco u l-Isqof ta’ Juticalpa, Mons Mauro Muldoon OFM.

Ħatra ta’ Amministratur għall-knisja ta’ San Ġakbu

DIGRIET

ĦATRA TA’ AMMINISTRATUR
GĦALL-KNISJA TA’ SAN ĠAKBU FIR-RABAT

D5/2011

Billi bil-mewt ta’ Mons. Ġużeppi Curmi, li kien ukoll Rettur tal-Knisja ta’ San Ġakbu fir-Rabat, ġie vagat dan l-uffiċċju, sakemm naħtar Rettur ġdid tal-imsemmija knisja, bil-preżenti naħtar lil Mons. George Bezzina bħala amministratur tal-Knisja ta’ San Ġakbu.

Fil-ġimgħat li ġejjin u sakemm ikun hemm Rettur ġdid, nitlob lil Mons. Bezzina biex jippreżenta rapport dwar il-ħidma pastorali marbuta ma’ din il-Knisja, rapport finanzjarju (kwittanza) li jiġbor fih l-amministrazzjoni ta’ kull enti preżenti fl-istess knisja.

Nirrakkomanda illi kemm jista’ jkun malajr isir inventorju ta’ dak li hemm fil-knisja;

nirrakkomanda li fl-immedjat, Mons. Bezzina f’kollaborazzjoni mas-Segretarju Pastorali tad-Djoċesi, jara kif jista’ jkompli jimplimenta l-pjan tad-Djoċesi biex il-knisja ta’ San Ġakbu tkun santwarju tar-Rikonċiljazzjoni.

Nitlob lill-Amministratur biex ma jagħmel xejn li b’xi mod jista’ jippreġudika l-fatt li l-knisja ta’ San Ġakbu taqa’ taħt ir-responsabiltà diretta tal-Ordinarju u għalhekk ħadd ma għandu xi jedd li jindaħal fl-amministrazzjoni tal-imsemmija knisja.
   
8 ta’ Frar 2011

Mons Salv Debrincat                                                   + Mario Grech
Kanċellier                                                                          Isqof ta’ Għawdex

Link permanenti bejn Għawdex u Malta

Komunikat
tal-Kulleġġ tal-Kappillani tad-Djoċesi ta’ Għawdex
 

Il-Kappillani ta’ Għawdex f’laqgħa li saret nhar l-Erbgħa 9 ta’ Frar 2011 taħt il-presidenza tal-Isqof Mario Grech, qablu li jagħmlu dan il-komunikat:

Konxji mid-dmir tal-Knisja li tixħet id-dawl tal-Vanġelu fuq it-temi ta’ żvilupp tal-bniedem, il-Kappillani flimkien mal-Isqof Grech:

  • josservaw li l-gżira t’Għawdex, minkejja t-titjib li sar fl-aħħar snin fl-aċċessibilità tagħha, xorta waħda għadha tbati minn insularità doppja li qed twassal biex din il-gżira ma jkollhiex l-istess pass ta’ żvilupp bħall-bqija tal-pajjiż, impatt illi qed jibdel ukoll drastikament in-nisġa soċjali ta’ Għawdex;
  • jinnotaw id-diffikultajiet straordinarji li jħabbtu wiċċhom magħhom l-istudenti, il-ħaddiema, il-morda fl-isptar u l-familjari tagħhom, min jimpjega u operaturi oħra fl-oqsma tas-servizzi li jkollhom jaqsmu ripetutament bejn iż-żewġ gżejjer minħabba n-natura tal-istudju, bżonnijiet u xogħol tagħhom;
  • jemmnu illi l-ekonomija tal-gżira t’Għawdex, b’aċċessibilità aħjar, tista’ timxi b’ritmu aktar mgħaġġel hekk li tipparteċipa b’mod sħiħ fil-progress akkwistat fin-nazzjon, anzi tikkontribwixxi biex dan iseħħ;
  • għalhekk, japprezzaw id-diskussjoni pubblika li għaddejja bhalissa dwar il-possibilità li l-gżejjer ta’ Għawdex u Malta jingħaqdu b’mod permanenti u jaqblu illi għandu jsir studju komprensiv biex jittieħdu deċiżjonijiet informati dwar l-impatt li deċiżjoni ta’ din ix-xorta jista’ jkollha fuq l-ambjent, l-ekonomija u s-soċjetà Għawdxija u biex jiġu evalwati l-vantaġġi u l-iżvataġġi li din id-deċizjoni tista’ ġġib.

Illum, l-Erbgħa 9 ta’ Frar 2011.

Arċipriet Tarcisio Camilleri
Segretarju tal-Kulleġġ tal-Kappillani

Imut Dun Angelo Buttigieg

TITĦABBAR IL-MEWT TA’ DUN ANGELO BUTTIGIEG

B’niket inħabbru l-mewt ta’ Dun Angelo Buttigieg, mill-Qala. Dun Anġ miet illejla, 9 ta’ Frar 2011 fis-sala ġerjatrika tal-Isptar Ġenerali fejn kien residenti. Dun Anġ twieled fl-20 ta’ Ġunju 1929. Huwa ġie ordnat saċerdot fid-9 ta’ April 1955.
 
Il-funeral tiegħu se jsir nhar is-Sibt li ġej, 12 ta’ Frar fil-knisja parrokkjali tal-Qala. Il-korteo funebri jitlaq fit-3.15p.m. mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex għal ħdejn l-iskola tal-Qala, fejn fit-3.30p.m. jiġi akkumpanjat mill-Banda tar-raħal għall-knisja parrokkjali. Mons Isqof Mario Grech imexxi l-konċelebrazzjoni praesente cadavere fl-4.00p.m.
 
Il-Mulej jilqgħu fid-Dar tiegħu tas-Sema. RIP