Archive for October, 2004

Ċirkulari 439/2004 (25 t’Ottubru 2004)

Nru. 439/2004

 

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Fl-ittra Appostolika “Mane Nobiscum, Domine” li bagħat il-Papa Ġwanni Pawlu II fis-7 t’Ottubru dwar is-Sena Ewkaristika, qal: “ma nitlobx li jsiru affarijiet straordinarji iżda li l-inizjattivi kollha jkollhom il-marka tal-ħajja profondament interjuri.  Din is-Sena ta’ Grazzja tkun kisbet riżultat tajjeb, anke jekk l-frott tagħha jkun jikkonsisti biss li fil-komunitajiet insara kollha terġà tingħata ħajja liċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa tal-Ħadd u li toktor l-Adorazzjoni Ewkaristika barra mill-Quddiesa. Madanakollu jkun sewwa li nħarsu fil-għoli u ma nikkuntentawx b’mezzi medjokri, għaliex nafu li fuq l-għajnuna t’Alla aħna għandna nafdaw dejjem.”

Fi tmiem l-ittra tiegħu l-Papa għamel sejħat lil diversi kategoriji u lill-insara kattoliċi kitbilhom: “Intom insara, skopru mill-ġdid id-don ta’ l-Ewkaristija bħala dawl u qawwa għall-ħajja tagħkom ta’ kuljum fid-dinja, fit-twettieq tal-ħidmiet rispettivi tagħkom u f’kuntatt mas-sitwazjonijiet diversi.  Fuq kollox, agħrfu mill-ġdid dan id-don biex tgħixu s-sbuħija u l-missjoni tal-familja.”

Għad-djoċesi u għall-parroċċi tagħna, aħna qegħdin nipproponu xi attivitajiet għal matul is-Sena Ewkaristika, u nixtieq li jsiru u jagħtu l-frott tagħhomġ rigward dawn l-inizjattivi nixtieq insemmi l-punti li ġejjin:

(i)    L-importanza li għandha tingħata lil-laqgħa tal-komunità nisranija għaċ-ċelebrazzjoni ewkaristika tal-Ħadd.

(ii)    Iktar tagħlim dwar it-tifsira profonda tal-Quddiesa u tal-Liturġija tagħha, u insistenza biex ikun hemm parteċipazzjoni attiva ta’ dawk li jkunu preżenti.

(iii)    Biex it-tqarbin ikun iktar ta’ spiss, l-insara għandhom jitħeġġu għall-attendenza fil-Quddiesa tal-ġranet ta’ matul il-ġimgħa ħalli jitqarbnu wkoll fiha, jekk ikunu disposti.

(iv)    L-importanza tal-festi u proċessjonijiet ewkaristiċi bħal ma huma dawk tal-Corpus Domini  u tal-Ġimgħa Ewkaristiku-Liturġika.

(v)    It-Tqarbina Spiritwali jew Tqarbina tax-Xewqa, meta wieħed, għal xi raġuni jew oħra, ma jistax jersaq għas-sagrament ta’ l-Ewkaristija.

(vi)    L-Adorazzjoni Ewkaristika, taħt l-għamliet kollha tagħha, anki l-Adorazzjoni ta’ bil-lejl.

(vii)    L-insara jiġi mħeġġin li jagħmlu żjara ta’ kuljum lil Ġesù Ewkaristija u l-meditazzjoni mill-inqas ta’ għaxar minuti, li ssir privatament, l-aħjar quddiem it-tabernaklu.

(viii)    It-tfal, l-adolexxenti, ż-żgħażagħ u l-membri kollha tal-familja jiġu mħeġġin biex jgħixu iktar fil-qrib f’għaqda ma’ Kristu, bis-sehem fil-Quddiesa, bil-Qrar u t-Tqarbin, u bit-talb quddiem l-Ewkaristija.

(ix)    Tisħiħ ta’ l-ispirtu missjunarju u ta’ l-impenn għall-għajnuna tal-foqra, permezz ta’ l-Ewkaristija, li hija l-għajn ta’ kull ħidma ta’ appostolat.

(x)    Tiġdid permezz ta’ l-Ewkaristija, fil-fidi, fl-ispirtu ta’ sagrifiċċju, u fid-disponibbiltà għall-komunjoni u qadi ta’ l-oħrajn.

Il-Feddej tagħna Ġesù` Kristu, mill-Ewkaristija, isawwab fuqkom il-grazzji tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili, Victoria, Għawdex. Illum 25 t’Ottubru 2004

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ad Clerum Nru 364 - Ottubru 2004

Nru. 364

OTTUBRU 2004

Fil-Knisja Kattolika kull għamla ta’ predikazzjoni inkluża l-omelija jeħtieġ li tkun diretta lejn il-fidi, cioè biex idawwal, tqanqal u ssaħħaħ fis-semmiegħa l-fidi nisranija. Difatti San Pawl jgħidilna: “Imma kif jistgħu jsejjħu lil dak li jemmnux fih? Kif jistgħu jemmnu f’dak li ma semgħux bih? Kif jistgħu jxandrulhom jekk ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub: “Kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru l-ġid” (Rum.10,14-15). Il-predikazzjoni għandha tgħin lis-semmiegħa biex ikunu kapaċi jagħtu xhieda nisranija fid-dinja.

Dwar il-predikazzjoni, fl-Evangelii Nuntiandi, n 42, naqraw li “l-fidi tiddependi mill-predikazzjoni u l-predikazzjoni mbagħad issir ħajja permezz tal-kelma ta’ Kristu. Din il-liġi li tana darba l-Appostlu Pawlu, għad fadlilha llum il-qawwa kollha tagħha.”

L-Eżortazzjoni Apostolika, tgħidilna wkoll li l-omelija hija strument validu u l-iktar adattat għall-evanġelizzazzjoni, u għalhekk tiswa biex isaħħaħ il-fidi tas-semmiegħa.

Għalhekk jixraq li naraw u nistaqsu dwar f’hiex waslet il-fidi tal-poplu tagħna. Ma humiex ftit is-sinjali li juru li l-fidi, f’ċerti individwi fil-popolazzjoni tagħna qegħda tonqos u marret lura bil-ħeden, fost dawn insemmu l-fenomenu tad-dagħa, in-nuqqas ta’ l-attendenza għall-Quddiesa tal-preċett, il-fatt li naqas it-talb fil-familja u ħafna sinjali oħra.

Jekk tonqos il-fidi reliġjuża, anki l-moralità tmur lura u tiddeġenera, u forsi għalhekk nosservaw madwarna kemm illaxkaw il-kostumi ta’ ċerti nies, u r-relattiviżmu morali li qiegħed iġib tant ħsara spiritwali. Id-domanda tiġi weħidha: x’nistgħu nagħmlu aħna? Jew aħjar x’għandna nagħmlu f’din is-sitwazzjoni?

S’intendi m’għandux jonqos it-talb li nagħmlu għalina nfusna u għall-poplu t’Alla fil-gżejjer tagħna. Ma għandhiex ninsew imbagħad, dak li għidna fuq dwar l-importanza tal-predikazzjoni u nkunu mħejjija biex inwettqu kif imiss dan il-ministeru.

Kull predikazzjoni timplika mopviment jew passaġġ minn fidi għall-fidi, il-fidi tal-predikatur lejn l-fidi tas-semmiegħa, kif ukoll il-progress u tisħiħ fil-fidi ta’ kull wieħed minn dawk li jkunu preżenti; għalhekk il-predikazzjoni trid tkun imsieħba mat-talb, għaliex bit-talb il-fidi tista ssib il-manteniment tagħha. Meħtieġa wkoll meditazzjoni tal-kelma t’Alla kif insibuha fil-Kotba Mqaddsa.

Dei Verbum, n. 25 : “Jeħtieg li l-kjeriċi kollha u l-ewwel nett is-saċerdoti u dawk kollha, bħad-djakni u l-katekisti, li jagħtu ruħhom leġittimament għax-xogħol tal-kelma, għandhom iżommu rwieħhom dejjem magħqudin ma’ l-Iskrittura permezz tal-qari qaddis ta’ spiss u ta’ studju tajjeb, li ma jsirx “predikatur fieragħ tal-kelma ta’ Alla minn barra dak li ma jismagħhiex minn ġewwa”(S. Wistin, Serm. 179,1) fil-waqt li għandu jqassam lill-insara fdati lilu l-ġid bla tarf tal-kelma ta’ Alla, l-aktar fil-Liturġija Imqaddsa.”

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex