Ad Clerum Nru 351 - Settembru 2003

Nru. 351

SETTEMBRU 2003

Kristu ta lill-Knisja l-missjoni li tkompli sa l-aħħar taż-żminijiet it-tifħir u t-talb li Hu kien jagħmel lill-Missier Etern tiegħu, meta kien għadu jgħix fuq il-wiċċ ta’ din l-art. Din hija l-attività liturġika, li tiġbor fiha teżor mill-aqwa ta’ innijiet u talbiet mill-isbaħ. Il-Liturġija, ġiet definita mill-Konċilju Vatikan II bħala “l-ħidma ta’ l-uffiċċju saċerdotali ta’ Ġesù Kristu; fiha jitfisser u jseħħ permezz ta’ sinjali, sensibbli, it-tqaddis tal-bniedem skond il-mod proprju tiegħu: f’din il-ħidma l-Ġisem mistiku ta’ Ġesù Kristu, jiġifieri r-Ras u l-membri tiegħu, jagħtu qima pubblika sħiħa”(Socrosanctum Concilium, 7).

Ma jista qatt li s-saċerdot jittraskura l-ħajja liturġika, li tokkupa parti hekk importanti mill-ministeru tiegħu. Dan il-ministeru jinkludi wkoll l-evanġelizzazzjoni u d-djakonija, iżda ma tistgħax tħalli barra l-Liturġija li hija “l-quċċata li lejha timxi l-ħidma tal-Knisja u fl-istess waqt l-għajn li minnha ġejja kull qawwa tagħha” (Sac. Con., 10) u ebda azzjoni oħra tal-Knisja ma “għandha daqshekk qawwa u ġieh” għaliex “kull ċelebrazzjoni liturġika, bħala egħmil ta’ Kristu saċerdot u tal-Ġisem tiegħu, li hu l-Knisja, hija egħmil imqaddes” (Sac.Con., 7).

Is-saċerdot li għandu għall-qalbu l-ispiritwalità personali tiegħu u t-taqdis ta’ l-erwieħ mhux kuntent biss li josserva r-rubriki u li jippronunzja sewwa l-kliem, għad li dan hu obbligu tiegħu. Jeħtieġ li s-saċerdot, kemm għall-moħħu kif ukoll għall-qalbu japprofitta ruħu mir-rikezzi moħbija fil-Liturġija u b’hekk iħossu iktar magħqud mal-Knisja u jikseb unjoni iktar mill-qrib ma’ Kristu. Fil-Liturġija s-saċerdot isib ukoll għajnuniet kbar sabiex tiżviluppa u tissaħħah fih il-ħajja interjuri.

Ir-riti sagri kollha li hemm fil-Liturġija, nistgħu nxebbħuhom ma’ ġawhar prezzjus. Dan jgħodd kemm għall-Quddiesa, kif ukoll għas-sagramenti u s-sagramentali u għat-talb liturġiku. Iżda l-Quddiesa u l-Liturġija tas-Siegħat joffrulna l-aqwa valur meta aħna nagħrfu ninkwadrawhom fil-kuntest tas-Sena Liturġika. Waqt li niċċelebraw il-misteri ta’ Kristu, li aħna nfakkru matul iċ-?iklu tas-Sena Liturġika, fil-Messall kif ukoll fil-Brevjar aħna nilmħu raġġi dejjem jiddu ta’ l-imħabba divina ta’ Kristu, r-ragħaj il-Kbir u s-Saċerdot Etern tagħna. B’hekk il-Liturġija twassal għall-iżvilupp sħiħ tal-ħajja Ewkaristika, li għandha tkun fl-aqwa tagħha fil-ministru ta’ Kristu.

Issa li għandna f’idejna l-Enċiklika Ecclesia de Eucharistia jixraq li nerġgħu nagħmlu eżami tal-kuxjenza dwar id-dmirijiet tagħna lejn is-Sagrifiċċju Ewkaristiku u s-Sagrament ta’ l-imħabba divina. Qatt ma hu żejjed li wieħed jinsisti li l-Quddiesa għandna niċċelebrawha bil-fidi, bid-devozzjoni, mingħajr għaġġla u mingħajr telqa. Għandna nagħtu “chance” wkoll lin-nies biex jieħdu sehem kif jixraq fiċ-ċelebrazzjoni tagħha. Għandna nuru reverenza u rispett lejn l-Ostja Mqaddsa li jkollna f’idejna. Forsi ta’ min jerġgħa jfakkar, li s-saċerdot li jqarben, għandu jieħu ħsieb li min jitqarben fl-idejn, għandu jikkonsma l-ostja quddiemu u cioè qabel ma jerġgħa jmur lura f’postu. Barra minn hekk, jeħtieġ li ma jinqagħtax l-użu tal-plattin għal waqt it-tqarbin u li frak ta’ l-ostji ma jitħalliex jaqa’ fl-art, iżda jinġabar, kif jippreskrivu r-rubriki tal-Quddiesa. Meta l-Ewkaristija titwassal lill-morda fi djarhom, jeħtieġ li tinġarr f’teka li tkun merfugħa f’borża li tixraq, u li fuq kollox l-Ewkaristija tinġarr u tinżamm bil-qima kollha li jistħoqqilha.

Fl-aħħarnett, ma nixba qatt nirrikmanda anke lis-saċerdoti, t-tqarbina tax-xewqa, l-adorazzjoni Ewkaristika u l-viżti lil Ġesù Sagramentat, li dwarhom titkellem hekk tajjeb l-enċiklika Ecclesia de Eicharistia. Dawn huma kollha mezzi effikaċi biex nikbru fl-imħabba lejn Kristu u lejn il-proxxmu, speċjalment lejn l-erwieħ afdati f’idejjna.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex