Għallimntna nħobbu lil Kristu! Għallimtna nħobu ‘l-Knisja!
Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr ad unur ta’ l-Isqof Nikol Cauchi fi tmiem l-Episkopat tiegħu bħala Isqof ta’ Għawdex (Katidral – 15 ta’ Jannar 2006)

”GĦALLIMTNA NĦOBBU LIL KRISTU! GĦALLIMTNA NĦOBBU ’L-KNISJA!”

Messaġġ ta’ Mons Isqof Mario Grech fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr ad unur ta’ l-Isqof Nikol Cauchi fi tmiem l-Episkopat tiegħu bħala Isqof ta’ Għawdex (Katidral – 15 ta’ Jannar 2006)

Missier, ħallini nispira ruħi f’dan il-ħsieb mill-Kelma t’Alla li xxandritilna llum. Ħsieb li bdejt naħseb fuqu dalgħodu, u nantiċipa għalhekk illi l-meditazzjoni li int għamiltilna llum tikkonferma dak li ħsibt jien.

Fil-qari tal-lum jiena nilmaħ lil Għeli illi jieħu ħsieb jiggwida l-kuxjenza ta’ Samwel, jgħinu ħalli jagħraf il-vuċi ta’ Alla; iħejjih biex meta tasallu l-vuci t’Alla, ikun jista’ jwieġbu: “Hawn hu l-qaddej tiegħek. Tkellem Mulej.”

Fl-Evanġelju laqatni San Ġwann l-Għammiedi, illi jgħin lil Indrì u lil dixxiplu ieħor jagħrfu lil Kristu u mbagħad jiddeciedu li jmorru joqogħdu miegħu għal ħin twil. Allura nara lill-Battista jgħin fil-formazzjoni tal-kuxjenza ta’ dawn iż-żewġ dixxipli.

X’inhu poplu mingħajr kuxjenza? U aħna l-lejla nħossuna grati ħafna lejn Alla, għaliex tul dawn is-snin li inti servejt lill-Knisja f’Għawdex bħala isqof djoċesan int, b’mezz jew ieħor, b’ħajtek ippruvajt issawwar il-kuxjenza tagħna u l-kuxjenza ta’ dan il-poplu.

Qiegħed nitkellem f’ismi proprju. Lili għintni nsawwar kuxjenza kristjana. Imma nitkellem ukoll f’isem dan il-poplu t’Alla miġbur biex jagħtik it-tislima doveruża tiegħu. Mhux hekk għidtilna l-lejla? Tajtna r-rikordju: Ħobbu lil Kristu! Hi mħabba li twassalna għal adeżjoni ma’ Kristu; biex ngħammru ma’ Kristu. Tajtna formazzjoni ta’ kuxjenza mżejna b’valuri tal-Vanġelu, Eċċellenza.

Għintna nibnu kuxjenza ekkleżjali, għallimtna nħobbu l-Knisja; u anke l-lejla dak għidtilna, għidtilna: Ħobbu l-Knisja. Dan huwa t-testment tiegħek, Eċċellenza. B’mod partikulari għintna nrawmu fina mħabba lejn il-Knisja universali. Jien naf l-imħabba li inti għandek għall-Knisja missjunarja, u l-lejla hawn diversi saċerdoti illi ma setgħux ikunu magħna għaliex qegħdin proprju fil-missjoni. Kont int illi fis-snin tas-seminarju xettilt fina din l-imħabba għall-Knisja.

Nissilt fina kuxjenza soċjali, Missier, għintna biex il-Vanġelu ninkarnawh fid-dinja tal-lum. U kemm-il darba bil-kitba u bil-fomm tajtna linji-gwida kif nistgħu nkunu preżenza pożittiva fid-dinja tal-lum!. Jien ngħidlek illi din mhix biss il-kuxjenza tiegħi, imma hija l-kuxjenza ta’ dan il-poplu. U aħna grati ħafna.

Inti taf illi l-esperjenza ta’ Għemmaws lili nebbħitni biex nagħżel bħala motto li jiggwida l-ministeru ġdid tiegħi “Fil-qsim tal-ħobż”. Huwa episodju sabiħ ħafna, u fih ħafna dettalji oħra. Fih dettal fejn naraw dawk iż-żewġ dixxipli illi jiltaqgħu ma’ xi Ħadd u x’ħin jasal dan ix-xi Ħadd biex iħallihom filgħaxija, jgħidulu: “Ibqa’ magħna”. U jiena l-lejla f’ismi u f’isem dawn ħuti s-saċerdoti, f’isem il-poplu t’Alla ngħidlek: “Ibqa’ magħna”. Żgur illi ma jgħaddix ħafna żmien u nibdew ngħidu lil xulxin: “Ma kienitx tkun imħeġġa qalbna meta l-isqof Cauchi kien ikellimna!”

Dan hu r-rikordju li jien nixtieq inżomm ġewwa qalbi. Imma fl-istess ħin nerġa’ ntennilek: “Missier, Missierna, ibqa’ magħna”. Hemm diversi modi kif il-preżenza tiegħek tinħass fostna.  Grazzi.