Ċirkulari 407/2001 (25 ta’ Settembru 2001)

Nru. 407/2001

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Is-Sinodu ta’ l-Isqfijiet għal darba oħra ser jiltaqa’ fil-Vatikan biex jiddiskutu dwar il-ministeru ta’ l-Isqof fil-Knisja u fid-dinja ta’ llum. Din hija l-għaxar Assemblea Ġenerali Ordinarja tiegħu. Ser jinfetaħ fit-30 ta’ Settembru u jagħlaq fl-aħħar ġranert tax-xahar ta’ wara. Is-suġġett tiegħu ser ikun: “L-Isqof qaddej tal-Vanġelu ta’ Ġesu Kristu għat-tama tad-dinja.”

Nixtieq ukoll ngħarrafkom li jiena ġejt magħżul bħala delegat tal-Konferenza Episkopali Maltija u għalhekk bi ħsiebni nieħu sehem fil-laqgħat ta’ dan is-Sinodu.

Huwa mistenni li mis-Sinodu joħroġ frott ta’ ġid spiritwali għall kull djoċesi u għall-Knisja Universali. Ta’ min iżid jgħid ukoll li s-suġġett ta’ din id-darba huwa interessanti ħafna għaliex żgur jixħet dawk ġdid fuq ir-rwol ta’ l-Isqof u l-impenn tiegħu għal bini tas-Saltna ta’ Kristu.

Nirrikmandalkom għalhekk li f’dawn il-ġranet titolbu għas-suċċess tal-laqgħat tas-Sinodu u titolbu għalija wkoll biex il-Mulej jieqaf miegħi f’din il-ħidma.

Ninqeda b’din l-okkażjoni biex infakkarkom fid-devozzjonijiet tax-xahar ta’ Ottubru u nħeġġiġkom tgħidu r-Rużarju Mqaddes. Bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka nitolbu l-Mulej jbiegħed minna u mid-dinja l-perikli tal-gwerra u niftakru wkoll fit-talb tagħna fil-vittmi tal-istraġi ta’ New York, li ġrat ftit żmien ilu.

Il-Mulej Alla jżommna lkoll taħt il-ħarsien tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 25 ta’ Settembru 2001

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex