Archive for the '2001' Category

Ċirkulari 404/2001 (16 ta’ Mejju 2001)

Nru. 404/2001

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Għadu jidwi fi qlubna l-ferħ spiritwali li ġarrabna f’dawk il-ftit siegħat li fihom il-Papa kien fostna, bħala Missier fost uliedu. Iżda ma tkunx ħaġa sewwa li dak l-entużjażmu qaddis ta’ eluf ta’ Maltin u ta’ Għawdxin jgħaddi u jintemm fix-xejn. Hemm bżonn li l-miġja tal-Papa f’pajjiżna u l-beatifikazzjoni ta’ tlieta minn fost ħutna, Dun Ġorġ, Nazju Falzon u Adeodata Pisani, jħallu fostna frott kotran ta’ qawmien spiritwali. Għal dan l-iskop, tinħass ħafna l-ħtieġa ta’ “follow-up” taż-żjara pastorali tal-Papa, jiġifieri għandu jkun hemm xi attivitajiet jew ħidmiet li jgħinuna biex nersqu iktar lejn Kristu u ngħixu aħjar l-ħajja nisranija tagħna.

Il-Kumitat organizzativ għandu f’moħħu li jwettaq attivitajiet ta’ din l-għamla, jiġifieri ħa ħsieb mhux biss li jħejji minn qabel dak li kellu x’jaqsam mal-viżta pastorali tal-Papa, iżda jrid jwettaq ukoll “il-follow-up” tagħha.

Bħala waħda minn dawn l-attivitajiet, huwa pjaċir tiegħi ngħarrafkom li fix-xahar ta’ Ġunju, f’dati li jiġu mħabbra iktar il-quddiem, għandhom jinġabu f’Għawdex il-fdalijiet tal-Beatu Nazju Falzon sabiex l-Għawdxin ikunu jistgħu jatuħ il-qima tagħhom u jitħajjru jsiru jafu iktar dwar qdusitu.

Nixtieq nissuġerixxi wkoll li fil-knejjes u possibilment anki fil-familji ssir in-Novena ta’ l-Ispirtu s-Santu billi jingħad it-talb għall kull ġurnata. Jista’ jiġi użat il-ktejjeb “Novena lill-Ispirtu s-Santu” maħruġ fl-1998 mill-Kumitat Djoċesan tal-Ġublew il-Kbir, jew xi talb ieħor simili. Din in-novena tibda nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju. F’Għid il-Ħamsin, li huwa Jum l-Apostolat tal-Lajċi għandha tingħad it-talba tal-lajċi u ssir il-konsagrazzjoni tagħhom.

Bħala parti mill-qawmien spiritwali huma rrikmandati wkoll dawk l-attivitajiet li huma msemmija fil-ktieb l-ieħor li jġib l-isem “Biex jinkiseb iktar frott mill-Ġublew. Riflessjonijiet prattiċi għall-Qawmien Spiritwali.”

Hija xewqa tiegħi li t-tfal u ż-żgħażagħ jiġu mħeġġin sabiex jidraw iwettqu l-opri tajba li Kristu jistenna minn għandhom bħala dixxipli tiegħu.

L-Ispirtu s-Santu jsawwab fuqkom id-doni tiegħu.

Mogħtija mill-Kurja
Victoria-Għawdex
Illum 16 ta’ Mejju 2001
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 400/2001 (6 ta’ Frar 2001)

Nru. 400/2001

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara

Il-Vista Pastorali hija drawwa antika fil-Knisja ta’ Kristu kemm fil-Lvant u kif ukoll fil-Punent.  Madanakollu  għadha utli u meħtieġa anke għaż-żminijiet ta’ llumġ difatti l-kanoni 396 par.1 tal-liġi ekkleżjastika jsemmi l-obbligu ta’ l-Isqof li jżur id-djoċesi tiegħu

Matul il-Vista Pastorali l-Isqof  barra milli jieħu sehem f’xi ċelebrazzjonijiet liturġiċi li jsiru fil-parroċċi, jkollu okkażjoni jiltaqa’ mal-Kleru u mar-Reliġjużi kif ukoll mal-Lajċi impenjati fl-apostolat ħalli jgħaraf aħjar il-problemi tagħhom, jagħmlilhom il-kuraġġ biex iwettqu l-ħidma tagħhom għal bini tas-Saltna t’Alla.

Nixtieq ngħarrafkom għalhekk li bil-għajnuna t’Alla għandi fi ħsiebi nagħmel is-seba’ Vista Pastorali tiegħI fid-Djoċesi Għawdxija u li din tibda fl-ewwel ħadd tar-Randan fl-4 ta’ Marzu 2001 fil-Kattidral u wara tkompli fil-parroċċi, fil-knejjes u fil-postijiet li jiddependu minni.

Is-sena l-oħra kien ġie imħejji u approvat il-Pjan Pastorali Kwinkwennali 2001-2005 bl-isem Evanġelizzazzjoni Ġdida fil-bidu ta’ Millennju Ġdid.  Matul din il-Vista Pastorali beħsibni nżomm quddiem għajnejja dan il-Pjan u li nagħmel verifika biex inkun naf xi twettaq minnu u x’għadu ma twettaqx.

Waqt li tkun  issir il-Vista Pastorali fil-Parroċċi jiena nixtieq li nieħu sehem fil-laqgħa tal-Presbyterium Parrokjali, tal-Kunsill Parrokjali u tal-Kumitati għal ħidmiet pastorali.

Jixraq li kull saċerdot jsib ftit tal-ħin biex jiltaqa miegħi jew ma’ xi wieħed mill-konviżitaturi biex jitkellem dwar il-ħajja spiritwali tiegħu nnifsu jew dwar il-ħidmiet pastorali afdati f’idejh.  Il-laqgħa miegħi tista’ ssir jew fil-parroċċa meta niġi għall-vista ta’ l-oġġetti sagri jew il-Kurja t’Għawdex fil-ħinijiet ta’ l-uffiċċju jew fi kwalunkwe okkażjoni oħra.  Huwa importanti wkoll li matul  il-Vista nżur l-iskejjel speċjalment dawk li huma tal-Knisja kif ukoll postijiet oħra fejn isir tagħlim reliġjuż.

Il-quddiem tirċievu direttivi oħra li għandhom x’jaqsmu mal-Vista Pastorali.

Jiena nistenna li għal ġid tal-komunità kattolika ta’ għiritna intom tagħtuni l-kooperazzjoni lejali tagħkom kif ukoll li tgħinuni bit-talb għas-suċċess tal-Vista Pastorali.

Il-Mulej ir-Ragħaj it-tajjeb iseddaqkom f’imħabbtu.

            Mogħtija mill-Kurja
Victoria-Għawdex
Illum,  6 ta’ Frar  2001

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex

Ċirkulari 399/2001 (30 ta’ Jannar 2001)


Ċirkulari 398/2001 (8 ta’ Jannar 2001)